TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ENERJİ STRATEJİSİNDE JEOTERMAL KAYNAKLAR

 • Ülke jeotermal kaynakları ve doğal mineralli suları
 • Jeotermal kaynakların kullanımında kamu yararı ve öncelik esasları,
 • Türkiye`nin jeotermal kaynak potansiyeli,
 • Jeotermal kaynakların sağlık, turizm, balneoloji ve tarımda kullanımı
 • Küresel jeotermal enerji politikası
 • Bölgesel ısıtma sistemleri
 • Jeotermal ısı pompası teknolojileri
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımının sağlanması konusunda toplumsal eğitim ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi


JEOTERMAL ENERJİ GELİŞTİRME PROJELERİ, EĞİTİM ve AR-GE ÇALIŞMALARI

 • Jeotermal kaynak arama-geliştirme çalışmaları,
 • Projelerde kullanılan ekipmanlarda dışa bağımlılığın azaltılması
 • AR-GE çalışmaları ile teknoloji geliştirme
 • Jeotermal kaynak değerlendirme yöntemleri
 • Jeotermal projeksiyonda yeni açılımlar
 • Jeotermal eğitim
 • Kaynak kulanımının özendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Jeotermal ısı pompalarının kullanılabilirliği ve toplumsal talebin arttırılması
 • Jeotermal araştırma ve kaynakların üretimi sırasında kullanılan kimyasallar ile ekipmanların yurt içinde üretiminin sağlanması, deneysel çalışmalar için ülke laboratuvar altyapısının geliştirilmesi

KAYNAK ARAMA, İŞLETME VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİNDE YENİ EĞİLİMLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

 • Dünyada jeotermal kaynak arama ve işletme tekniklerindeki gelişmeler, ülkemizdeki mevcut durum
 • Geliştirilmiş jeotermal sistemleri
 • Sıcak sedimanter akiferler
 • Entegre enerji sistemleri, kaskad kullanımları
 • Jeotermal kuyular için sondaj teknolojileri
 • Kaynak işletme modelleri
 • Jeotermal arama sondajlarında en iyi yöntem, araç ve strateji oluşturma
 • Güç üretimi ve güç santrali teknolojileri (düşük, orta ve yüksek sıcaklık)
 • Gelişmiş jeotermal testler
 • Enjeksiyon teknolojisi
 • Jeotermal kaynak araştırmalarında ileri teknoloji 
 • Rezervuarların geliştirmesi ve izleme yöntemleri
 • İleri teknoloji ve hidrojen
 • Risk hesaplamaları için jeolojik araştırmalar ve fizibilite çalışmaları
 • Doğru risk değerlendirmesi ve jeotermal proje geliştirme yönetimi
 • Jeotermal projelerin maliyet azaltma ve proje başarısını sağlamak için son teknolojik gelişmeler
 • Jeomikrobiyoloji
 • Üretim mühendisliği ve buhar toplama sistemleri
 • Jeotermal uygulamaları için geliştirilmiş yazılımlar

KURUMSAL İDARİ VE TEKNİK YAPILANMA, YAŞANAN TEKNİK VE HUKUKİ SORUNLAR

 • Kaynak yönetiminde idari yapılanma
 • Jeotermal hukuk
 • Yasal mevzuatın yerindeliği ve yeterliği
 • Mevzuattan kaynaklanan sorunlar
 • Ruhsat hukukunun yarattığı sorunlar
 • Ülkemiz kaynak yönetim modelinin irdelenmesi
 • Kaynak arama, işletme ve geliştirme süreçlerinde disiplinler arası işbirliği
 • Kaynak arama, işletme ve geliştirme süreçlerinde karşılaşılan sorunlar
 • Rezervuar parametreleri ve işletilebilir potansiyel
 • Reenjeksiyon-enjeksiyonda karşılaşılan sorunlar
 • Korozyon ve Kabuklaşma
 • Arama, üretim ve reenjeksiyon sondajlarında karşılaşılan olumsuzluklar
 • Saha Yönetimi
 • Rezervuar mühendisliği ve jeotermal modelleme
 • Isı ve sıvı transferi için sayısal modellemeler
 • Kentleşme süreçleri ve jeotermal kaynaklar
 • Doğal mineralli su tanımından kaynaklanan sorunlar
 • Jeotermal kaynaklı ısı pompalarının yasal zemini

JEOTERMAL YATIRIMLARDA AYRINTILI TASARIM, PROJE YÖNETİMİ VE FİNANSMANI

 • Zamanında ve etkin maliyet yönetimi ile doğru jeolojik verileri yakalama-proje planlaması
 • Jeotermal enerjide fiyatlandırma politikaları
 • Jeotermal kaynakların araştırılması ve kullanımında mevcut ulusal veya uluslararası teşvik sistemlerinin değerlendirilmesi

KAYNAK YÖNETİMİ

 • Kaynak yönetim modelleri
 • Kaynak denetim modelleri
 • Ülkemiz kaynak yönetim ve denetim modelinin işlevselliği ve yeterliliği,
 • Kaynak yönetim ve denetiminde mekanizmasında merkezi/yerel idareler
 • Kaynak rezervuarının korunması
 • Jeotermal kaynaklarda sürdürülebilirlik

JEOTERMAL VE ÇEVRE

 • Jeotermal akışkanın çevresel etkileri
 • Kaynak üretiminde çevre ve toplumsal sorunlar
 • Jeotermal-Çevre politikası uyumluluk gereksinimleri
 • Jeotermal sistemin işletilmesinden kaynaklanan çevresel sorunlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası