TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

1947 yılından beri kesintisiz devam eden ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan uluslararası katılımlı Türkiye Jeoloji Kurultayları`nın yetmişikincisi 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında, “Kent ve Jeoloji” ana temasıyla, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi`nde gerçekleştirilecektir.  

Kent jeolojisi ana teması gün geçtikçe kentleşen dünyada gelişmekte olan bir disiplin olarak, kentleşme ve şehirleşme alanlarındaki jeosfer, hidrosfer ve biyosfer arasındaki ilişkide ortaya çıkan sorunların çözümü için yürütülen yerbilimleri uygulamalarını kapsamaktadır. Kent jeolojisi, arkeolojik, biyolojik ve çevresel bilimlerle bağlantı kurarak, temel jeolojiden jeokimyaya, maden ve enerji kaynaklarından hidrojeolojiye, mühendislik jeolojisi-jeoteknikten jeofizik uygulamalara kadar yer bilimlerinin tüm katmanlarını kapsamaktadır. Jeoloji’nin bir bilim olarak olgunlaştığı 1900’lü yıllarda, küresel ölçekte nüfusun %10’luk dilimi kentsel yerleşim alanlarında yaşamaktayken; günümüzde bu oran, genel nüfus artışı ve kırsal alanlardan kentlere göçler ile beslenerek %50’lik bir dilime ulaşmıştır. 2030’larda bu oranın %70’lere ulaşması beklenmektedir. 

Kentsel alanlarda doğal afetlerden korunma adına yapılan yerleşime uygunluk konusundaki ana kaya ve yüzey jeolojisinin haritalanması, heyelan ve sel tehlikesinin ortaya konması; içinden aktif fayların geçtiği kentlerde yüzey faylanması tehlike kuşağının değerlendirilmesi, kentsel su temini ve yönetimi ile hidroloji ve yeraltı suyu kalitesinin izlenmesi; işletilen madenleri yüzey drenaj havzaları içinde kalan kentlerde ağır metal kontaminasyonunun haritalanması, çevre jeolojisi ve çevre jeokimyası çalışmalarının yürütülmesi; çevredeki tarım alanlarından gelen kirleticilerin kentsel mekanlara etkisinin ortaya konması ve jeolojik miras gibi konular kent jeolojisi ekseninde insan ve doğa olayları arasındaki çapraz bağlantılarını ve etkileşimlerini açıklamaktadır. Bu bakımdan bu yıl yapılacak olan Kurultayımıza jeolojinin yanı sıra, Kent Jeolojisinin bileşenlerini içeren jeofizik, maden, petrol, jeodezi, tıp, veterinerlik, biyoloji, ziraat, coğrafya, kimya, arkeoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama gibi bilim dallarından da katılım ve katkı beklemekteyiz. Kurultay`ın geleneksel temel konuları olan Bölgesel Jeoloji, Temel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, Ekonomik Jeoloji, Doğal Afet ve Afet Yönetimi gibi konular her yıl olduğu gibi bu Kurultay`da da yerlerini korumaktadırlar. Yetmişinci Kurultay`da ilk kez yapılan “Öğrenci Oturumu” ve Yetmişbirinci Kurultay’da  “Geleceğin Yerbilimcileri” adı altında gerçekleştirilen oturumlar bu yıl da sürdürülecektir. Bunun yanı sıra, Yetmişbirinci Kurultay’da ilk kez düzenlenen “Ustalar Oturumu” bu yıl da düzenlenecek olup, bu oturumda geçmişte yerbilimleri alanlarında fiilen hizmet vermiş ülkemizin duayen isimleri bilimsel, tarihsel, felsefe içerikli konuşmalarıyla deneyimlerini paylaşacaklardır.  

Düzenleme Kurulu olarak, jeoloji bilimleri ve bilhassa “Kent ve Jeoloji” konularıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm bilim insanlarını Kurultayımıza en samimi duygularımızla davet ediyor ve özel oturum, sergi, panel ya da sosyal etkinlik düzenlemeye gönüllü olmalarından mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz. Yolu bilimden geçen herkesi yetmişikinci kez düzenlenecek olan Türkiye`nin en köklü bilimsel toplantısına; 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı`na bekliyoruz...

Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR


TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası