TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
27. Dönem Genel Kurulu
Dönem Seçiniz:
Kararlar
Karar No
1

Odamız gerek iç idari ve mali işleyişini, gerekse mesleki veya üçüncü kişilere ilişkin iş ve işlemlerini düzenleyen yönetmelik ve tebliğlerin sürekli değişen yasal mevzuat nedeniyle güncellenmesi gerekmektedir. Gerek var olan, gerekse ihtiyaç duyulan konularda Odamız Ana Yönetmeliği dışında kalan yönetmelik, tebliğ veya yönergelerin örgüt birimlerimizin görüşünü alarak yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi veya ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
2

Odamızın topluma, mesleğe ve meslektaşa dair çalışmalarını bütünlüklü ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi güçlü bir örgütsel yapının ve işleyişin yaratılması amacıyla

• Örgüt birimleri arasındaki ilişkileri geliştirip, sağlamlaştırmak, 

• Ortak çalışma, ortak üretme anlayışını ve dayanışmayı geliştirmek, 

• İşyeri temsilciliklerimizden başlayarak temsilcilik, şube ve genel merkez örgütlülüğümüzü ve işleyişimizi gözden geçirerek kurumsal yapımızın geliştirilmesini sağlamak, 

• Üye olmayan meslektaşlarımızı odaya kazandırmak, mevcut üyelerimizin ise oda aidiyet duygusunun artırılması konusunda mekanizmaları yaratarak Odaya katkılarını arttırmak, 

• Kadın, öğrenci, genç, işsiz, ücretli, kamuda çalışan, emekli ve SMM üyelerimize ilişkin bütünlüklü çalışmaları zenginleştirmek,

amacıyla bir “Örgütlenme Çalıştayı’nın” geniş katılımlı bir anlayışla yapılması, örgütlenmede en geniş katılımı sağlayacak araçların yaratılması suretiyle önümüzdeki çalışma dönemi içinde düzenlemesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
3

Jeolojik ve paleosismolojik çalışmalar baz alınarak ülkemizdeki aktif fay zonlarının belirlenmesi ve bu zonların yapılaşmaya kapatılarak depremlere karşı toplumun can güvenliğinin sağlanması konusu kapsamında, imar, planlama, yapı üretim ve denetim, afet, kentsel dönüşüm, afet sigortaları, kat mülkiyeti, belediyeler kanunu gibi çok sayıda yasal mevzuat değişikliği ile buna uygun yeni kurumsal yapılanmaya gidilmesi gibi değişiklikleri öngören ve kısaca “FAY YASASI” adı altında kavramlaştırılan yasanın, kamu yararı çerçevesinde, meslektaşlarımızın beklentilerini de karşılayacak şekilde TBMM’de çıkarılması amacıyla örgüt bütününde eşgüdüm içinde çalışma yürütülmesi konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
4

Önümüzdeki dönem meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren “su, maden, jeotermal, petrol, imar, afet, yapı üretim ve denetim başta olmak üzere çok sayıda kanun veya kanun değişikliğinin TBMM’de gündeme gelebileceği düşünülerek, Oda örgüt bütününde, yapılacak bu çalışmalara karşı hazırlıklı olunması amacıyla şube merkezlerimiz baz alınarak yukarda tanımlanan alanlarda genel merkezin öncülüğünde, eşgüdüm içinde çalışmalar yürütecek, dinamik “çalışma komisyonu ve guruplarının” oluşturulması ihtiyacı öngörüsüyle bu komisyon ve gurupların odanın sahip olduğu teknolojik imkanlar da kullanılarak ve ortak toplantılar yaparak,  en geniş katılımı ve ortak aklı oluşturacak şekilde yasal düzenlemelere karşı hazırlıklar yapması amacıyla, genel merkez ve şubelerde aynı amaçla, işler, dinamik ve birlikte çalışma kültürüne yatkın çalışma gurupları ve komisyonlarının oluşturulması konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
5

2019 yılı sonundan buyana Dünyayı pençesi altına alan Covid-19 pandemisinin tüm toplumları derinden etkilemeye davam ettiği koşullarda tüm örgüt birimlerinin pandemi koşullarını da dikkate alarak olabildiğinde yüz yüze gerçekleştirecek sempozyum, kongre ve çalıştaylarını ertelemeleri, bunun yerine hem meslektaşlarımızı, hem de toplumu bilgilendirecek, günün ihtiyaçları çerçevesinde belirlenmiş ve programlanmış etkinlikler yapmaları yönünde çalışmalar yürütmesi konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
6

Jeolojinin çok geniş uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının kalitesini ve güvenilirliğini artırmak, uygulamanın standartlarını yükseltmek; jeoloji mühendisliği uygulamalarında topluma, doğaya, mesleğe, meslektaşlarına, hizmet verilen kişilere karşı sorumlulukların yerine getirilmesini temin ederek mesleki davranış ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak, mesleki denetimin etkin ve yaygın bir şekilde uygulanması gerekliliği göz önüne alınarak Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yapı denetim kanunu kapsamında olanların öncelikle yapı denetim kuruluşlarınca, diğer alanlarda üretilen hizmet ve ürünlerin denetiminin ise Odamız bünyesinde kamusal mesleki denetimi esas alan bir yaklaşımla sağlanması yönünde kapsamlı bir çalışma yürütülmesini ve bütün örgüt birimlerimizin alınan bu karar çerçevesinde uygulama birlikteliği sağlayarak faaliyette bulunması konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
7

Gençlik olmadan güzel bir geleceğin kurulamayacağı gerçeğinden hareketle jeoloji mühendisliği öğrencilerini buluşturan bir yapılanma olarak kurduğumuz öğrenci örgütlülüğümüz olan JEO GENÇ çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla henüz öğrenciyken oda kültürünü, oda bilincini alarak; JEO-Genç Oda ilişkisini JMO–üye ilişkisine taşıyarak geleceğin oda yönetsel kadrolarının bugünden oluşturulması hedefinin canlandırılarak sürdürülmesinin Odamızın önümüzdeki dönemde temel çalışmalarından biri olması konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
8

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 27. Genel Kurul delegeleri olarak, kadınların kazanılmış haklarının bir sonucu olan İstanbul Sözleşmesi`nin erkek egemen bir zihniyetin baskısı ile sözleşmeden çekilme girişimlerini şiddetle reddediyor, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesine, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin artmasına neden olacak bu çağ dışı girişimlerden derhal vaz geçilmesi gerektiğini bildirerek, en büyük insan hakkı ihlali olan kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı, İstanbul Sözleşmesi`nin ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un derhal uygulanması gerektiği konusunda ilke kararı alınmasını ve bu kararın TMMOB 46. Olağan Genel Kuruluna önerge olarak sunulması konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
9

Kadına yönelik her türlü suç TMMOB Ana Yönetmeliği’nde “Disiplin Cezaları” bölümünde açıkça tanımlanmış olmasına rağmen, Onur Kurullarının çalışmalarında uygulanan, çalışmalarına yön veren TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nde bu tanım yer almamaktadır. Ana yönetmelikte tanımlı bulunan kadına karşı her türlü suçun TMMOB 46. Olağan Genel Kuruluna önerge halinde götürülerek TMMOB Disiplin Yönetmeliğine de eklenmesi sağlanarak, bu tür suçlarda onur kurulları süreçlerinin etkin olarak işletilmesi konusundaki karar oy birliği ile kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
10

1. Oda ve İktisadi işletmesinin personel kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine, 

• Oda Sekreteri: 1

• Oda Sekreter Yardımcısı: 2

• Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1

• Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1

• Oda Hukuk Danışmanı: 1

• Şube Sekreteri: 2

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Müdürü: 1

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordinatörü-1

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletme Personeli- 5

• İdari Büro Personeli: 30


2.  2020-2021 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin aşağıda verildiği biçimde;

2020 yılı için

• Üye Aidatı: 15  TL

• Üye Kayıt Ücreti:  25  TL


2021 yılı için

• Üye Aidatı: 20  TL

• Üye Kayıt Ücreti: 30  TL

olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme Ücretinin ve Öğrenci Kaydının ücretsiz olmasına,  öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına,


Odanın ana gelirlerinin üye aidat gelirlerinden oluştuğu gerçeğinden hareketle, şube ve temsilciliklerinin, telefon, SMS iletisi, elektronik posta vb. yollarla borçlu üyelere borç bildirimlerini her ay düzenli olarak yapmasına ve geçmiş yıllara ait üye ödenti borçlarının tahsili için gerekli çabanın gösterilmesine,


Oda gelirlerinin giderek azalması dikkate alınarak, bütün örgüt birimlerinde tasarruf tedbirlerine azami özenin gösterilmesine, bu kapsamda tedbirleri genelgesinin çıkartılmasına,


3.Merkez`in şubelere yapması gereken Nakit aktarımların bu kapsamda mali işler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2020 ve 2021 yılı için gelirlerinin % 75`i oranın da olmasına,


Bütün örgüt birimleri, Oda Genel Kurulunda alınan yıla esas tahmini bütçe planı gelirlerinin % 75`i oranın da bütçeleri dikkate alınarak, her türlü giderlerini, bu oran içinde kalacak şekilde planlamasına,


Şubelere etkinlik alanındaki il temsilciliklerini de kapsayacak şekilde aktarılan miktarlardan, her İl Temsilciliklerine ait belirtilecek tutarın şube tarafından temsilcilik hesaplarına havale edilmesine,


Ayrıca,


4.Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 


5. 2020-2021 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari ücretlerinin, Kurs ücretlerin ve  diğer hizmet bedellerinin ile belirlenmesinde,  


6. Oda/Şube Sekreteri, hukuk danışmanı mali danışman ve personel ücretlerinin belirlenmesinde, sendikalı personel için Toplu Sözleşme yapılması ve uygulanmasında,


7. Çalışma döneminde Oda Yönetim Kurulu`nun menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesine,


8. Oda Asgari Ücret Tarife’sinin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye verilen belge ücretlerinin ve büro tescil ve yenileme ücretlerinin, şube görüşleri de dikkate alınarak belirlenmesinde, 


9. Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro Cetveli’ne göre uygun istihdamı veya tenkisatına,  Odanın mali kaynaklarında her türlü nedenle ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde bu konuda gider azaltıcı önlemlerin alınmasında, 

10. Genel merkez, şube ve temsilcilik organlarında görev alan üyelerin, oda amaçları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler esnasındaki seyahat, yolluk, konaklama harcamalarına ait esasların belirlenmesinde,


11. 2020 ve 2021 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için kalemler arasında aktarma, artırma ve eksiltme yapılmasında, 


12.Pandemi gibi ortaya çıkabilecek mücbir sebeplere bağlı olarak personelin çalışma usul ve esaslarına ilişkin gerektiğinde düzenleme yapılmasında,   


Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,


Diğer taraftan,


13.Covid 19 pandemisi nedeniyle 2020 yılı Nisan- Mayıs ve Haziran ayları süresince kısmi çalışma ödeneğinden faydalanan personelin karşılanan ücret kayıplarının onaylanmasına,


14. Genel Merkez kasasında günlük en fazla 5.000 TL, İstanbul ve İzmir şubeleri için 3.000 TL, şubelerde 2.000 TL, temsilciliklerde 1.000 TL tutulmasına, fazla olan miktarın kendi banka hesaplarına yatırılmasına.


15. Şubelerin 10.000 TL ve üzerinde, temsilciliklerin 5.000 TL ve üzeri demirbaş alımı ve tek kalemde harcama miktarı için Oda Yönetim Kurulu`ndan yetki alınmasına, 


16. 2020-2021 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması (GARANTİ BANKASI VE İŞBANKASI VADESİZ HESAP) ve POS hesapları kullanılmasına devam edilmesine, Oda Yönetim Kurulu’ndan yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, Örgüt birimlerinin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında toplanmasına.


17. Belge ve aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmamasına, tüm birimlerimizin Oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Oda’nın banka, POS makineleri veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,


18. Aylık Mizan Cetveli`nin hazırlanması ve harcamaların Genel Kurul kararlarına,  Mali İşler Yönetmeliğine ve Bütçe Uygulama Esaslarına uygun biçimde yapılmasına ve bir önceki aya ait mizanların bir sonraki ayın 10 una kadar hazırlanıp Genel Merkeze gönderilmesine, ilgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların  AYLIK olarak düzenlenmesine,


19.Yıllık geliri 1.000 TL’nin altında olan ve/veya gelirleri giderlerini karşılamayan temsilciliklerin mali işlemleri yapma yetkilerinin alınmasına ya da iyileştirilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,  


20. Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,


21. Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkez’den yetki alınmasına  elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi aboneliklerin mutlaka Oda adına yaptırılmasına ve faturaların otomatik ödemeye verilmesine, 


22. Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi’nin Çankaya V. D.  8450036092 Nolu vergi numarası kullanılmasına, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi kapsamındaki işlemlerde ise Çankaya V. D. 8450336671 vergi numarasının kullanılmasına, 


23. Örgüt birimlerinde çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez’den kadro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alımı şeklinde dahi olsa Genel Merkez’den izin alınmaksızın hiçbir şekilde personel çalıştırılmamasına,  


24. Oda  Mali İşler Yönetmeliği’nde İktisadi İşletme kapsamında belirtilen, gelir oluşturan her türlü etkinlik, hizmet ve faaliyetin İktisadi İşletme bünyesinde gerçekleştirilmesine, etkinliğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanıp gelir-gider dengesinin kurularak, Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve destek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçesi 10.000 TL yi aşan etkinlikler için Genel Merkez’den yetki alınmasına ve örgüt birimlerinin etkinliklerinin Genel Merkez ile koordineli olarak gerçekleştirilmesine, 


25. Bütçe uygulama esasları kapsamında ihtiyaç duyulan ilave düzenlemelerin yapılmasında yönetim kurulunun yetkilendirilmesine, 


(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Delegeler
İçerik bulunamadı.
Organlar
Divan
Aytekin Zihni aytekin.zihni@gmail.com
Ifakat Nejla Şaylan saylannecla@yahoo.com
Hanife Ayla Çelenk aylacelenk@gmail.com
Ozgür Değirmenci degirmenciozgur1@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası