TMMOB Odalar 24 Şubat 2020, Pazartesi

Karadeniz‘e komşu veya yakın ülkelerin jeolojisi ve yeraltı kaynaklarının tartışmaya  açılması amacıyla, MTA Genel Müdürlüğü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, ilkini 1992 yılında ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu"nun ikincisini 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenleyeceklerdir. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren söz konusu bölgeye yönelik başlayan jeolojik araştırmalar, özellikle 1970‘li yıllardan itibaren hız kazanarak karada ve denizde sürdürülmüştür. Ancak gerçekleştirilen çok sayıda ve çeşitli disiplinlerdeki araştırmaların çoğunlukla ülkelerle sınırlı kalması, araştırmacılar arasındaki iletişimin arzulanan düzeyde kurulamaması, bazı jeolojik kavramların farklı kullanılması ve önerilen jeodinamik evrim modellerinde birliktelik sağlanamaması gibi nedenlerle uluslararası bilimsel toplantıların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Diğer yandan, Karadeniz Bölgesi‘nde son yıllarda önemi giderek artan petrol ve doğal gaz başta olmak üzere çeşitli enerji hammaddeleri, metalik madenler, endüstriyel hammaddeler gibi yeraltı kaynaklarının araştırılması ve ekonomiye kazandırılmasının, bölge ülkelerinin kalkınmasında ve sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bunların yanı sıra son yıllarda tüm bölge ülkelerindeki hızlı kalkınmaya paralel olarak yaşanan kentleşme sürecinde yerleşim alanlarının seçiminde deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin öncelikle gözönüne alınması gerekmektedir. 

Bu bakımdan UNESCO‘nun 2007-2009 yıllarını "Dünya Yer Yılı" olarak ilan etmesi ayrı bir önem arz etmektedir. İşte böyle anlamlı bir döneme denk düşen 2. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyum‘unda, yukarıda çerçevesi çizilen alanlarda yapılan jeolojik çalışmaların bilimsel bir platformda tartışmaya açılması, elde edilen bilgilerin paylaşılması, doğruya daha yakın bölgesel yorum veya sentezlere gidilmesi etkinliğin temel hedefleridir. 

Uluslararası bir platformda bölgenin jeolojisinin, jeodinamik evriminin ve yeraltı kaynaklarının tartışılacağı bu etkinliğe , bölgede araştırma yapan ve konuya ilgi duyan tüm yer bilimcilerinin ilgisini bekler, sempozyumun başarılı geçmesini ve amacına ulaşmasını dileriz. 

AMAÇLAR

    • Karadeniz bölgesinin jeolojisine ilgi duyan yerbilimcilere yeni bulgu, görüş ve düşüncelerini sunabilecekleri bir ortam sunmak ve bölgesel jeolojik problemlerin tartışılmasını sağlamak,
    • Petrol doğal gaz ve diğer yeraltı kaynaklarının araştırılması açısından bir jeolojik çerçeve oluşturmak,
    • Konu ile ilgili ülkelerin maden yataklarının araştırılması ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
    • Karadeniz ülkelerinin jeolojisinin ele alınacağı, periyodik olarak toplanacak bir uluslararası örgütlenmeye çekirdek oluşturmak,
    • Yerbilimleri konularında bölge ülkelerini ilgilendiren ortak projelerin gerçekleştirilmesine ortam sağlamak.