TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

Sempozyum oturumları,oturumlarda işlenecek ana konular ve oturum düzenleyicileri aşağıda sıralanmıştır.

Karadeniz ve çevresinin tektonik evrimi: Kafkaslar, Pontidler, Istranca-Rodop Masifi, Balkanidler, Moezya Platformu, Dobruca, Iskit Zonu, Dogu Avrupa Platformu
A. Robertson, E. Bozkurt

Karadeniz bölgesi kara alanlarının stratigrafisi, sedimantolojisi ve paleontolojisi: Pontidler, Trakya Havzası, Balkanidler, Dobruca, Kafkaslar
D. Altıner, O. Tüysüz

Karadeniz deniz alanlarının jeolojisi ve jeofizigi
N. Çagatay, E. Demirbag

Karadeniz deniz ve kara alanlarının petrol jeolojisi
M. Siyako, A.S. Derman

Karadeniz bölgesinde volkanoloji ve magmatizma: Jura, Kretase ve Tersiyer magmatizması
D. Boztug, M. Arslan

Karadeniz bölgesi maden jeolojisi, metalojeni ve jeokimya: Masif sülfit, porfiri bakır ve altın yatakları
C. Helvacı, R.Allen
Global volkanik masif sülfit yatakları-IGCP-502-UNESCO-IUGS projesi tarafından da desteklenmektedir.

Karadeniz bölgesi metamorfik ve magmatik petrolojisi, mineraloji: Jura öncesi magmatizma ve metamorfik temel, Triyas Kimmerid metamorfizması, Üst Jura-Alt Kretase Balkanid metamorfizması
M.C. Göncüoglu, G. Topuz

Karadeniz bölgesinde Kuvaterner jeolojisi ve paleoklimatoloji
C.Schlüchter, N. Akçar

Karadeniz bölgesi mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji, dogal afetler ve çevre jeolojisi heyelanlar, çevre sorunları, tünel jeolojisi
R. Ulusay, C. Gökçeoglu

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası