TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

02 NİSAN 2012 PAZARTESİ
Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası-1*: Pontidler / Kafkaslar Oturumu Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Its Vicinity-1
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 13:50
Daday-Araç-Kurşunlu Jeotraversi Boyunca Intra-Pontid Sütur Zonu, K. Türkiye/ Intra-Pontide Suture Zone In Northern Turkey: Evidences From Daday-Araç-Kurşunlu Geotraverse
Alessandro Ellero, M. Cemal Göncüoğlu, Michele Marroni, Giuseppe Ottria, Luca Pandolfi, Kaan Sayit, U. Kağan Tekin, Rita Catanzariti
Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr Uğur Kağan Tekin uktekin@yahoo.com
Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası-2*: Kafkaslar / Ermenistan Oturumu Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Its Vicinity-2*: Caucasus / Armenia Session
Sadrettin Alpan Salonu
15:30 / 15:50
Karadenizin Açılması Ile Kuzey Anadolu Fayının Ortaya Çıkışı Arasındaki Dönemde Pontidlerin Yapısal Ve Paleostres Evrimi / Structural And Paleostress Evolution Of The Pontides From The Rifting Of The Black Sea Basin To The Inception Of The North Anat
Jean-Claude Hippolyte, Nuretdin Kaymakçı, Ercan Sangu, Carla Müler, Nicolas Espurt
15:50 / 16:10
Büyük Kafkaslardan Küçük Kafkaslara: K-G Bir Kesti Boyunca Yüzey Ve Yeraltı Verilerinden Elde Edilen Yeni Bulgular (Gürcistan Ve Ermenistan)/ From Greater To Lesser Caucasus: New Insights From Surface And Subsurface Data Along N-S Trending Transect (
Marc Sosson, Shota Adamia, Rafik Melkonyan, Carla Müller, Nino Sadradze, Lilit Sahakyan, Yann Rolland, Victor Alania, Onise Enukidze, Ara Avagyan, Ghazar Galoyan, Marc Hässig
16:10 / 16:30
Gürcü Kıta Kenarının Uzun Süreli Etkiliğine Ilişkin Kanıtlar. Anadolu-Toros-Ermenistan Bloğu Eklenmesini Takip Eden 80-75 My Onceki Yitim Sıçraması / Evidences For Prolonged Activity Of The Georgian Active Margin Followed By 80-75 Ma Subducti
Yann Rolland, Marc Sosson, Marc Hässig, Ghazar Galoyan, Ara Avagyan, Shota Adamia, Nino Sadradze, Dogan Perincek, Nuretdin Kaymakçı, Gültekin Topuz, Ömer Faruk Çelik
Doğan Perinçek perincek@yahoo.com Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr Omer Faruk Çelik celikfrk@gmail.com
Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası-3*: Toroslar / Zagros Oturumu-1 Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Its Vicinity-3*: Taurides/zagros Session-1
Sadrettin Alpan Salonu
17:30 / 17:50
Doğu Akdeniz Bağlamında Türkiye’nin Iyileştirilmiş Paleotektonik Haritalarına Doğru /towards Improved Palaeotectonic Maps Of Turkey In An Eastern Mediterranean Context
Alastair H.F. Robertson, Osman Parlak, Timur Ustaömer
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr
Hidrojeoloji-1: Yeraltısuyu Sistemlerinde Kalite Oturumu Hydrogeology-1: Session On Quality In Groundwater Systems
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 / 13:50
Arsenik Içeren Bir Akiferdeki Su Kalitesinin Bütünleşik Bir Analizi: Ornek Vaka Simav Ovası, Kütahya / An Integrated Assessment Of Water Quality In An Arsenic Containing Aquifer: Case Study Simav Plain, Kütahya
Orhan Gündüz, Celalettin Şimşek, Alper Elçi, Alper Baba, Coşkun Bakar, Hakan Gürleyük, Ayse Çakır, Merdiye Mutlu
Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
Metalik Maden Yatakları Ve Endüstriyel Hammaddeler Oturumu Metallic Ore Deposits And Industrial Raw Materials Session
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:30 / 15:50
Harmancık-Bursa Bölgesindeki Kütlesel Mor Jade’nin Gemolojik Ve Mineralojik Incelemeleri Ve Oluşum Kökeninin Belirlenmesi/ Gemmological And Mineralogical Investigations And Genesis Of The Massive Purple Jade From The Harmancık-Bursa Region
Murat Hatipoğlu, Yasemin Başevirgen, H.Baki Buzlu
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
Sedimantoloji Ve Sedimanter Süreçler-1: Klastik Sedimanter Sistemler Oturumu Sedimentology And Sedimentary Processes-1: Session On Clastic Sedimentary Systems
Ihsan Ketin Salonu
13:30 / 13:50
Fevzipaşa Formasyonu: Söke-Milet Havzası Kuzeybatı Kenarında Pleyistosen Sığ Denizel Yelpaze Deltası Istifi, Batı Türkiye / The Fevzipaşa Formation: The Pleistocene Shallow Marine Fan-Deltaic Sequence In The Northwestern Margin Of The Söke-Milet Basi
Uğur İnci, Ökmen Sümer
Uğur Inci ugur.inci@deu.edu.tr Okmen Sümer okmen.sumer@deu.edu.tr
Jeo-Enerji Oturumu Geo-Energy Session
Ihsan Ketin Salonu
15:10 / 15:30
Kura Havzasının Petrol Sistemleri / Petroleum Systems Of The Kura Basin
Gasham Zeynalov
15:50 / 16:10
Karlıova Halifan (Derinçay) Kömürlerinin (Bingöl) Petrografik Ve Kimyasal Ozellikleri/ Petrographic And Chemical Properties Of Karlıova Halıfan (Derinçay) Coals (Bingöl)
Selami Toprak, Orhan Kavak
Selami Toprak seltop@yahoo.com Orhan Kavak kavakorhan@gmail.com
03 NİSAN 2012 SALI
Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası-4*: Toroslar / Zagros Oturumu-2 Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Its Vicinity-4*: Taurides/zagros Session-2
Sadrettin Alpan Salonu
9:30 / 9:50
Doğu Toroslarda Geç Paleozoyik-Senozoyik Yaşlı Karbonat Platformu, Kıta Kenarı Ve Okyanusal Birimlerin Tektonik Gelişimi / Late Palaeozoic-Cenozoic Tectonic Development Of Carbonate Platform, Continental Margin And Oceanic Units In The Eastern Taurid
Alastair H. F. Robertson, Yüksel Metin, Osman Parlak, Özden Vergili, Kemal Taşlı, Nurdan İnan, Havva Soycan
Yüksel Metin ymetin2000@yahoo.com Osman Parlak parlak@cu.edu.tr Ozden Vergili ozdenvergili@gmail.com
Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası-5*: Toroslar / Zagros Oturumu -3 Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Its Vicinity-5*: Taurides/zagros Session-3
Sadrettin Alpan Salonu
11:10 / 11:30
Yüksek Sıcaklık Meta-Ofiyolitik Kayalarının Jeokimyası, Jeokronolojisi Ve Tektonik Onemi: Güney Neotetiste Eosen Yay Magmatizması Ile Muhtemel Ilişkisi (Malatya, Gd Anadolu)/ Geochemistry, Geochronology And Tectonic Significance Of High-Temperature M
Osman Parlak, Fatih Karaoğlan, Martin Thöni, Alastair Robertson, Aral İ. Okay, Friedrich Koller
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr Fatih Karaoğlan fkaraoglan@gmail.com Aral Okay okay@itu.edu.tr
13:30-15:30 Panel:. . . . . . . . Geleceğin Kentleri Için Jeoloji Mühendisliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Geologıcal Engıneerıng For Tomorrow’s Cıtıes) . . . . . . . . . . . . . Vedat Doyuran, Mehmet Ekmekçi
Sadrettin Alpan Salonu
Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası-6*: Senozoyik Havzaları Oturumu Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Itsvicinity-6*: Cenozoic Basins Sessions
Sadrettin Alpan Salonu
15:50 / 16:10
Sivas Havzasının Paleocoğrafik Evrimi / Paleogeographic Evolution Of Sivas Basin
Bruno Vrielynck, Andre Poisson, Haluk Temiz,Fabienne Orszag-Sperber
Haluk Temiz temiz@cumhuriyet.edu.tr
Deniz, Göl Ve Kıyı Jeolojisi-1: Erkan Gökaşan Oturumu Marine, Lake And Coastal Geology-1: Erkan Gökaşan Session
Ihsan Ruhi Berent Salonu
9:30 / 9:50
Istanbul Boğazı’nın Oluşumu/ Evolutıon Of The Istanbul Strait
Fazlı Yılmaz Oktay, Erkan Gökaşan
Fazlı Yılmaz Oktay anadoluyerbilimleri@gmail.com Erkan Gokaşan
Deniz, Göl Ve Kıyı Jeolojisi Oturumu -2 Marine, Lake And Coastal Geology Session-2:
Ihsan Ruhi Berent Salonu
11:10 / 11:30
Şile (Istanbul, Kb Türkiye) Sahillerinde Ağır Mineral Plaserleri Aramalarına Yönelik Jeokimyasal Etütler/ Geochemical Exploration For Heavy Mineral Placers On The Şile Coasts (Istanbul, Nw Turkey)
Mustafa Ergin, Süleyman Aşık, Zehra Karakaş, Koray Sözeri, Başak Eser-Doğdu
Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr Süleyman Aşık Koray Sozeri ksozeri.mta@gmail.com
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu -1 Engineering Geology-Geotechnics Session-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:50 / 16:20
Çağrılı Bildiri
Çağrılı Konuşma / Invited Lecture: Depremlerin Kaya Şevlerine Etkisi/ Effects Of Earthquakes On Rock Slopes
Ömer Aydan
16:20 / 16:40
Bir Açık Işletmede Süreksizlik Denetimli Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Farklı Tekniklerle Araştırılması/ınvestigation Of The Mechanisms Of Structurally Controlled Slope Instabilities At An Open Pit Mine Using Different Techniques
Hakan Tanyaş, Reşat Ulusay
Hakan Tanyaş htanyas@yahoo.co.uk Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr
Jeolojik Miras Oturumu Geological Heritage Session
Ihsan Ketin Salonu
9:30 / 9:50
Levent Vadisinin (Akçadağ- Malatya) Jeopark Envanter Çalışması/ Geopark Inventory Study Of Levent Valley, Akçadağ- Malatya
Yıldırım Güngör, Levent İskenderoğlu, Direnç Azaz, Bayram Güngör
Yıldırım Güngor yildirimgungor@gmail.com Direnç Azaz direnc@istanbul.edu.tr
Hidrojeoloji-2: Hidrojeolojide Çevresel Izotoplar Oturumu Hydrogeology-2: Session On Environmental Isotopes In Hydrogeology
Ihsan Ketin Salonu
11:10 / 11:30
Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Palu Segmenti Üzerinde Bulunan Mineralli Suların Izotop Ve Hidrojeokimyasal Yöntemlerle Incelenmesi, Elazığ / The Hydrogeochemical And Isotopic Investigations Of Mineral Waters Located At The Palu Segment Of Eastern An
Özlem Öztekin Okan
11:30 / 11:50
Gökova (Muğla) Kıyı Karst Kaynaklarının Hidrokimyasal Ve Çevresel Izotop Ozellikleri / Hydrochemical And Isotopic Characteristics Of Gökova (Muğla) Coastal Karstic Springs
Şükran Açikel, Mehmet Ekmekçi, Levent Tezcan, Türker Kurttaş, Deniz Özbek
Mehmet Ekmekçi mekmekci62@gmail.com Levent Tezcan tezcan@hacettepe.edu.tr Türker Kurttaş kurttas@hacettepe.edu.tr Deniz Ozbek
Sedimantoloji Ve Sedimanter Süreçler-2: Karbonat Sedimanter Sistemler Oturumu Sedimentology And Sedimentary Processes-2: Session On Carbonate Sedimentary Systems
Ihsan Ketin Salonu
15:50 / 16:10
Karaisalı Formasyonu’nun (Adana Baseni-Türkiye) Oluşumunu Kontrol Eden Faktörler / Controlling Factors On The Evolution Of The Karaisali Formation (Adana Basin-Turkey)
Fatma Taraf, Kemal Gürbüz
Kemal Gürbüz sedim@cu.edu.tr
04 NİSAN 2012 ÇARŞAMBA
Aktif Tektonik Ve Depremsellik Oturumu-1 Active Tectonics And Seismicity Session-1
Sadrettin Alpan Salonu
9:30 / 9:50
Fay Ve Faylanma Mekanizmasından Yerkabuğundaki Paleo Ve Güncel Gerilmelerin Tahmini Ve Uygulamaları / The Inference Of Paleo And Contemporary Crustal Stresses From A Fault And Focal Plane Solution And Its Applications
Ömer Aydan
9:50 / 10:10
Kıbrıs Ve Yakın Çevresinin Depremselliği/ Seismicity Of Cyprus And Surrounding Region
Hilal Yalçın, Levent Gülen, Zehra Çağnan, Doğan Kalafat
Levent Gülen lgulen@sakarya.edu.tr
Aktif Tektonik Ve Depremsellik -2: Simav Depremi Oturumu Active Tectonics And Seismicity Session-2: Session On Simav Earthquake
Sadrettin Alpan Salonu
11:10 / 11:30
Simav Fayı Ve 19 Mayıs 2011 Simav Depremi (Mw: 5,8)/ Simav Fault And The 19 May 2011 Simav Earthquake (Mw: 5.8)
Ömer Emre, Tamer Y. Duman, Selim Özalp, Ahmet Doğan
Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com Selim Ozalp ozalps@yahoo.com
Mağmatizma Ve Mağmatik Süreçler-1: Ofiyolit Oturumu Magmatism And Magmatic Processes-1: Ophiolites Session
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 13:50
Abisal Ve Aşırı Tüketilmiş Neotetis Manto Peridotitleri (Gb-Türkiye): Okyanus Ortası Sırtve Yitim Zonlarında Ergime Ve Metazomatizma Süreçleri / Abyssal And Ultra–depleted Ssz Type Mantle Peridotites In A Neo-Tethyan Ophiolite In Sw Turkey: Imp
İbrahim Uysal, E. Yalçın Ersoy, Orhan Karslı, Yıldırım Dilek, M. Burhan Sadıklar, Massimo Tıepolo, Thomas Meisel
Ibrahim Uysal uysal.ibrahim@gmail.com Emrah Yalçın Ersoy yalcin.ersoy@deu.edu.tr Orhan Karslı okarsli@ktu.edu.tr
Magmatizma Ve Magmatik Süreçler Oturumu -2 Magmatism And Magmatic Processes Session-2
Sadrettin Alpan Salonu
15:30 / 15:50
Trabzon-Giresun Arasındaki Tersiyer Alkalen Volkanitlerinin Tüm-Kayaç Petrokimyası Ve 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Kd Türkiye/ Whole-Rock Petrochemistry And 40Ar-39Ar Geochronology Of The Tertiary Alkaline Volcanics Between Trabzon And Giresun Areas, Ne
Cem Yücel, Mehmet Arslan, İrfan Temizel, Emel Abdioğlu, Gillet Ruffet
Cem Yücel cemyucel61@hotmail.com Mehmet Arslan marslan42@yahoo.com Irfan Temizel itemizel@ktu.edu.tr
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu -2 Engineering Geology-Geotechnics Session-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
9:30 / 9:50
Kestanbol Granitlerinin Bozunma Derecesinin Değerlendirilmesi / Determination Of Weathering Degree Of The Kestanbol Granite
M. Celal Tunusluoğlu, Ş. Özge Dinç, Ayten Çalık, Öznur Karaca
Mehmet Celal Tunusluoğlu ctonoz@gmail.com Ayten Çalık aytencalik@comu.edu.tr
Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik Oturumu -3 Engineering Geology-Geotechnics Session-3
Ihsan Ruhi Berent Salonu
11:10 / 11:30
Kütahya Zeminlerinin Fiziksel Ve Mekanik Ozelliklerinin Araştırılması / Investigation Of Physical And Mechanical Properties Of Kütahya Soils
Enes Zengin, Zeynel Abiddin Ergüler
Enes Zengin
Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler Oturumu-1 Natural-Geological Hazards Session-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 / 13:50
Kıyılardaki Jeolojik Tehlikelerin Belirlenmesi Ve Afet Risk Yönetimine Katkısı/ Assessments Of Geomarine Disasters And Contribution To Disaster Risk Reduction
Nilgün Okay
Ayhan Işık ayhan_aigm@hotmail.com Oktay Gokçe oktaygokce@yahoo.com Hasan Gürhan Ilgen gurhanilgen@gmail.com
Metamorfizma Ve Metamorfik Süreçler Oturumu -1 Metamorphism And Metamorphic Processes Session-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:30 / 15:50
Afyon Zonu Ve Menderes Masifi Üst Kretase Istiflerinin Yeni Paleontolojik Verilere (Rudist Ve Planktik Foraminifer) Göre Korelasyonu /correlation Of The Upper Cretaceous Sequences Between Afyon Zone And Menderes Massif Based On The New Palaeontologic
Sacit Özer, İzver Özkar Öngen
Sacit Ozer sacit.ozer@deu.edu.tr
Iklim-Paleo Iklim Değişiklikleri Oturumu-1 Climate And Paleo Climate Changes Session-1
Ihsan Ketin Salonu
9:30 / 9:50
Ağrı Dağı Takke Buzulunun 1976-2011 Yılları Arasındaki Gerilemesi Ve Bunun Iklimsel Sebepleri / Recession Of The Ice Cap On Mount Ağrı (Ararat), Between 1976 And 2011 And Its Climatic Causes
Mehmet Akif Sarıkaya
Mehmet Akif Sarıkaya masarikaya@itu.edu.tr
Iklim-Paleo Iklim Değişiklikleri Oturumu-2 Climate And Paleo Climate Changes Session-2
Ihsan Ketin Salonu
11:10 / 11:30
Iznik Gölü’nde Geç Pleyistosen Ve Holosen Dönemlerindeki Paleo-Çevresel Etkilerin Araştırılması/ Palaeoenvironmental Multi-Site Study In Lake Iznik (Nw Turkey) During Late Pleistocene And Holocene
Finn Andreas Viehberg, Emre Damcı, Umut Barış Ülgen, Sven Oliver Franz, Patricia Angelika Roeser, Sabine Wulf, Bernd Wagner, Namık Çağatay, Thomas Litt, Martin Melles
Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
Paleontoloji-Biyostratigrafi Oturumu -1 Paleontology-Biostratigraphy Session-1
Ihsan Ketin Salonu
13:30 / 13:50
Korkuteli (Antalya) Güneybatısındaki Eosen Istifinin Planktonik Foraminifer Faunası / Planktonic Foraminiferal Fauna Of The Eocene Sequence In Southwest Of Korkuteli (Antalya)
Deniz İbilioğlu
13:50 / 14:10
Isparta Yöresinde Orta-Geç Maastrihtiyen Yaşlı Bilinen Çiğdemtepe Formasyonunun Yeni Nannofosil Kayıtları Ve Keşfedilen Stratigrafik-Sedimantolojik Sırları / New Nannofossil Records And Realized Stratigraphic- Sedimentologic Secrets Of The Çiğdemtepe
Enis Kemal Sagular
Enis Kemal Sagular eniskemal@gmail.com
Paleontoloji-Biyostratigrafi Oturumu -2 Paleontology-Biostratigraphy Session-2
Ihsan Ketin Salonu
15:30 / 15:50
Beylerderesi Formasyonunun Sedimantolojisi Ve Yeni Paleontolojik Bulgular Malatya (Doğu Anadolu) Graben Havzası / New Paleontological Findings And Sedimentological Properties Of Beylerderesi Formation: Malatya (Eastern Anatolia) Graben Basin
Semih Ercan, Niyazi Avşar, Atike Nazik, Calibe Koç Taşgın
Semih Ercan semihercan@dsi.gov.tr Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr
05 NİSAN 2012 PERŞEMBE
Metamorfizma Ve Metamorfik Süreçler Oturumu -2 Metamorphism And Metamorphic Processes Session-2
Sadrettin Alpan Salonu
9:30 / 9:50
Geyve Boğazı Civarında Yüzeyleyen Karbonatça Zengin (Karbonatit?) Kayaçların Jeolojik Ozellikleri / Geological Characteristics Of The Carbonate-Rich Rocks (Carbonatite?) Exposed Around The Geyve Gorge
Mutlu Özkan, Ömer Faruk Çelik, Andrea Marzoli, Gültekin Topuz, İsmail Emir Altıntaş
Mutlu Ozkan mutlumete88@gmail.com Omer Faruk Çelik celikfrk@gmail.com Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr
Metamorfizma Ve Metamorfik Süreçler Oturumu -3 Metamorphism And Metamorphic Processes Session-3
Sadrettin Alpan Salonu
11:10 / 11:30
D Pontid Kıtasal Temelinin (Artvin-Yusufeli, Kd Anadolu) Ana Variskan Metamorfizma Yaşı Ve Kökeni: Paragnays U-Pb La-Sf-Icp-Ms Zirkon Yaşlandırmasından Elde Edilen Deliller/ Timing Of Peak Variscan Metamorphism And The Origin Of The E Pontide Basemen
Timur Ustaömer, Alastair H.F. Robertson, Axel Gerdes, P. Ayda Ustaömer
Petek Ayda Ustaomer petekayd@yahoo.com
13:30:15:30 Panel: Endüstri Hangi Donanımlara Sahip Jeoloji Mühendislerini Bekliyor? (What Capabılıtes Does Industry Expect From New Geologıcal Engıneerıng Graduates?) Hasan Yazıcıgil, Caner Zanbak, Volkan Ediger, Mustafa Akıncı, Ahmet Tukaç
Sadrettin Alpan Salonu
Aktif Tektonik Ve Depremsellik -3: Van Depremi Oturumu Active Tectonics And Seismicity-3: Session On Van Earthquake
Sadrettin Alpan Salonu
15:50 / 16:10
23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2)’nin Sismolojik Açıdan Düşündürdükleri/23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) In Turkey And Seismological Aspects
Doğan Kalafat
16:10 / 16:30
23/10/2011 Van Merkez Depreminin Artçı Deprem Aktivitesinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Aftershock Activity Of Van Earthquake September, 23, 2011
Recai F. Kartal, Filiz Tuba Kadirioğlu, Meltem Türkoğlu, Mehmet Kaplan, Kenan Yanık, Sami Zünbül, Tuğbay Kılıç, Mustafa Demir, Aslı İde, Derya Karaağaç
16:30 / 16:50
23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw 7.2) Yüzey Kırığı Ve Van Gölü’nün Kıyı Çizgisinde Depremde Meydana Gelen Yükselmeler/ Surface Faulting Associated With October 23, 2011 Van Earthquake (Mw 7.2) And Shoreline Uplifting Of The Lake Van
Ömer Emre, Cengiz Zabcı, Tamer Y. Duman, Taylan Sancar, Selim Özalp, H. Serdar Akyüz, Hasan Elmacı
Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com Selim Ozalp ozalps@yahoo.com Hasan Elmacı hasanelmaci@gmail.com
Yer Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Oturumu -1 Earth Information Systems And Remote Sensing Session-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
9:30 / 9:50
Karstlaşma Ve Ilişkili Jeolojik Risklerin Cbs Yardımıyla Değerlendirilmesi: Kanlıdivane Oren Yeri (Erdemli, Mersin) / Evaluation Of Karstification And Related Geological Risks Using Gıs: Kanlidivane Ruins (Erdemli, Mersin)
Hidayet Tağa, Cüneyt Güler
Hidayet Tağa htaga@mersin.edu.tr Cüneyt Güler cguler@mersin.edu.tr
Paleontoloji-Biyostratigrafi Oturumu -3 Paleontology-Biostratigraphy Session-3
Ihsan Ruhi Berent
11:10 / 11:30
Gökçeada Kuzeydoğusundaki Saklı Koy’da Paleontolojik Verilere Dayalı Yeni Bir Bulgu: Büyük Dere Koyu / Observed New Findings By Paleontological Data In Hidden Cove On The Northeast Of Gökçeada: Büyük Dere Cove
Engin Meriç, Ertuğ Öner, Niyazi Avşar, Atike Nazik, M. Baki Yokeş, Sevinç Kapan-Yeşilyurt, Yeter Göksu, Osman Candan, Feyza Dinçer
Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr Atike Nazik anazik@cu.edu.tr Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr
Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler Oturumu-2 Natural-Geological Hazards Session-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:50 / 16:10
Mersin-Erdemli Bölgesi Niceliksel Heyelan Risk Değerlendirmesi/ Quantitative Landslide Risk Assessment In Mersin-Erdemli Region
Tolga Çan, Engin Çil, Tolga Mazman, Tamer Y. Duman, Muhterem Küçükönder
Tolga Çan tolgacan@cu.edu.tr Engin Çil engin.cil@gmail.com Tolga Mazman tolgamazman@hotmail.com Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com Muhterem Küçükonder mhtrm.kckndr@gmail.com
Deniz, Göl Ve Kıyı Jeolojisi-3: Göl Oturumu Marine, Lake And Coastal Geology-3: Lake Session
Ihsan Ketin Salonu
11:10 / 11:30
Acıgöl Sığ-Kalıcı, Playa-Göl Havzasının Tektonosedimenter Çatısı Ve Ortamsal Gelişimi, Gb Anadolu, Türkiye/ Tectonosedimentary Development And Palaeoenvironmental Changes In The Acıgöl Shallow-Perennial Playa-Lake Basin, Sw Anatolia, Turkey
Cahit Helvacı, M. Cihat Alçiçek, İbrahim Gündoğan,Ünsal Gemici
Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr Mehmet Cihat Alçiçek alcicek@pau.edu.tr Ibrahim Gündoğan ibrahim.gundogan@deu.edu.tr Ünsal Gemici unsal.gemici@deu.edu.tr
Çevre Jeolojisi Ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-1 Environmental And Medical Geology Session-1
Ihsan Ketin Salonu
15:50 / 16:10
Balya Pb-Zn Maden Atık Sahasında Sülfür Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Reaksiyonlar / Biogeochemical Reactions That Control Sulfur Oxidation In Pb-Zn Mine Tailings, Balya-Turkey
Nurgül Balcı, M.Şeref Sönmez, Erol Sarı, Nevin Gül Karagüler
Erol Sarı erlsari@gmail.com
06 NİSAN 2012 CUMA
Magmatizma Ve Magmatik Süreçler Oturumu -3 Magmatism And Magmatic Processes Session-3
Sadrettin Alpan Salonu
9:30 / 9:50
Tavşanlı Zonu Eosen Granitoyidleri Ile Ilişkili Mafik/felsik Magmatik Anklavlarının (Mma) Mineraloji-Petrografi Ve Tüm Kayaç Jeokimyası/ Mineralogy-Petrography And Whole Rock Geochemistry Of Mafic/felsic Magmatic Enclaves (Mme) Within The Eocene Tav
Mehmet Demirbilek, Halim Mutlu
Mehmet Demirbilek mehmet.demirbilek@dpu.edu.tr Halim Mutlu halimmutlu@ankara.edu.tr
Magmatizma Ve Magmatik Süreçler Oturumu -4 Magmatism And Magmatic Processes Session-4
Sadrettin Alpan Salonu
11:10 / 11:30
Doğu Anadolu`nun Magmatik Ve Jeodinamik Evrimi / Magmatic And Geodynamic Evolution Of Eastern Anatolia, Turkey
Mehmet Keskin, Vural Oyan, Vladimir A. Lebedev, Evgenii V. Sharkov, Andrey V. Chugaev, Esin Ünal, Ş. Can Genç, Namık Aysal
Mehmet Keskin me.kes@hotmail.com Vural Oyan vuraloyan@yyu.edu.tr Esin Ünal esinunal@yahoo.com
Çevre Jeolojisi Ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-4 Environmental And Medical Geology Session-4
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 13:50
Çan (Çanakkale) Ilçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) Ortamında Uydu Görüntüleri Ile Belirlenmesi/ Mineralogical Compositions, Geochemical Properties And Origins Of Street Dust In Mersin C
Mehmet Ali Yücel, Deniz Şanlıyüksel Yücel, Alper Baba
Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
Çevre Jeolojisi Ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-2 Environmental And Medical Geology Session-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
9:30 / 9:50
Çöpler (Iliç-Erzincan) Altın Sahası Orneğinde Arseniğin Kökeni, Taşınımı Ve Tutunumu/ Source, Sorption And Transport Of Arsenic: A Case Study In Çöpler (Iliç-Erzincan) Gold Mine
Sevgin Görkem Çelik, İrfan Yolcubal, Emin Çiftçi
9:50 / 10:10
Eğirdir Gölü Havzası Yüzey Ve Yeraltı Sularındaki Arsenik Kirliliğinin Değerlendirilmesi/ Arsenic Contamination Assessment Of Surface And Groundwater In The Eğirdir Lake Catchment Area
Şehnaz Şener, Ayşen Davraz, Erhan Şener, Simge Varol
Erhan Şener erhan_sener@hotmail.com Simge Varol simgeormeci@yahoo.com
Çevre Jeolojisi Ve Tıbbi Jeoloji Oturumu-3 Environmental And Medical Geology Session-3
Ihsan Ruhi Berent Salonu
11:10 / 11:30
Biga Yarımadasında Asbest Maruziyeti Ve Akciğer Sağlığı Üzerine Disiplinler Arası Çalışma/ Interdisciplinary Collaboration On Asbestos Exposure And Lung Diseases In Biga Peninsula - Turkey
Erdinç Yiğitbaş, Arzu Mirici, Uğur Gönlügür, Coşkun Bakar, Fırat Şengün, İ. Onur Tunç, Şahin Kahyaoğlu, Ümmühan Kahyaoğlu
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com Fırat Şengün firatsengun@comu.edu.tr
Yer Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Oturumu -2 Earth Information Systems And Remote Sensing Session-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 / 13:50
Bayes Olasılık Teoremi Kullanılarak Samsun Il Merkezinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi / Production Of Landslide Susceptibility Map Of Samsun City Center Using Bayesian Probability Theorem
Sedat Doğan, Halil Akıncı, Cem Kılıçoğlu
Halil Akıncı Cem Kılıçoğlu cemk@omu.edu.tr
Posterler / Posters: Aktif Tektonik Ve Depremsellik / Active Tectonics And Seismicity
01 /
Poster Bildiri
Izmir Körfezi’nin Geç Senozoyik Tektoniği, Batı Anadolu/ Late Cenozoic Tectonics Of Izmir Bay, West Anatolia
Bora Uzel, Hasan Sözbilir, Çağlar Özkaymak, Nuretdin Kaymakçı, Cor Langereis
Bora Uzel bora.uzel@deu.edu.tr Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Çağlar Ozkaymak caglarozkaymak@aku.edu.tr
Posterler / Posters: Anadolu Ve Çevresinin Bölgesel Jeolojisi, Tektonik Evrimi Ve Paleocoğrafyası / Regional Geology, Tectonic Evolution And Paleogeography Of Anatolia And Its Vicinity
11 /
Poster Bildiri
Sevan-Akera Kenet Zonunun Batı Uzantısı (Erzincan-Erzurum Bölgesi, Türkiye): Sevan-Akera Kenet Zonları Arasında Köken, Yapı Ve Tektonik Gelişime Ilişkin Yeni Verilerin Karşılaştırılması /western Extension Of The Sevan-Akera Suture Zone (Erzincan-Erzu
Marc Hassig, Yann Rolland, Gültekin Topuz, Ömer Faruk Çelik, Marc Sosson
Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr Omer Faruk Çelik celikfrk@gmail.com
Posterler / Posters: Çevre Jeolojisi Ve Tıbbi Jeoloji / Environmental And Medical Geology
14 /
Poster Bildiri
Batı Adana Kentsel Gelişme Bölgesinde Bazı Yüzey, Yeraltı Suyu Ve Jips Içerikli Birimlerin Olası Sülfat Atağı Açısından Değerlendirilmesi/ Assessment Of The Potential Sulfate Attack Of Some Surface, Groundwater And Gypsum Bearing Units In The Western
Tolga Çan, Muhterem Küçükönder, Mustafa Akyıldız, Zeynep Demiray
Tolga Çan tolgacan@cu.edu.tr Muhterem Küçükonder mhtrm.kckndr@gmail.com Mustafa Akyıldız akyildizm@cu.edu.tr Zeynep Demiray zedemiray@gmail.com
Posterler / Posters: Deniz, Göl Ve Kıyı Jeolojisi / Marine, Lake And Coastal Geology
21 /
Poster Bildiri
Erdemli-Mersin Sahillerinde Plaj Çökellerinin Tane Boyu Ozellikleri: Karasal, Denizel Ve Antropojenik Etkiler/ Grain Size Characteristics Of Beach Sediments Of The Erdemli-Mersin Coasts: Terrestrial, Marine And Anthropogenic Influences
Zehra Karakaş, Mustafa Ergin, Koray Sözeri, Başak Eser-Doğdu, AGDEJAM Öğrenci Grubu
Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr Koray Sozeri ksozeri.mta@gmail.com
Posterler / Posters: Doğa Afetleri-Jeolojik Tehlikeler / Natural-Geological Hazards
32 /
Poster Bildiri
Trabzon Çevresindeki Heyelanlar/ The Landslides Around Trabzon Province
Bilgehan Kul, Hakan Ersoy
Bilgehan Kul bilgehankul@hotmail.com
Posterler / Posters: Hidrojeoloji / Hydrogeoloy
35 /
Poster Bildiri
Orta Anadolu’da Küçük Olçekli Su Ihtiyaçları Için Yeraltı Barajları/ Groundwater Dams For Small Scale Water Supply In The Central Anatolia
Ahmet Apaydın, Sibel Demirci Aktaş, Selin Kaya
Ahmet Apaydın ahmet.apaydin@giresun.edu.tr
Posterler / Posters: Iklim-Paleo Iklim Değişiklikleri Climate And Paleo Climate Changes
36 /
Poster Bildiri
Palinoloji Ve Duraylı Izotop Jeokimyasına Dayalı Son Buzularası’nda Vejetasyonel Ve Iklimsel Bulgular (Gb Türkiye) / Vegetation And Climatic Evidences In The Late Interglacial (Sw Turkey) Based On The Palynology And Stable Isotope Geochemistry
Mine Sezgül Kayseri-Özer, Ezher Toker, Mehmet Özkul
Mine Sezgül Kayseri Ozer mskayseri@gmail.com Ezher Taglıasacchı egulbas@pau.edu.tr Mehmet Ozkul mozkul@pau.edu.tr
Posterler / Posters: Jeo-Enerji /geo-Energy
37 /
Poster Bildiri
Doğu Karadenizde Gaz Hidratın Varlığına Ilişkin Yapılar/ Eastern Black Sea Gas Hydrate Related Structures In Eastern Black Sea
Sevinç Özel, Günay Çifçi, Seda Okay, Derman Dondurur , Savaş Gürçay, Dae Choul Kim, Sung-Ho Bae
38 /
Poster Bildiri
Dikili (Izmir) Jeotermal Sahasında Işletme Sorunları Ve Çözüm Onerileri/ Operating Problems And Suggestions For Solution Of The Dikili (Izmir) Geothermal Area
İsmail Hakkı Karamanderesi, Raziye Şengün, Cahit Helvacı
Ismail Hakkı Karamanderesi h.karamanderesi@gmail.com Raziye Şengün raziyesengun@gmail.com Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr
Posterler / Posters: Jeolojik Miras / Geological Heritage
40 /
Poster Bildiri
Silifke’den Anamur’a Jeolojik Bir Rota/ A Geological Route From Silifke To Anamur
Selim İnan, Nurdan İnan
Selim Inan sinan@mersin.edu.tr
Posterler / Posters: Magmatizma Ve Magmatik Süreçler / Magmatism And Magmatic Processes
43 /
Poster Bildiri
Kars Volkanik Platosu`nun Doğusunun Volkano-Stratigrafisi Ve Petrografisi, Çıldır Kuzeyi, Ardahan/ Volcanostratigraphy And Petrography Of The Eastern Part Of The Kars Volcanic Plateau, North Of The Town Of Çıldır, Ardahan City, North Eastern Turkey
Olgun Duru, Mehmet Keskin
44 /
Poster Bildiri
Civanadağ Bölgesi (Güğü-Balıkesir) Magmatik Kayaçlarının Mineral Kimyası/ Mineral Chemistry Of The Magmatic Rocks In The Civanadag Region (Güğü – Balikesir)
Murat Kalkan, Yahya Özpınar, Barış Semiz
Yahya Ozpınar yozpinar@pamukkale.edu.tr Barış Semiz barissemiz@gmail.com
Posterler / Posters: Metalik Maden Yatakları Ve Endüstriyel Hammaddeler / Metallic Ore Deposits And Industrial Raw Materials
51 /
Poster Bildiri
Divriği Çevresi Kromit Oluşumlarının Jeokimyası/ Geochemistry Of Chromite Occurences Of Divriği Area
Ece Varol, Ceyda Öztürk, Taner Ünlü
Ece Varol gveen_ece89@yahoo.com Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr
Posterler / Posters: Metamorfizma Ve Metamorfik Süreçler / Metamorphism And Metamorphic Processes
59 /
Poster Bildiri
Metasomatik Akışkanlar Ve Rodenjitleşme/ Metasomatic Fluids And Rodingitization
Ayşe Didem Kılıç
Posterler / Posters: Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik / Engineering Geology-Geotechnics
60 /
Poster Bildiri
Kahramanmaraş Ilinin Yerleşim Alanının Jeoteknik Değerlendirilmesi/ Geotechnical Assesment Of Kahramanmaraş Settlement Area
Bülent Akıl, Buket Ecemiş, Candan Üçkardeşler, Fikri Öztürk, Müjgan Yılmaz, İsmail Bozöyük
Bülent Akıl bakil@ilbank.gov.tr Candan Üçkardeşler candanuc@yahoo.com Ismail Bozoyük
Posterler / Posters: Sedimantoloji Ve Sedimanter Süreçler / Sedimentology And Sedimentary Processes
65 /
Poster Bildiri
Messiniyen Tuzluluk Krizinin Marmara Denizi Üzerindeki Etkisi/ Impact Of The Messinian Salinity Crisis In The Region Of The Marmara Sea
Burcu Barın, Günay Çifçi, Christopher C. Sorlıen
66 /
Poster Bildiri
Şenköy Formasyonu’na Ait Kumtaşlarının Petrografisi Ve Jeokimyası, Eski Gümüşhane: Tektonik Ortam Ve Kaynak Alan Için Bulgular/ Petrology And Geochemistry Of Sandstones From The Şenköy Formation, Eski Gümüşhane: Implications For Provenance And
Levent Duygu, Raif Kandemir Zeynep Ergun, Alper Gürbüz
Levent Duygu levent.duygu@mta.gov.tr Raif Kandemir raifkandemir@gmail.com
Posterler / Posters: Yer Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama / Earth Information Systems And Remote Sensing
71 /
Poster Bildiri
Biga Yarımadası Havadan Manyetik Verilerinin Incelenmesi Ve Yüzey Jeolojisi Ile Korelasyonu/ Investigation Of Airborne Magnetic Anomalies Of Biga Peninsula And Its Correlation With Surface Geology
Yunus Levent Ekinci, Erdinç Yiğitbaş
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası