TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

13 NİSAN 2009 PAZARTESİ
Açılış Konuşmaları [Openıng Ceremony And Welcome Speeches]
Mta Genel Müdürlüğü
/
Kıtasal Çarpışma Ve Plaka Sınırı: Afrika/arabistan-Avrasya Yakınlaşma Zonunun Evrimi Continental Collision And Plate Boundary Evolution In The Africa/arabia-Eurasia Convergence Zone
M.J. Rinus Wortel, Rob Govers & Wim Spakman
/
Global Stratigrafinin Temelleri: Global Olaylar Mı? Antlaşma Mı? Foundations Of Stratigraphy: Global Events Or Consensus?
A.M. Celâl Şengör
Pan-Afrikan’dan Alpine Kadar Metamorfizma Ve Jeodinamik Onemleri [Metamorphısm - Pan Afrıcan To Alpıne - Its Geodynamıc Implıcatıons]
Salon A

Oturum Başkanı: Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr

13:20 / 14:00
Güney Sivrihisar Masifi’ndeki Mavişist Ve Barroviyen Kuşaklarının Metamorfik Ve Tektonik Evrimi Metamorphic And Tectonic Evolution Of Juxtaposed Blueschist Facies And Barrovian Rocks, Southern Sivrihisar Massif
Donna L. Whitney, Nicholas C. Seaton, Christian Teyssier, Erkan Toraman & Matthew Heizler
Donna L. Whitney
Nicholas C. Seaton
Christian Teyssier
Erkan Toraman
Matthew Heizler
14:00 / 14:20
Çamlıca Metamorfitleri’nde Yeralan Yüksek-Basınç Metabazit Diliminin (Eklojit/mavişist) Petrografisi, Tektonik Ortamı Ve Rodop Masifi Ile Ilişkisi, Biga Yarımadası, Kuzeybatı Anadolu Petrography, Tectonic Setting Of High-Pressure Metabasite (E
Fırat Şengün, Erdinç Yiğitbaş ve İsmail Onur Tunç
Fırat Şengün
Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
Ismail Onur Tunç
14 NİSAN 2009 SALI
Neojen Tektonığı [Neogene Tectonıcs]
Salon A

Oturum Başkanı: Aral Okay okay@itu.edu.tr

08:50 / 09:20
Kıta Kabuğu Kalınlaşmasından Yay-Ardı Genişlemesine Ege Tektoniği: Sıyrılma Faylarının Rolü Aegean Tectonics, From Crustal Thickening To Back-Arc Extension: The Role Of Detachments
Laurent Jolivet, Benjamin Huet, Emmanuel Lecomte, Loic Labrousse, Evguenii Burov, Olivier Lacombe & Yoann Denèle
Laurent Jolivet
Benjamin Huet
Emmanuel Lecomte
Loic Labrousse
Evguenii Burov
Olivier Lacombe
Yoann Denèle
09:20 / 09:40
Naxos Gnays Domu’nun Termomekanik Evrimi Thermomechanical Evolution Of The Naxos Gneiss Dome
Donna L. Whitney, Christian Teyssier, Patrice F. Rey & Seth C. Kruckenberg
Donna L. Whitney
Christian Teyssier
Patrice F. Rey
Seth C. Kruckenberg
09:40 / 10:00
Doğal Basınç-Sıcaklı-Zaman-Gerilme Verilerine Göre Kitlatlardaki Domların Termomekanik Modellemesi Thermomechanical Modelling Of Cycladic Domes Constrained By Natural Pressure-Temperature-Time-Strain Data
Benjamin Huet, Laetitia Le Pourhiet, Evgueni Burov, Loïc Labrousse & Laurent Jolivet
10:00 / 10:20
Kazdağ Masifi'nin Erkenorta Miyosen'de Hızlı Yükselimi Ve Batı Anadolu'daki Neojen Tektoniği Rapid Early­middle Miocene Exhumation Of The Kazdağ Massif: Implication For The Neogene Tectonics Of Western Anatolia
Aral I. Okay, William Cavazza & Massimiliano Zattin
Aral Okay okay@itu.edu.tr
William Cavazza
Massimiliano Zattin
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA
Anadolu Kenet Kuşaklarının Tektonik Ortamı Ve Gelişimindeki Problemler Ve Olası Çozümleri [The Tectonic Setting And Development Of The Anatolian Suture Zones: Problems And Possible Solutions]
Salon A

Oturum Başkanı:
Alastair Robertson

08:40 / 09:00
Doğu Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi Receiver Function Analysis Of East Anatolian Plateau
A. Arda Özacar, George Zandt, Hersh Gilbert & Susan L. Beck
A.arda Ozacar
George Zandt
Hersh Gilbert
Susan L. Beck
09:00 / 09:20
Doğu Anadolu Platosu’nun Kabuk Yapısının Doğası Crustal Nature Of The Eastern Anatolian Plateau, Turkey
Ali Yılmaz, Hüseyin Yılmaz, Cemal Kaya & Durmuş Boztuğ
Ali Yılmaz ylmazali06@gmail.com Hüseyin Yılmaz hyilmaz@gmail.com
Cemal Kaya
Durmuş Boztuğ durmus.boztug@gmail.com
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE
Magmatizma [Magmatism]
Salon A

Oturum Başkanı: Ercan Aldanmaz ercan.aldanmaz@kocaeli.edu.tr

09:00 / 09:20
Bodrum Magmatik Kompleksinin Stratigrafisi Ve Petrolojik Ozellikleri Stratigraphy And Petrological Nature Of The Bodrum Magmatic Complex, Sw Turkey
Ş.Can Genç & Okan Tüysüz
Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com
17 NİSAN 2009 CUMA
Ofiyolit Oluşumu Ve Yerleşmesi [Genesıs And Emplacement Of Ophıolıtes]
Salon A

Oturum Başkanı: Osman Parlak parlak@cu.edu.tr

09:00 / 09:20
Küçük Kafkas Ofiyolitlerinin Tektonik Ve Jeodinamik Evrimi (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcüstan), Yeni Görüşler Tectonic And Geodynamic Evolution Of The Lesser Caucasus Ophiolites (Armenia, Azerbaijan, Georgia), New Insights
Marc Sosson, Yann Rolland, Carla Muller, Taniel Danelian, Rafael Melkonyan, Shota Adamia, Talat Kangarli, Ara Avagyan, Ghazar Galoyan & Jon Mosar
Marc Sosson
Yann Rolland
Carla Muller
Taniel Danelian
Rafael Melkonyan
Shota Adamia
Talat Kangarli
Ara Avagyan
Ghazar Galoyan
Jon Mosar
09:40 / 10:00
Türkiye Ve Yakın Doğu Akdeniz Bölgesindeki Kretase Yaşlı Ofiyolitlerin Oluşum Ortamı Ve Yerleşimine Genel Bakış Overview Of The Tectonic Setting Of Genesis And Emplacement Of Cretaceous Ophiolites In Turkey And The Adjacent Eastern Mediterranean Reg
Alastair H.F. Robertson & Osman Parlak
Alastair H.f. Robertson
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ
Deniz Ve Kıyı Jeolojisi [Marıne And Coastal Geology] Denizel Ortamlarda Jeolojik Tehlikeler [Geohazardas In Marıne Envıronments]
Salon B

Oturum Başkanı: Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr

13:20 / 13:40
Geç Pleistosen’den Beri Marmara Denizi’nin Kuzey Kenarından Kaynaklanan Jeolojik Tehlikeler: Güncel Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Geohazards Rooted From The Northern Margin Of The Sea Of Marmara Since The Late Pleistocene: A R
Naci Görür & M. Namık Çağatay
Naci Gorür gorurn@gmail.com Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
14 NİSAN 2009 SALI
Metalik Maden Yatakları [Metallıc Ores]
Salon B

Oturum Başkanı: Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr

09:00 / 09:20
Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Magmatizma Ve Cevherleşmelerinin Jeokronolojik Ve Metalojenik Çerçevesi Geochronological And Metallogenic Framework Of Magmatism And Associated Mineralizations Within The Eastern-Southestern Anatolia (Turkey)
İlkay Kuşcu, Richard M. Tosdal, Gonca Gençalioğlu-Kuşcu, Thomas D. Ullrich & Richard Friedman
Ilkay Kuşcu ikuscu@mu.edu.tr
Richard M. Tosdal
Gonca Kuşcu Gençalioğlu gkuscu@mu.edu.tr
Thomas D. Ullrich
Richard Friedman
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA
Çevre Jeokimyası Ve Tıbbi Jeoloji [Envıronmental Geochemıstry And Medıcal Geology]
Salon B

Oturum Başkanı: Yüksel Orgün Tutay orguny@gmail.com

08:50 / 09:20
Yeraltı Suyunda Arsenik Kirliliği Ve Sağlığa Etkileri Arsenic Contamination In Groundwater And Its Effects On Health
Feroze Ahmed
Irfan Yolcubal
09:20 / 09:40
Aluminyumca Zengin Su Kaynaklarının Insan Sağlığına Etkisi (Çanakkale-Türkiye) Impact Of High Concentration Aluminium In Water Sources On Human Health (Çanakkale-Türkiye)
Alper Baba, Coşkun Bakar, Handan Işın Özışık Karaman & Fatma Şengünalp
Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
Coşkun Bakar
Handan Işın Ozışık Karaman
Fatma Şengünalp
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE
Genel Paleontoloji Oturumu [Open Sessıon In Palaeontology]-Türkiye’nin Fosil Kayıtlarında Evrim Basamakları
Salon B

Oturum Başkanı: Demir Altıner

08:40 / 09:00
Orta, Üst Devoniyen−karbonifer Stratigrafisi Ve Fosilleri, Saimbeyli, Doğu Toroslar, Türkiye Stratigraphy And Fossils Of Middle, Upper Devonian And Carboniferous From Saimbeyli, Eastern Taurides, Turkey
Cazibe Sayar, İsak Yılmaz & Simav Bargu
Cazibe Sayar cazibesayar@gmail.com Isak Yılmaz iyilmaz@istanbul.edu.tr Mustafa Simav Bargu
17 NİSAN 2009 CUMA
Jeoarkeoloji [Geoarcheology] Ve Kapadokya Jeolojisi
Salon B

Oturum Başkanı: Gulam Muhammet Vedat Toprak toprak@metu.edu.tr

09:00 / 09:20
Tyana (Kemerhisar) Su Kemerlerinin Jeoarkeolojik Ozellikleri Geoarchaeological Properties Of The (Tyana) Kemerhisar Aqueducts
Mustafa Korkanç & Sevil Tokgöz
Mustafa Korkanç mkorkanc@ohu.edu.tr Sevil Oztaş tokgoz.sevil@gmail.com
Tersiyer Iri Bentik Foraminiferleri: Evrim, Biyostratigrafi, Paleoekoloji Ve Paleobiyocoğrafya [Tertıary Larger Foramınıfera: Evolutıon, Bıostratıgraphy, Palaeoecology And Palaeobıogeography]
Salon B

Oturum Başkanı: Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com

11:00 / 11:20
Morfogenetik Ve Moleküler Veriler Işığında Nummulitidae (Foraminifer)’ Lerin Filojenesinin Irdelenmesi Phylogenetic Studies On Nummulitidae (Foraminifera) Based On Morphogenetic Investigations Compared With Molecular Data
Johann Hohenegger
Johann Hohenegger
11:20 / 11:40
Yaşam Ve Olüm Sonrası Foraminifer Olayları: Paleortamsal Modellerin Oluşturulmasındaki Hidrodinamik Mekanizmalar In Vita And Post Mortem Forams Events: Hydrodynamic Tools For Paleoenvironmental Reconstructions
Antonino Briguglio
Antonino Briguglio
11:40 / 12:00
Eosen Nummulit Yığışımlarının Irdelenmesi: Yeni Bir Bakış Investigating In-Depth The Eocene Nummulite Banks: A New Perspective
Cesare Andrea Papazzoni
Cesare Andrea Papazzoni
12:00 / 12:20
Orta Neo-Tetis Selandiyen’inde Yeni Bir Miscellanea (Foraminifer) Türü A New Species Of Miscellanea (Foraminiferida) From The Selandian Of The Central Neo-Tethys
Massimo Di Carlo & Johannes Pignatti
Massimo Di Carlo
Johannes Pignatti
12:20 / 12:40
Batı Tetis Bartoniyen–priaboniyen Iri Bentik Foraminiferler Olayları Bartonian–priabonian Larger Foraminiferal Events In The Western Tethys
György Less & Ercan Özcan
Gyorgy Less
Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ
Endüstriyel Hammadde Kaynakları [Industrıal Raw Matrıals]
Salon C

Oturum Başkanı: Yurdal Genç ygenc@hacettepe.edu.tr

13:20 / 13:40
Yozgat-Yerköy-Belkavak Köyü Civarındaki Volkanitlerde Izlenen Kuvars Ve Ametist Kristallerinde Sıvı Kapanım Çalışmaları Fluid Inclusion Studies On Quartz And Amethyst Crystals Observed In Volcanic Rocks Around Belkavak Village, Yerköy-Yozgat, Turkey
Zeynep Ayan, Nihal Çevik, Ebru Coşkun & İ. Sönmez Sayılı
Zeynep Ayhan
Nihal Çevik nhlcevik@gmail.com Ibrahim Sonmez Sayılı sayili@eng.ankara.edu.tr
14 NİSAN 2009 SALI
Kültürel Jeolojı, Jeomıras Ve Jeoturızm [Cultural Geology, Geoherıtage And Geotourısm]
Salon C

Oturum Başkanı: Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr

08:50 / 09:20
Türkiye Jeolojik Miras Envanteri: Çalışmalar, Sorunlar Ve Oncelikler Turkish Geological Heritage Inventory: Studies, Problems And Priorities
Fuat Şaroğlu, Ahmet Doğan, Alper Gürbüz & Selim Özalp
Fuat Şaroğlu fsaroglu@gmail.com Ahmet Umran Doğan dogan@eng.ankara.edu.tr
Alper Gürbüz
Selim Ozalp ozalks@yahu.com
Gol Araştırmaları Ve Türkiye Golleri [Lake Research And Turkish Lakes]
Salon C

Oturum Başkanı: Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr

11:40 / 12:00
Suiçi Ve Suüstu Bitki Makrofosillerini Kullanarak Göl Eksosistem Yapısındaki Değişimlerin Belirlenmesi Assesment Of Vegetation Dynamics From Recent Past To Present Using Plant Macrofossils And Determining Changes In The Structure Of Lake Ecosystem
Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu
Eti Levi
Idil Çakıroğlu
Bent Vad Odgaard
12:00 / 12:20
Türkiye Göllerinin Son Yüzyılda Uğradığı Fiziksel Değişmeler Physical Changes Of Turkish Lake In The Last Century Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz & Ergun Gökten
Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz & Ergun Gökten
Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
Alper Gürbüz
Yaşar Ergün Gokten gokten@eng.ankara.edu.tr
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA
Petrol Kimyası Ve Jeolojisi [Chemıstry And Geology Of Petroleum]
Salon C

Oturum Başkanı: Kadir Gürgey kgurgey@pau.edu.tr

09:00 / 09.20
Gda Sınır Petrollerinin Jeokimyasal Değerlendirmesi Ve Suriye Petrolleri Ile Korelasyonu Geochemical Evaluation Of Southeast Anatolian Border Oils And Correlation With Syrian Oils
Ayşegül Canatalı
Ayşegül Canatalı
09:20 / 10:00
Bakük-Garzan(.) Petrol Sistemi, Gd-Türkiye: Jeokimyasal Ve Jeolojik Çalışmalar, Bilinen, Bilinmiyen Ve Bilinmesi Gerekenler Bakük-Garzan (.) Petroleum System In Se-Turkey: Geochemical And Geological Studies, Known, Unknown And Ought To Be Known
Kadir Gürgey
Kadir Gürgey kgurgey@pau.edu.tr
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ
Evaporitler: Yatak Oluşumu, Endüstriyel Gelişmeler Ve Teknolojik Uygulamalar [Evaporites: Deposıt Formatıon, Industrıal Developments And Technologıcal Implıcatıons]
Salon C

Oturum Başkanı: Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr

16:00 / 16:20
Kazan Trona Yatağının Jeolojisi, Ankara, Türkiye Geology Of The Kazan Trona Deposit, Ankara, Turkey
Cengiz Y. Demirci & Mert Ş. Ertuğrul
Cengiz Yalçın Demirci cengizdemirci@msn.com Mert Şafak Ertuğrul mertertugrul72@gmail.com
14 NİSAN 2009 SALI
Tersiyer Karbonat Havzaları [Tertiary Carbonate Basins]
Salon C

Oturum Başkanı: Baki Erdoğan Varol varol@eng.ankara.edu.tr

16:40 / 17:00
Oligosen−miyosen Zaman Aralığında Dezful Körfezi Kuzey Kısımları Ve Izeh Zonu Içindeki Asmari Formasyonu’nun Havza Analizleri Ve Sedimanter Ortamları Sedimentary Environments & Basin Analysis Of Asmari Formation In The Izeh Zone And Nor
Alireza Tahmasbi Sarvestani, Mohammad Hossein Adabi & Abbas Sadeghi
Alireza Tahmasbi Sarvestani
Mohammad Hossein Adabi
Abbas Sadeghi
17:00 / 17:20
On Ülke Havzasında Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Evrimi Ve Oluşumlarında Eski Topografyanın Etkisi (Osmaniye-Iskenderun-Hatay), Güney Türkiye Evolution Of The Middle Miocene Reefal Carbonate Depositions In Foreland Basin And Influence Of
Baki Varol, Erdoğan Tekin, Turhan Ayyıldız & Mohammed İkram
Baki Erdoğan Varol varol@eng.ankara.edu.tr
Erdoğan Tekin
Turhan Ayyıldız ayyildiz@eng.ankara.edu.tr
Mohammed Ikram
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE
Eski Iklim/iklim Değişikliklerinin Jeolojik Kayıtları [Geologıcal Records Of Clımate/clımate Changes]
Salon C

Oturum Başkanı: Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com

08:50 / 09:20
Van Gölü Sondaj Projesi ‘paleovan’ Uluslararası Bilimsel Kıta Sondaj Programı (Icdp): Yaklaşan Derin Sondaj Seferi Ve Bilimsel Hedefler Lake Van Drilling Project ‘paleovan’ International Continental Scientific Drilling Progr
Thomas Litt, Sebastian Krastel, Michael Sturm, Rolf Kipfer, Sefer Örcen & Namık Çağatay
Rolf Kipfer
Thomas Litt
Sebastian Kraste
Michael Sturm
Sefer Orçen orcensefer@gmail.com Memet Namık Çağatay cagatay@itu.edu.tr
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA
Deprem Deformasyon Dongüsünün Jeodetik Ve Jeolojik Gozlemleri [Geodetıc And Geologıc Observatıons Of The Earthquake Deformation Cycle]
Salon C

Oturum Başkanı:
Robert Reılınger

14:40 / 15.00
Gnss Olçüleri Ile Güneybatı Anadolu’nun Hız Ve Gerilim Alanlarının Tespiti Identification Of The Velocity And Strain Fields In Southwestern Anatolia Through Gnss Measurements
Engin Gülal, Saffet Erdoğan, İbrahim Tiryakioğlu, Ü.Yalçın Kalyoncuoğlu, M.Nuri Dolmaz, Ömer Elitok, Tamer Baybura, Hediye Erdoğan, Metin Soycan, İbrahim Yılmaz, A. Kazım Telli, Fatih Taktak, Taylan Öcalan & Kutalmış Gümüş
15:00 / 15:20
Batı Anadolu’nun Deformasyonu Üzerine Gps Kısıtları Constraints On The Deformation Of Western Anatolia
Bahadır Aktuğ, Jean-Mathieu Nocquet, Ayhan Cingöz, Barry E. Parsons, Yasin Erkan, Philipp C. England, Onur Lenk, Mehmet Ali Gürdal & Ali Kılıçoğlu
Bahadır Aktuğ
Jean-Mathieu Nocquet
Ayhan Cingoz
Barry E. Parsons
Yasin Erkan
Philipp C. England
Onur Lenk
Mehmet Ali Gürdal
Ali Kılıçoğlu
15:20 / 15:40
Orta Anadolu Ne Kadar Rijit: Gps Sonuçları How Rigid Is Central Anatolia: Gps Implications
Bahadır Aktuğ, Onur Lenk, Ali Kılıçoğlu, Dursun Er Ilgın, Ayhan Cingöz & Soner Özdemir
Bahadır Aktuğ
Onur Lenk
Dursun Er Ilgın
Ayhan Cingoz
Soner Ozdemir
15:40 / 16:00
Kuzey Anadolu Fayının Orta Kesiminin Jeodezik Olçmeler Ile Kinematiğinin Belirlenmesi Desc Ription Of Kinematic Of The Central Part Of North Anatolian Fault With Using Geodetic Measurements
Hakan Yavaşoğlu, Ergin Tarı, Okan Tüysüz, Ziyadin Çakır, Mehmet Uğur Altın & Ufuk Tarı
Bora Rojay brojay@metu.edu.tr Ali Koçyiğit
17 NİSAN 2009 CUMA
Türkiye Ve Doğu Akdenizin Paleomanyetizması [Palaeomagnetısm Of Turkey And Eastern Medıterranean]
Salon C

Oturum Başkanı:
John Pıper

09:00 / 09:30
Anadolu’daki Dağınık Neotektonik Deformasyonun Paleomanyetik Analizi Palaeomagnetic Analysis Of Distributed Neotectonic Deformation In The Anatolides
John D.A.Piper, Halil Gürsoy, Orhan Tatar, Mryl E. Beck, Asha Rao, Fikret Koçbulut & B. Levent Mesci
09:30 / 10:00
Kepezdağ Ve Yamadağ Volkanik Karmaşıklarının Paleomanyetik Çalışması: Neojen Tektonik Kaçış Ve Orta Anadolu’da Blok Tanımlaması Palaeomagnetic Study Of The Kepezdağ And Yamadağ Volcanic Complexes, Central Turkey: Neogene Tectonic Escape And Bl
Orhan Tatar, Halil Gürsoy, John D.A. Piper, Baochun Huang, Fikret Koçbulut & B. Levent Mesci
Orhan Tatar orhantatar@gmail.com Halil Gürsoy gursoy@cumhuriyet.edu.tr
John D.a. Piper
Baochun Huang
Fikret Koçbulut fbulut@cumhuriyet.edu.tr
B. Levent Mesci
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE
Iklim, Paleoiklim, Tektonizma
Salon C

Oturum Başkanı: Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com

14:40 / 15:00
Milas-Oren Havzasının Şattiyen Paleoiklim Ve Palaeovejetasyonu: Palinolojik Ve 13C Ve 18O Izotop Analizlerini Temel Alarak Palaeoclimate And Palaeocology Of The Cahattian In The Milas-Oren Basin: Based On The Palynological And 13C-18O Isotopic Analy
Mine Sezgül Kayseri, Funda Akgün & Sevinç Kapan-Yeşilyurt
Mine Sezgül Kayseri Ozer mskayseri@gmail.com Funda Akgün funda.akgun@deu.edu.tr
Sevinç Kapan-Yeşilyur
Yerbilimlerinde Gaz Jeokimyası Uygulamaları [Gas Geochemıstry Applıcatıons In Earth Scıences]
Salon C

Oturum Başkanı: Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr

16:40 / 17:00
Türkiye’de Yeraltısuyu Araştırmalarında Gaz Izleyicilerin Kullanımı Application Of Gas Tracers In Groundwater Research In Turkey
N. Nur Özyurt & C. Serdar Bayarı
Naciye Nur Ozyurt nozyurt@hacettepe.edu.tr Celal Serdar Bayarı serdar@hacettepe.edu.tr
13 NİSAN 2009 PAZARTESİ
21. Yüzyılda Su: Türkiye’yi Bekleyen Sorunlar Ve Çozümler [Water In 21St Century: Problems And Solutıons In Turkey]
Salon D

Oturum Başkanı: Mehmet Ekmekçi mekmekci62@gmail.com

13:20 / 13:40
Geçiş Zonu Ile Kırıklı Temel Kaya Arasındaki Yeraltısuyu Hareketine Ilişkin Parametrelerin Izleme Deneyleriyle Belirlenmesi Parameterisation Of The Groundwater Movement Between Transition Zone And Fractured Bedrock Using Tracer Tests
Selda Serin & Stefan Wohnlich
Selda Serin seldaserin@yahoo.de
Stefan Wohnlich
14 NİSAN 2009 SALI
Mühendıslık Jeolojısı Oturumu [Engıneerıng Geology Sessıon]
Salon D

Oturum Başkanı: Vedat Doyuran

16:40 / 17:00
Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri Için Gerçekleştirilen Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar Site Geologic-Geotechnical Characterization For New Generation Nuclear Plant Projects
Jeffrey Bachhuber, William Lettis & Özgür Kozacı
Jeffrey Bachhuber
William Lettis
Ozgür Kozacı
17:20 / 17:40
Zemin Sıvılaşmasına Karşı Taş Kolon Uygulama Yönteminin Sonlu Elemanlar Analiziyle Modellenmesi Modeling Of The Stone Column Application Against Soil Liquefaction Using The Finite Elements Method
Levent Selçuk & Kamil Kayabalı
Levent Selçuk lselcuk@yyu.edu.tr Kamil Kayabalı kayabali@eng.ankara.edu.tr
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE
Doğu Akdeniz Bolgesinin Aktif Tektoniği: Yıkıcı Depremler Ve Potansiyel Kaynak Alanları Ve Tarihsel Tsunamiler [Actıve Tectonıcs Of The Eastern Medıterranean Regıon: Destructıve Earthquakes And Potentıal Source Regıons And Tsunamı Generatıon]
Salon D

Oturum Başkanı:
Tuncay Taymaz

08:50 / 09:20
Bölgesel Tsunami Tehlikesi Bağlamında Ege Denizinde Oluşan Son Tsunamiler Recent Tsunamis In The Aegean Sea In The Context Of Regional Tsunami Hazard
Emile A. Okal, Carl W. Ebeling, Costas Synolakis & Nikos Kalligeris
Emile E. Okal
Carl W. Ebeling
Costas Synolakis
Nikos Kalligeris
09:20 / 09:40
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Depremler Ve Potansiyel Tsunami Kaynakları Earthquakes And Potential Tsunami Sources In The Eastern Mediterranean
Tuncay Taymaz, Seda Yolsal & Ahmet C. Yalçıner
Tuncay Taymaz
Seda Yolsal
C. Yalçıner
09:40 / 10:00
Oniki Adalar Bölgesi Deprem Kaynak Mekanizması Ve Tarihsel Tsunami Simülasyonları Earthquake Source Mechanisms And Historical Tsunami Simulations In Dodecanese Islands Region, Eastern Mediterranean
Seda Yolsal, Tuncay Taymaz & Ahmet C. Yalçıner
Seda Yolsal
Tuncay Taymaz
Ahmet C. Yalçıner
10:00 / 10:20
Denizaltı Heyelan Malzemesi Yoğunluğunun Tsunami Oluşumuna Etkisinin Sayısal Model Ile Araştırılması Numerical Study On Density Effect Of Slid Material On The Tsunami Source
Ahmet Cevdet Yalçıner, Işıl İnsel & Fumihiko Imamura
Ahmet Cevdet Yalçıner
Işıl Insel
Fumihiko Imamura
10:20 / 10.40
Doğu Marmara’nın Derin Kabuk Yapısının Gravite Ve Manyetik Anomaliler Yardımıyla Incelenmesi Investigation Of Deep Crustal Structure In The Eastern Marmara Region, Using Gravity And Magnetic Anomalies
Abdullah Ateş, Çiğdem Şendur, Gonca Komanovalı & Atilla Aydemir
Abdullah Ateş
Çiğdem Şendur
Gonca Komanovalı
Atilla Aydemir
14 NİSAN 2009 SALI
Enerji Kaynakları [Energy Resources]
Salon D

Oturum Başkanı: Şakir Şimşek simsekhacettepe@gmail.com

08:50 / 09:20
Temiz Kömür Teknolojileri: Oğütülebilirlikten Co2 Tutmaya Hazır Yanmaya Uzanan Disiplinlerarası Bir Konu Clean Coal Technologies: An Interdisciplinary Challenge From Grindability To Co2 Capture Ready Combustion
İskender Gökalp
Iskender Gokalp
09:20 / 09:40
Ülkemiz Kömür Potansiyeli Ve Elektrik Enerjisi Eldesinde Kömürün Onemi Coal Potential Of Turkey And The Importance Of Coal In Electricity Supply
Berk Besbelli
Berk Besbelli besberk@mta.gov.tr
16 NİSAN 2009 PERŞEMBE
Neotektonik
Salon D

Oturum Başkanı: Ali Koçyiğit

11:00 / 11:20
Batı Türkiye’nin Diri Fay Geometrisi Ve Güncel Kinematiği Active Fault Geometry And Recent Kinematics Of Western Turkey
Ömer Emre, Tamer Y. Duman, Ahmet Doğan, Selim Özalp, Cengiz Yıldırım, Akın Kürçer, Volkan Özaksoy, Hasan Elmacı & Gülnur Koç
Omer Emre
Y. Duman
Ahmet Umran Doğan dogan@eng.ankara.edu.tr Selim Ozalp ozalks@yahu.com
Cengiz Yıldırım
Akın Kürçer akinkurcer@mta.gov.tr Volkan Ozaksoy volkantr@hotmail.com
Hasan Ozelmacı
Gülnur Yürekli kocuslu@yahoo.com
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA
Mühendislik Jeolojisi Oturumu [Engıneerıng Geology Sessıon]
Salon D

Oturum Başkanı: Vedat Doyuran

09:00 / 09:20
Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Regresyon Analizleri Ile Tahmin Edilmesi Estimation Of Compaction Parameters Using Regression Analyses
Mustafa Fener, Burak Yıldırım, Osman Günaydın & Ali Özvan
Mustafa Fener
Burak Yıldırım burakyildirimjeo@gmail.com
Osman Günaydın
Ali Ozvan aliozvan@gmail.com
17 NİSAN 2009 CUMA
Paleosismoloji Ve Arkeosismoloji [Palaeoseısmology And Archaeoseismology]
Salon D

Oturum Başkanı:
Serdar Akyüz

09:00 / 09:20
Manisa Fay Zonu’nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik Veriler: Manisa Bölgesindeki Sismik Risk On Sonuçları, Batı Anadolu Palaeoseismological Evidence For Holocene Activity On The Manisa Fault Zone: Preliminary Results For Seismic Risk
Çağlar Özkaymak, Hasan Sözbilir, Bora Uzel, H. Serdar Akyüz & Irka Hajdas
09:20 / 09:40
Olüdeniz Fay Zonu’nun Kuzey Kesimi Aktivitesine Ilişkin Paleosismolojik Veriler Palaeoseismological Evidence About The Activity Of The Northern Part Of The Dead Sea Fault
Önder Yönlü, Mustapha Meghraoui, Erhan Altunel, Mattheui Ferry, Çağlar Yalçıner, Volkan Karabacak & Nafiye Kıyak
09:40 / 10:00
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Batı Kesiminde Sapancı-Akyazı Segmentinin Son 1000 Yıllık Deprem Tarihçesi Ve Kayma Hızı Earthquake History And Slip Rate Of Sapanca-Akyazı Segment On Western Part Of North Anatolian Fault For The Past 1000 Years
Aynur Dikbaş, H. Serdar Akyüz, Mustapha Meghraoui, Matthieu Ferry, Çağlar Yalçıner, Cengiz Zabcı, Volkan Karabacak, Nafiye Kıyak & Erhan Altunel
10:00 / 10:20
1942 Erbaa-Niksar Depremi Ile Ilişkili Yüzey Kırığının Batı Bölümünde Paleosismolojik Bulgular Ve Değerlendirme, Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Türkiye Palaeoseismological Findings And Evaluation On The Western Portion Of The Surface Rupture Associated
Akın Kurcer, Hisao Kondo, Selim Özalp & Ömer Emre
10:20 / 10:40
Kuzey Anadolu Fayı’nın Hersek Burnu’ndaki Geometrisi Ve 1999 Izmit Depremi Yüzey Kırığı Ilerlemesine Etkisi North Anatolian Fault On Hersek Peninsula, Turkey: Its Geometry And Implications On 1999 Izmit Earthquake Rupture Propagation
Özgür Kozacı, Erhan Altunel, Scott Lindvall, Charlie Brankman & William Lettis
11:00 / 11:40
Arkeolojik Ve Jeolojik Malzemelerin Yaşlandırma Çalışmalarında Işık Uyarımlı Luminesan Yöntemin Uygulanması Application Of Optically Stimulated Luminescence (Osl) On Dating Studies Of Archaeological And Geological Materials
Nafiye Güneç Kıyak
11:40 / 12:00
Büyük Menderes Fay Zonu’nun Son 2000 Yıllık Deprem Aktivitesi Earthquake Activity Of The Büyük Menderes Graben In The Last 2000 Years
Erhan Altunel, Volkan Karabacak, H. Serdar Akyüz, C. Çağlar Yalçıner, Önder Yönlü, Nafiye G. Kıyak, Mustapha Meghraouı & Musa Kadıoğlu
12:00 / 12:20
Büyük Menderes Fay Zonu'nun Batı Kesiminde Yer Alan Otelenmiş Tarihsel Yapılar Ve Bunların Bölge Tektoniği Açısından Yorumu Offset Archeological Relics On The Western Part Of The Büyük Menderes Graben And Their Tectonic Implications
Önder Yönlü, Erhan Altunel, Volkan Karabacak, Serdar Akyüz & Çağlar Yalçıner
12:20 / 12:40
Pınara Antik Kentindeki (Gb Türkiye) Sismik Kaynaklı Hasarların (Yarı) Nicel Değerlendirilmesi (Semi)Quantitative Assessment Of Seismically Induced Damage At The Archaeological Site Of Pinara (Sw Turkey)
Barış Yerli, Johan ten Veen, Manuel Sintubin, Volkan Karabacak, C. Çağlar Yalçıner & Erhan Altunel
12:40 / 13:00
Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nde Karakteristik Ve Karakteristik Olmayan Tekrarlanma Davranışı Characteristic And Non-Characteristic Recurrence Behaviour On The North Anatolian Fault System
Hisao Kondo, Akin Kürçer, Selim Özalp & Ömer Emre
14:00 / 14:40
Ofiyolit Kompleksleri: Arazi, Petrolojik Ve Jeokimyasal Olçütlerin Kullanımı Ile Güncel Orneklerin Tanımlanması / Ophiolite Complexes: Identifying Their Modern Analogues Using Field, Petrological And Geochemical Criteria
Julian Pearce
14:40 / 15:10
Aktif Faylar Ve Sismik Tehlike Tahmini Active Faults And Seismic Hazard Assessment
Vladimir G. Trifonov
15:10 / 15:30
Doğu Anadolu Fayı Boyunca Deprem Kırıkları: Fay Segmentasyonu Ve Olabilecek Büyük Depremlerin Potansiyel Yerleri Earthquake Ruptures Along The East Anatolian Fault: Fault Segmentation And Potential Locations For Future Large Seismic Events
Mustapha Meghraoui & Erhan Altunel
15:30 / 15:50
Olü Deniz Fayının Kuzeyi’inde (Suriye) Meydana Gelen Büyük Deprem Serilerinin Etkileri The Impact Of Large Earthquake Sequences Along The Northern Dead Sea Fault In Syria
Reda Mohamed Sbeinati & Mustapha Meghraoui
15:50 / 16:10
Deprem Kaynak Parametrelerinin Yapay Açıklık Radar Interferometrisi Tekniği Ile Elde Edilmesi: Türkiye Ve Civar Ülkelerden Ornekler Earthquake Source Parameters From Synthetic Aperture Radar Interferometry: Example From Turkey And Surrounding Region
Ziyadin Çakır, Ahmet M. Akoğlu & Mustapha Meghraoui
16:10 / 17:30
29 Kasım 1795 Kahramanmaraş Depremi 29 November 1795 Kahramanmaraş Earthquake
Mahmut Palutoğlu
16:50 / 17:10
Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Kozmojenik Yaşlandırma Metodlerı Kullanarak Jeolojik Kayma Hızlarının Belirlenmesi: Avantajlar Ve Dezavantajlar Terrestrial Cosmogenic Nuclide Dating In Determining Geologic Slip Rates Along The North Anatolian Fault: Adv
Özgür Kozacı, Robert Finkel & James Dolan
17:10 / 17:40
Marmara Denizi’nde Olabilecek Büyük Depremler Hakkında: Istanbul’daki Deprem Tehlikesinin Yeniden Değerlendirilmesi On The Occurrence Of Future Large Earthquakes In The Marmara Sea: Seismic Hazard In Istanbul Revisited
Kuvvet Atakan & Mathilde B. Sørensen
17:40 / 18.00
Kuzey Anadolu Fayı (Türkiye) 1943 Segmentinin Sismik Davranışı Seismic Behavior Of The 1943 Segment Of The North Anatolian Fault, Turkey
Aurelia Hubert-Ferrari, Jeff Fraser, Kriss Vanneste, Sevgi Altınok, Laureen Drab, Ulaş Avşar & Erhan Altunel
18:00 / 18:20
Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Meydana Gelen Yüzey Kripinin ‘yersel Lidar Sistemi’ Kullanılarak Takip Edilmesi Determination Of Creep With Using ‘ground-Based Lıdar System’ On North Anatolian Fault Zone
Volkan Karabacak, Ziyadin Çakır, Erhan Altunel Önder Yönlü
18:20 / 18:40
1953 Yenice-Gönen Depremi Yüzey Kırığının Fay Geometrisi, Segmentasyonu Ve Atım Dağılımı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Güney Kolu, Kb Türkiye Fault Geometry, Segmentation And Slip Distribution Of The 1953 Yenice-Gönen Earthquake Surface Rupture,
Fatma Belindir & Kadir Dirik
15 NİSAN 2009 ÇARŞAMBA
Mühendislik Jeolojisi Oturumu [Engıneerıng Geology Sessıon]
Salon D

Oturum Başkanı: Vedat Doyuran

09:00 / 09:20
Zeminlerin Kompaksiyon Parametrelerinin Regresyon Analizleri Ile Tahmin Edilmesi Estimation Of Compaction Parameters Using Regression Analyses
Mustafa Fener, Burak Yıldırım, Osman Günaydın & Ali Özvan
09:20 / 09:40
Kayalar Için Yeni Bir Dayanım Belirleme Yöntemi: Çivi Penetrasyon Deneyi A New Strength Determination Method For Rocks: Nail Penetration Test
Levent Selçuk & Kamil Kayabalı
09:40 / 10:00
Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık Indeksi Çevrim Sayısının Tane Şekli Üzerindeki Etkisinin Fraktal Boyut Yaklaşımı Kullanılarak Araştırılması Using Fractal Dimension Approach To Investigate Affect Of Slake Durability Index Cycle Integer On Aggregate S
Saffet Yağız & Kıvanç Zorlu
10:00 / 10:20
Kayaçlarda Kırılganlık Indeksi Hesaplaması Için Uç Batırma Deneyinin Kullanılması The Use Of Indentation Test To Compute Rock Brittleness Index
Saffet Yağız
10:20 / 10:40
Kayaçlarda Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Dolaylı Olarak Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Deney Yöntemi: Karot Boğma Deneyi (Cst) New Testing Method For Indirect Determination Of The Uniaxial Compressive Strength Of The Rocks: Core Strangle Test (Cs
Işık Yılmaz
11:00 / 11:20
Mersin Çevresi Heyelanları Için Yağış Şiddet-Süre Ilişkileri Rainfall Intensity-Duration Relationships For Landslides Around Mersin
Tolga Çan, Tolga Mazman, Engin Çil & Tamer Y. Duman
11:20 / 11:40
Çanakkale Kenti Güney-Batısındaki (Güzelyalı) Kütle Hareketinin Değerlendirilmesi Evaluation Of Mass Movement At South-West Of Çanakkale City (Güzelyalı)
M. Celal Tunusluoğlu, Öznur Karaca & Alper Baba
11:40 / 12:00
(Quasi) 3B Sistemde Heyelan Blok Sınırlarının Belirlenlemesi Determination Of Landslide Block Boundaries In Quasi 3D System
Mustafa Acar, Michaela Haberler-Weber, M. Tevfik Ozlüdemir & Tevfik Ayan
12:00 / 12:20
Zigana Dağında 25 Ocak 2009 Günü Meydana Gelen Çığ Olayından Çıkarılacak Dersler Lessons From Avalanche Accident Occurred In January 25, 2009 In Zigana Mountain
Ömer Murat Yavaş
12:20 / 12:40
Türkiye’de Ve Slovenya’da Uygulanan Çığ Haritalama Ve Onlem Tekniklerinin Karşılaştırılması Proje Çalışması Sonuçları Results Of Comparison Of Turkish And Slovenian Avalanche Mapping And Preventing Techniques Project
Ömer Murat, Yavaş, Zafer Yazıcı, Gökhan Arslan, Nehir Varol & Mete Erengil
14.00 / 14:40
Batı Akdeniz Ofiyolitleri: Başka Bir Dünya / West-Mediterranean Ophiolites: Another World
Daniel Bernoulli
15:00 / 15:40
Yeni Bir Kent Gelişirken Zeminin Tam Olarak Anlaşılmasının Onemi Importance Of A Full Understanding Of The Ground When Developing A New City
A. Brian Hawkins
16:00 / 16:20
Trabzon Ili Katı Atıkları Için Düzenli Depolama Yeri Seçimi Ve Onerilen Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından Incelenmesi
Hakan Ersoy & Fikri Bulut
16:00 / 16:20
Türkiye’de Kent Planlaması Ve Jeoteknik Çalışmaların Gelişimi Urban Planning In Turkey And Development Of Geotechnical Studies
Ayhan Koçbay & Hüseyin Alan
16:20 / 16:40
Tünel Çevresindeki Deformasyon Alanının 3-Boyutlu Sayısal Model Ile Değerlendirilmesi: Kızılay-Çayyolu Metro Hattı, Necatibey Istasyonu Üzerine Bir Çalışma Assessment Of Tunnel Induced Deformation Field Through 3-D Numerical Model, A Case Study: Nec
Özgür Aktürk & Vedat Doyuran
16:40 / 17:00
Necatibey Metro Istasyonu Çevresinde Zemin Profilini Belirlemek Için Yapılan Çok Elektrotlu (2D) Rezistivite Araştırmaları Multi- Electrode (2D) Resistivity Surveys To Identify Soil Profile Arund Necatibey Subway Station
Özgür Aktürk & Vedat Doyuran
17:00 / 17:20
Tünellerde Nümerik Ve Ampirik Yöntemlerle Belirlenen Destek Elemanlarının Karşılaştırılması: Konakönü Tüneli Orneği, Trabzon Comparison Of The Support Elements Determined By Numerical And Empirical Methods In Tunnels: An Example Of Konakönü Tunnel,
Ayberk Kaya & Fikri Bulut
17:40 / 18:00
Trabzon Limanı Ana Dalgakıranında Kullanılan Anroşmanların Kalite Ve Performanslarının Değerlendirilmesi Quality And Performance Assessment Of Armourstones Used In The Main Breakwater At Trabzon Port
Özgür Acır & Recep Kılıç
18:20 / 18:40
Karbonatlı Kayaçlar Kullanılarak Oluşturulmuş Antik Kent Yapıtaşlarındaki Mikro Ve Makro Olçekte Gözlenen Bozunma Davranışı: Olba Antik Kenti Micro- And Macro-Scaled Weathering Behaviour Of Th Ebuilding Stones Used As Carbonate Rocks: Olba Ancient C
Kıvanç Zorlu
18:20 / 18:40
Bahçeli Antik Roma Havuzunun Mühendislik Ozellikleri Engineering Properties Of The Bahçeli Ancient Roman Pool
Mustafa Korkanç & Sevil Tokgöz
14 NİSAN 2009 SALI
Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applıcatıons Of Remote Sensıng And Poster Sessıon
Salon D

Oturum Başkanı: Can Ayday cayday16@gmail.com

12:00 / 12:20
Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi Landslide Hazard Assessment For The Şahna River (Mersin) Watershed
Engin Çil & Tolga Çan
Tolga Çan tolgacan@cu.edu.tr Engin Çil engin.cil@gmail.com Tolga Mazman tolgamazman@hotmail.com Tamer Yiğit Duman t.duman@fugro.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası