TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
28. Dönem Genel Kurulu
13.09.2020 - 23.04.2022  Sonuç Bildirgesi
Dönem Seçiniz:
Kararlar
Karar No
1

Karar: Odamızın kamu yararı çerçevesinde yürüttüğü bazı hizmet alanlarına ilişkin gelişmeler nedeniyle ve Oda Onur Kurulunun aldığı bazı kararların uygulaması konusunda Ana Yönetmeliğimizdeki bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla Ana Yönetmeliğimizin aşağıdaki maddelerinde belirtilen şekilde düzenleme yapılmasına ve değişikliklerin Resmi Gazete’de yayınlanması aşamasında Yönetim Kuruluna redaksiyon yapma yetkisinin verilmesine,

 

 Buna göre;

 

02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasının Ana Yönetmeliği’nin aşağıdaki maddelerinde belirtilen şekliyle değişiklik yapılmasına,

 

1.    Ana Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (a) bendinin1’inci fıkrasında yer alan “Tüm jeoloji…” ibaresinden sonra “…ve hidrojeoloji mühendisleri ile…”, 8’inci fıkrasında yer alan “Jeoloji…”ibarelerinden sonra gelmek üzere “…ve hidrojeoloji…” ibaresinin ilave edilmesine,

 

2.     Ana Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (b) bendinin3’üncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan yeraltı ve yerüstü suları ibaresinden sonra gelen “…su buharı...” ibaresinin kaldırılmasına, bunun yerine “…jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular, doğalgaz,…” ibareleriile 7’inci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkraların ilave edilmesine;

“8- Su yönetimi, yüzey ve yeraltısuyu havza planlama, yeraltısuyu arama ve kullanma ile taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlaması süreçlerinde jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, hidrojeolojik araştırma, etüt, planlama ve uygulamaya ilişkin çalışmalar yapmak,

  9-Toplumun doğa kaynaklı afetler ve iklim değişikliği etkilerinden korunması amacıyla kentsel planlama, imar, yapı üretim ve denetim süreçlerinde jeolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, hidrojeolojik, jeokimyasal ve hidrojeokimyasal ile tıbbi jeolojik araştırmalara ilişkin harita, plan, projeve uygulama süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu faaliyetlerin izleme, kontrol ve denetim çalışmalarını yürütmek,

 10-Bir kez yok edildiğinde bir daha yerine konulması imkansız nitelikteki denizler, göller, nehirler, dereler, vadiler, mağaralar, şelaleler gibi jeoçeşitliliğimizi oluşturan ve korunmaya değer jeolojik miras niteliğindeki varlıklarımızın gelecek nesillere aktarılması amacıyla araştırma, geliştirme, harita, plan ve proje çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

11- Kamu yararı temelinde çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için doğaya müdahale gerektiren her türlü yapı veya tesise ilişkin çevresel etki değerlendirme, atık yönetimi, çevre yönetimi kapsamındaki jeolojik, hidrojelojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, jeokimyasal ve hidrojekimyasal çalışmaları yapmak,”

 

3.     Ana Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…” ibaresinden sonra “…ve hidrojeoloji…” ibaresi, ( b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…”ibaresinden sonra “…veya hidrojeoloji…” ibaresi, ( c) ve (d) bentlerinin birinci cümlesinde yer alan “…Jeoloji…” ibaresinden sonra “…veya hidrojeoloji…” ibarelerinin eklenmesine,

 

4.     Ana Yönetmeliğin 7’inci maddesinin (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…” ibaresinden sonra “…ve hidrojeoloji…” ibaresi, ( b) bendinin birinci ve son cümlesinde yer alan“…jeoloji…”ibarelerinden sonra “…ve hidrojeoloji…” ibarelerinin getirilmesine, birinci cümlede yer alan “…jeoloji mühendisi…” ibaresinden sonra gelmekte olan “…ve…” kelimesinin ise “…ile…” kelimesi olarak değiştirilmesine,

 

5.     Ana Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…” ibarelerinden sonra “…ve hidrojeoloji…”ibaresinin eklenmesine, birinci cümlede yer alan “…jeoloji mühendisi…”ibaresinden sonra gelmekte olan “…ve…” kelimesinin ise “…ile…”kelimesi olarak değiştirilmesine, ikinci cümlesinde yer alan “…belgesi yenilenmemiş…” ibaresinden sonra gelen “…veya onaylanmamış…”ibaresinin kaldırılmasına,

 

6.     Ana Yönetmeliğin 17’inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…Mart…” ibaresinden sonra “…veya Nisan…”ibaresinin eklenmesine,

 

7.   Ana Yönetmeliğin 35’inci maddesinin (ı) bendinin yürürlükten kaldırılmasına,

 

8.     Ana Yönetmeliğin 44’üncü maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesine,

“…Ayrıca, oda yönetim kurulu tarafından yapılan iş bölümü çerçevesinde belirlenen iş ve işlemleri yürütür.”

 

9.   Ana Yönetmeliğin 51’inci maddesinin son bölümde yer alan “…çıkarılacak yönetmelik…” ibarelerinden sonra gelmek üzere “…veya yönerge…” ibaresinin eklenmesine,

 

10.  Ana Yönetmeliğin 76’ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “…Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması…” ifadesinden sonra gelmek üzere “…durumlarından birinin meydana gelmesi veya Oda Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekçeli önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile kapatılabilir.” şeklindeki ibarenin eklenerek fıkranın yeniden düzenlenmesine,

 

11. Ana Yönetmeliğin 77’nci maddesindeki, “…kapatabilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere, “…veya şubelerin etkinlik alanı içinde yer alan İl/İlçe temsilciliklerinde değişiklik yapabilir.” ibaresinin eklenmesine,

 

12. Ana Yönetmeliğin 102’inci maddesinin (f) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan“…jeoloji…” ibaresinden sonra gelmek üzere “…ve hidrojeoloji…” ibaresinin eklenmesine,

 

13.  Ana Yönetmeliğin 115’inci maddesine ilave bend olarak “Hafif ve ağır para cezası gelirleri” ibaresinin eklenmesine,

 

14. Ana Yönetmeliğin 129’uncu maddesine ilave olarak, “TMMOB, Oda ve Şube organlarına seçilmiş olan veya İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu’na atanmış olan üyelerden, bu yönetmeliğin 65 inci maddesinde belirtilen disiplin cezası alanların kurul üyelikleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” şeklindeki fıkranın eklenmesine,

 

15. Ana Yönetmeliğin 134’üncü maddesinin (b) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…”ibaresinden sonra gelmek üzere “…ve hidrojeoloji…” ibaresinin eklenmesine, “…mühendisi…” ibaresinden sonra gelen “…veya…”kelimesinin “…ile…” kelimesi ile değiştirilmesine, (c) ve (d)bentlerinde yer alan “…jeoloji…” ibaresinden sonra gelmek üzere “…ve hidrojeoloji…” ibaresinin eklenmesine,

 

16.  Ana Yönetmeliğin 135’inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…”ibaresinden sonra gelmek üzere “…ve hidrojeoloji…” ibaresinin eklenmesine,

 

17.  Ana Yönetmeliğin 136’ıncı maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…jeoloji…”ibarelerinden sonra gelmek üzere “…ve hidrojeoloji…” ibaresinin eklenmesine, “…mühendisi…” ibaresinden sonra gelen “…veya…”ibaresinin “…ile…” kelimesi ile değiştirilmesine,

Karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
2

Kentleşme, planlama, imar, yapı üretim ve denetim çalışmalarına veri teşkil etmek ve ülke insanını deprem zararlarının etkilerinden korunmasını sağlamak amacıyla “Fay Üzerine Oturan Kentler” adı altında bir çalıştayın ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel idarecilerin katılımını sağlayacak şekilde önümüzdeki dönem içinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
3

Ülkemizin jeoçeşitliliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması, toplumda ve ilgili idarelerde farkındalığın yaratılması amacıyla tüm örgüt birimlerinin, 6 Ekim Dünya Jeoçeşitlilik Günü’nde basın açıklamaları, söyleşiler, paneller vb. araçlarla konuyu toplumun ve ülkenin gündemine taşınmasına karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
4

Jeolojik mirasımızın ve jeoçeşitliliğimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması, bu alanda yaşanan tahribatın önlenmesi, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla, geçtiğimiz dönemlerde Odamız tarafından başlatılan “Jeolojik Miras ve Jeopark Çalıştaylar” dizisine bu dönemde de örgüt birimlerimizde devam edilmesine karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
5

Hammadde, maden ve jeolojik kökenli enerji kaynaklarının kamu yararı çerçevesinde aranması, araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi ve terk edilmesi süreçlerinde, uluslararası uygulama ve standartlar da dikkate alınarak jeoloji ve hidrojeoloji mühendisliği hizmetlerinin doğru tanımlanması, uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla “Madencilik Çalıştayı” ile geçtiğimiz dönemlerde devam eden ve her iki yılda bir gerçekleştirilen “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu”nun önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
6

İmar, planlama, kentleşme, yapı üretim ve denetim süreçlerindeki jeoloji ve hidrojeoloji mühendisliği hizmetlerinin doğru tanımlanması, mevcut mevzuatın taranması, eksikliklerin belirlenmesi amacıyla “Yapı Denetimde Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri” adı altında önümüzdeki dönem bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.

(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
7

Su yönetimi, yüzey ve yeraltısuyu havza planlama, yeraltısuyu arama ve kullanma ile taşkın tehlike ve risk haritalarının hazırlaması süreçlerinde jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, hidrojeolojik araştırma, etüt, planlama ve uygulamaya ilişkin çalışmaların yapılması ile kaçak yeraltısuyu kuyuların  açılmasının önlenmesi, yeraltısuyu izleme, kontrol ve denetim süreçlerine ilişkin görüş, değerlendirme ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Yeraltısularının Kullanımında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adı altında bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
8

Odamız tarafından çıkarılan AnaYönetmelik dışındaki düzenleyici yönetmelik, yönerge, genelge gibi Oda mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
9

Geniş katılımlı bir anlayışla önümüzdeki çalışma dönemi içinde bir “Örgütlenme Çalıştayı’nın düzenlemesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
10

Önümüzdeki dönemde “Sondaj Sempozyumu” yapılmasına karar verilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
11

Oda ve İktisadi işletmesinin personel kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine, ancak Oda merkezi ile bütün örgüt birimlerinin aylık gelirlerinden ayrılan harcama bütçe durumuna göre personel azaltılması veya gereksinim halinde yeni kadro değişikliği ve istihdam konusunda Oda yönetim Kuruluna yetki verilmesine,


-Oda Sekreteri: 1

-Oda Sekreter Yardımcısı: 2

-Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1

-Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1

-Oda Hukuk Danışmanı: 1

-Oda Muhasebe ve Mali İşler danışmanı: 1

-Şube Sekreteri: 2

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İştirak Müdürü: 1

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi Koordinatörü: 1

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İştirak Personeli: 4

-İdari Büro/Hizmetli/Teknik Görevlileri: 22

2022-2023 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin:


2022 yılı için

• Üye Aidatı: 20,00 TL

• Üye Kayıt: 30,00 TL2023 yılı için

• Üye Aidatı: 35,00 TL

• Üye Kayıt: 50,00 TL


olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve Öğrenci Kaydının ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik yenileme taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına,


1. Merkez‘in şubelere yapması gereken nakit aktarımlarının bu kapsamda Mali İşler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2022 ve 2023 yılı için bir önceki aylık gelirlerinin %75‘i  oranında olmasına,


Ayrıca;

2. Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanmasında, 


3. 2022-2023 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari ücretlerinin, kurs ücretlerinin, diğer hizmet bedellerinin belirlenmesinde,  


4. Oda/şube sekreteri, hukuk danışmanı, mali danışman ve personel ücretlerinin belirlenmesinde, sendikalı personel için toplu sözleşme yapılması ve uygulanmasında,


5. Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu’nun menkul ve gayrimenkul alım-satımı yapması, hizmet mekanı kiralanması veya gerektiğinde mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçilmesinde,


6. JMO Asgari Ücret Tarife`sinin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye verilen belge ücretlerinin ve büro tescil ve yenileme ücretlerinin, şube görüşleri de dikkate alınarak belirlenmesinde,


7. Genel Kurul‘da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun istihdamı veya tensikatı gerçekleştirmeye, Odanın mali kaynaklarında her türlü nedenle ortaya çıkacak azalmayla ilgili olarak gerekli görmesi halinde gider azaltıcı dengeleyici önlemlerin alınmasında, 


8. Genel Merkez, şube ve temsilcilik organlarında görev alan üyelerin Oda amaçları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler esnasındaki seyahat ve yolluk gider harcamalarının belirlenmesinde,


9. 2022 ve 2023 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için aktarma, artırma veya eksiltme yapılmasında,


Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Diğer taraftan;

10. Genel Merkez kasasında günlük en fazla 8.000 TL, şubelerde 3.000 TL (İstanbul-İzmir Şubelerinde 5000 TL) tutulmasına, fazla olan miktarın kendi banka hesaplarına yatırılmasına,


11. Şubelerin 13.000 TL ve üzeri, temsilciliklerin 7.000 TL ve üzeri demirbaş alımı ve tek kalemde harcama miktarı için Oda yönetim Kurulu‘ndan yetki alınmasına,


12. 2022-2023 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması (GARANTİ BANKASI VE İŞ BANKASI VADESİZ HESAP) ve POS hesapları kullanılmasına devam edilmesine, Oda Yönetim Kurulundan yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, örgüt birimlerinin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında toplanmasına,


13. Belge ve aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmamasına, tüm birimlerimizin Oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, POS makineleri veya elektronik ortam banka hesaplarına yatırılmasına,


14. Aylık Mizan Cetvelinin hazırlanması ve harcamaların Mali İşler Yönetmeliğine uygun biçimde yapılmasına, ilgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların AYLIK olarak düzenlenmesine,


15. Yıllık geliri 1500 TL’nin altında olan ve/veya gelirleri giderlerini karşılamayan temsilciliklerin mali işlemleri yapma yetkilerinin alınmasına ya da iyileştirilmesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,


16. Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,


17. Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkezden yetki alınmasına, elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi aboneliklerin mutlaka Oda adına yaptırılmasına ve faturaların otomatik ödemeye verilmesine,

18. Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi`nin Çankaya V.D. 8450036092 nolu veya TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi Çankaya V.D 8450336671 nolu vergi numarasının kullanılmasına, 


19. Örgüt birimlerinde çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez`den kadro talebinde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alımı şeklinde dahi olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın hiçbir şekilde eleman çalıştırılmamasına,


20. Şube saymanlarının Yönetmelikte belirlenen ve şubenin bulunduğu il merkezinin mali işleyişinden sorumlu olmasına, şube etki alanındaki il temsilciliklerinin düzenli ve zamanında mizan gönderilmesini sağlamak, gerekli mali kontrolleri yerinde ve evrak üzerinde yapmak gibi görevlerinin yanı sıra belirlenen oran ve miktardaki harcama miktarının şube il merkezi ve bağlı il temsilciliklerine aktarımı ile de yükümlü olmasına,


21. Oda Mali İşler Yönetmeliğinde iktisadi işletme kapsamında belirtilen, gelir oluşturan her türlü etkinlik, hizmet ve faaliyetin İktisadi İşletme bünyesinde gerçekleştirilmesine, hazırlık aşamalarında etkinliğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider dengesinin kurularak, Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve destek sağlanarak ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçesi 13.000 TL’yi aşan etkinlikler için Genel Merkez‘den yetki alınmasına ve örgüt birimlerinin etkinliklerinin Genel Merkezle koordineli olarak gerçekleştirilmesine,


22. Bütçe Uygulama Esasları kapsamında ihtiyaç duyulan ilave düzenlemelerin yapılmasında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine 


karar verilmiştir.


(OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
12

Odanın 29. Dönem (2022-2023 yılları) Oda ve İktisadi İşletme Tahmini Gelir Gider bütçeleri kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Karar No
13

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi kabul edilmiştir.

(OY BİRLİĞİ İLE ALINMIŞTIR)
Delegeler
İçerik bulunamadı.
Organlar
İçerik bulunamadı.
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası