TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
3. Sondaj Sempozyumu

Bildiri Sunumu
Sempozyumda yukarıda tanımlanan oturum konularında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler kişi ve kuruluş adına verilebilir.
Sempozyum (http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=98) bildiri yönetim sistemine, burada belirtilen biçime uygun olarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri, oturum koordinatörlerinin incelemesinden sonra kabul edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde kabul edilen bildirilerin tamamı Sempozyum Bildiri Özleri kitabında / e-kitabında yer alacaktır.
 
Sözlü Sunum
Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 20 dakikadır. Salonda yansı cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Sunu yapacaklar için ayrıntılı bilgi sempozyumun başlama tarihinden yaklaşık dört hafta önce Sempozyum web sayfasında yayınlanacaktır.
 
Poster Sunumu
Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve düşey olarak hazırlanacaktır.
 
Poster Hazırlama Kuralları
Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri başlığının görünür bir şekilde poster panosunun üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır. Posterde mümkün olduğu kadar görsel malzemelere ağırlık verilmeli, yazılar bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki satır aralıklı hazırlanmalı, gerektiğinde farklı yazı boyutları ve tipleri kullanılmalıdır. Şekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.

BİLDİRİ ÖZÜ HAZIRLAMA FORMATI

Bildiri özleri; çalışmanın amacını, çalışmada izlenen yöntemleri ve elde edilen başlıca sonuçları kısa ve öz olarak, yalın ve hatasız bir dille Türkçe  (Öz) ve İngilizce (Abstract) hazırlanmalıdır. Özlerde; şekil ve çizelgelere yer verilmemeli, ayrıca kaynaklara atıfta bulunulmamalı ve Kaynaklar Dizini yer almamalıdır. Özlerin altında beş kelimeyi geçmeyecek şekilde Anahtar Kelimeler (Key Words) de verilmelidir.
Bildiri özleri; bildiri başlığı, yazar ad(lar)ı, adres(leri), ülke, posta kodu ve sadece yazışmaların yapılacağı yazarın e-posta adresini içermelidir. Bildiri Özleri Kitabı‘nda her sayfanın ön ve arka yüzüne basılacak olan Türkçe ve İngilizce özlerin her biri bir sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Türkçe ve İngilizce özleri birer sayfayı aşan bildiriler değerlendirmeye alınmadan tekrar düzenlenmek üzere yazar(lar)ına gönderilecektir. Bu husus gözetilerek, gerek yazarlara gerekse değerlendirmelerden sorumlu oturum yürütücülerine kolaylık sağlanması amacıyla yazarların, hem Kurultay bildiri yönetim sisteminde hem de ekte verilen II. Sondaj Sempozyumu için öngörülen yazım kurallarına göre düzenlenmiş otomatik öz yazma örneği üzerinden bildirilerini hazırlamaları önerilir.

Bildiri özü hazırlama formatı için lütfen tıklayınız.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası