TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

Doğu Pontid Alkalen Volkanitlerindeki (KD-Türkiye) Klinopiroksenlerin Kristal Kimyasının Elektron Mikroprob ve Tek-kristal X-ışınları Difraksiyonu Kullanılarak Araştırılması: Magma Rezervuarlarının Derinliği İçin Petrolojik Kanıtlar

Anadolu’daki Dağınık Neotektonik Deformasyonun Paleomanyetik Analizi

Batı Türkiye’nin Diri Fay Geometrisi ve Güncel Kinematiği

Oluşumu Devam Eden ‘Süperempoze’ Havzalara Bir Örnek: İzmir İç Körfezi, Batı Anadolu, Türkiye

Söke Havzası’nın Neotektonik Evrimi: Büyük Menderes Grabeni’nin Batı Ucundaki Duraksamalı Havza Oluşumuna Ait Veriler, Batı Anadolu, Türkiye

Çivril Graben Sistemi: Morfotektonik Yapısı ve Diri Fay Özellikleri, GB Türkiye

Erdoğmuş-Gediz (Kütahya) Grabeni’ nin Neotektoniği, GB Türkiye

İnönü-Eskişehir Fay Sistemi’nin Kaymaz (Eskişehir) Bölgesindeki Neotektonik Özellikleri; Mahmudiye-Çifteler Yarı-Grabeni’nin Gelişimine Etkisi

Jeolojik ve Sismolojik Veriler Işığında Bala (Ankara) Depremlerine Neden Olan Fayların Nitelikleri ve Bunların Genel Neotektonik Çerçevedeki Anlamı

Yapısal Analizlerden Çıkarsanan NeojenKuvaterner Deformasyon Fazları (KB-B Ankara)

Biga Yarımadası’nda Bazı Temel Jeolojik Sorunlar: Çetmi Melanjı

Karamık Grabeni’nin Neotektoniği (Isparta Açısı), GB Türkiye

Kuzey Anadolu Fayı’nda Gerilim Boşalma (Kayma) Hızlarının Sabitliği

Kızılırmak Nehri’nin Evrimsel Tarihi, Kapadokya Kesimi: İç Anadolu Bölgesi’nde Neotektonik Rejimin Başlangıcı İçin Bir Çıkarsama, Türkiye

Doğu Anadolu Fay Sisteminin Yaşı ve Atımı

Doğu Anadolu Fay Sistemi Üzerindeki Palu-Uluova Çek-Ayır Havzasının Neotektoniği

Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Orta Kesimi İçinde Aktif Bir Birleşik Çek-Ayır Havza: Merzifon-Suluova Havzası, Türkiye

Amasya ve Çevresinin Neojen Stratigrafisi ve Neotektonik Evrimi: Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Orta Kesimi

Biga Yarımadası’nın Yeni Tektoniği: Biga Fay Sisrtemi, KB Türkiye

Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi: İlk Bulgular

Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Tosya-Havza Bölümü Üzerindeki Morfotektonik Yapılar

Oligosen−Miyosen Zaman Aralığında Dezful Körfezi Kuzey Kısımları ve Izeh Zonu İçindeki Asmari Formasyonu’nun Havza Analizleri ve Sedimanter Ortamları

Ön Ülke Havzasında Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Evrimi ve Oluşumlarında Eski Topografyanın Etkisi (Osmaniye-İskenderun-Hatay), Güney Türkiye

Yozgat Güneyi’nde Geç Paleosen–Erken Orta Eosen Zaman Aralığındaki Karasal Dönemin Bir Kanıtı: Divanlı Formasyonu, Orta Anadolu, Türkiye

Kıyıköy ve Yakın Civarında (KD Tarakya) Soğucak Formasyonu’nun Ortamsal Değerlendirmesi

Ankara-Çubuk Civarı (Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah ) Neojen Gölsel Birimlerin Sedimantolojisi

Salihli Yöresi Traverten Yataklarının Fasiyes Analizi ve Ekonomik Potansiyeli

Killik Travertenleri (Denizli–Kaklık) ile Salihli (Manisa) Travertenlerinin (Batı Türkiye) Karbonat Fasiyes Özelliklerinin Karşılaştırılması

İran’ın Kuzey Doğusu’ndaki Kopet-Dagh Havzası’nın Batısında Yer Alan Paleosen Siliklastik ve Karbonat Kayaçlarının Paleocoğrafik Açıdan Yeniden Düzenlenmesi

Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi

Şahna Dere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi ve Doğruluğu

Heyelan Duyarlılık Analizinde Bulanık Mekansal Bilgi Sistemi

Uzaktan Algılama Tarihçesine Genel Bir Bakış

Yerbilimleri Mekansal Bilgi Sistemi Tasarımı: JeoBİS

Türkiye Kıyılarındaki Kirliliğin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi (Mersin ve İskenderun Körfezi Örneği)

Denizli Demir Oksit Anomali Bölgelerinin Landsat ETM+ ve Quickbird Görüntüleri ile Ayrıntılı Haritalanması

SAR Interferometre ile İran Petrol Sahasının Oturma Miktarının İzlenmesi

Erdemli-Silifke (Mersin) Bölgesinin Karst Özellikleri ve Karst Coğrafi Bilgi Sistemi

Kırşehir Bölgesinin (Orta Anadolu, Türkiye) Landsat ETM+ Görüntüsü üzerinde Çizgisellik Analizi; Yapıların Tektonik Anlamları

Google Earth® Programının Jeolojik Harita Alımında CBS Platformu Olarak Kullanımı: Burdur (GB Türkiye) Örneği

Kazan Trona Yatağının Jeolojisi, Ankara, Türkiye

Na-Ca Sülfat Mineral Dönüşümlerin Petrografik Özellikleri ve Madencilik Araştırmalarındaki Önemi

Batı Anadolu Neojen Havzalarında Jeokimyasal Prospeksiyonun Önemi: Emet (Kütahya) Borat Havzasında Hedef Saptama Örneği

Malatya Havzası Kuzey Bölümünde Üst Kretase (Maastrihtiyen)–Paleosen Sınırında Evaporit Oluşumları, Doğu Anadolu, Türkiye

Denizli Havzası’nda (Batı Türkiye) Farklı Traverten Sahalarının Jeokimyasal Karşılaştırılması

Ahlat Taşı (Ahlat-Bitlis) ve Toprak-Piroklastik Zonlanmasında (Altınsaç-Van) Yanal Korelasyonun Yer Radarı Yöntemi ile Araştırılması

Mersin ve Tarsus Arasındaki Tarım Topraklarının Bünyesi ve Mineralojik Özellikleri

Mishraq Sülfür Bölgesinin (M-1) Jeoelektrik Özelliklerinin Korelasyon, Kuzey Irak

Orta, Üst Devoniyen-Karbonifer Stratigrafisi ve Fosilleri, Saimbeyli, Doğu Toroslar, Türkiye

KB Türkiye’de Frasniyen (Geç Devoniyen) Entomozoacean Ostrakodlarının İlk Bulguları

Batı Pontidler ve Doğu Toroslarda Devoniyen Brachiopod ve Ostrakod Toplulukları ve Paleocoğrafik Yaklaşımlar

Dobruca (Bulgaristan) ve Zonguldak (Türkiye) Kömür Havzalarındaki Polen ve Sporların Bitki Coğrafyası Açısından Önemi ve Biyocoğrafyasal Çıkarımlar

Zonguldak Kömür Havzası’ndaki Pensilvaniyen Yaşlı Kömür ve Kırıntılı Kayaların Palinolojisi ve Paleoekolojisi

Üzümdere Formasyonu’nun Köklüyayla, Sorgun Yaylası ve Çayır Yaylası Tip Kesitlerinde Kömürlü TriyasLiyas Sınır Tabakalarından Foraminifer, Alg ve Palinoloji Verileri (Anamas-Akseki Otoktonu; Aksu-Isparta, Güney Türkiye)

Zonguldak, Güneydoğu Anadolu (Türkiye) ve Dobruca (Bulgaristan)’daki Üst Paleozoyik Yaşlı Torispora (Balme) Doubinger & Horst 1961 Sporlarının Evrimi ve Palinolojik Süreçler

Türkiye’nin En Üst Triyas Liyas Sığ Denizel Karbonat İstiflerindeki Bazı Foraminifer Topluluklarının Evrim Basamakları

Aaleniyen Bajosiyen’deki Paravalvulinidlerin Evrim Basamakları (Doğu Toroslar, Türkiye)

Türkiye’deki Thanarla Cinsine Ait Bazı Türlerin Filojenetik İlişkilerine Ait İlk Kanıtlar

Haymana Havzası’nda Erken Paleosen Planktonik Foraminifer Evrimi (Orta Anadolu, Türkiye)

Planktonik Foraminiferlerin Neojen’deki Evrimi: Kuzey Kıbrıs ve Orta Toroslar’dan Örnekler

Mobarak Formasyonunun Damghan Kuzeyindeki Alt Karbonifer Foraminifer Kayıtları, Elburz Dağları Doğusu, Kuzey İran

Soma Güneyinde (Manisa, Batı Türkiye) Bornova Filiş Zonu İçinde Bulunan Bir Orta Anisiyen–Erken Malm Yaşlı Karbonat İstife Ait Yeni Fosil Verileri

Neotetis Triyası’nda Yeni Konodont Bulguları

Kırkağaç (Manisa-Batı Türkiye) Güneybatısında TriyasKretase Yaşlı Karbonat Kayaların Jeolojisinin Anlaşılmasında Foraminiferlerin Rolü

Bartın Yöresi Kampaniyen Selandiyen Yaşlı Akveren Formasyonu’nun Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi

Bayat-Kütahya Fosil Memeli Lokalitesinin Son Çalışmalar Işığında Faunal Revizyonu

Kelkit (Gümüşhane) Yöresi Eosen Çökellerinin Mikrofasiyes Özellikleri, Bentik Foraminifer İçeriği ve Biyostratigrafisi

Afşin-Elbistan Havzası’nın Tatlı Su Ostrakodları ve Paleoekolojik Özellikleri

Pınarhisar-Vize/Kırklareli (KB Anadolu) Yöresi Oligosen Yaşlı Linyitli Çökellerin Ostrakod Faunası ve Ortamsal Özellikleri

Yoncalı Formasyonu’nun (Orta Eosen) Şelf Ortamına Ait Kırıntılı Çökellerindeki İz Fosiller, Çiçekdağı Güneyi, Kırşehir, Türkiye

Doğu Akdeniz’de (Diyarbakır, Türkiye) Erken Miyosen Koleoid Sefalopodu

Malatya Havzası’nın Güneyindeki Suludere Formasyonu’nun (Orta Eosen) İzotop Verileri

Doğu Pontidler’deki İlk Trilobit Bulgusu

Üst Kretase Çatak Formasyonu’nun (Maçka, Trabzon) Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi

Bodrum Magmatik Kompleksinin Stratigrafisi ve Petrolojik Özellikleri

Istranca ve İstanbul Zonları (KB Türkiye) İçerisinde Yüzeylenen Granitoyidlerin Jeokimyası ve SHRIMP Zirkon U-Pb Yaşlandırması

Üst Kretase’de Orta Anadolu Kıtasal Kabuğunun Homojenleşmesi: Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı (Türkiye)’nın Batı Kenarındaki Granitoyidlerde Zirkon U-Pb Yaş Tayini ve Lu-Hf İzotop Verileri

Ulubey (Ordu) Yöresi Tersiyer Yaşlı Çarpışma ve Çarpışma Sonrası Volkanik Kayaçların Kökeni ve Jeodinamik Gelişimindeki Petrolojik ve Sr-Nd İzotopik Kanıtlar, KD Türkiye

Küçükkuyu (Biga Yarımadası) Miyosen Tüflerindeki Analsim Oluşumlarının Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Gelişen Bir Orojende Yay Magmatizmasından çarpışma Sonrası Magmatizmaya Geçiş: Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı Magmatizması

Doğu Pontidler’de Sin-orojenik I-tipi Hersiniyen Plutonizması: Köse Kompozit Plutonu

Yitim İle İlişkili Dağbaşı (Trabzon) Volkanitleri’nin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye

Demirci Çevresindeki Kayaçların Mineral Kimyası ve Jeotermometre Hesaplamaları

Yozgat İntrüzif Kompleksindeki Granatların Raman Konfokal Spektroskopik Karakteristikleri

Radyometrik yaş, jeokimya ve izotop verileri ışığında Almacık Dağı Eosen Volkaniklerinin petrojenezine ilişkin Ön Değerlendirmeler

Çubukludağ Grabeni İçindeki Karasal Felsik Volkanizmanın Jeolojik ve Volkanolojik Özellikleri, Batı Anadolu, Türkiye

Orta Anadolu Volkanik Bölgesi’nde Çarpışma Sonrası Volkanizma: Tepeköy Volkanik Kompleksi (Niğde)

İstanbul Kuzeyindeki Üst Kretase Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri

‘FC-AFC-FCA and Mixing Modeler’: Ayrımlaşmalı Kristalizasyon, Kabuksal Kirlenme ve Magma Karışımı Sonucunda Gelişen Kimyasal Farklılaşmaların Sayısal Modellemesi İçin Yeni Bir Microsoft Excel Programı

Doğu Pontid Alkalen Volkanitlerindeki (KD-Türkiye) Klinopiroksenlerin Kristal Kimyasının Elektron Mikroprob ve Tek-kristal X-ışınları Difraksiyonu Kullanılarak Araştırılması: Magma Rezervuarlarının Derinliği İçin Petrolojik Kanıtlar

Doğu Anadolu’da Çarpışmayla İlişkili Neojen Volkanizması: Kepez Volkanikleriden Yeni Jeokronolojik ve Jeokimyasal Bulgular (Türkiye)

Orta Anadolu’daki Farklı Turmalinlerin Konfokal Raman Spektrometrisi ile Tanımlanması

Ankara ve Yakın Çevresi Geç Kretase Tersiyer Volkanitlerinin Stratigrafisi ve Yeni Yaş Bulguları

Akdeniz Kuşağı, Merkezi Kesimlerinde Yüzeylenen Yüksek Potasyumlu Bazik Alkali Magmatik Kompleksin Evrimi

Kuzeydoğu Irak Paleojen Plütonizması: Bulfat Kompleksi

Küçük Kafkaslarda Geç Safha Çarpışma İlişkili Geç Senozoyik Volkanizmasının Jeokimyasal Özellikleri

Çamardı Yöresindeki (Niğde, Orta Anadolu-Türkiye) Volkanik Kayaçların Petrografik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Çataldağ ve Ilıca Granitoyidinin Jeokimyasal ve Petrografik Karşılaştırması, Batı Anadolu, Türkiye

Arzular (Gümüşhane) Yöresindeki Eosen Yaşlı Volkanitlerin Petrografik ve Petrokimyasal Özellikleri, Doğu Pontidler, KD Türkiye

Borçka (Artvin) Yöresindeki Tersiyer Yaşlı Kalk-alkalen Volkanitlerinin Petrografik ve Petrokimyasal Özellikleri, Doğu Pontidler, KD Türkiye

Orta Sakarya Bölgesi (KB Anadolu)’nden bir Kamptonit (Alkalin Lamprofir) Daykı

Karpat ve Kafkasya Bölgelerinden Teşenitlerin Petrolojik ve Mineralojik Özellikleri

Igralishte Plütonunun (GB Bulgaristan) Petroloji, Jeokimya ve Jeokronolojisi ve Bölgenin Permiyen Triyas Tektono-magmatik Evrimine İlişkin Yaklaşımlar

Gümüldür Ateş Opalinin Jeolojik, Mineralojik ve Gemolojik Karakteristikleri

Küçük Kafkaslar Gazakh Baseni (Azerbaycan) Neojen Volkanizması

Mezozoik Elbrus (Pontit-Küçük Kafkaslar) Bölgesi Magmatik Kuşaklarının Yapısal, Petrolojik ve Jeodinamik Evrimi

Küçük Kafkaslar, Shakhdag Baseni’nde Eosen Volkanizması

Güney Sivrihisar Masifi’ndeki Mavişist ve Barroviyen Kuşaklarının Metamorfik ve Tektonik Evrimi

Çamlıca Metamorfitleri’nde Yeralan Yüksek-Basınç Metabazit Diliminin (Eklojit/Mavişist) Petrografisi, Tektonik Ortamı ve Rodop Masifi ile İlişkisi, Biga Yarımadası, Kuzeybatı Anadolu

Güney Menderes, Batı Anadolu’da, Polimetamorfik Granat Gelişimine Ait Bulgular

Ağvanis (Gölova, Doğu Pontidler) Metamorfitlerinin Jeolojik Evrimi: İlk Sonuçlar

Kırşehir Masifi’ndeki Kaman Sıyrılma Fayı ve Makaslama Kinematiği, Orta Anadolu Kristalen Kompleksi, Türkiye

Alanya Masifi’nin Tektonostratigrafisi ve Çoklu Metamorfik Evrimi

Anadolu’daki Mavişist Kuşaklarının İlişkisi

Sıkışmalı Bir Dağ Kuşağında Farklı Zamanlı Başkalaşım ve Yüzeylenme: Istranca Masifi, KB Türkiye

Afyon Zonu’nun Stratigrafisi ve Alpin Metamorfizması

Anatolid–Torid Bloğu İçerisindeki YB–DS Metamorfizması Kuşağı: İç Toros Yitim Zonuna İlişkin Veriler

Yoncayolu Metamorfitleri’nin (Üzümlü-Erzincan) Mineralojisi, Jeokimyası ve Kökeni: Yeşilşist Fasiyesinin Metamorfizma Özellikleri

KB İran’da Ofiyolitlerle İlişkili Amfibolitlerin Petrolojisi

Geç Pleistosen’den Beri Marmara Denizi’nin Kuzey Kenarından Kaynaklanan Jeolojik Tehlikeler: Güncel Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

ESONET Mükemmelliyet Ağı ve EMSO Bilim Altyapısı Projeleri ve Marmara Denizi Doğal Afet İzleme Çalışmaları İçin Önemi

Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fayı Boyunca Holosen Yaşlı Deprem Kırıkları: Yaşı, Mekansal Boyutu ve Sedimanter Süreçleri

Kuzey Anadolu Transform Fayı Boyunca Havza Büyümesi: Marmara Denizi’nde Yüksek Çözünürlü Çok-Kanallı TAMAM08 Etüdü

Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu Fayının Orta ve Kuzey Kolları Boyunca Ötelenmiş Sedimanter Özellikler: Kayma Hızları, Deformasyon Şekilleri ve Havza Oluşumu İlişkileri

Paleoşinografik ve Paleoklimatolojik Açıdan Marmara Denizi’nin Dünya Okyanusu ile Son Bağlantısı

Marmara Denizi’nde Geç Buzul-Holosen Dönemi Deniz Seviyesi Değişimleri: Sığ-sismik ve Karot Çalışmalarından İpuçları

Karadeniz Şelf Kenarında Depolanmış Buzul ve Buzularası Sedimentlerinin Jeokimyasal Özellikleri

Bayrampasa (Lykos) Deresi Havzası ve Ağzındaki Yenikapı (Theodosius) Limanı Kıyı Alanındaki (Marmara Denizi) Değisim Süreçleri

Holosen'de Değişken Bir Kıyı Ortamının Antik Theodosius Limanındaki (Yenikapı-İstanbul) İzleri

Akdeniz Sahillerindeki Yalıtaşlarının Holosen Deniz Düzeyi Oynamaları ve Tektonizma Açısından Önemi

Bozcaada’da Yeni Bir Pleistosen Bulgusu: Bozcaada Eoliniti

Sakarya Deltası (GB Karadeniz) Denizel Plajların Sedimentolojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Doğu Akdeniz’de Sedimentasyon ve Depremler: Özellikleri ve Çökelme Süreçleri

Marmara Denizi’nde Geç Kuvaterner Sismik-Türbiditlerin Tayini: Yüksek Çözünürlü Karot ve Sismik Çalışmalarından İpuçları

Kumbaba (Şile) Plajı'nda Kıyının Evrimi

Örgülü Deltalara Antalya Körfezi Batısından Güncel Bir Örnek

Karadeniz Şelfi’nin İstanbul Boğazı Çıkışında Sediment Karotlarındaki Bentik Foraminifer Dağılımı

AGDEJAM ile Ankara Üniversitesi’nde Kıyı ve Deniz Jeolojisi Araştırmaları

Gemlik Körfezi Yüzey Çökellerinde Petrol Aromatik Hidrokarbonların Dağılımı ve Kaynaklarının Tanımı

Gülbahçe Körfezi Jeotermal Potensiyelinin Jeofizik ve Paleontolojik Çalışmalarla Belirlenmesi

Küçük Kafkas Ofiyolitlerinin Tektonik ve Jeodinamik Evrimi (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcüstan), Yeni Görüşler

Türkiye ve Yakın Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kretase Yaşlı Ofiyolitlerin Oluşum Ortamı ve Yerleşimine Genel Bakış

Kızıldağ (Hatay) Ofiyoliti’nin İzotop Jeokronolojisi ve Jeokimyası, Güney Türkiye: Güney Neotetis’te Okyanus Kabuğunun Kristallenme Yaşı ve Farklı Magma Oluşumları ile İlgili Veriler

Kömürhan Ofiyoliti’nin (Elazığ-Türkiye) Oluşumu ve Yerleşmesi Sırasında Dalma-Batma Zonu Metamorfizması

Arnavutluk Ofiyolitlerindeki Farklı Manto Birimleri: Mineral ve Tüm Kayaç Kompozisyon Verileri

Abisal- ve Aşırı Tüketilmiş Yitim-tip Manto Peridotitleri (Muğla, GB-Türkiye): Mineral Kimyası, Tüm Kayaç Jeokimyası (Ana Oksit–İz Element–Nadir Toprak Element–Platin Grubu Element) ve Re/Os-İzotop Sistematikleri

Harmancık (Bursa, KB-Türkiye) Manto Peidotitlerinin Petrolojileri: Tüm-kayaç Jeokimyası ve Spinel Bileşimleri

Karadağ (Narman-Erzurum) ve Parmakdere (Sarıkamış-Kars) Ultramafik-mafik Kütlelerinin Mineralojik, Petrografik ve Petrokimyasal Özellikleri

Kahramanmaraş-Elbistan-Berit Ofiyoliti Ultramafik Kayaçları ve Kromititlerinin Nadir Toprak Element (REE)- Platin Grubu Element (PGE) ve Baz Metallerinin Jeokimyası

Guleman Ofiyoliti’ nin Magma Odası Dinamiği Açısından İncelenmesi

Üst Manto’daki Ultra-Yüksek Basınç ve Kabuksal Mineraller: Ofiyolitlerden Veriler

Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağı Boyunca Gözlenen Ofiyolitler ve Granitoyidlerin Jeokronolojisi ve İzotop Jeokimyası

Doğu Anadolu’daki Ofiyolitlerin Tektonik Ortamı: Tekman-Pasinler (GD Erzurum) Bölgesinden Petrografik ve Jeokimyasal Veriler

Pindos Baseni Ofiyolitlerinin Tabanında Melanj Oluşumu, Kuzey Yunanistan: ‘Aktif’ Hızlı Dekolman Yerleşme Yüzeyi Verileri

Luniku Ofiyolitini Üzerleyen Geç Jura Yaşlı Klastik Sedimanlar: Güney Arnavutluk

Ankara Melanjı’nın Sedimanter Örtüsü: Kırıkkale Baseni’nde Üst Kretase−Orta Eosen Döneminin Rolü, Orta Anadolu

Hornblend ve Filogopit İçeren Kümülat Verlit İntrüzyonları: Doğu Pontidler’de (Amasya, KD Türkiye) Yitimle İlişkili Ultramafik Magmatizma İçin Kanıt

Ters Olarak Zonlanmış Alaska-Tip Mafik-Ultramafik Kütleler İçin Bir Örnek: Karayaşmak Mafik-Ultramafik Birliği, Pulur, Doğu Pontidler, KD Türkiye

Göksun Ofiyoliti (Kahramanmaraş)’nde Yeralan Kümülat Kayaçların Jeokimyasal Karakteristikleri ve Tektonik Önemi, GD Anadolu

İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Zonundaki Ofiyolitlerle İlişkili Listvenitlerdeki Epitermal Sıvı Kapanım Modellemeleri

Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Magmatizma ve Cevherleşmelerinin Jeokronolojik ve Metalojenik Çerçevesi

Karacaali Magmatik Kompleksi (KMK) Manyetitlerinin Kimyasal Bileşimlerinin Karşılaştırılması

Levha Dayk Karmaşığı İçerisindeki Kıbrıs Tipi Masif Sülfid Cevherleşmelerine Türkiye’den Bir Örnek: İncekoz (Adıyaman) Cu Cevherleşmesi

Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb, Zn, Cu Cevherlerinin Dokusal Özelikleri ve Mineral Kimyaları Üzerine İlk Bulgular

KD Türkiye’de (Tortum-Narman-Oltu) Yeni Metalojenik Kuşaklar

Kayseri-Yahyalı-Karaköy, Karaçat Demir Yatağı’nın Maden Jeolojisi

Oruçlu (Feke-Adana) Yöresinde Yeni Keşfedilen Cu-Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular

Divriği Fe-Yatağının Cevher Mineral Dokuları: Önceki Modellerin Yeniden Değerlendirilmesi

Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenit-Monzonit Porfirine Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonlarının Mineralojisi ve Petrografisi

Hidrotermal Yatakların incelenmesinde Yer Radarı: Pb-Zn (Hasbey-Van) ve Fe (Altınsaç-Van) Cevherleşmeleri

Yanıklı Altın Cevherleşmesinin Arama Proğramı ve Cevherdeki Yapısal Kontrol, Artvin-Şavşat, Türkiye

İran-Türkiye Sınırı Yakınında, İran’ın Kuzeybatısındaki Lisvenitik Tip Civa Mineralizasyonu ve Ofiyolitik Kayaçların Hidrotermal Alterasyonu

Kalderan Manganez Yatağı (KB İran)’nın Jeokimyası ve Kökeni, Neotetis Okyanus Baseni’ndeki Mn Oluşumlarına Bir Kanıt

Urmia Gölü, Azarshar-Mamaqan Bölgesi, KB İran’daki Eski Sedimanlar İçerisinde Hematit, Pirit ve Montmorillonit Mineralizasyon Oluşumları

Merkez Srednogorie, Bulgaristan Pesovets Epitermal Sistemindeki Alunit ve Altere Kayaçların Jeokimyası

Muğla (GB-Türkiye) Yüksek-Cr ve Yüksek-Al kromititlerinin Petrolojileri: Kromit Kimyası, Platin Grubu Mineral (PGM), Silikat ve Baz Metal Mineral (BMM) kapanımları ve Re/Os-İzotop Jeokimyası

Murgul (Artvin) Masif Sülfit Yatağı Çevresindeki Volkanik Kayaçların Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyaları, KD Türkiye

Karadulda (VAN-Çaldıran) Lateritik Fe Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Jeokimyası

Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta) Lateritik Boksit Zuhurunun Nadir Toprak Element Jeokimyası

Maden Karmaşığı İçerisindeki Manganez Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Malatya (Turkiye) Pb-Zn Cevherleşmelerinin Eski İmalat Pasalarının Jeokimyası

Susurluk (Balıkesir) Skarn Yatağının Jeokimyasal Özellikleri ve Kontakt Metasomatizma Esnasında Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Davranışları

Cu, Pb, Zn Metallogeny of Miyaneh Area, NW of Iran

Tyana (Kemerhisar) Su Kemerlerinin Jeoarkeolojik Özellikleri

Zeugma Antik Kenti (Türkiye) Yakınında Fırat Nehir Yatağı’ndaki Değişimin Hava Fotoğrafları Kullanılarak Belirlenmesi

Kapadokya İgnimbritlerinde Peribacalarının Gelişimi (Orta Anadolu, Türkiye)

Yeraltı Suyunda Arsenik Kirliliği ve Sağlığa Etkileri

Aluminyumca Zengin Su Kaynaklarının İnsan Sağlığına Etkisi (Çanakkale-Türkiye)

Flor Elementinin Sağlık Açısından Önemi, Florosis Hastalığı ve Bu Konuda Ülkemizde Yaşanan Çelişkiler

Termal Çamurların Tedavi Amaçlı Kullanımı

Çal, Süller ve Bekilli (Denizli, Türkiye) Çevresindeki Asbest (Tremolit) Oluşumlarının Jeolojik, Mineralojik ve Petrografik Olarak İncelenmesi ve Bu Oluşumların Kanser Riski Açısından Değerlendirilmesi

Madencilik Faaliyetlerinin Tıbbı Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi: Biga Yarımadası (Çan-Çanakkale)

Asit Maden Sahalarının Oluşumunda Mikroorganizmaların Rolü ve Biyojeokimyasal Prosesler

İkincil Minerallerin Asidik Drenaj Oluşumundaki Rolü

Görgü Pb-Zn Yatağı Çevresinde Toprakta Ag, Ba, Cd, Pb ve Zn Dağılımı, Malatya, Türkiye

Çan Havzası Kömür ve Küllerinin Çevresel Etkileri

Mersin-Tarsus Arasındaki Bölge Topraklarında ve Yeraltı Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Karşılaştırılması

Çevremizdeki Doğal Radyoaktivite ve İçme Sularındaki Uranyumun Sağlığa Etkisi

Granitik Kayaçların Ekosistem Üzerindeki Etkisi: Kestanbol Plütonu, Ezine Çanakkale, Türkiye

Beylikova-Kaymaz-Frigya Vadisi (Eskisehir) Civarı Su Kaynaklarındaki Radon İçeriğinin Belirlenmesi ve İnsan Sağlığı Açısından Risk Değerlendirmesi

Aliköy, Vakıf ve Köreken (Kütahya) Dolayındaki Suların Halk Sağlığına Etkisi

Yeraltı Sularında Arsenik Kirliliği: Kökeni, Davranışı ve Mobilitesi

Aliköy, Vakıf Ve Köreken (Tavşanlı - Kütahya) Köyleri Arasındaki Bölgede Bulunan Toprak ve Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği

Mersin Körfezi Sahil Kumlarında Ağır Metal Birikim Oranları

Nilüfer, Simav, Gönen ve Biga Çayları Yüzey Sedimentlerinde Jeolojik ve Antropojenik Ağır Metal Kirliliği

Organik Maddece Zengin İskenderun Körfezi Sahil Kumlarında Ağır Metal Zenginleşmesi

Deliçay-Tarsus Çayı (Mersin) Arasındaki Tarım Topraklarında Ağır Metal Dağılımlarının CBS Yardımıyla Belirlenmesi

Sulardaki Yabancı Maddelerin İnsana Ulaşım Yolları ve Yapılabilecek Bilimsel Araştırmalar (Çevre İle İlgili Araştırmalara Disiplinler Arası Bir Yaklaşım)

Kanserojen Etkiye Sahip Petrol Aromatik Hidrokarbonların Gemlik Körfezi Yüzey Çökel Kalitesi Üzerine Etkileri, Marmara Denizi, Türkiye

Yüzey Manyetik Süseptibilite Ölçümleri İle Kirlilik Analizi

Al - Muhalabia ve Sinjar Bölgesinde Toprak Kaybı Üzerinde Su Kalitesinin Etkisi

Erciyes Dağı Volkanizmasının Jeolojik ve Jeofizik Verilerle Değerlendirilmesi

Jeolojik Yapıların, Arkeolojik ve Endüstriyel Kalıntıların Yer Radarı Yöntemi ile Üç Boyutlu Saydam Görüntülenmesi

Kapadokya (Orta Anadolu, Türkiye) İgnimbiritleri ile Arakatkılı Karasal Çökellerin Palinostratigrafisi ve Paleoiklimsel Değerlendirmesi

Morfogenetik ve Moleküler Veriler Işığında Nummulitidae (Foraminifer)’ lerin Filojenesinin İrdelenmesi

Yaşam ve Ölüm Sonrası Foraminifer Olayları: Paleortamsal Modellerin Oluşturulmasındaki Hidrodinamik Mekanizmalar

Eosen Nummulit Yığışımlarının İrdelenmesi: Yeni Bir Bakış

Orta Neo-Tetis Selandiyen’inde Yeni Bir Miscellanea (Foraminifer) Türü

Batı Tetis Bartoniyen–Priaboniyen İri Bentik Foraminiferler Olayları

Alveolinid’lerin Neotetis Provinsleri Kapsamında İrdelenmesi, Paleojen Adriyatik Karbonat Platformundan Örnekler

Avrasya Erken Paleojen İri Bentik Foraminifer Biocoğrafyası

Zakynthos (Ionian Adaları, Yunanistan) Eosen İstifinde Somalina, Globoreticulina ve Austrotrillina’nın (İri Bentik Foraminifer) Yeni Bulguları

Kelereşdere Kesitinin Orta Geç Oligosen İri Bentik Foraminifer Zonasyonu (Doğu Anadolu, Türkiye)

Küresel Değişimlerin Yerel Etkileri: Her Bölge Eşit Oranda Tepki Vermiyor

Qum Formasyonu’nun Alt Oligosen İri Bentik Foraminiferleri (Uromieh Batısı, KB İran)

Kachchh Bölgesinin (Gujarat, Batı Hindistan) Oligosen Kırmızı Alg ve Bentik Foraminifer Toplulukları

Batı Tetis İri Bentik Foraminiferleri Oligosen Paleobiocoğrafyası

Türkiye’deki Paleojen ve alt Miyosen İri Bentik Foraminifer Topluluklarının Paleobiocoğrafik Özellikleri

Adriyatik Karbonat Platformunda K/Pg Sınırı (Üst Mastrihtiyen ve Alt Daniyen) Dolaylarında Biyotik ve Abiyotik Gelişim

Batı Tetis Retikule-Nummulites Grubunun Bartoniyen Erken Şattiyen Evrimi

Orta Asya Alt Paleojen İri Bentik Foraminiferleri ve Biocoğrafik Özellikleri

Geç İpreziyen (Kuiziyen) Rotalid Foraminiferleri ve Biocoğrafik Önemi

Batı Tetis Nummulites perforatus Grubunun Orta Eosen Evrimi

Nummulitid’lerin Hidrodinamik Davranışı: Sayısal Açıklamalar ve Sonuçların Tartışılması

Yozgat-Yerköy-Belkavak Köyü Civarındaki Volkanitlerde İzlenen Kuvars ve Ametist Kristallerinde Sıvı Kapanım Çalışmaları

21. Yüzyılda Olivin ve Türkiye’nin Olivin Potansiyeli

Kil Tabanlı Seramiklerde Faz Oluşumu ve Fiziksel Özellikler Üstüne Alkali (Na,K) ve Aliminyum (Al) Etkisi

Karaburun Yarımadası’nın Kuzey Kesimindeki Killerin Stratigrafisi, Sedimentolojisi ve Ekonomik Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Çimento Hammaddeleri Aranması ve Değerlendirilmesinde Klinker Hesaplarının Önemi, Dikkat Edilecek Kriterler ve Bilecik, Erzurum Oltu Yörelerinden Birer Örnek

Aydın Bölgesinin Süstaşı Kalitesinde Dumanlı ve Renksiz Kuvars Kristalleri

Yapı Endüstrisinde Perlit Kullanımı

Kırma Agregadaki Taşunu ve Kil Miktarı Üzerinde Formasyon Özelliklerinin Etkisi ve Metilen Mavisi Deneyinin Önemi

Hafif Agregaların Üretimi ve Katkı Maddelerinin Etkisi Bakımından Bazı Irak Killerinin Değerlendirilmesi

Bakacık Köyü (Van) Kiltaşlarının Çimento Hammaddesi Olarak Kullanılabilirliği

Karakaya Kompleksi İçindeki Gümeli (İvrindi, Balıkesir) Talk Oluşumlarının Mineralojik-Jeokimyasal Özellikleri Ve Kökensel Yorumu (KB Türkiye)

Suiçi ve Suüstu Bitki Makrofosillerini Kullanarak Göl Eksosistem Yapısındaki Değişimlerin Belirlenmesi

Türkiye Göllerinin Son Yüzyılda Uğradığı Fiziksel Değişmeler

Akdeniz İklim Bölgesinde Aynı Havzada Yeralan Mogan ve Eymir Göllerinde Kuraklığın Besin Tuzu Bütçelerine Olan Etkisi

Marmara Gölü Çökel İstifinin Jeokimyasal Özellikleri: Batı Anadolu’nun Geç Kuvaternerdeki Ortamsal Evrimine Katkılar

Enlemsel Değişimde Türkiye’deki Sığ Göllerin Ekolojik Yapı ve İşlevleri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı

Neojen Gölsel Bantlı Karbonat Oluşumlarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri, Melihşah Kuzeyi (Ankara-Çubuk)

Miyosendeki Paleo-ortam ve Paleo-iklim Değişimlerine Jeokimyasal Bir Yaklaşım: Himmetoğlu Havzası (Kuzeybatı Anadolu)

Cladosera Alt-Fosilleri Kullanılarak Sığ Göllerde Geçmiş Ekosistem Yapılarının Belirlenmesi

Porsuk Barajı (Eskişehir, KB Anadolu) Çökellerinde Bir Sekans Stratigrafik Analiz Denemesi

Ankara-Çubuk Civarı (Sirkeli - Sarıbeyler - Melikşah) Neojen Gölsel Birimlerin Sedimantolojisi

Aksaray İli Göletleri Üzerine Limnolojik Bir Araştırma ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Işıklı Gölü Tortullarında Ana ve İz Element Dağılımı

Muradiye Deltasının Fasiyes Analizi ve Van Gölü Seviye Değişimlerinin Tespiti Açısından Önemi

Türkiye Jeolojik Miras Envanteri: Çalışmalar, Sorunlar ve Öncelikler

Türkiye Jeositleri Çatı Liste’si

Jeolojik Miras ve Kültürel Değer Olarak Rosen Maden Sahasında Eski Bir Demir İzabe Yeri, Doğu Srednogorie, Bulgaristan

Küresel Jeoparklar ve Avrupa Jeoparklar Ağı: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yer Mirasının Korunmasına Yönelik Küresel Bir Stratejiye Doğru

Uluslararası Yer Yılı’ Kapsamında Japonya’daki Faaliyetler ve Jeoparkların Yükselişi

Gorom Vadisi (Gümüşhane) Jeoturizm Potansiyeli

Çamlıdere Fosil Ormanı: Avrupa Jeoparklar Ağı Kapsamında

Kırtıl Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Fosil Tarlası

Yenisu Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Balık Fosilleri

Uşak-Ulubey Kanyonun ve Çevresinin Jeopark ve Jeoturizm Potansiyeli

Kars-Ani Harebeleri Arkeolojik Kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar

GDA Sınır Petrollerinin Jeokimyasal Değerlendirmesi ve Suriye Petrolleri ile Korelasyonu

Bakük-Garzan(.) Petrol Sistemi, GD-Türkiye: Jeokimyasal ve Jeolojik Çalışmalar, Bilinen, Bilinmiyen ve Bilinmesi Gerekenler

Şeyl Kaynak Kayalardan Hidrokarbon Üretiminin Jeokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi ve Kantitatif Bir Yaklaşım (Dadaş Formasyonu, Güney Doğu Anadolu)

Piroliz Ve CT Scan Analizleri İle Bitümlü Şeyllerin Ekonomik Değerlendirmesi

Hidrokarbon Aramacılığında Bir Sayısal Jeolojik Modelin Açılıma Bağlı Reflektivite (AVO) Analizi

Aegean Tectonics, from Crustal Thickening to Back-arc Extension: The Role of Detachments

Naxos Gnays Domu’nun Termomekanik Evrimi

Thermomechanical Modelling of Cycladic Domes Constrained by Natural Pressure-Temperature-Time-Strain Data

Kazdağ Masifi'nin Erken Orta Miyosen'de Hızlı Yükselimi ve Batı Anadolu'daki Neojen Tektoniği

Kuzey Orta Anadolu’da Pliyosen’den Günümüze Varolan Sürekli Genişleme Dönemi

Ege–Batı Anadolu Oroklini’nin Evrimi

Rodop’ta 33My Kadar Sürekli Sinmetamorfik Bindirme: Nestos Makaslama Zonundan Veriler ve Ege’nin Jeodinamiği Üzerindeki Anlamı

Alaçamdağ Granitlerinde Genişlemeli Tektonizma ile Eşyaşlı Sünümlü Makaslama Kuşaklarının Tektonik Özellikleri, Kuzeybatı Türkiye

Petrolojik, İzotopik ve Jeokronolojik Veriler Işığında Erken Miyosen Yaşlı Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksi’nin Jeodinamik Konumu: Kuzeybatı Anadolu

Küçük Menderes Grabeninin Neojen Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği

Menderes Masifi’nin Tektonostratigrafisi ile Gediz Grabeni Tortul Dolgusu Arasındaki Yapısal İlişkiler: Naplaşma, Masifin Yüzeylemesi ve Graben Oluşumu

Normal Faylarda Taban Blok Geometrilerinin Tavan Blok Deformasyonuna Etkisi: Türkiyedeki Çapraz Grabenlerin Gelişimi İçin Alaternatif bir Mekanizma

Ankara KB’sındaki Miyosen Sonrası Çok Fazlı Deformasyonun Önemli Kanıtı: Abdüsselam Antiklinali (Orta Anadolu, Türkiye)

Yeniceoba Fay Zonu’nun (İnönü-Eskişehir Fay Sistemi’nin Orta Segmenti, Orta Anadolu) Yapısal Evrimi

İnönü Eskişehir Fay Sistemi Doğu Kesiminin Tektonik Evriminde Isparta Açısı’nın Rolü, Orta Anadolu, Türkiye

Yeni Ar-Ar Jeokronolojik Yaş Verilerine Dayanarak Uşak-Güre Havzası’nın Miyosen Volkano-stratigrafisi

Simav ve Gediz (Şaphane-Kütahya-Batı Anadolu) Arasındaki Bölgenin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri ve Stratigrafik Revizyonuna Ait Ön Bulgular

Emet Havzası Doğu Kesimi ile Çavdarhisar Havzası Kuzeybatı Bölümünün Stratigrafik Korelasyonu

Aksu Havzası’nın Deformasyon Özellikleri: İç Isparta Açısı, GB Türkiye

KB Anadolu KYJFYA Projesi: Zonguldak-Akşehir Doğrultusu Boyunca Kabuk Yapısının Manyetotellürik, Sismoloji, Gravite, Havadan Manyetik ve Jeokimyasal Çalışmalarla Araştırılması

Çardak-Dazkırı Havzasındaki Tersiyer Çökellerinin Depolanma Ortamları ve Sedimanter Fasiyesleri, GB Anadolu, Türkiye

Afyon-Akşehir Grabe’ninde Yakasenek Ters Fayı Olarak Tanımlanan Yapı Üzerinde Jeolojik ve Jeofiziksel Gözlemler: İki Evreli Graben Modeli İçin Bir Test

Tepeoba (Havran-Balıkesir) Bölgesinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampus Alanının Genel Jeolojik Özellikleri

Doğu Anadolu Platosu’nun Kabuk Yapısının Doğası

Doğu Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi

Anadolu Kenet Kuşaklarının Tektonik Ortamı ve Gelişimine İlişkin Problemler ve Olası Çözümleri

Trakya Havzası Güneyinde Ofiyolitli Melanjların ve Pontid-İçi Kenedinin Konumu ve Trakya Havzasının Oluşumu

Yunanistan’daki Trakya Tersiyer Havzasının Batı Bölümü ile Türkiye’deki Doğu Bölümü Arasındaki Jeolojik Korelasyonlar

Litosfer Ölçeğinde Pangea Oluşumunun İlk Sonuçları

Biga Yarımadası’nda Bazı Temel Jeolojik Sorunlar: Çetmi Melanjı

Biga Yarımadası Kuzeyinde (KB Türkiye) Geç Kretase Yaşlı Yüksek Basınç Metamorfizması ve Bunun İç-Pontid Okyanusu’nun Evrimi Açısından Önemi

İstanbul ve Sakarya Zonlarının Batı Kesiminin Geç Kretase Eosen'deki Evrimi

Almacık Mafik-ultramafik Kompleksi: İstanbul Bloğu’nun Tabanındaki Çele Meta-ofiyolitinin Bir Parçası veya Buna Komşu Sakarya Kabuk Altı Mantosu, KB Türkiye

Armutlu Yarımadası ve Almacıkdağ Amfibolitik Kayaçları İçin İzotopik ve Jeokimyasal Sınırlamalar

Armutlu Yarımadası’ndaki Pontid-İçi Kenet Zonu’ndan Yeni U-Pb Ve Rb-Sr Yaşları; Erken Kretase’de Kıta-Kıta Çarpışması

Doğu Pontidlerin (Artvin Çevresi) Geç Paleozoyik Erken Senozoyik Tektonik Gelişimi: Avrasya Güney Kenarı Boyunca Tetis’in Kapanma Aşamaları

Detritik Zirkon (U-Pb-LA-ICP-MS) Jeokronoloji Verileriyle İstanbul Bloku’nda Tektonik Konum, Paleocoğrafya ve Kaynak Analizi Çalışmaları

D Yunanistan ve B Türkiye’de Paleotetisin Karbonifer Yitimi ile İlişkili Yığışım Proseslerinin Kanıtı

Karadeniz ve Civarının Paleozoyik Sonrası Evrimi

Neotetis Okyanus-içi Mikrolevha Rotasyonu ve Yayılma Ekseni Yönelimindeki Değişimler: Hatay Ofiyoliti’nden Paleomanyetik Veriler (Güney Türkiye)

Helenik Yayının Güney-Batısındaki Oligosen Yığışım Kama Sistemi

Kazdağı, Uludağ ve Sarıcakaya Metamorfik Kütlelerinin Tektono-Stratigrafisi

Kazdağ Masifi (KB Anadolu) Metamagmatik Kayalarının Petrolojisi ve U/Pb - 207Pb/206Pb Jeokronolojisi

Yeni Jeolojik Veriler Işığında Kazdağ Masifi’nin Tektonik Evrimi

KB Anadolu’daki Çarpışmaya Bağlı Granitlerin U-Pb Jeokronolojisi, Sr-Nd İzotop Jeokimyası ve Petrojenetik Evrimlerinin Karşılaştırılması

Lazer Ablasyon – Manyetik Sektöralan ICP-MS Kullanılarak Perovskit Kurşun Oranı Düzeltilmiş U-Pb ile Yaşlandırılması

İstanbul Zonu’nun Yapısal Evrimine Dair Bir Ön Çalışma

U–Pb Zirkon Jeokronolijisi Kullanılarak İç Hellenid’lerin Paleotektonik Ortamı ve Potansiyel Kaynak Alanı

Arap Levhası ve Anadolu Bloğu Sınırından Elde Edilen 40Ar/39Ar Yaşlarının Jeodinamik Çıkarımları: Pütürge HP Biriminin Üst Kretase Dalma-Batma ve Eosen Yükseliminin Kanıtı

Gökseki Metatronjemitinin (Ağvanis Metamorfikleri) Petrolojisi ve U/Pb Jeokronolojisi, D Pontidler: Erken Lütesyen Mağmatizması ve İzleyen Metamorfizma ve Deformasyon

GDA Sınır Petrollerinin Jeokimyasal Değerlendirmesi ve Suriye Petrolleri ile Korelasyonu

Bakük-Garzan(.) Petrol Sistemi, GD-Türkiye: Jeokimyasal ve Jeolojik Çalışmalar, Bilinen, Bilinmiyen ve Bilinmesi Gerekenler

Şeyl Kaynak Kayalardan Hidrokarbon Üretiminin Jeokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi ve Kantitatif Bir Yaklaşım (Dadaş Formasyonu, Güney Doğu Anadolu)

Piroliz Ve CT Scan Analizleri İle Bitümlü Şeyllerin Ekonomik Değerlendirmesi

Hidrokarbon Aramacılığında Bir Sayısal Jeolojik Modelin Açılıma Bağlı Reflektivite (AVO) Analizi

Zagros Kıvrım-Bindirme Kuşağında Yer Alan Lurestan da (İran) Değişik Mekaniksel Stratigrafiden Kaynaklanan Farklı Kıvrım Türleri

Depolanma Düzeninde Tempestitler

Üretim Serisinin Paleocoğrafyası ve Stratigrafik Pozisyonu, Azerbeycan

Türkiye’deki Petrol Sızıntılarının Organik Jeokimyasal Değerlendirmesi

Van Gölü Sondaj Projesi ‘PALEOVAN’ Uluslararası Bilimsel Kıta Sondaj Programı (ICDP): Yaklaşan Derin Sondaj Seferi ve Bilimsel Hedefler

Avrupa Alplerinde Son Buzul Gerilemesi

Aladağlar’da (Niğde-Kayseri-Adana) Buzullaşma Evrelerinin Karstlaşma Üzerindeki Etkileri

Kozmojenik Yaş Tayini ve Buzul Modellemesinden Elde Edilmiş Türkiye Geç Kuvaterner Buzul Kronolojisi ve Eski İklim Ortam Yorumları

Uludağ’da Geç Pleyistosen Buzullaşmaları

Karadeniz'in Güney Kıyısından Bir Mağara Dikitinin Geç Buzul ve Holosen Dönemlerini Kapsayan Yüksek Çözünürlüklü Duraylı İzotop Kaydı

Batı Anadolu’da Kula Yöresinde (Burgaz Platosu) Erken Pleistosen Dönemine Ait Yüzey Şeklerinin Oluşum Mekanizmasının Rekonstrüksiyonu

Batı Anadolu’da Kula Yöresinde Erken Pleistosen’de Gediz Nehri Drenaj Sisteminin Evrimi

Karadeniz'in Güney Kıyısından Bir Mağara Dikitinin Geç Buzul ve Holosen Dönemlerini Kapsayan Yüksek Çözünürlüklü Duraylı İzotop Kaydı

Batı Anadolu’da Kula Yöresinde Erken Pleistosen’de Gediz Nehri Drenaj Sisteminin Evrimi

Sırbistan’da Kıtasal Panoniyan Çevresi Ortamın Alt Pleyistosen Polijenetik Kıtasal Sedimentleri

Biga Yarımadası, Gelibolu ve Gökçeada (Kb Türkiye) Kömürlü Oligosen’i: Paleoekoloji ve Paleoiklim

Milas-Ören Havzasının Şattiyen Paleoiklim ve Palaeovejetasyonu: Palinolojik ve 13C ve 18O İzotop Analizlerini Temel Alarak

Milas-Ören Havzasının Geç Rüpeliyen Erken Şattiyen Dönemindeki Paleoiklim ve Palaeovejetasyonu

Biga Yarımadasının Erken–Orta Miyosen Palinostratigrafi ve Paleoiklimi, Kuzeybatı Türkiye

Türkiye’nin Eosen’den Miyosen’e Palaeoiklim ve Palaeovejetasyonundaki Değişimler

Kretase İklim Değişiklikleri ve Küresel Okyanusal Olaylar: Türkiye’den Örnekler

Eskişehir Kenti GB’sında Geç Holosen Yaşlı Bir Moloz Akışının Stratigrafik Kaydı

GNSS Ölçüleri İle Güneybatı Anadolu’nun Hız ve Gerilim Alanlarının Tespiti

Batı Anadolu’nun Deformasyonu Üzerine GPS Kısıtları

Orta Anadolu Ne Kadar Rijit: GPS Sonuçları

Kuzey Anadolu Fayının Orta Kesiminin Jeodezik Ölçmeler ile Kinematiğinin Belirlenmesi

Arap-Afrika-Avrasya Plaka Etkileşim Zonunda GPS ve Jeolojik Verilerden Elde Edilen Deformasyon Hızlarının Karşılaştırılması

Kuzey Anadolu Fayı’nda Gerilim Boşalma (Kayma) Hızlarının Sabitliği

1999 Mw7.1 Düzce Depremi’nin Yuzey Kırığı ve Kırık Kinematiğinin SPOT, GPS, InSAR, Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtlarıyla İncelenmesi

3 Eylül 2008 Atatürk Barajı Depremi: Tetiklenmiş Depremsellik ve Bozova Fayı

1999, M=7.4, ve M=7.1, İzmit/Düzce, Türkiye Deprem Serisine Ait Son 7 Yıl İçinde Gözlenen Deprem Sonrası Deformasyonların Analizi

Türkiye’de Yeraltısuyu Araştırmalarında Gaz İzleyicilerin Kullanımı

Eskişehir Yöresinde Meteorolojik Etkilerle Yeraltısularından Gaz Boşalımı Arasında Gözlenen Değişimler

Batı Anadolu Jeotermal Akışkanlarındaki Helyum ve Karbon İzotop Değişimleri

Orta Anadolu (Türkiye) Karbondioksitlerinin Kökeni ve Oluşum Mekanizmaları

Mesozoyikteki Endojenik Maden Yataklarında Akışkanların Rolü

Kimyasal Ayırma Yöntemini Kullanarak Kuzeybatı Irak’ta Yeraltısularında ve Kuyularda Yapılan Radon ve Radyum Ölçümleri

Geçiş Zonu ile Kırıklı Temel Kaya Arasındaki Yeraltısuyu Hareketine İlişkin Parametrelerin İzleme Deneyleriyle Belirlenmesi

Karaduvar (Mersin) Kıyı Akiferindeki Petrol Kirliliğinin ve Yeraltı Suyu Fiziksel Özelliklerinin Karakterizasyonu

Gümüşhacıköy (Amasya) Akiferi’nin Yeraltısuyu Akım Modeli

KB Bulgaristan’da Yeraltısuyu Akımının Genel Özellikleri

Şamran Karst Kaynağının (Gürpınar-Van) Bazı Hidrojeolojik Özellikleri

Ninevah Bölgesi (Kuzey Irak) ve Yakın Dolayında Bulunan Bazı Kaynak ve Kuyu Sularının Kimyasal Bileşimlerinin Önemi ve Değişimi

Dikili (İzmir) Termal Kaynaklarının Hidrojeokimyasal İncelenmesi

Kazdağları’nın Kuzeybatısındaki Su Kaynakları ve Bunları Etkileyen Çevresel Faktörler (Çanakkale-Türkiye)

Türkiye’de Akiferler Üzerindeki İnsan Kaynaklı Tehditler, İlgili Mevzuat ve Uygulamadan Kaynaklanan Bazı Sorunlar

21. Yüzyılda İstanbul’da Su

Su Kaynakları Yönetiminde Yaklaşımlar

Karst Yeraltısuları Yönetiminde Koruma Alanları Haritalarının Oluşturulmasının Önemi, Sivrihisar-Kayakent Örneği

İznik Çevresindeki Antik Mermer Ocaklarına Boşaltılan Sıvı Atıkların Yeraltısuyu Kalitesine Etkisi

İzmir Çevresinde Derin Akiferin Araştırılmasına Yönelik Çalışmalar

Deliçay-Tarsus Çayı (Mersin) Arasında Kalan Bölgedeki Yeraltı Sularının Tarımsal Sulama Suyu Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Balıkesir-Dursunbey Bölgesinde Potansiyel Akifer Birimlerin ve Yeraltı Yayılımlarının Jeoelektrik Yöntemlerle Belirlenmesi

Bölgesel Tsunami Tehlikesi Bağlamında Ege Denizinde Oluşan Son Tsunamiler

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Depremler ve Potansiyel Tsunami Kaynakları

Oniki Adalar Bölgesi Deprem Kaynak Mekanizması ve Tarihsel Tsunami Simülasyonları

Denizaltı Heyelan Malzemesi Yoğunluğunun Tsunami Oluşumuna Etkisinin Sayısal Model ile Araştırılması

Doğu Marmara’nın Derin Kabuk Yapısının Gravite ve Manyetik Anomaliler Yardımıyla İncelenmesi

CBS Tabanlı Tsunami Baskın Haritalarının Geliştirilmesi; Fethiye Örneği

2005 2008 Bala (Ankara) Bölgesi Depremleri Zaman Ortamı Moment Tensör Analizi

21 Temmuz 365 Girit Depremi ve İlişkili Tsunami Benzetimi

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Dalgaları ve Deprem Kırılma Özellikleri Arasındaki İlişkiler İçin Duyarlılık Analizleri

Temiz Kömür Teknolojileri: Öğütülebilirlikten CO2 Tutmaya Hazır Yanmaya Uzanan Disiplinlerarası Bir Konu

Ülkemiz Kömür Potansiyeli ve Enerji Eldesinde Kömürün Önemi

Kömürlerimiz, Çevresel Sorunlar ve Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanları

Eskişehir Havzasındaki Kömürlerin Kökenine İlişkin Bir Değerlendirme

Çan-Etili (Çanakkale) Linyit Havzasının Sedimantolojik Özellikleri ve Jeolojik Evrimi

Çan-Etili (Çanakkale) Miyosen Kömürlerinin Karakterizasyonu

Manisa Fay Zonu’nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik Veriler: Manisa Bölgesindeki Sismik Risk Ön Sonuçları, Batı Anadolu

Ölüdeniz Fay Zonu’nun Kuzey Kesimi Aktivitesine İlişkin Paleosismolojik Veriler

Anadolu’daki Dağınık Neotektonik Deformasyonun Paleomanyetik Analizi

Kepezdağ ve Yamadağ Volkanik Karmaşıklarının Paleomanyetik Çalışması: Neojen Tektonik Kaçış ve Orta Anadolu’da Blok Tanımlaması

Arap Plakasının Eosen Sonrası Rotasyonu ve Deformasyonu Belirleme Amaçlı Bir Paleomanyetizma Uygulaması

Güney Anadolunun STEP Gelişmine Bağlı Tektonik Evrimi

Orta Pontid Oroklinalinin Oluşumu ve Zamanlaması: Kıtasal Kabuk Indentasyonu ile Karadeniz Havzalarının Açılımı İlişkisi

Pontidlerin Jura Orta Eosen Aralığındaki Tektonik Geçmişine ait Paleocoğrafik Kanıtlar: Sakarya Kıtası ve Doğu Pontidlerden Yeni Paleomanyetik Veriler

Kuzey Anadolu Fayı, Almacık Blokunu (Dağı) Kaç Derece Döndürmüştür?

Demirci (Manisa) Bölgesindeki Granitik, Migmatitik ve Pegmatitik Kayaçların Manyetik Hassasiyet Anizotropisi (AMS)

Türkiye’de Arkeomanyetizma: 7.000 Yıllık Jeomanyetik Seküler Değişim Eğrisinin Oluşturulması

Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri için Gerçekleştirilen Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar

Zemin Sıvılaşmasına Karşı Taş Kolon Uygulama Yönteminin Sonlu Elemanlar Analiziyle Modellenmesi

Zemin Koşullarının Türk Tasarım Koduna ve Uluslararası Tasarım Sistemlerine Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Ankara İçin Örnek Bir Çalışma

Kuvaterner Yaşlı Kaliçi Taraça Birimlerinin Deprem Hasar Dağılımına Etkisi: 1998 Adana-Ceyhan Depremi

Ege Horst-Graben Sistemi Üzerindeki Zemin Büyütmelerinin İncelenmesi

Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Regresyon Analizleri ile Tahmin Edilmesi

Kayalar İçin Yeni Bir Dayanım Belirleme Yöntemi: Çivi Penetrasyon Deneyi

Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık İndeksi Çevrim Sayısının Tane Şekli Üzerindeki Etkisinin Fraktal Boyut Yaklaşımı Kullanılarak Araştırılması

Kayaçlarda Kırılganlık İndeksi Hesaplaması İçin Uç Batırma Deneyinin Kullanılması

Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Dolaylı Olarak Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Deney Yöntemi: Karot Boğma Deneyi (CST)

Mersin Çevresi Heyelanları İçin Yağış Şiddet-Süre İlişkileri

Yol Yarmalarında Kaya Düşmesi Tehlike Sınıflandırma Sistemi

Çanakkale Kenti Güney-Batısındaki (Güzelyalı) Kütle Hareketinin Değerlendirilmesi

(Quasi) 3B Sistemde Heyelan Blok Sınırlarının Belirlenlemesi

Zigana Dağında 25 Ocak 2009 Günü Meydana Gelen Çığ Olayından Çıkarılacak Dersler

Türkiye’de ve Slovenya’da Uygulanan Çığ Haritalama ve Önlem Tekniklerinin Karşılaştırılması Proje Çalışması Sonuçları

Yeni Bir Kent Gelişirken Zeminin Tam Olarak Anlaşılmasının Önemi

Trabzon İli Katı Atıkları İçin Düzenli Depolama Yeri Seçimi ve Önerilen Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi

Türkiye’de Kent Planlaması ve Jeoteknik Çalışmaların Gelişimi

Tünel Çevresindeki Deformasyon Alanının 3-Boyutlu Sayısal Model İle Değerlendirilmesi: Kızılay-Çayyolu Metro Hattı, Necatibey İstasyonu Üzerine Bir Çalışma

Necatibey Metro İstasyonu Çevresinde Zemin Profilini Belirlemek İçin Yapılan Çok Elektrotlu (2D) Rezistivite Araştırmaları

Tünellerde Nümerik ve Ampirik Yöntemlerle Belirlenen Destek Elemanlarının Karşılaştırılması: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon

Trabzon Limanı Ana Dalgakıranında Kullanılan Anroşmanların Kalite ve Performanslarının Değerlendirilmesi

Karbonatlı Kayaçlar Kullanılarak Oluşturulmuş Antik Kent Yapıtaşlarındaki Mikro ve Makro Ölçekte Gözlenen Bozunma Davranışı: Olba Antik Kenti

Bahçeli Antik Roma Havuzunun Mühendislik Özellikleri

Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda (Trabzon/Türkiye) Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikler ile Bozunma Derecesi Arasındaki İlişkiler

Doğanbey (İzmir) Beldesindeki Alüvyal Zemininin Jeoteknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yerleşim Açısından Değerlendirilmesi

Malıhıdırlı Köyü (İmamoğlu, Adana) Yerleşim Alanının Şev Duraylılığı Açısından Değerlendirilmesi

General Geshevo Heyelanıyla İlgili Arazi Çalışmaları, Doğu Rodop Dağları, Bulgaristan

Çan-Etili (Çanakkale) Bölgesindeki Riyolitik Tüflerin (Çan Taşı) Jeolojik ve Petrografik Özellikleri: Yapı ve Kaplama Taşı Yönünden İrdelenmesi

Denizli İli Traverten Bilgi Sisteminin Oluşturulması: İlk Aşama Çalışmaları