TMMOB Odalar 15 Aralık 2019, Pazar

İÇİNDEKİLER

Jeolojik Faktörlerin Canlılar Üzerine Etkisi ve Türkiye’nin Durumuna Bu Açıdan Genel Bir Bakış

Kapadokya Bölgesi’nin Jeolojisi, Jeomorfolojisi ve Bunların Bölgedeki Medeniyetler Üzerindeki Etkisi Geology, Geomorphology of Kapadokya Region and their Effect on the Civilizations of the Region

Kapadokya Volkanik Kompleksinin Gelişimi ve Volkanizmanın Bölge Üzerindeki Etkileri Evolution of the Cappadocia Volcanic Complex and Effects on the Region of the Volcanism

Analize Yaklaşım ve Karasu, Sarmısaklı Çayı Kızılırmak Nehrindeki Pb, Cu, Ni, Co ve Cd Kirliliğinin Araştırılması Approaches To Analysis and Investigation of Pb, Cu, Ni, Co, and Cd Pollution in Karasu, Sarmısaklı Çayı and Kızılırmak Rivers

Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Termal Çamurların Uygunluğunu Belirleyen Parametreler The Suitability Parameters of Thermal Muds Used In Spa Therapy

Arsenikle Kirlenmiş Yeraltısularının Temizlenmesinde Kullanılan Arıtma Teknolojileri Remediation Technologies for Arsenic Contaminated Groundwaters

Nevşehir İli Belediyeleri, İçme Suyunda Arsenik Sorunu As-content problem in drinking water (municipalities of Nevşehir Province)

Madencilik, Maden İşletmeciliği ve Sağlık Etkileri Health Impacts of Mining and Mining Inustry

Metallerin Çözünmesini ve Taşınmasını Etkileyen Biyojeokimyasal Prosesler. Örnek bir Çalışma: İTÜ Maslak Göletininin Biyojeokimyasal Özellikleri Biogeochemical Processes Controlling Metal Dissolution and Deposition: A case study: Biogeochemistry

Gümüşköy-Maden (Ulukışla-Niğde) Bölgesindeki Toprak, Su ve Bitkilerde Maden Atıklarından Kaynaklanan Ağır Metal Kirlilik Düzeyleri Heavy metal Pollution Levels of the Soil, Water and Plants, derived from Slag Piles in the Gümüşköy-Maden (Ulukışla

Köprüören, Çobanköy ve Köreken (Kütahya) Arasındaki Bölgede Metalik Maden Yataklarına Bağlı Ağır Metal Kirliliği Heavy Metal Contamination Depending On Metallic Ore deposits of the Area Among the Köreken-Çobanköy-Köreken (Kütahya)

Kütahya-Simav Ovasında Arsenik Sorunu: Mevcut Durum ve Yeni Araştırmalar

Arsenik Maruziyetinde Risk Değerlendirmesi Risk Assessment in Arsenic Exposure

Orta Anadolu Volkanik Bölgesinde yer alan (CAVP) Ürgüp ve Çevresi Paleotopraklarında Mineral İçeriğine Bağlı Kanser Riski Cancer Risk Due to Mineral Contents of Paleosoils and Calcrete Occurring around Urgup and nearby area located in the Central

Metaller ve İnsan Sağlığı: Yirminci Yüzyıldan Bugüne ve Geleceğe Miras Kalan Çevre Sağlığı Sorunu Heavy Metals and Human Health: Envıronmental Health Problem From Twenty Centurıes to Future Generatıon

Flor Elementinin Canlılar Üzerine Etkisi ve Kapadokya Bölgesinde Florosis Gerçeği The Effect Of Fluoride On Animal And Human And Fluorosis Problem In Capadocia Region

Kil minerallerinin dağılımı ve kanser üzerindeki etkileri Distribution of clay minerals and their effect on cancer

Toprak Yeme Hastalığı (Jeofaji) ve Jeoloji: İç Anadolu’dan örnek bir çalışma Geophagy and Geology: A case study from Middle Anatolia

Niğde İlinden Toplanan Pekmez Toprağı Örneklerinde Pestisit Kalıntıları ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Aranması Investigation of The Samples of Marl Gathered from Niğde City for The Residues of Pesticides and Polycyclic Aromatic Hidroca

Kapadokya Bölgesinde Karbondioksitin Salınım Problemleri ve Gerekli Tedbirler Oscillation problems of carbon dioxide in the Kapadokya Area and Necessary Measures

I.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Teknik Gezi Rehberi