TMMOB Odalar 03 Haziran 2020, Çarşamba

Bilimsel Kurul

Giriş

Invertigation of the quality and performance of armourstones in vollcanic origin used in the main breakwaterrs of Samsun,Gresun and Trabzon

The Caucasus: an example of late Cenozoic continent-continent collision=Kafkaslar: Geç Senozoik kıta-kıta çarpışmasına bir örnek

Borjomi-Kazbegi strike-slip fault: does it exist?=Borjomi-Kazbegi doğrultu-atımlı fayı mevcut mu?

Structure and evolution of Lithosphere on the Territory of Georgia=Karadeniz Havzası batı bölümünün ve çevreleyen bölgelerin kabuk yapısı ile ilgili sorular

New U-Pb, Pb-Pb and Rb-Sr ages from Northwest Turkey; Early Cretaceous Continental collision in the western Pontides=Armutlu Yarımadası'ndaki Pontid-İçi kenet zonundan yeni U-Pb, Pb-Pb ve Rb-Sr yaşlan; Erken Kretase'de Kıta-kıta Çarpışması

Chronology of the Quaternary glaciations of the Southern Black Sea coast and paleoclimatic=Güney Karadeniz sahillerinde Kuvaterner buzullaşmalarının kronolojisi ve paleoiklimsel değerlendirmeleri

The structural and stratigraphic characteristics of Ovacık-Olur zone between Aşkale-İspir (Northeastern Anatolia, Turkey) = Ovacık-Olur zonunun Aşkale-İspir arasındaki yapısal ve Shakhdag trough (Azerbaijan)stratigrafık özellikleri

Petrological-geodynamic development and evolution of Eocene volcanism of the Lesser Caucasus= Aşagi Kafkaslar Şahdag havzasi Eosen volkanizmasimn petrolojik-jeodinamik gelişimi ve evrimi

Sea bed coastal geology at the Black Sea =Karadeniz deniz tabani kiyi jeolojisi

The kinematic evolution of Kura foreland fold and thrust belt, Eastern Georgia

Assessment of permeability with experimental and numerical analyses at the Atasu Dam Site (Trabzon)=Atasu Baraj (Trabzon) yerinde gefirimliligin deneysel ve sayisal analizlerle degerlendirilmesi

Patterns of formation and localization of kaolinic - fire clays of Azerbaijan=Azerbaycan kaolinik ates. killerinin olu§um ve lokalizasyon modelled

The step of development of plankton foraminifers and zonal distribution of Paleogene deposits in Gobustan - western part of Absheron(Azerbaijan)=Gobustan'da (Ap§eron Yarimadasi bati boliimii, Azerbaycan) planktonik foraminiferlerin gelişim evreleri v

A general view to flood and landslide occurred along stream beds in the last 80 years in Trabzon and its surrounding areas

Tertiary sedimentary fill of the Western Black Sea basin=Bati Karadeniz havzasinin Tersiyer dolgusu

Petrochemistry, 40Ar-39Ar geochronology and Sr-Pb isotope geochemistry of the Tertiary volcanics in Eastern Pontide Southern Zone, NE Turkey: Geodynamic evolution related to slabbreak-off and transtensional tectonics=Dogu Pontid Giiney Zonu

Paleontological characteristics of the Productive series in the Gyrmaki Valley (Absheron Peninsula)=Girmaki Vadisi (Abşeron Yarimadasi) Prodiktif serisinin paleontolojik ozellikleri

Hydrocarbon exploration in the Turkish sector of the Black Sea=Karadeniz'in Turk kesiminde hidrokarbon aramaları

Middle Eocene aged source rock evidence from Black Sea, Turkey BSP14=Karadeniz'de Orta Eosen ya§h ana kaya bulgusu; BSP14- Biyozonu

Preliminary evaluations of the petrographic and geochemical features of Tertiary volcanic rocksfrom the Borcka area (Artvin, NE Turkey)

About mineralogical-geochemical peculiarities of copper-porphyritic ores in the Garadagh Kharkhar ore field (Lesser Caucasus, Azerbaijan)

Biostratigraphy of the Ruteh Formation at Harijan section using foraminifera=Ruteh Formasyonu'nun Harican kesitinde foraminifer biyostratigrafisi

A comparison between recent sea sediments and their source rocks of Tertiary volcanic rocks in Trabzon-Akçaabat area=Trabzon-Akçaabat arası güncel deniz çökelleri ile kaynak alanlarındaki Tersiyer yaşlı volkanik kayaçların jeokimyasal özelliklerini

Evolution of reefs in the Kireçhane formation and in the Çalköy member, Eastern Black Sea Region (SWTrabzon)=Doğu Karadeniz Bölgesi'nde (GB Trabzon) Kireçhane formasyonu ve Çalköy üyesi'nde resif gelişimi

Scientifîc observations and the work reports from R/V METEOR (IFM-GEOMAR) Expedition inthe Black Sea Cruise M72/4-2007 Mustafa Toker and Scientffic crew of R/V METEOR cruise=Bilim Araştırma GemisiMETEOR (IFM-GEOMAR) M72/4-2007 no Tu Karadeniz Sefer

Investigation of crust structure along Zonguldak-Akşehir transect with magnetotellurics method=Zonguldak-Akşehir arasındaki kabuk yapısının manyetotellürik yöntem ile araştırılması

The Metallogenic Significance of Oltu Nappe Belt (Southern zone of NE Pontide)=Oltu Ekaylı Kuşağı'nın (KD Pontit Güney Zonu) Metalojenik Önemi

An example of resedimented type mineralization from NE Turkey: Yaylabaşı Tepe Occurrence (Oltu-Erzurum)=Resediment Tipi Cevherleşmeye KD Türkiye'den Bir Örnek: Yaylabaşı Tepe Zuhuru (Oltu -Erzurum)

Pinch outs-North Anatolian Fault relationships in northern Akçakoca area (offshore):implications on hydrocarbon exploration; Western Black Sea, Akçakoca kuzeyindeki ( açık deniz)) kamalanmalar-Kuzey Anadolu Fayı ilişkilerinin hidrokarbon aramalarına

A look at the coastal evolution of the Ağva Beach (Şile)=Ağva (Şile) Plajı'ndaki kıyı evrimine bakış

Coastal evolution of Ağva Beach (Şile)=Ağva (Şile) Plajı'nda kıyının evrimi

Ore Mineralogy and Cu-, S-, and Pb Isotope Compositions of Cuprous Pb-Zn type vein mineralizations occurring in the Eastern Pontides: Preliminary Findings

Ore Mineralogy, Cu-S-Pb Isotope- and Base-Precious Metal Geochemistry of the Eastern Pontides=Doğu Pontitler Volkanojenik Masif Sülfür Yataklarının Cevher Mineralojisi, Cu-S-Pb İzotop- ve Baz- Değerli Metal Jeokimyası

Ore Mineralogy, Cu-S-Pb Isotope- and Base-Precious Metal Geochemistry of the Eastern Pontides Volcanogenic Massive Sulfide Deposits

Sediment paleodispersal pattern and stratigraphic architecture in the Eocene-Oligocene Thrace Basin=Eosen-Oligosen (yaşlı) Trakya Havzasında sedimanlann paleodağılım modeli ve stratigrafık yapı

Eastern Black Sea Basin and associated play concepts=Doğu Karadeniz Baseni ve play konseptleri

Late Jurassic paleogeography of the Black Sea and its importance=Batı ve Orta Karadeniz'in Geç Jura paleocoğrafyası ve önemi

Seismic stratigraphy of Quaternary sediments on the western Black Sea=Batı Karadeniz kıta sahanlığı Kuvaterner sedimanları sismik stratigrafisi

Non-traditional resources from Black sea bottom and their possible use as complex raw material=Karadeniz tabanında geleneksel-olmayan kaynaklar ve bu kaynakların karışık hammadde olarak kullanılma olasılığı

Ancient coastlines of the Black Sea and conditions for human presence =Karadeniz'in eski kıyı çizgileri ve insanın varlığını sürdürmesi için koşullar

The geologic evolution of the Romanian Black Sea area during the Oligocene-Pliocene time=Romanya Karadeniz alanının Oligosen-Pliosen aralığındaki jeolojik evrimi

Was the Black Sea really flooded=Karadeniz'de gerçekten tufan oldu mu?

The characteristics of the landslides in the Artvin dam reservoir and production of a susceptibility map of the region=Artvin baraj göl alanında meydana gelen heyelanların özellikleri ve bölgenin heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi

Black Sea: A High-Energy Geopolitical Basin of Eurasia =Karadeniz: Avrasya'nın yüksek-enerjili jeopolitik havzası

The characteristics of the landslides in the Artvin dam reservoir and production of a susceptibility map of the region=Artvin baraj göl alanında meydana gelen heyelanların özellikleri ve bölgenin heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi

Geomorphologic evidences for tectonic activity in the Black Sea=Karadeniz'de tektonik aktivitenin jeomorfolojik delilleri

The classification of the landslide susceptibility zones on both sides of the Bosphorus within the Black Sea watershed=İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki Karadeniz akaçlama sahasının kütle hareketleri duyarlılık sahalarının sınıflandırılması

Uplift of Pontide orogenic belt since the Late Miocene=Miyosen'den günümüze Pontid Orojenik Kuşağının tektonik yükselimi

Late Jurassic volcanism in Eastern Pontides (Gümüşhane, Turkey)=Doğu Pontidlerde Malm volkanizmasının varlığına ilişkin stratigrafık ve paleontolojik veriler

Petrographic, geochemical and isotopic evidence of magma mixing in the Hercynian Köse Composite Plüton, NE Turkey=Hersiniyen Köse Kompozit Plutonu'nda (KD Türkiye) magma karışımına işaret eden petrografik, jeokimyasal ve izotopik veriler

Uplift of Pontide orogenic belt since the Late Miocene=Miyosen'den günümüze Pontid Orojenik Kuşağının tektonik yükselimi

Gas-saturated shallow sediments in the Black Sea and geohazard effects=Karadeniz'de gaza doygun sığ çökeller ve yer tehlikeleri etkisi

Thermochronological evolution of the Karakaya Complex from the Biga Peninsula to the Tokat Massif=Karakaya Karmaşığının Biga Yarımadasından Tokat Masifine değin termokronolojik evrimi

History of the Black Sea recorded in speleothems from western Turkey=Karadeniz'in Batı Türkiye'deki mağara sedimanlarında kayıtlanan tarihi

Petrography, petrology and tectonic implications of the Jurassic magmatic rocks from Amasya and Bolu provinces (Sakarya Zone, Turkey)

Main features in tectonic structure and evolution of Western Black Sea=Batı Karadeniz'in tektonik yapısının ve evriminin ana özellikleri

The role of air-sea interaction in the precipitation variability of the Southern Black Sea Coast=Karadeniz'in güney kıyısının yağış değişkenliğinde hava-deniz etkileşiminin rolü

Stratigraphical model of Cenozoic of the Black Sea gas and oil-bearing province of Ukraine=Petrol ve gaz içeren Senozoik yaşlı Karadeniz Ukrayna sahasının stratigrafik modeli

Geological thermo-atmogeochemical prospecting for oil and gas within the Western Black Sea continental slope=Batı Karadeniz kıta yamacında petrol ve doğalgaza yönelik jeolojik atmojeokimyasal aramalar

Paleozoic of the istanbul and Zonguldak Terranes=İstanbul ve Zonguldak Tektonik Birliklerinde Paleozoyik

Late Jurassic reefs from the Russian Western Caucasus and Crimea: analogues for the East Black Sea Rusya Batı Kafkasları ve Kırım'dan Geç Jura resifleri: Doğu Karadeniz ile benzeşimleri

About tectonic-magmatic factors, determining the formation of the Garadagh-Kharkhar ore field of copper-porphyritic ores (The Gedabei ore region of the lesser Caucasus, Azerbaijan

About history of the discovery of copper-porphyritic ores in the Gedabei ore region (Lesser Cau casus, Azerbaijan)=Gedabei Cevherleşme Bölgesi bakır-porfiri cevher sahasının bulunuş tarihçesi (Aşağı Kafkaslar, Azerbaycan)

The structural framework of the Andrusov Ridge=Andrusov Yükselimi'nin yapısal çatısı

A new geodynamic model for formation and evolution of the Earth Crust deep faults=Yerkabuğunda derin fayların oluşumu ve evrimi için yeni bir jeodinamik model

New geodynamic model of the Earth Crust evolution=Yerkabuğunun evrimi için yeni jeodinamik model

Genesis of the columnar joints in volcanites in the Lesser Caucasus=Aşağı Kafkaslarda volkanitlerdeki sütunsal eklemlerin kökeni

Different evolutionary histories of two basins during the last stage of closure of Tethys Ocean along the southern margin of Pontides between Erzurum and Artvin, Türkiye=Erzurum-Artvin arasında Tetis Okyanusunun kapanmasının son evresinde Pontidleri

Total offset, slip-rate, and age of the North Anatolian fault system between Bayramören- Akyazı=Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin Bayramöre-Akyazı Arasında Toplam Atımı, Kayma Oranı ve Yaşı

Forecast of changes in the engineering-geology conditions of the Black Sea coastal zone in view of protection of geological medium (on the example of Batumi

Benthic foraminiferal assemblages and microfacies of K/T transition in the shallow marine carbonate successions in the Eastern Pontides

Correlation of Upper Paleozoic sequences of NE Bulgaria and the istanbul Zone, Turkey=KD Bulgaristan ve İstanbul Zonu (Türkiye) Geç Paleozoik istiflerinin korelasyonu

Generation of the early Cenozoic adakitic volcanism by partial melting of mafic lower crust, NE Turkey: implications for crustal thickening to delamination=Mafık alt kabuğun kısmi ergimesiyle Erken Senozoyik adakitik volkanizmanın oluşumu, KD Türki

Petrology and geochemistry of Early Jurassic sandstones, Eastern Pontides=Erken Jura kumtaşlarının petrolojisi ve jeokimyası, Doğu Pontidler

First record of a trilobita in the Permo-Carboniferous rocks of Eastern Pontides=Doğu Pontid Permo-Karboniferi'ndeki ilk trilobit bulgusu

Petrogenesis of the Late Cretaceous Demirköy igneous complex in the NW Turkey; implications=for magma genesis in the Strandja Zone

Relative contributions of crust and mantle to generation of high-K calc-alkaline I-type granitoids in a subduction setting, Harşit Plüton, NE Turkey=Yitim ortamında yüksek-K kalk-alkalin I-tipi granitoyidlerin gelişiminde kabuk ve mantonun göreceli

The importance of the geotechnical studies necessary before excavation in tunnels: the example of Konakönü Tunnel (Trabzon)=Tünellerde kazı öncesi yapılması gereken jeoteknik çalışmaların önemi: Konakönü Tüneli örneği (Trabzon)

Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of the Late Cretaceous to Early Paleocene arc-related granitoids in the Eastern Pontides, NE Turkey=Doğu Pontidlerde yay ile ilişkili Geç Kretase-Erken Paleosen granitoyidlerin jeokimyasal ve Sr-Nd-P

Genesis and geodynamic setting of the Middle Eocene volcanic units in North-Central Turkey=Orta Anadolu'nun kuzeyindeki Orta Eosen volkanitlerinin kökeni ve jeodinamik konumu

Grain size distribution in beach sediments of the Kızılırmak Delta and controlling hydrodynamic factors=Kızılırmak Deltası Plaj sedimentlerinin tane boyu dağılımları ve etkileyen hidrodinamik faktörler

Petroleum geology of the Ukrainian part of the Black Sea Oxana

On the anomalies of Middle Triassic conodonts and the stratigraphic features of the Triassic sequence of Kocaeli Peninsula (Turkey)

The microfacies properties and deposition conditions of Alibaba Formation (Middle Eocene) (NW Bayburt)

The Mid-Cretaceous sedimentary prism in the Gümüşhane (NE Türkiye)

Does the West Mediterranean structural evolution produce clues to understand tectonic peculiarities of the circum Black Sea region?

Ormation of Oltu imbricated zone and geologic records of closure of Tethys Ocean, Erzurum

Geology of the easternmost part of Pontides=Doğu Pontidlerin doğu kesiminin jeolojisi

Hydrocarbon exploration/exploitation wells drilled in the Turkish Black Sea=Karadeniz'in Türkiye karasuları veya münhasır ekonomik zonu içinde hidrokarbon aramacılığı amacıyla açılan kuyular

Stratigraphy of the northern part of the Eastern Pontides=Doğu Pontid kuzey kesiminin stratigrafisi

A new look at the Pontide type VMS deposits=Pontid tip VMS yataklarına yeni bir bakış

Mass movement offshore Amasra (SW Black Sea) associated with repeated slip on Bartın Fault: a multi-channel seismic reflection study=Amasra açıklarında (GB Kara Deniz) Bartın Fayı'nın tekrarlanan hareketi ile ilgili kütle kayması: çok kanallı sismi

Position of the territory of Georgia during Late Paleozoic-Mesozoic=Gürcistan bölgesinin Geç Paleozoik-Mesozoik dönemindeki konumu

Geochemical and mineralogical characteristics of the wall rocks of the Midi Zn-Pb deposit, SE Pontides, Gümüşhane, Turkey=Midi Zn-Pb maden yatağı yan kayaçlarının jeokimyasal ve mineralojik karakteristikleri, GD Pontidler, Gümüşhane, Türkiye

The role of morphotype groups of planktonic foraminifera in palaeobathymetry of the Gurpi Formation in Lar area (Kuh-e-kurdeh section), Iran

Ore facies of volcanic massive sulfide deposits in Pontids=Pontidlerdeki volkanik masif sülfıt yataklarının cevher fasiyesi

Triassic - Jurassic syn-kinematic evolution of the Crimean Mountains: mechanisms of basin opening and inversion in relationship with an early evolution of a restricted oceanic embayment

Jurassic-Cretaceous evolution of the circum-Black Sea region: paleomagnetic studies in the Pontides (Turkey) and Crimea (Ukraine) combined with new radiometric ages from Crimea

Holocene paleoenvironmental changes in the NW Black Sea Mihaela Carmen MELINTE and Gheorghe OAIE NationalInstitute ofMarine Geohgy and Geoecology=KB Karadeniz'de Holosen (dönemi) paleo-ortam değişimleri

Western Black Sea basin petroleum systems and play concepts=Batı Karadeniz Havzası petrol sistemleri ve arama hedefleri

Rift sequences of the western Black Sea Basin as defined by offshore seismic data and their importance with respect to basin evolution=Karadeniz rift serilerinin deniz sismik verisi ile tanımlanması ve havza evrimi açısından önemleri

Outcrop observations from the Pontides: their importance for predicting reservoir facies in the Black Sea in a sequence stratigraphic context=Sea, Pontides, reservoir, outcrop Pontidlerde mostra gözlemleri: Karadeniz'de sekans stratigrafisi bağlamı

Combination of acoustic waves and fossil records in identification of lithological variation of Sarvak Formation in Hendijan field located in Persian Gulf

Converted PS-wave velocity structure of post-rift sediments in the Eastern Black Sea Formation in Hendijan field located in Persian gulf=Doğu Karadeniz Rift-sonrası sedimanlarının dönüştürülmüş PS-Dalga hızı yapısı

Tectonics of the Strandja Massif: example of the collision after long-lived arcparallel tectonic transport=Istranca Masifinin tektoniği: uzun-ömürlü, yaya-paralel tektonik taşınma sonrası çarpışma örneği

Mesozoic to Cenozoic geological history and hydrocarbon potential of the Eastern Black Sea Caucasus-Crimea region=Senozoik'e jeolojik tarihçesi ve hidrokarbon potansiyeli

Assessment of the tsunami-type hazard potential along the Romanian Black Sea coast=Romanya'nın Karadeniz kıyıları boyunca tsunami-tipi tehlike potansiyeli değerlendirmesi

Pontides: Three terranes assembled in the Cretaceous

Constructing a missing provenance: Sandstone petrography and detrital zircon-rutile geochronology of the Carboniferous flysch of the istanbul Zone, Pontides

The Sakeni ore field (Greater Caucasus) - geological evidence and fluid regime of formation=Sakeni cevher sahası (Büyük Kafkaslar)-jeolojik bulgular ve oluşumun akışkan rejimi

Dynamic of the Samsari recent volcanic ridge and Caspian pipelines safety=Samsari volkanik sırtının dinamiği ve Hazar boru hatlarının güvenliği

Tectonic evolution of the Black Sea on the received new seismic materials=Edinilen yeni sismik veriler bağlamında Karadeniz'in tektonik evrimi

3D magnetic modelling of the earth's crust for hydrocarbon exploration in the Azov-Black Sea Region=Azak-Karadeniz bölgesinde hidrokarbon aramaları için yerkabuğunun üç-boyutlu manyetik modellemesi

Shallow-marine Eocene in Thrace Basin: the appraisal of new paleontologic and biostratigraphic data=Trakya Havzası sığ-denizel Eosen birimleri: yeni paleontolojik ve biyostratigrafık verilerin değerlendirilmesi

Campanian-Maastrichtian carbonate platform (Southern Zone of Pontides): model of depositional environments, palaeogeography and palaeotectonic significance=Kampaniyen-Mastrihtiyen karbonat platformu (Pontidler Güney Zonu):çökelme ortamı modeli, pal

Late Cretaceous - Eocene evolution of the western margins of the İstanbul and Sakarya zones: Data relating to the closing age of the Intra-Pontide suture=Pontide suture İstanbul ve Sakarya zonlarının batı kesiminin Geç Kretase-Eosen'deki evrimi: Po

Palaeozoic to Lower Tertiary stratigraphy of the istanbul region=İstanbul dolayının Paleozoyik Erken Mezozoyik stratigrafisi

The first example of Mississippi Valley Type (MVT) Lead - Zinc deposits from Eastern Pontides : Ulubağ Mineralization (Uzundere-Erzurum, NE Turkey )=Doğu PonticTler Güneyinde Mississippi Vadisi Tipi (VMT) Kurşun-Çinko yataklarına ilk örnek: Ulubağ

Geochemistry and tectonic significance of ophiolites along the Ankara-Erzincan suture zone in northeastern Anatolia=Kuzeydoğu Anadolu'da Ankara-Erzincan kenet kuşağı boyunca yeralan ofıyolitlerin jeokimyası ve tektonik önemi

Fault tectonics of the Consolidated crust on the NW shelf of the Black Sea and its relevance to the hydrocarbon potential=Karadeniz KB (kıta) sahanlığında pekişmiş kabuğun fay tektoniği ve bunun hidrokarbon potansiyeli ile ilintisi

Evolution of the natural gases and source rocks of the dismembered coal-bearing Variscan fore-deep developed on Avalonian Bruno-Upper Silesia-Moesia-Istanbul-Zonguldak superterrane=Avalonian Brno-Yukarı Silezya-Moesya-İstanbul-Zonguldak bölgesinde ge

Model of structure and evolution of the sea of Azov-Black Sea Region of Ukraine=Karadeniz Bölgesinin yapı ve evrim modeli

Geological paleooceanography of forming of the Cretaceous sedimentary cover of the Black Sea segment of Tethyan Basin=Tetis havzası Karadeniz segmentinin Kretase sedimanter örtüsünün oluşumunun jeolojik paleooşinografısi

The Strait of Bosporus during the past 20.000 Years =Son 20 bin yıllık dönemde İstanbul Boğazı

The Formation of the sublacustrine river valley in the shelf zone of the Black Sea parallel to the Bulgarian coast=Bulgaristan kıyılarına paralel, Karadeniz (kıta) sahanlığı zonunda göl-altı ve dönemsel ırmak vadisi oluşumu

A study on the technological properties of Velibey quartz sandstone field (Kumtarla Village- Zonguldak) at the cliffs of Visean Yılanlı Formation on Cretaceous sea beach in south of Holocene Sea=Kretase denizinin plajında, Vizeen Yaşlı Yılanlı Form

A study on the technological properties of Velibey quartz sandstone field (Kumtarla Village- Zonguldak) at the cliffs of Visean Yılanlı Formation on Cretaceous sea beach in south of Holocene Sea

Oil-gas potential of Black Sea region=Karadeniz bölgesinin petrol-gaz potansiyeli

Tectonic development of the southern margin of the Black Sea in the Eastern and Central Pontides, Turkey: framework for opening of the Eastern Black Sea Basin=Doğu ve Orta Pontidlerde Karadeniz güney kenarının tektonik gelişimi: Doğu Karadeniz Havza

Tectonostratigraphic evolution of the central sector of the Eastern Pontides, Northern Turkey=Doğu Pontidlerin orta kısmının tektonostratigrafık evrimi, Kuzey Türkiye

Ophiolites and metamorphic rocks along the Lesser Caucasus transect (Georgia, Armenia, Turkey): insights for the timing of geodynamic events=Aşağı Kafkaslar kesiti (Gürcistan, Ermenistan, Türkiye) boyunca ofiyolitler ve metamorfık kayaçlar: jeodina

A review of the Black Sea paleoceanography from last glacial to the modern era=Karadeniz paleo-oşinografisinin son buzullaşmadan modern çağlara kadar gözden geçirilmesi

Lithostratigraphic subdivision of the Paleozoic sedimentary and metasedimentary rocks in the Kraishte region: a review=Kraishte bölgesi Paleozoik sedimanter ve metasedimanter kayaçlannın litostratigrafık altbölümlemesi

Correlation of Early Silurian graptolitic shales in NW Anatolia and the E European terranes=Alt Siluriyen graptolitli şeyllerinin KB Anadolu ve D Avrupa tektonik birliklerinde korrelasyonu

Geodynamics of late Cenozoic syn-and post-collisional magmatism of the Black Sea-Caspian Sea Region=Karadeniz-Hazar Denizi Geç Senozoik çarpışma-dönemi ve çarpışma-sonrası mağmatizmasının jeodinamiği

Gravity modeling of the Black Sea=Karadeniz'in gravite modellemesi

Upper Campanian limestone turbidite sequences from Hacımehmet village (south of Trabzon, Eastern Pontides, Turkey): biostratigraphy, age revision, microfacies analysis=Hacımehmet Köyü (Trabzon Güneyi, Doğu Pontidler) Üst Kampaniyen kireçtaşı türbidi

Paleozoic terrane accretion and Mesozoic evolution of the NW margin of the Black Sea=Karadeniz KB kenarında Paleozoik kayaç kütleleri eklenmesi ve Mesozoik evrimi

Evolution of the Eastern Black Sea from wide-angle seismic data and subsidence analysis=Geniş-açı sismik verilerinden Doğu Karadeniz'in evrimi ve çökme analizi

On- and offshore Pre-Cretaceous magmatism of the South-Western Crimea: geodynamical conditions of formation on the basis of petrogeochemical features of the rocks=GB Kırım kıyı ve kıyı-ötesinin Kretase-öncesi mağmatizması: kayaçların petrojeokimyasa

Gas seepage and mud volcanism of the Northern Black Sea=Karadeniz'de gaz sızıntısı ve çamur volkanları

Seismic stratigraphic analysis of Upper Miocene-Recent submarine fan and channel-levee complexes, and their evolution in a technically active setting, Eastern Black Sea=Üst Miyosen-Güncel denizaltı yelpazesi ve kanal-set komplekslerinin sismik strat

Geology of crystalline basement of the Greater Caucasus: new data=Büyük Kafkasların kristalin temelinin jeolojisi: yeni veriler

Main Caucasian Fault=Ana Kafkas Fayı

New insights on the tectonic and geodynamic evolutions of the Lesser Caucasus (Armenia, Azerbaijan, Georgia)=Aşağı Kafkasların (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan) tektonik ve jeodinamik evrimleri konusunda yeni anlayışlar

On the inexhaustibility of oil and gas resources of the Black Sea Region=Karadeniz petrol ve gaz kaynaklarının tükenmezliği

On the tectonic history of the Late Palaeozoic Dniepr-Donets basin (Ukraine-Russia) and its implications for the formation of the Black Sea=Geç Paleozoik yaşlı Dinyeper-Donetz havzasının (Ukrayna-Rusya) tektonik tarihçesi ve Karadeniz'in oluşumund

The Black Sea back-arc basin: insights on its origin from geodynamicmodels of modern analogues=Karadeniz yay-ardı havzası: modern benzerlerinin jeodinamik modelleri yoluyla kökenini kavramak

Tectonics and evolution of the Ukrainian sector of the Black Sea=Karadeniz'in Ukrayna kesiminin tektoniği ve evrimi

The analysis of paleoenvironment indications of the Oligocene Osmancik deltaic system on 2D and 3D seismic reflection data, Thrace Basin, Turkey

Coal explorations studies and new reserves in Thrace Basin=Trakya havzasında kömür arama çalışmaları ve yeni rezervler

The Geology of the Volcanic-associated Polymetallic (Zn, Cu, Ag and Au) Selbaie Deposits, Abitibi, Quebec, Canada=Volkaniklerle İlişkili Polimetalik (Zn,Cu, Ag ve Au) Selbaie Çökellerinin Jeolojisi, Abitibi, Quebec, Kanada

The Late Miocene-Quaternary paleontology, stratigraphy and paratethys facies of the Dardanelles=Çanakkale Boğazı'nın Geç Miyosen-Kuaterner paleontolojisi, stratigrafisi ve paratetisfasiyesleri

Two samples for the paratethys facies: west Thrace and east Marmara regions=Paratetis Fasiyeslerine Ait İki Örnek: Batı Trakya ve Doğu Marmara Bölgeleri

Hercynian high-T low-P metamorphism and magmatism in the Eastern Pontides, NE Turkey=Doğu Pontidler'de (KD Türkiye) Hersiniyen yüksek sıcaklık-düşük basınç başkalaşımı ve magmatizması

Middle Devonian Blueschist-facies metamorphism in the Eastern Pontides, NE Turkey: vesitiges of the Rheic ocean?=Doğu Pontidler'de Orta Devoniyen yaşlı Mavişist-fasiyesli başkalaşım: Reik Okyanusu'nun kalıntısı mı?

New age data from the Dzirula Massif, Georgia: implications for Variscan evolution of the Caucasus=Dzirula Masifinden (Gürcistan) yeni yaş verileri: Kafkasların Variskan evrimi için çıkarımlar

Active tectonics of Georgia (SW Caucasus) =Gürcistan'ın (GB Kafkaslar) aktif tektoniği

Recent environmental changes recorded in sediments from the western part of the Black Sea=Karadeniz batı bölümü sedimanlannda kayıtlanan yakın dönem ortam değişimleri

Recent environmental changes recorded in sediments from the western part of the Black Sea=Karadeniz batı bölümü sedimanlannda kayıtlanan yakın dönem ortam değişimleri

Late Cenozoic volcanism of the central part of Caucasian segment: geology and geodynamics=Kafkaslar segmenti orta bölümünün Geç Senozoik volkanizması: jeolojisi ve jeodinamiği

Early Carboniferous K-Bentonite formation around Bartın: geological implications=Bartın çevresinde Paleozoik Yaşlı K-Bentonit oluşumları ve jeolojik önemi

Timing and mechanism of the Western Black Sea Basin=Batı Karadeniz Havzasının açılma zamanı ve mekanizması

Geology of the western part of the Tokat Massif around Amasya and Çorum=Amasya-Çorum yöresinde Tokat Masifi batı kesiminin jeolojisi

The anomalous magnetic and gravitational fields of the Black Sea=Karadeniz'in manyetik ve gravite anomalisi veren sahaları

Cretaceous tectonic evolution of the Western and Central Black Sea Region=Batı ve Orta Karadeniz Bölgesinin Kretase tektonik evrimi

A new approach to the tectono-stratigraphy of Eastern Black Sea Region=Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tektono-stratigrafısine yeni bir yaklaşım

Detrital zircon ages from Lower Ordovician quartzites of the istanbul exotic terrane (NW Turkey): evidence for Amazonian affinity

Late Palaeozoic-Early Cenozoic tectonic development of the Eastern Pontides, (Artvin area): stages of closure of Tethys along the southern margin of Eurasia

Geodynamic features of structure formation and development in connection with their oil and gas content=Petrol ve gaz içeriği ile ilgili yapı oluşum ve gelişiminin jeodinamik özellikleri

Cenozoic evolution of the western Greater Caucasus; implications for reservoir-quality prediction in the Eastern Black Sea and the timing of initial Arabia-Eurasia collision=Batı Büyük Kafkasların Senozoik evrimi: Doğu Karadeniz'de rezervuar-kalite

Natural potential sources for mercury pollutions in Bulgaria=Bulgaristan'da cıva kirliliği yaratabilecek potansiyel doğal kaynaklar

Upper Cretaceous magmatic evolution and related Cu-Au mineralization in Bulgaria and Serbia: constraints from geochemistry and geochronology=Bulgaristan ve Sırbistan'da Geç Kretase mağmatik evrimi ve ilintili Cu-Au cevherleşmesi: jeokimya ve jeokro

IGCP 521-INQUA 0501 project "Caspian-Black Sea-Mediterranean Corridor during the last 30 ky: Sea-level change and human adaptation": An Overview=Son 30 bin yıllık dönemde Hazar-Karadeniz-Akdeniz koridoru: deniz düzeyi değişimleri ve insan adaptasyo

Response of biota to methane emissions in the Black Sea=Karadeniz'de biyotanın metan emisyonlarına tepkisi

Main features of The Black Sea lithosphere from geophysical studies=Karadeniz kabuğunun jeofizik etütlerden ulaşılan ana özellikleri

Geology and mineralization of the Murgul Cu Mine, Northeastern Turkey=Murgul Cu Madeninin jeolojisi ve cevherlesmesi, Kuzeydogu Turkiye

Influence of gravity sliding to the volcanic-massive-sulphide deposits in the Eastern Pontides=Doğu Pontidler'de görülen gravite kaymalarının VMS yataklarına etkisi

Tectono-stratigraphic characteristics of the Eocene clastic section of Sinop Area, Middle Black Sea region=Sinop Bölgesi Eosen kırıntılı istifinin tektono-stratigrafik özellikleri, Orta Karadeniz Bölgesi

Miocene paleo-depositional environment of northern Stranjha area, Western Black Sea Basin=Istranca kuzeyi Miyosen paleo-çökel ortamları, Batı Karadeniz Havzası

An unforgettable model study: The Turkish-Georgian international multidisciplinary geological=Unutulmayan model bir çalışma: Türkiye-Gürcistan uluslararası çok disiplinli jeoloji projesi

Stratigraphic and tectonic correlation of the Eastern Pontides and Lesser Caucasus=Doğu Pontidler'le Küçük Kafkasya'nın stratigraphic ve tectonic korelasyou

Cretaceous red beds and black shales: collaboration of tectonic and paleoceanographic changes, NW Turkey=Kretase kırmızı tabakaları ve siyah şey İleri: tektonik ve eski okyanusal değişikliklerinin işbirliği, KB Türkiye

Cretaceous red beds and black shales: collaboration of tectonic and paleoceanographic changes, NW Turkey=Kretase kırmızı tabakaları ve siyah şey İleri: tektonik ve eski okyanusal değişikliklerinin işbirliği, KB Türkiye

Understanding of the Crimean neotectonic complexes reveals hydrocarbon prospects offshore Ukraine=Kırım'ın neotektonik komplekslerinin anlaşılması

Mineralogical-petrographical and volcanic facies characteristics of Tertiary volcanic rocks between Trabzon and Giresun areas, Eastern Pontide Northern Zone, NE Turkey=Doğu Pontid Kuzey Zonu (KD Türkiye) Trabzon ve Giresun yöreleri arasında yer alan

Mesozoic Euxinian Tethys: evidence from the Western Black Sea=Mesozoik Öksiniyen Tetisi: Batı Karadeniz kıyılarından kanıtlar

Relics of Prototethyan and Paleotethyan oceanic lithosphere in the Caucasus=Kafkaslarda Proto-Tetis ve Paleotetis okyanusal kabuk kalıntıları

Early-Middle Paleozoic ocean along the southern margin of the East European Plaform; exemplified by ophiolite suture zones of the Northern Balkanides and the Great Caucasus

Thermochronological evidence for a precursor of the North Anatolian Fault in the Marmara Sea region=Marmara denizi bölgesinde Kuzey Anadolu Fayının öncülü için termokronolojik kanıt

Terms of the formation of opokas and diatomites in Eocene-Miocene deposits in the Absheronand Gobustan regions of Azerbaijan=Absheron ve Gobustan bölgelerinde (Azerbaycan) Eosen-Miosen sedimanları içindeki opokaların ve diyatomitlerin oluşum koşullar