TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

20 MART 2006 PAZARTESİ
Kayıt
Mta Kültür Sitesi
08:30 / 09:30
Kayıt

Açılış
Sadrettin Alpan Salonu
9:30 / 11:00
Açılış Konuşmaları

11:00 / 11:30
Ara

11:30 / 12:30
Çağrılı Bildiri
Konferans (Dünden Bugüne Granit)

Yücel Yılmaz yyilmaz@khas.edu.tr
Türkiye'nin Jeolojik Evrimi Oturumu
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 13:40
Tanıtım Konuşmaları(Yücel Yılmaz Oturumuna Giriş)

13:40 / 14:00
Sözlü Bildiri
Menderes Masifi’ Nin Çekirdek Kompleksi (Core Complex) Modeli Olarak Evrimi Ve Yüzeylenmesinde Kıtasal Olçekli Detachment Faylarının Rolünün Tartışılması

Burhan Erdoğan burhan.erdogan@deu.edu.tr
Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-2 (Yücel Yılmaz Onuruna)
Sadrettin Alpan Salonu
15:40 / 16:00
Sözlü Bildiri
Kuzeybatı Anadolu’da Eosen Magmatizması Ve Metamorfizması- Olası Eosen Magmatik Yayı Ile Ilgili Veriler

Aral Okay okay@itu.edu.tr Muharrem Satır satir@uni-tuebingen.de
Mühendislik Jeolojisi Oturumu-1
Ihsan Ruhi Berent
13:30 / 13:50
Çağrılı Bildiri
Çağrılı Konuşma- Melanj Ve Matriks Içinde Blok Içeren Kayaların (Bimrocks) Karakterizasyonu Ve Jeomekanik Ozelliklerinin Belirlenmesi

Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr
Mühendislik Jeolojisi Oturumu-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:30 / 15:50
Sözlü Bildiri
Sıvılaşma Şiddeti Haritalaması Için Yeni Bir Indeks: Sıvılaşma Şiddeti Indeksi (Ls)

Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr Candan Gokçeoğlu cgokce@hacettepe.edu.tr
Maden Yatakları Ve Jeokimya Oturumu-1
Ihsan Ketin Salonu
Höyük ( Afşin-K.maraş ) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi
Sözlü Bildiri Höyük ( Afşin-K.Maraş ) Pb-Zn Yatağının Jeolojisi
Yunus Ay Ozcan Dumanlılar habeoz@hotmail.com
Maden Yatakları Ve Jeokimya Oturumu-2
Ihsan Ketin Salonu
Inanmış ( Oltu – Erzurum ) Sahasının U – Au Cevherleşmesine Ait Ilk Bulgular
Sözlü Bildiri İnanmış (Oltu – Erzurum) Sahasının Cu – Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular
Mehmet Aslan xsedataslan@hotmail.com Serkan Ozkümüş mtaserkan@yahoo.com Ismet Cengiz ismetcengiz@yahoo.com Nizami Deniz nizamideniz@mynet.com
21 MART 2006 SALI
Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-3 (Yücel Yılmaz Onuruna)
Sadrettin Alpan Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Batı Anadolu Bölgesinde Isı Ve Manto-Kökenli Helyum Dağılımının Güncel Gerilme Rejimi Ve Volkanizmayla Ilişkileri

Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr
Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-4 (Yücel Yılmaz Onuruna)
Sadrettin Alpan Salonu
11:10 / 11:30
Poster Bildiri
Toros-Anadolu Kıtacığı Ve Yakın Çevresinin Geç Neoproterozoik Evrimi

Semih Gürsu semihgursu@gmail.com Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr Hüseyin Kozlu huseyinkozlu@gmail.com Necati Turhan
Türkiye’nin Jeolojik Evrimi Oturumu-5 (Yücel Yılmaz Onuruna)
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 14:30
Sözlü Bildiri
Konferans - Yerbilimleri Ve Arkeoloji
Mehmet ÖZDOĞAN
14:30 / 14:50
Ara

14:50 / 15:10
Sözlü Bildiri
Pontidler; Tanımı, Iç Ayırtları, Tektonik Düzenlenimi Ve Anlamı: Kuzey Anadolu’nun Mesozoyik Evrimi

Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
Mühendislik Jeolojisi Oturumu-3
Ihsan Ruhi Berent Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Kaya Kütlelerinin Dayanım Ve Deformasyon Ozelliklerinin Belirlenmesi Konusundaki Son Gelişmeler

Harun Sonmez haruns@hacettepe.edu.tr Candan Gokçeoğlu cgokce@hacettepe.edu.tr
Mühendislik Jeolojisi Oturumu-4
Ihsan Ruhi Berent Salonu
11:10 / 11:30
Sözlü Bildiri
Karabük Ili Yerleşim Alanının Jeoteknik Incelenmesi

11:30 / 11:50
Sözlü Bildiri
Barla, Beşparmak Ve Kapı Dağlarının (Güney-Batı Toroslar) Kuzey Yamaçlarının Ve Moloz Kaynak Alanlarının Morfometrik Ozellikleri

Candan Gokçeoğlu cgokce@hacettepe.edu.tr Reşat Ulusay resat@hacettepe.edu.tr
Mühendislik Jeolojisi Oturumu-5
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Mühendislik Yapılarının Projelendirilmesi Ve Yapımı Aşamalarında Jeoteknik Etütlerin Sürekliliği Ve Onemi, Ornek Çalışma: Çokal Barajı (Tekirdağ)

Ali Burak Yener abyener@yahoo.com Nurettin Pelen npelen@dsi.gov.tr
Uzaktan Algılama Ve Gıs Oturumu
Ihsan Ruhi Berent Salonu
14:50 / 15:10
Çağrılı Bildiri
Çağrili Konuşma- Hiperspektral Uydu Görüntülerinin Yer Bilimlerinde Uygulaması
B. Taner San
Bekir Taner San tanersan@gmail.com
Maden Yatakları Ve Jeokimya Oturumu-3
Ihsan Ketin Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Karakaya Kompleks Zonu Içinde Gözlenen Şamlı Ve Ayazmant (Balıkesir) Fe Skarn Yataklarının Jeolojisi, Parajenezi Ve Oluşumu, Batı Anadolu

09:50 / 10:10
Sözlü Bildiri
Nadara Köyü Demir Cevherleşmesi

Canan Akın canan_oner@yahoo.com
Maden Yatakları Ve Jeokimya Oturumu-4
Ihsan Ketin Salonu
11:10 / 11:30
Sözlü Bildiri
Mortaş (Seydişehir-Konya) Boksit Yatağının Nadir Toprak Elementi (Nte) Potansiyeli

Mehmet Muzaffer Karadağ mkaradag@selcuk.edu.tr Fetullah Arık farik@ktun.edu.tr Ahmet Ayhan Adnan Doyen adoyen@selcuk.edu.tr Şuayıp Küpeli skupeli@selcuk.edu.tr
Maden Yatakları Ve Jeokimya Oturumu-5
Ihsan Ketin Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Aşağıtırtar (Yalvaç-Isparta) Sahasındaki Huntit Yataklarının Jeokimyasal Ozellikleri Ve Kökeni

Mustafa Kuşcu mustafakuscu@sdu.edu.tr Oya Cengiz oyacengiz32@gmail.com
Sondaj Uygulamaları Oturumu-1
Ihsan Ketin Salonu
15:30 / 15:50
Sözlü Bildiri
Konik Penetrasyon Sondasında Gevşek Zeminlerde Çalışma Yöntemi Ve Çınarlık (Samsun) Orneği

Candan Üçkardeşler candanuc@yahoo.com
22 MART 2006 ÇARŞAMBA
Güncel Tektonik Ve Depremsellik Oturumu-1
Sadrettin Alpan Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Marmara Denizi’nde Deprem Araştırmaları: Denizaltı Gözlem Istasyonu

Naci Gorür gorurn@gmail.com
Güncel Tektonik Ve Depremsellik Oturumu-2
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Izmir Yöresinin Aktif Tektoniği Ve 17-21 Ekim 2005 Sığacık Depremleri

Selim Ozalp ozalps@yahoo.com Ahmet Umran Doğan dogan@eng.ankara.edu.tr
Yapısal Jeoloji Ve Tektonik Oturumu-1
Sadrettin Altan Salonu
15:50 / 16:10
Sözlü Bildiri
Kiraz Havzasının Tektonik Evrimi

Tahir Emre tahir.emre@deu.edu.tr
Jeo-Arkeoloji Ve Jeolojik Miras Oturumu-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Acil Olarak Korunması Gereken Kula Jeopark Alanındaki Fosil Insan Ayak Izleri

Hülya Inaner hulya.inaner@deu.edu.tr Aydoğan Akbulut aakbulut2@hotmail.com Faruk Çalapkulu faruk@egejeo.com Mustafa Ergün Mehmet Eran Nakoman Mehmet Adil Taşkıran madiltaskiran@gmail.com
Jeo-Arkeoloji Ve Jeolojik Miras Oturumu-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 /
Sözlü Bildiri
Medeniyetlerin Taşı “mardin Taşı” Ve Ozellikleri

Deniz Iskender Onenç onenc@hotmail.com Necmi Kıral kiral.necmi@hotmail.com Demir Erkanol demirerkanol@yahoo.com
Stratigrafi Ve Paleontoloji Oturumu-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:10 / 15:30
Sözlü Bildiri
Siyah Aladağ Birliği Geç Permiyen Foraminifer Biyostratigrafisi, Gd Yahyalı, Kayseri, Doğu Toroslar

Yavuz Okan yavuzokanjeo@gmail.com
Sondaj Uygulamaları Oturumu-2
Ihsan Ketin Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Altınüzüm (Islahiye) Belediyesi Için Yapılan Içmesuyu Sondaj Çalışmaları

Kemal Akpınar jeoson1985@hotmail.com
Tıbbi Jeoloji Oturumu
Ihsan Ketin Salonu
11:30 / 11:50
Sözlü Bildiri
Pöhrenk (Kırşehir) Fluorit Yatağının Çevresinde Yer Alan Pöhrenk, Mahmutlu Ve Çevirme Köylerinin Sınırları Içerisinde Yüzeylenen Suların Flor Açısından Incelenmesi “ilk Bulgular”

Yusuf Uras uras74@gmail.com Süleyman Servet Yaman
Doğal Afetler Oturumu-1
Ihsan Ketin Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Heyelan Veri Tabanlarının Bilgisayar Destekli Oluşturulması: Ulus (Bartın) Orneği

Murat Ercanoğlu murate@hacettepe.edu.tr
Doğal Afetler Oturumu-2
Ihsan Ketin Salonu
15:30 / 15:50
Sözlü Bildiri
Çığ Onlem Yapıları Ve Bir Uygulaması: Uzungöl Havzası

15:50 / 16:10
Sözlü Bildiri
Çığ Riskli Arazinin Tanımlanması Ve Güvenli Rotaların Seçimi

16:10 / 16:30
Sözlü Bildiri
Kayak Merkezlerinin Planlanması Ve Çığ Riskli Alanların Belirlenmesi

16:30 / 16:50
Sözlü Bildiri
Çığ Bölgelerinde Güvenlik Kuralları Ve Kurtarma

23 MART 2006 PERŞEMBE
Yapısal Jeoloji Ve Tektonik Oturumu-2
Sadrettin Alpan Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Gb-Anadolu’nun Aktif Tektonik Yapısı Içinde Burdur Fayının Rolü

Fuzuli Yağmurlu fuzuliyagmurlu@gmail.com Mustafa Bozcu Murat Şentürk muratsenturk@sdu.edu.tr
Mineraloji Ve Petrografi Oturumu-1
Sadrettin Alpan Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Farklı Granitoyid Tiplerinde Zirkon Oluşumu: Orta Anadolu Granitoyidlerinden Ornekler

Serhat Koksal skoksal@metu.edu.tr Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr
Mineraloji Ve Petrografi Oturumu-2
Sadrettin Alpansalonu
15:30 / 15:50
Sözlü Bildiri
Kurtoğlu Metamorfik Karmaşasında (Gümüşhane, Doğu Pontidler, Kd Türkiye) Varistik Amfibolit-Fasiyesli Başkalaşım

Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com
Stratigrafi Ve Paleontoloji Oturumu-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Pseudomphalocyclus Blumenthali Meriç (Foraminifer)’in Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki Varlığı Ve Onemi

Ibrahim Engin Meriç ienginmeric@hotmail.com Muhittin Gormüş mgormus@ankara.edu.tr Doğan Perinçek perincek@yahoo.com Şükrü Ersoy sersoy@yildiz.edu.tr
Stratigrafi Ve Paleontoloji Oturumu-3
Ihsan Ruhi Berent Salonu
11:10 / 11:30
Sözlü Bildiri
Batı Anadolu’daki Orta-Geç Eosen Mikrofosillerinin Stratigrafik Ve Paleoortamsal Onemi

Mehmet Serkan Akkiraz sakkiraz73@gmail.com Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr Sefer Orçen orcensefer@gmail.com
Stratigrafi Ve Paleontoloji Oturumu-4
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Erken - Geç Miyosen Palinolojik Verilerine Dayalı Isı Dağılım Haritaları (Türkiye)

Mine Sezgül Kayseri Ozer mskayseri@gmail.com Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr
Kıyı-Deniz Jeolojisi Ve Sedimantoloji Oturumu-1
Ihsan Ruhi Berent Salonu
15:50 / 16:10
Çağrılı Bildiri
Çağrılı Konuşma-Kozmojenik (36Cl) Yaş Tayini Yönteminin Türkiye Geç Kuvaterner Buzul Çökellerine Uygulanması

Tahsin Attila Çiner attilaciner@gmail.com
Çevre Jeolojisi Oturumu
Ihsan Ketin Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Ankara Içmesuyu Projesinin Mühendislik Değerlendirmesi

Ilyas Yılmazer ilyashocam@gmail.com Ozgür Yılmazer yilmazer@atacmuhendislik.gov.tr Yasemin Leventeli yleventeli@hotmail.com Evrim Uluadam Bircan evrim_uluadam@yahoo.com
Hidrojeoloji Oturumu-1
Ihsan Ketin Salonu
13:30 / 13:50
Çağrılı Bildiri
Çağrılı Konuşma- Akiferlerin Verim Kavramı

Hasan Yazıcıgil hyazici@metu.edu.tr
Hidrojeoloji Oturumu-2
Ihsan Ketin Salonu
15:30 / 15:50
Sözlü Bildiri
Kayseri Kenti Içme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından Irdelenmesi

Mustafa Değirmenci degir@cumhuriyet.edu.tr
24 MART 2006 CUMA
Magmatizma Oturumu-1
Sadrettin Altan Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Kütahya-Bolkardağ Kuşağında (Afyon-Ihsaniye) Yeralan Pan-Afrikan Yaşlı Felsik Magmatizmanın Petrojenezi

Ali Burak Yener abyener@yahoo.com Nurettin Pelen npelen@dsi.gov.tr
Magmatizma Oturumu-2
Sadrettin Alpan Salonu
11:10 / 11:30
Sözlü Bildiri
Orta Anadolu’da Dalma-Batma Metasomatizması Için Kanıt: Balkuyumcu Yöresi Adakit Benzeri Volkanizma.

Abidin Temel atemel@hacettepe.edu.tr
Kıyı-Deniz Jeolojisi Ve Sedimantoloji Oturumu-2
Ihsan Ruhi Berent Salonu
09:30 / 09:50
Sözlü Bildiri
Iskenderun Havzası Mesiniyen (Üst Miyosen) Evaporitlerinin Sedimantolojisi

Erdoğan Tekin tekin@eng.ankara.edu.tr Baki Erdoğan Varol varol@eng.ankara.edu.tr Turhan Ayyıldız ayyildiz@eng.ankara.edu.tr Hüseyin Kozlu huseyinkozlu@gmail.com
Kıyı-Deniz Jeolojisi Ve Sedimantoloji Oturumu-3
Ihsan Ruhi Berent Salonu
11:10 / 11:30
Sözlü Bildiri
Doğal Afetler Ve Çevre Değişimleri Çalışmaları Için Yeni Bir Araştırma Alt-Yapısı

Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr Remzi Akkok akkok@itu.edu.tr Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com
Kıyı-Deniz Jeolojisi Ve Sedimantoloji Oturumu-4
Ihsan Ruhi Berent Salonu
13:30 / 13:50
Sözlü Bildiri
Doğu Marmara Denizi Sedimentlerinin Bazı Petrografik Ve Jeoteknik Ozellikleri

Nezaket Donmez nezaketdonmez@yahoo.com Alper Sakitaş sakitasalper@yahoo.com
Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-1
Ihsan Ketin Salonu
09:30 / 09:50
Çağrılı Bildiri
Çağrili Konuşma-Türkiye’de Petrol Ve Doğalgaz Aramacılığında Belirgin Tıkanıklık; Uygulanabilir Bazı Yöntem, Fikir Ve Yaklaşımlar

Kadir Gürgey kgurgey@pau.edu.tr
Endüstriyel Hammaddeler Oturumu-2
Ihsan Ketin Salonu
11:10 / 11:30
Sözlü Bildiri
Bazaltik Tüflerden Hazırlanmış Seramiklerde Farklı Sıcaklıklar Altındaki Mikroyapısal Değişimler

Mustafa Akyıldız akyildizm@cu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası