TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Bildiri Tipi: Bildiriler isteğe bağlı olarak tam metin bildiri (conference proceedings paper) ya da sadece öz-abstract olarak gönderilebilir.

 

Yayın Dili: Bildirisunum ve yayın dili Türkçe ya da İngilizce’dir.

 

Bildiri Gönderim Süreci ve Etik Durumlar: Bildiri özleri, Kurultay takviminde bildiri teslimi için belirtilen son tarih geçirilmeden Kurultay Bildiri Yönetimi Sistemi’nden (www.jeolojikurultayi.org) elektronik olarak gönderilmelidir. Bunun için önce elektronik bildiri gönderim sistemine üye olunmalıdır. Yine aynı sistemden ulaşılacak olan yazar bilgi formu da doldurulup gönderilmeli ve kabulü halinde bildirinin Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın hangi oturumu kapsamında sunulmasının istendiği tercih edilen sunum türüyle (sözlü veya poster) birlikte muhakkak bu formda belirtilmelidir. Gönderilen bildirinin özgün olması ve herhangi başka bir yere sunulmamış olması gerekmektedir. Hakem süreci sonucu, sözlü veya poster olarak kabul edilen bildiriler, yayın aşamasından önce düzeltme için sistem üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere yazarlara gönderilir. Yazarlar tarafından düzeltilen bildiriler kurultay kitapçığında ve elektronik olarak yayınlanır. Editörler tarafından kabul edilmiş bildiriler üzerinde yazarlar tarafından değişiklik yapılamaz. Başkasının fikir veya sözcüklerinin orijinal biçiminde kullanılması veya uygun bir atıf yapılmaksızın değiştirilmesi, intihal olarak kabul edilir ve tolere edilemez.

Bildiri Hazırlama: Türkiye Jeoloji Kurultayı’na gönderilecek olan bildiriler, ekte verilen örnek tam metin veya örnek öz-abstract ve aşağıda belirtilen bildiri formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Tam metin ile ilgili tüm genel format bilgileri (örneğin, A4 sayfa düzeni, içerik, alt-üst bilgi bölümleri, şekil ve tablo yerleşimleri ile yazı karakteri-boyutu, satır aralıkları, kaynakça tipi vs) örnek metin içerisinde yer almaktadır. Yazarlar kendi bildirilerini hazırlarken, örnek metni kullanarak, benzer formatta hazırlamalı, tam metin 4 sayfadan fazla olmamalı ve en fazla iki şekil veya tablo içermelidir.

 

Tam metin bildiri başlıklarıaşağıda verilen düzen çerçevesinde hazırlanmalıdır.

 

ÖZ

ABSTRACT

GİRİŞ

ANA BAŞLIK

Birinci Derece Alt Başlık

İkinci derece alt başlık

Üçüncüderece alt başlık

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

KATKI BELİRTME

KAYNAKLAR

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası