TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

Dünya genelinde artan enerji talebi, ülkeleri alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirmekte ve dolayısıyla bu tür kaynaklardan kapsamlı bir biçimde yararlanma yollarını araştırmaya ve kaynakları verimli kullanmaya zorunlu kılmaktadır. Enerji üretiminin tüketimi karşılamadaki payının sürekli azaldığı ülkemizde de, enerji arzında giderek artan dışa bağımlılık nedeniyle ve yenilenebilir enerji kullanımı bilincinin gelişmesiyle jeotermal enerjiye olan ilgi artmakta ve bu konuda yapılan bilimsel ve teknik araştırmalar ivme kazanmaktadır.  Tüm bu değerlendirmeler ülkemizin enerji ihtiyacına önemli oranda katkı sağlayacak bu tür araştırma ve çalışmaların, jeotermal enerji potansiyelimizi daha iyi belirlememiz açısından ne kadar gerekli ve önemli olduğunu vurgulamaktadır. 
Jeotermal sektörü, son zamanlarda yatırımların hızlandığı ve yeni işletmelerin devreye sokulduğu bir dönemi yaşamaktadır. Aynı zamanda bu dönemde, idari ve teknik işleyişte önemli sıkıntıların yaşandığı sorunlu bir süreç söz konusudur. Bu olgudan hareketle, Jeotermal Enerji Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular konusundaki araştırmaları ve bu konuda gelişmekte olan teknolojik bilgileri paylaşmak, yaşanan sorunları tartışmak, çözüm önerileri getirmek amacı ile "Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi" düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası önderliğinde 4-6 Kasım 2015 tarihinde Ankara‘da ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olan "Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi", TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, MTA Genel Müdürlüğü, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MASUDER) ve Afyon Jeotermal A.Ş. (AFJET) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.
Sempozyum çalışmaları kapsamında, enerji stratejisinde jeotermal kaynakların yeri; kaynak arama, işletme ve geliştirme süreçlerinde yeni eğilimler ve teknolojik gelişmeler; uzun vadeli geliştirme projeksiyonu oluşturulması ve kamu yararı gözetilerek kullanılması; eğitim ve ar-ge çalışmaları; proje yönetimi ve finansmanı; jeotermal ve çevre ilişkileri; kaynak yönetimi; kurumsal, idari ve teknik yapılanma; yaşanan teknik ve hukuki sorunlar gibi konuların paylaşılması öngörülmektedir. Ayrıca Sempozyum sergi alanlarında sektörde faaliyet gösteren makine ve malzeme üreticileri, enerji üreticileri, maden suyu üreticileri, termal tesis işletmecileri, belediyeler ve kamu kurumlarını bir araya getirmeyi planlayan görsel sunumlar yer alacaktır.
Ülkemiz genelinde birçok araştırmacının ilgi odağında olan ‘Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi`nin, önemli çözümler üreterek eksiklikleri de giderecek bir amaca hizmet edeceğine inanmaktayız. Sempozyum, değerli bilim insanlarının, araştırmacıların, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, meslek odalarının, jeotermal sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin, kısacası tüm sektör bileşenlerinin bildiri, poster ve sergi sunumları yanında Sempozyum çalışmalarına katılımla vereceği destek ve katkılarıyla zenginleşecek ve amacına ulaşacaktır.
Bu amacı hep birlikte gerçekleştirmek üzere sizleri Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi`ne katılmaya, destek vermeye ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla
Düzenleme Kurulu

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası