TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
59. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI
Mta Kültür Sitesi-Ankara 20.03.2006 - 24.03.2006
Haberler
Genel Bilgiler

1947 yılında Türkiye Jeoloji Kurumu tarafından başlatılan ve her yıl düzenli olarak yapılan jeoloji kurultaylarının ellidokuzuncusu 20-24 Mart 2006 tarihleri arasında Ankara‘da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi salonlarında yapılacaktır. Jeoloji Kurultayları yeni yerbilimleri çalışmalarının sunulduğu ve tartışmaya açıldığı en önemli ve en büyük ulusal yerbilimleri toplantısıdır. Ellidokuz sene hiç ara vermeden düzenlenen kurultaylar, Türkiye‘deki yerbilimleri topluluğunun ne denli etkin olduğunun en güzel ifadesidir.

Günümüzde ulusal bilimsel kongrelerin önemi azalmakta, onların yerini uluslararası veya spesifik konulara yönelik toplantılar almaktadır. Buna karşın Türkiye Jeoloji Kurultayları bir çok nedenle önemini hala korumaktadır ve görünür gelecekte de koruyacaktır. Bunun birinci nedeni jeolojinin tarihsel bir bilim dalı olmasıdır. Bitlis Masifi‘nin evrimi, Yenice-Gönen deprem kırığı, Bolu Dağı geçişi projesindeki mühendislik jeolojisi, GAP‘taki yeraltısuyu arama ve işletme çalışmaları, Sarayköy‘deki jeotermal enerji ile ilgilenen en büyük yerbilimci kitlesi Türkiye‘dedir. Jeoloji Kurultayları bu gibi konuların tartışılacağı uygun bir ortam yaratmaktadır.

Türkiye‘de son yıllarda sıklıkla yapılan, az sayıda yabancı yerbilimcinin katıldığı, uluslararası kongrelerde sunum ve tartışma dilinin İngilizce olması, ve yüksek kayıt ücretleri çoğu yerbilimci için sıkıntı yaratmaktadır. Türkiye Jeoloji Kurultayları sunum ve tartışmaların ana dilde yapıldığı, toplantıya katılımın mali bir sıkıntı yaratmadığı rahat bir bilimsel ortam sunar. Jeoloji Kurultayları Türkiye‘de artıksayısı 27‘ yi bulan jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ile uygulamacı kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışanların bir araya geldiği bir tanışma ve bilimsel tartışma ortamı sağlar. Son yıllarda yerbilimleri araştırma konuları hızla gelişmekte ve değişmektedir. Önemini koruyan jeoloji biliminin klasik konulan dışında coğrafi bilgi sistemleri (GIS), çevre jeolojisi, jeoarkeoloji, tıbbi jeoloji, biyojeoloji gibi konularda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Jeoloji Kurultayları jeolojinin klasik konuları ve tüm yeni dallardaki araştırmaların sunulduğu geniş bir platform yaratmaktadır. Tüm bu özellikleri ile Türkiye Jeoloji Kurultayları Amerika Jeoloji Kurumuncm her sene düzenlediği ve binlerce yerbilimcinin katıldığı yıllık toplantılara benzemektedir.

Türkiye‘de yerbilimi çalışmalarının niteliğini yükseltmek, bilimsel bir tartışma ortamı yaratmak kurultaylara aktif olarak katılmak ile mümkündür. Bu kapsamda Düzenleme Kurulu olarak tüm yerbilimcilerin 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı‘na katılımlarını ve katkılarını bekliyoruz.

Sonuç Bildirgesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı 20–24 Mart 2006 tarihleri arasında Ankara’da MTA Genel Müdürlüğü Kültür sitesinde gerçekleştirilmiştir. MTA, TPAO, TKİ, TTK, DSİ, İller Bankası ve TÜBİTAK’ın da destek verdiği kurultayı ülke genelinde yaklaşık 2.500 kadar yerbilimci izledi. Yer bilimleri alanlarında üretilen bilimsel bilgilerin izlenerek tartışıldığı, paylaşıldığı, sınandığı kurultayda 194 sözlü, 38 poster olmak üzere toplam 232 adet bildiri, 5 Konferans ve 7 çağrılı konuşma sunuldu. Başkanlığını Prof. Dr. Aral OKAY’ın yaptığı, 1947 yılında Türkiye Jeoloji Kurumu’nun başlattığı ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından devam ettirilen kurultayın, ulusal ölçekte en büyük ve süreklilik arz eden bir bilimsel etkinlik olduğu tespitinden hareketle, kurultayda ele alınan konular ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırız.

1- Gelişmiş ülkelerin ulusal gelirden bilime ayırdığı pay % 4 seviyesinde olup, bu oran ülkemizde % 0.65 düzeyindedir. Bilime ayrılan bu olumsuz tablo, doğal olarak jeoloji araştırmalarına yansımakta ve meslek alanlarımızı etkilemektedir. Bilindiği gibi, jeolojik açıdan son derece ilginç ve karmaşık özellikler taşıyan ülkemiz, bu alana özgü araştırma ve uygulamalar açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu gerçekliğin aksine, son yıllarda yoğun olarak yaşadığımız ve gerekli önlemler alınmadığında, birer afete dönüşen deprem, heyelan, çığ ve taşkın gibi doğa olayları, ülkemizde jeolojik araştırmalara ve mühendislik disiplinine yeterince önem verilmediğinin açık bir ifadesidir. Birikimi ve donanımı ile dünyadaki en güçlü jeolojik araştırma kurumlarından biri olan MTA Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunduğu durum önemli bir göstergedir. Bugün ülkemizde bilinen tüm yeraltı kaynaklarını bulan ve daha da önemlisi, kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelere jeolojik haritalar ve raporlar halinde alt yapı hizmeti sunan MTA, 1980’den sonra ismi ve yapısı değiştirilerek sıradan bir devlet dairesine, partizanca müdahalelere açık bir Genel Müdürlüğe dönüştürülerek bilinçli bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Bunun yanında, kuruma genel bütçeden neredeyse sadece personel giderini karşılayacak kaynak ayrılmış, asıl işi olan jeoloji araştırmaları ve ülkemizin maden potansiyelini belirlemek olan işlevi yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda MTA Genel Müdürlüğü’nün yeniden Enstitü yapısına kavuşturulması, jeolojik araştırmaların ülkemizde ivme kazanmasının ön koşuludur.

2- Dünyadaki genel eğilime bağlı olarak, jeoloji araştırmaları ve uygulamalarının, daha da yaygınlaştırılması gerekmekteyken, ülkemizde, uygulanan ekonomi politikalar sonucunda jeolojik hizmet üreten uygulayıcı kuruluşlarımız maalesef büyük olumsuzluklarla karşı karşıya bırakılmıştır. Bu bağlamda, TPAO, DSİ, EİE, ETİ Maden İşletmeleri, TCK, İller Bankası, Afet İşleri vb. jeolojik hizmet üreten kuruluşlarda jeoloji mühendisi istihdamında sorunlar yaşanmakta ve proje üretme kapasitesi açısından giderek hızlanan biçimde küçültülmektedir.

3- Gelişmiş ülkelerde madencilikten enerji sektörüne, ulaşımdan yerleşime ve yeraltı sularından su politikalarının oluşturulmasına, büyük mühendislik projelerinden doğal çevre ve çevrenin korunmasına, küresel ısınmaya, insan sağlığı ve güvenliğine kadar geniş bir uygulama alanı bulan ve doğa insan ilişkisini düzenleyen tüm yasaların olmazsa olmaz koşulu olan jeoloji mühendisliği, ne yazık ki ülkemizde hak ettiği ilgiyi görememekte ve yukarıda belirtilen sektörleri düzenleyen yasalarda ne yazık ki yer alamamaktadır.

4- Enerji sektöründe dışa bağımlılık oranı 2000 yılında % 50 dolayında iken, 2004 yılında % 65 düzeyine ulaştığı bilinmektedir. Yerli enerji kaynaklarına dayanan Ulusal enerji politikalarını oluşturmak zorunluluktur.

Önemli bir enerji kaynağı olan Jeotermal kaynaklarımızın talan edilmeden, verimli, etkin ve kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesi esas olmalıdır. Gündemde olan Jeotermal Yasa Tasarısında Jeoloji Mühendisleri Odasının görüş ve önerileri alınmalı, bu yasanın kamu yararı doğrultusunda bilim ve mühendislik ilkeleri temelinde biçimlendirilerek yasalaşması gerekmektedir. Ülkemizin bilinen 1000’e yakın jeotermal ve mineralli su kaynağının tamamında alın teri ve çekiç izini bırakan jeoloji mühendislerin hakları yasaya yansımalıdır.

5- Jeolojik konumu gereği doğa olaylarının sıkça yaşandığı ülkemizde ortalama yılda 1 kez yıkıcı deprem, heyelan, sel baskını, çığ ve kaya düşmesi gibi doğa olayları afete dönüşmektedir. Yaşanan bu afetler binlerce insanımızın can kaybına, on binlercesinin yaralanmasına ya da sakatlanmasına yol açmaktadır. Yine afetler nedeniyle ortalama her yıl Gayri Safi Milli Hâsılanın % 3-5’i arasında bir zarar oluştuğu bilinmektedir.

Afet zararlarının nedeni konusunda, 1999 Depremleri sonrası yapılan tartışmalarda ağırlıklı vurgu “yapı kalitesi“ üzerine yapılmışsa da afet zararlarının azaltılması ve güvenli yerleşmeler için ilk adımı arazi kullanım planlarının hazırlanması ve yer seçimi kararları olduğu bilinmektedir. Planlamaya yön veren girdilerin başında gelen doğal çevredeki depremsellik, heyelan, erozyon, yeraltı suyu, jeo medikal, volkanik etkinlik vb jeolojik tehlikeler Jeoloji mühendisliği araştırma ve uygulama alanında kalmaktadır. Dolayısıyla plan ve jeoloji ayrılmaz bir bütünlük taşır. Doğanın dili jeolojiyle yazılmıştır. Bu dili anlayanlar ise jeoloji mühendisleri olup ülkemiz afet politikalarının yazılı metni olan 3194 sayılı “İmar Kanunu”nu gerçeklere göre yeniden düzenlenmelidir.

6-Gelecek kuşaklara sağlıklı, yaşanabilir, yağmalanmamış ve tahrip edilmemiş bir doğa bırakmak tüm yurttaşların temel görevi, böyle bir çevrede yaşamak da en temel hakkıdır. Temel uğraşı doğayı insanlığın yararına dönüştürme olan jeoloji mühendislerinin bu konuda sorumluluğu daha da büyüktür. Bu anlamda bugün koruma altına almamız gereken en önemli doğal kaynaklarımızdan birisi de sularımızdır. Günümüzde sanayi atıkları, kentlerin çöp depolama sahaları, evsel atıklar, tarım alanlarında yapılan gübreleme gibi çalışmalar, yüzey suyu ve yeraltı suları kirliliğinin en önemli tehdit unsurlarıdır. Nitekim Ergene, Küçük ve Büyük Menderes, Gediz Nehirleri, Erzurum Ovası yeraltı suları ve daha birçok akarsular ve akiferler, bu kirletici unsurlar nedeni ile bugün kullanılamaz duruma gelmişlerdir. Bu bağlamda ülkemiz su kaynaklarının araştırılması, korunması ve entegre su yönetimi anlayışıyla optimum olarak işletilmeleri son derece önemlidir. Bunun için DSİ Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde başta 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunun yeniden düzenlenmesi olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Tümü

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı

15.04.2024 - 19.04.2024

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi

10.04.2023 - 14.04.2023

74.türkiye Jeoloji Kurultayı

11.04.2022 - 15.04.2022

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE)

24.05.2021 - 28.05.2021

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

28.01.2019 - 01.02.2019

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

23.04.2018 - 27.04.2018

70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

10.04.2017 - 14.04.2017

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

11.04.2016 - 15.04.2016

68.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

06.04.2015 - 10.04.2015

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

14.04.2014 - 18.04.2014

66. Türkiye Jeoloji Kurultayı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

01.04.2013 - 05.04.2013

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

02.04.2012 - 06.04.2012

64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25.04.2011 - 29.04.2011

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ

05.04.2010 - 09.04.2010

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13.04.2009 - 17.04.2009

61. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MERKEZİ

24.03.2008 - 28.03.2008

60. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

16.04.2007 - 22.04.2007

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

20.03.2006 - 24.03.2006

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

11.04.2005 - 15.04.2005

57. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

08.03.2004 - 12.03.2004

56. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

14.04.2003 - 20.04.2003

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

11.03.2002 - 15.03.2002

54. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

07.03.2001 - 11.03.2001

53. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.2000 - 25.02.2000

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.05.1999 - 12.05.1999

51. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

16.02.1998 - 20.02.1998

50. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ SALONLARI

17.02.1997 - 19.02.1997

49. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

12.02.1996 - 16.02.1996

48. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1995 - 24.02.1995

47. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1994 - 25.02.1994

46. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1993 - 19.02.1993

45. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

24.02.1992 - 28.02.1992

44. Türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

04.02.1991 - 08.02.1991

43. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

03.04.1989 - 07.04.1989

42. Türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

15.02.1988 - 19.02.1988

41.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TCK Salonları

16.02.1987 - 20.02.1987

40.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

10.02.1986 - 14.02.1986

39.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ VE MTA Kültür ve Kongre Merkezi

18.02.1985 - 22.02.1985

38.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA KÜLTÜR SİTESİ - ANKARA

20.02.1984 - 24.02.1984

37.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

21.02.1983 - 25.02.1983

36.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

22.02.1982 - 26.02.1982

35.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

09.03.1981 - 13.03.1981

34.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ ve TPAO Konferans Salonları

03.03.1980 - 07.03.1980

33.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

05.03.1979 - 09.03.1979

32.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

20.02.1978 - 24.02.1978

31.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

21.02.1977 - 25.02.1977

30.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Konferans Salonu

23.02.1976 - 27.02.1976

28.türkiye Jeoloji Kurultayı

MTA Kültür ve Kongre Merkezi

26.02.1974 - 02.03.1974

27.türkiye Jeoloji Kurultayı

DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

20.02.1973 - 24.02.1973

26.türkiye Jeoloji Kurultayı

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TOPLANTI SALONU

22.02.1972 - 25.02.1972

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası