TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

                                      SEMPOZYUM KONULARI

JEOJENİK RİSK FAKTÖRLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ VE BU ETKİLERİ AZALTMA YÖNTEMLERİ

•             Yerkabuğu, kayaçlar, mineraller, elementler ve sağlıkilişkisi

•             Element ve minerallerin çevreye yayılımında etkili olanfaktörler

•             Bünyeye gerekli eser elementlerin eksikliği ve sağlığaetkileri

•             Toprak, su ve bitkilerde ağır metal kirliliği ve çözümönerileri

•             Topraktaki elementlerin biyoerişirliliği

•             insanlarda jeofajinin (kil ve toprak yenmesi) sağlığaetkisi

•             Toprakta taşınan patojenler ve etkileri

•             Farklı jeolojik ortamlarda yetişen bitkiler ve bunlarınsağlığa etkisi

•             Yüzey ve yeraltısuyu kalitesi, jeokimyası ve sağlık

•             Termal suların özellikleri ve tedavide kullanımı

•             Mineralli suların sağlık açısından değerlendirilmesi

•             Biyojeokimya ve metal biyolojisi

•             Doğal çevredeki zararlı bileşenler ve korunma yolları

BÖLGESEL ÖLÇEKTE JEOLOJİK OLAYLAR VE BU OLAYLARIN ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINA ETKİSİ

•             Volkanik aktiviteler ve sağlık

•             Heyelanlar ve sağlık

•             Deprem ve sağlık

•             Tsunami ve sağlık

•             Sel, taşkın ve sağlık

MADEN VE ENERJİ KAYNAKLI RİSKLER VE BU KAYNAKLARIN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

•             Madencilik ve çevre

•             Madencilik faaliyetlerinin sağlığa etkisi

•             Enerji kaynaklarının kullanımı (fosil yakıtlar, nükleersantraller, jeotermal enerji vb)

•             Faal ve kapanmış madenlerin çevre ve halk sağlığınaetkileri

JEOLOJİK ORTAMLARDA RADYASYON VE RADYONÜKLİDLERİN SAĞLIĞA ETKİLERI

•             Doğal radyasyon kaynakları

•             Radyonüklidlerin jeolojik kaynakları ve çevreseletkileri

•             Yapı-kaplama taşlarında ve havada radyasyon

•             Su kaynaklarında radyoaktivite

JEOJENİK FAKTÖRLERE BAĞLI ÇEVRESEL VE MESLEKİ HASTALIKLAR

•             Meslek hastalıkları (asbest, eriyonit, silika ve diğerzararlı bileşenlerin etkileri)

•             Tozlaşma (demiı; manganez, talk, barit, berilyum vekömür tozları)

•             Hayvanlarda toksik element ve minerallerin etkileri (As,F, Mn, Mo, Co, Se, I, Cu, Zn, Cd vb)

EĞİTİM, SAĞLIK ve MEVZUATTA TIBBİ JEOLOJİ

•             Tıbbi Jeoloji ile ilgili çalışmalarda uygulananteknikler, analiz ve CBS yöntemleri

•             Fizik tedavide Tıbbi Jeoloji

•             Adli Tıp`da Tıbbi Jeolojik yöntemler

•             Jeoloji Mühendisliğinde Tıbbi Jeoloji eğitimi

•             Tıp biliminde Tıbbi Jeoloji eğitimi

•             Yasa ve Yönetmeliklerde Tıbbi jeolojinin yeri ve önemi

•             Yerleşim yeri planlamalarında Tıbbi jeolojinin yeri veönemi

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası