TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
29. Dönem Genel Kurulu
29.04.2022 - 20.04.2024  Sonuç Bildirgesi
Dönem Seçiniz:
Kararlar
Karar No
1

“TMMOBJeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 5. Maddenin b) Kamu yararına ilişkin amaçlar bendinin 7. alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8, 9, 10 ve 11. alt bentlerinin eklenmesini ve Genel Kurulca kabul görmesi halinde sözkonusu değişikliklerin TMMOB’de görüşülmesi ve Resmi Gazetede yayınlanması süreçlerinde Yönetim Kuruluna redaksiyon yapma yetkisinin verilmesine;

 

5.Maddenin b) Kamu yararına ilişkin amaçlar bendinin 7. Alt bendinden sonra gelmek üzere eklenmesi önerilen bentler:

 

8-Su yönetimi, yeraltı suyu havza planlama, yeraltı suyu arama ve kullanma iletaşkın tehlike çalışmaları kapsamındaki jeolojik, jeoteknik, hidrojeoloji karaştırmalar ile bu hizmetlere ait mesleki haritalar ile uygulamaya ilişkinçalışmalar ve raporlar hazırlamak,

 

9-Toplumun doğa kaynaklı afetler ve iklim değişikliği etkilerinden korunması amacıyla; imar, afet, yapı üretim ve denetim süreçleri kapsamındaki jeolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, hidrojeolojik, jeokimyasal, hidrojeo kimyasal ve tıbbi jeolojik araştırmalar ile bu hizmetlere ait mesleki haritalar, uygulamaya ilişkin çalışmalar ve raporlar hazırlamak,

 

10-Kamu yararı temelinde çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için doğaya müdahale gerektiren faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme, atık yönetimi, çevre yönetimi kapsamındaki jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, jeokimyasal ve hidrojeokimyasal çalışmaları yapmak,


11- Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği kapsamındaki hizmetlerin izleme, kontrol ve denetim işlerini yürütmek”

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
2

Odamız Ana Yönetmeliği dışında kalan yönetmelik, tebliğ veya yönergelerin örgüt birimlerimizin görüşünü alarak yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi veya ihtiyaç duyulan alanlarda yeni düzenlemeler yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
3

İmar, planlama, kentleşme, yapı üretim ve denetim süreçlerindeki jeoloji ve hidrojeoloji mühendisliği hizmetlerin doğru tanımlanması, mevcut mevzuatın taranması, eksikliklerin belirlenmesi amacıyla “Yapı Denetiminde Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri” çalıştayının düzenlenmesine, 

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
4

Kentleşme, planlama, imar, yapı üretim ve denetim çalışmalarına veri teşkil etmek ve ülke insanımızı deprem zararlarının etkilerinden korunmasını sağlamak amacıyla “Fay Üzerinde Yaşayan Kentler” adı altındaki çalıştayların, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel idarelerin katılımını sağlayacak şekilde önümüzdeki dönem içinde de devam edilmesine, 

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
5

Su yönetimi, yüzey ve yeraltısuyu havza planlama, yeraltı suyu arama ve kullanma ile taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlaması süreçlerinde jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, hidrojeolojik araştırma, etüt, planlama ve uygulamaya ilişkin çalışmaları ile kaçak yeraltı suyu kuyuların açılmasının önlenmesi, yeraltı suyu izleme, kontrol ve denetim süreçlerine ilişkin görüş, değerlendirme ve çözüm önerilerin geliştirilmesi amacıyla “Yeraltı Sularının Kullanımında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  adı altında bir çalıştay düzenlenmesine, 

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
6

Jeolojik mirasımızın ve jeoçeşitliliğimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması, bu alanda yaşanan tahribatın önlenmesi amacıyla bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla, geçtiğimiz dönemlerde odamız tarafından başlatılan “Jeolojik Miras ve Jeopark Çalıştayları” na örgüt birimlerimizde devam edilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
7

Odamızın topluma, mesleğe ve meslektaşa dairçalışmalarını bütünlüklü ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi güçlü birörgütsel yapının ve işleyişin yaratılması kapsamında; İşyeritemsilciliklerimizden başlayarak temsilcilik, şube ve genel merkez örgütlülüğümüzüve işleyişimizi gözden geçirerek kurumsal yapımızın geliştirilmesini sağlamak,temsilciliklerin şubelere ve/veya genel merkeze bağlanması, şubelerindurumlarının değerlendirilmesi, üyelerimizin oda aidiyet duygusununartırılması, kadın, öğrenci, genç, işsiz, ücretli, kamuda çalışan, emekli veSMM üyelerimize ilişkin bütünlüklü çalışmaları zenginleştirmek,  amacıyla bir “Örgütlenme Çalıştayı”nınönümüzdeki dönemde geniş katılımlı bir anlayışla yapılmasına,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
8

Genel merkez ve şubelerde aynı amaçla, işler, dinamik ve birlikte çalışıp üretecek mesleki, sosyal ve toplumsal alana yönelik çalışma gurupları ve komisyonlar oluşturulmasına,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
9

Kamuda ve Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılması için çalışmalar yapılması ve TBMM çalışmalarına görüşün iletilmesi için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
10

Zemin etüt denetimi için arazi ve rapor denetimi yapmaya yetkili firmaların veya bir oluşumun kurulması için yasal düzenlemenin yapılmasına,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
11

Denetçi jeoloji mühendisliği kavramının oluşturulması, kriterlerinin belirlenmesi ve yapı denetimde görev alma koşullarının belirlenmesi, Yapı Denetim Yönetmeliği” çerçevesinde yapı denetim firmalarında görev alacak kişi veya firmaların tanımlanması, kontrol edilmesi ve hizmet bedellerinin belirlenmesi konularının önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek Yapı Denetim Çalıştayı kapsamında değerlendirilmesi için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
12

Odanın “Eğitim Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik” kapsamının, kurul çalışmalarına şubelerin de katılımını sağlayacak şeklide düzenlenmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
13

TMMOB’a bağlı üyelere yeşil pasaport hakkının tanımlanması için TMMOB Genel Kuruluna sunulmak üzere önerge verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
14

Büro Tescili yapılması ve tescil yenileme şartının belirli sayıda meslek içi eğitim alma şartına bağlanması konusunun şubelerimizle birlikte önümüzdeki dönemde araştırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
15

Odamızın Mesleki branşlarda Tescilleri sınıflaması ve SJMM Bürolarının çalıştıkları alana göre Tescillerinin ayrı ayrı yenilemesi adına çalışmalar yürütmesi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun Tescil Yönetmeliği hazırlama ve değiştirmede yetkilendirilmesi” şeklindeki konunun şubelerimizle birlikte önümüzdeki dönemde araştırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
16

Sondaj makinalarının eleman ve ekipman yönünden tescil edilmesi adına Genel Merkez Yönetiminin çalışma grubu ve çalıştaylar düzenleyerek gerek kanun ve yönetmelik gerekse uygulamalardaki ihtiyacının ortaya konulması ve bununla ilgili yasal düzenlemenin hazırlanarak ilgili bakanlıklara sunulması konusunda çalışma yapmak üzere Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunulmasına,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
17

Oda organlarımızın görev sürelerinin tavsiye niteliğinde art arda 3 dönem olarak sınırlandırılması konusunda ilkesel bir yaklaşım belirlenmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
18

Örgüt harcama kalemlerinin karşılanmasına yönelik yeni mali kaynakların yaratılmasına ilişkin bir çalışma grubunun oluşturulmasının yeni dönem Yönetim Kurulu’na tavsiye edilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
19

Oda çalışanlarının emeklilik sonrası da çalışmaları halinde mali haklarının Şube başkanları ile birlikte değerlendirilmesi kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesine,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
20

Oda ve İktisadi işletmesinin personel kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine;

-Oda Sekreteri: 1

-Oda Sekreter Yardımcısı: 2

-Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1

-Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1

-Oda Hukuk Danışmanı: 1

-Oda Muhasebe ve Mali İşler danışmanı: 1

-Şube Sekreteri: 2

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İştirak Müdürü: 1

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordinatörü: 1

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İştirak Personeli: 4

-İdari Büro/Hizmetli/Teknik Görevlileri: 27

Oda merkezi ile personeli bulunan bütün örgüt birimlerinin gelir gider bütçe durumlarına göre gereksinim halinde kadro değişikliği, istihdam, kısmi süreli çalışma veya personel tensikatı konularında Oda yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

2024-2025 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin:

2024 yılı için (1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren)

• Üye Aidatı: 70,00 TL

• Üye İlk Kayıt Ücreti: 100,00 TL

2025 yılı için

• Üye Aidatı: 120,00 TL

• Üye İlk Kayıt Ücreti: 150,00 TL

olarak belirlenmesine, 

2026 yılı için, Oda Genel Kurulu’nun yapılacağı tarihe kadar uygulanacak üye aidatını belirleme yetkisinin Oda Yönetim Kurulu’na verilmesine, bu yetki çerçevesinde belirlenecek aidat miktarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

Borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve Öğrenci Kaydının ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına,

Ayrıca;

• Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 

• 2024-2025 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Emsal/Asgari ücretlerinin, kurs ücretlerinin, diğer hizmet bedellerinin belirlenmesinde,  

• Oda/şube sekreteri, hukuk danışmanı, mali danışman ve personel ücretlerinin belirlenmesinde, sendikalı personel için toplu sözleşme yapılması ve uygulanmasında,

• Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu’nun menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesinde,

• Oda Emsal/Asgari Ücret Tarife`sinin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye verilen belge ücretlerinin ve büro tescil ve yenileme ücretlerinin, şube görüşleri de dikkate alınarak belirlenmesinde,

• Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun istihdamı veya tensikatı gerçekleştirmeye, Odanın mali kaynaklarında her türlü nedenle ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görmesi halinde gider azaltıcı dengeleyici önlemlerin alınmasında, 

• Genel Merkez, şube ve temsilcilik organlarında görev alan üyelerin Oda amaçları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler esnasındaki seyahat ve yolluk gider harcamalarının belirlenmesinde,

• 2024 ve 2025 Yılları Gelir-Gider Bütçesi için aktarma, artırma veya eksiltme yapılmasında,

Şubelerden görüş alınarak Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Mali işlemlere ilişkin tüm uygulamalar; TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, Odamız Ana Yönetmelik ve Mali İşler Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesine,

Diğer taraftan;

• 2025 yılı için; Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerle ilgili olarak; kasasında bulundurabilecekleri günlük TL tutarı ile demirbaş alımı ve tek kalemde yapabilecekleri harcama miktarının Şubelerin görüşü alınarak Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine,

• 2024-2025 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması (GARANTİ BANKASI VE HALK BANKASI VADESİZ HESAP) ve POS hesapları kullanılmasına devam edilmesine, Oda Yönetim Kurulundan yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, örgüt birimlerinin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında toplanmasına, 

• Belge ve aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmamasına, tüm birimlerimizin Oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, POS makineleri veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,

• Aylık Mizan Cetvelinin hazırlanması ve harcamaların Mali İşler Yönetmeliğine uygun biçimde yapılmasına, ilgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların AYLIK olarak düzenlenerek takip eden ayın onuna kadar Genel Merkeze gönderilmesine,

• Yıllık geliri ve/veya gelirleri giderlerini karşılamayan temsilciliklerin mali işlemleri yapma yetkilerinin alınmasına ya da iyileştirilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

• Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,

• Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkezden yetki alınmasına, elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi aboneliklerin mutlaka Oda adına yaptırılmasına ve faturaların otomatik ödemeye verilmesine,

• Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi`nin Mithatpaşa V.D. 8450036092 no.lu veya TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi Mithatpaşa V.D 8450336671 no.lu vergi numarasının kullanılmasına, 

• Örgüt birimlerinde çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez`den kadro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alımı şeklinde dahi olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın hiçbir şekilde eleman çalıştırılmamasına,

• Şube saymanlarının Yönetmelikte belirlenen ve şubenin bulunduğu il merkezinin mali işleyişinden sorumlu olmasına, şube etki alanındaki il temsilciliklerinin düzenli ve zamanında mizan gönderilmesini sağlamasına ve gerekli mali kontrolleri yerinde ve evrak üzerinde yapmasına,

• Oda Mali İşler Yönetmeliğinde iktisadi işletme kapsamında belirtilen, gelir oluşturan her türlü etkinlik, hizmet ve faaliyetin İktisadi İşletme bünyesinde gerçekleştirilmesine, hazırlık aşamalarında etkinliğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider dengesinin kurularak, Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve destek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçesi 20.000 TL’yi aşan etkinlikler için Genel Merkez‘den yetki alınmasına ve örgüt birimlerinin etkinliklerinin Genel Merkezle koordineli olarak gerçekleştirilmesine,

• Bütün örgüt birimlerinin yıllık tahmini gelir ve gider bütçelerini dikkate alarak; örgütsel, idari, mesleki ve sosyal faaliyetlerine ilişkin harcamalarını yapmalarına,

• Ulaşım, yemek, telefon, kırtasiye, temsil ağırlama, demirbaş alımı, gazete abonelikleri ve sosyal etkinlik gideri gibi harcamalarda azami dikkat gösterilerek tasarrufa gidilmesine, 

• Yemek, organizasyon hizmeti, baskı ve basım işleri, çanta yaptırımı, temizlik gibi alınan hizmet karşılığındaki faturaya konu olan KDV, alıcı ve satıcı arasında bölüştürülerek  uygulanmakta olup tevkifatlı fatura olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda belirtilen hizmetlerle ilgili Hazine ve Maliye Başkanlığı tarafından o yılı için belirlenen tutarındaki (2024 yılı için KDV dahil 6.900,00TL üzerindeki) faturalarında Tevkifat uygulanmaktadır. Bu hizmetlere karşılık, belirtilen oranlarda kesilmiş tevkifatlı fatura talep edilmesine,  

• Bütçe Uygulama Esasları kapsamında ihtiyaç duyulan ilave ve açıklayıcı düzenlemelerin yapılmasında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,

• Personel maaşları ve örgüt birimlerinin personel ihtiyacının yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesine,

• Şubelere bağlı Temsilciliklerin mali taleplerinin bağlı olduğu Şubeler aracılığıyla Genel Merkez Yönetimine iletilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun bir genelge hazırlayarak şube ve temsilciliklere gönderilmesine,


karar verilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
21

ODANIN YENİ DÖNEM YILLIK BÜTÇELERİNİN KABUL EDİLMESİNE,

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Delegeler
İçerik bulunamadı.
Organlar
İçerik bulunamadı.
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası