TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

TIBBİ JEOLOJİ SEMPOZYUMU (ULUSLARARASI KATILIMLI)

12 -15 KASIM 2015 - KONYA / TÜRKIYE

2"MEDICAL GEOLOGY SYMPOSIUM (INTERNATIONALPARTICIPATION)

Jeolojik ortamlar bir yandan canlı yaşamının devamlılığıiçin ekosistemler içindeki dengeyi sağlarken bir yandan da yan etki olaraksayılabilecek bazı olumsuz şartları da ortaya çıkarmaktadır. Canlılaryaşamlarını sürdürmek için jeolojik ortamdan yoğun olarak yararlanırken,insanların yaşamlarını sürdürmek üzere yaptıkları başta su ve yiyecek üretimiolmak üzere, maden, enerji, tarım vb. üretim faaliyetleri, evsel, endüstriyelve tıbbi atıklar su, hava ve topraklarda istenmeyen kirliliklere neden olmaktave canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla hem doğal jeolojikfaktörler hem de insanlığın çevre ve halk sağlığı üzerinde ciddi sorunlaroluşturan olumsuz etkileri tüm dünyanın çözmesi gereken ortak bir problemolarak karşımızda durmaktadır.

Başta kanser olmak üzere solunum yolu, cilt ve dişhastalıkları ile ilgili birçok tıbbi rahatsızlığın belirli bölgelerde dahayaygın ortaya çıkması nedeniyle yaşanan çevre ve hastalıklar arasında ilişkileraraştırıldığında; insanların yaşadıkları çevrenin jeolojik özellikleri ile buhastalıklar arasında ciddi ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur.

Hem jeoloji mühendisleri hem de ilgili diğer alanlardakibilim insanlarının ortaya koydukları bu yaklaşım ve çabalar, yıllar içindekararlı gelişmesini sürdürmüş ve "esas bileşenleri elementler, mineraller,kayaçlar, toprak ve su olan jeolojik ortam ile çevre sağlığı arasındakiilişkiyi inceleyen disiplinler arası bir bilim dalı olarak" tanımlanan"Tıbbi Jeoloji (Medical Geology) bilim dalı" cloğinuştur. Buçabaların bir sonucu olarak Tıbbi Jeoloji (Medical Geology), 1998 yılında"International Union of Geological Sciences (IUGS)" tarafından disiplinlerarası bir bilim dalı olarak resmen kabul edilmiştir.

Ülkemizde, "Tıbbi Jeoloji" son yıllarda birçokaraştırmacının ilgisini çekmiştir. Bulunduğumuz ortam, içtiğimiz su, kullandığımızbesinler ve daha birçok konu ile ilişkin jeolojik faktörler ortaya çıkarılmış,öteden beri yerbilimcilerin yapmakta oldukları Çevre Jeokimyası çalışmalarıalanda yoğunlaşmış ve bir çok bilimsel etkinlik, makale, rapor, görüş ve önerilersunulmuştur. Jeoloji Mühendisleri Odası pek çok alanda olduğu gibi TıbbiJeoloji Biliminin de Ülkemizde sağlam temeller üzerinde gelişip, ilerlemesiiçin gerekli çalışmaların yapılmasını temel ilke olarak kabul etmiştir. Bukapsamda 2000% yıllardan itibaren çeşitli bilimsel aktiviteler (sempozyum,panel, çalıştay) düzenlemiştir. 1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu 2005`tegerçekleştirilmiş olup sistematik olarak yürütülen Tıbbi Jeoloji çalıştaylarınınbirincisi 30 Ekim - 1 Kasım 2009`da Ürgüp`te (Nevşehir) ikincisi ise 4-6 Aralık2013`te Akdeniz Üniversitesi`nde (Antalya) düzenlenmiş ve başarıylasonuçlandırılmıştır. Düzenlenen çalıştaylara yoğun katılım ve ilgiden dolayıbilginin daha geniş kitlelere duyurulması ve paylaşımı için sempozyum olarakdevam ettirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, 12-15 Kasım 2015 tarihleriarasında "2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu" düzenlenecektir. Dört (4)günlük sempozyum programının 2 günü bilimsel sunum ve tartışmalara, 1 günübütün paydaşların katılımları gerçekleştirilecek 2 Panele, dördüncü günü iseKonya çevresindeki teknik geziye ayrılmıştır. Sempozyumda jeojenik faktörlerinçevre ve insan sağlığına etkileri detaylı olarak tartışılacak, Tıbbi Jeolojieğitimi, "Ulusal Tıbbi jeoloji stratejisi", "İmar ve her türplanlamada tıbbi jeolojik çalışmaların esasları" gibi konular irdelenerekulusal mevzuatımızda tıbbi jeolojinin yeri tartışılacaktır.

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şubesi`nin yürütücülüğündeKonya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuk, Necmettin Erbakan,Karatay ve Mevlana Üniversiteleri, KOP idaresi, MEVKA, DSİ, MTA, ÇevreŞehircilik ve AFAD İl Müdürlükleri ve KOSKİ Genel Müdürlüğü`nün destekleriyleKonya`da düzenlenecek olan "2.Tıbbi Jeoloji Sempozyumu"nu onurlandırmanızı dileriz.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına

Fetullah ARIK               Alper BABA

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası