TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Madenciliğe Ilişkin Temel Ilkeler Eğitim Semineri (Ankara)
13.02.2017 - 18.02.2017

Genel Merkezimizde 13-18 Şubat 2017 tarihlerinde "Maden Arama ve İşletme Süreçlerinde Kaynak-Rezerv Raporlama Sistemi, Drenaj ve Açık İşletmelerde Şev Duraylılığı Uygulamalarına İlişkin Temel İlkeler Eğitim Semineri`` düzenlenecektir. 

KATILIM KOŞULLARI 

Oda üyesi olmak ve üye aidat borcunun olmamasıdır.

3 çalışmayan, 2 öğrenci üyemiz eğitime ücretsiz olarak katılabilecektir. 

(Çalışmayan üyelerimiz SGK 4A, 4B, 4C hizmet dökümlerini; Öğrenci üyelerimiz öğrenci belgelerini Odamıza iletmelilerdir.)

Eğitim ücreti 350 TL‘dir. 

Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 

Eğitime devamlılık zorunlu olup, eğitim sonunda katılımcılara ‘‘Katılımcı Belgesi‘‘ düzenlenecektir.

EĞİTİM TARİHİ: 13-18 Şubat 2017 

EĞİTİM SÜRESİ: 6 Gün

EĞİTİM SAATLERİ: 09.00 – 17.30

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Eğitim Salonu 

(Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ Ankara)

EĞİTİM ÜCRETİ: 350  TL

EĞİTİME KAYIT İÇİN;

Ekteki "Eğitime Katılım Formu" nu eksiksiz doldurarak, eğitim ücretini yatırdığınıza dair dekont ile birlikte (0312) 434 23 88 nolu faksa veya egitim@jmo.org.tr e-posta adresine 08 Şubat 2017 tarihine kadar gönderiniz.

EĞİTİME KATILIM FORMU için tıklayınız. 

 

 

MADEN ARAMA VE İŞLETME SÜREÇLERİNDE KAYNAK-REZERV RAPORLAMA SİSTEMİ, DRENAJ VE AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV DURAYLILIĞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER EĞİTİM SEMİNERİ

 

13.02.2017

09.00-12.30

Maden Yataklarının Sınıflandırılması

Dr. Özcan Dumanlılar - Levent Tosun

13.30-17.00

Uluslararası Rezerv Standartlarının Arama Programında Uygulanması

Dr. Cengiz Demirci

14.02.2017

09.30-12.30

Madencilik- Çevre İlişkisi

Prof. Dr. Ali Yılmaz

13.30-17.00

Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde Arama ve İşletme Süreçleri ile Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri

Jeo.Y.Müh. Yüksel Cankurtaran

15.02.2017

09.30-12.30

Kaynak Hesaplama ve Kaynak-Rezerv  Sınıflandırılması

İsmail Cihan - Oğuz Turunç

13.30-17.00

Maden Aramacılığında Jeokimyasal Prospeksiyon

Prof. Dr. İlkay Kuşçu

16.02.2017

09.30-12.30

Maden Sahalarında Hidrojeoloji Çalışmaları: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Raporlama

Prof.Dr. Mehmet Ekmekçi

13.30-17.00

Arama ve Üretim Aşamalarında Açık İşletme Şevlerinin Duraylılığı ile İlgili Jeoteknik Hususlar

Prof. Dr. Reşat Ulusay

17.02.2017

09.30-12.30

Jeokimyasal Numunelemede Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi

Tamer Algün

13.30-17.00

Tektonizma ve Maden Yatakları İlişkisi

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

18.02.2017

9.30-12.30

Maden Aramalarında Uzaktan Algılama

Dr. Bora Gürçay

13.30-17.00

Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yatakları

Prof. Dr. Osman Parlak

NOT: Hocalarımızın katılımına göre programda yer değişiklikleri olabilir.  

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

MADEN YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI (Dr. Özcan DUMANLILAR)

 • Sınıflandırmanın tanımı, tarihi ve önemi
 • Maden yataklarının sınıflandırılmasına tarihsel bakış
 • Maden yataklarının sınıflandırılmasında kullanılan kriterler
 • Maden yataklarının sınıflandırmasının arama jeolojisinde kullanımı

ARAMA VE ÜRETİM AŞAMALARINDA AÇIK İŞLETME ŞEVLERİNİN DURAYLILIĞI İLE İLGİLİ JEOTEKNİK HUSUSLAR (Prof. Dr. Reşat ULUSAY)

 • Mühendislik şevlerinin türleri
 • Açık işletmecilikte ulaşılan düzey ve şev duraylılığının önemi
 • Açık işletmelerde şev duraysızlıklarının sonuçlarıyla ilgili örnekler
 • Açık işletmelerde meydana gelen şev duraysızlıklarının nedenleri ve türleri
 • Açık işletmelerde şev tasarımının önemi, tasarım parametreleri ve tasarımın amacı
 • Başlıca açık işletme yöntemleri i ve ocak şevleri açısından  cevherin/kömür horizonunun konumuyla  ilgili faktörler
 • Şev duraylılığı değerlendirmelerinde uygulamalı jeoloji/jeoteknik açıdan başlıca girdiler
 • Arama aşamasında jeoteknik değerlendirmelere katkıda bulunabilecek çalışmalar
 • İşletmenin planlama, tasarım ve üretim aşamalarında yapılması gereken jeoteknik çalışmalar
 • Güvenlik katsayısının seçimi
 • Açık işletmelerde hareket izleme ve önemi
 • Açık işletmelerde şev iyileştirme ve korunma yöntemleri
 • Uygulamadan bir örnek 
 • Rapor içeriği      

KAYNAK HESAPLAMA VE KAYNAK-REZERV  SINIFLANDIRILMASI (Oğuz TURUNÇ)

 • Veri Tabanı
 • Jeolojik Yorumlama ve Modelleme
 • Blok Modelleme
 • Jeoistatistik Analiz
 • Kaynak Tahmini
 • Geçerleme
 • Sınıflandırmada genel teamüller
 • Sınıflandırmadaki Önemli Konular
 • Sınıflandırma
 • Ekonomik Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler
 • MADEN SAHALARINDA HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI (Prof.Dr. Mehmet EKMEKÇİ)
 • Maden İşletmelerinde Suya İlişkin Sorunlar
 • Maden Hidrojeolojisi Araştırmaları: Teknik Yaklaşım ve Kapsam
 • Maden Hidrojeolojisi Araştırmaları: Yöntem ve Teknikler
 • Hidrojeolojik Yapının İşletme Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
 • İşletme Su İhtiyacına Yönelik Değerlendirmeler
 • İşletmenin Yakın Çevredeki Hidrojeolojik Yapıya Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Hidrojeolojik Çalışmaların Raporlanması
 • Maden Hidrojeolojisi Çalışmalarında İzlenmesi Önerilen Standartlar
 • Maden Hidrojeolojisini Gelecekte Bekleyen Sorunlar 

MADEN ARAMACILIĞINDA JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON (Prof. Dr. İlkay KUŞÇU)

 • Genel Terminoloji, neden jeokimya?
 • Temel prensipler (dispersiyon,element birliktelikleri, iz bulucu elementler, indikatör elementler)
 • Jeokimyasal anomali nedir? Nasıl belirlenir?
 • Temel değer (background, normal) nedir? Nasıl hesaplanır?
 • Eşik değer (threshold) nedir? Nasıl hesaplanır?
 • Sınırlamalar ve uygulama süreçleri
 • Oryantasyon (orientation) etütleri
 • Protokoller, standart operasyon süreçleri nedir? Nasıl uygulanır?
 • Jeokimyasal arama yöntemleri
 • Dere kumu jeokimyası
 • Toprak jeokimyası
 • Kayaç jeokimyası
 • Jeokimyasal anomalilerin belirlenmesi

OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI (Prof. Dr. Osman Parlak)

 • Ofiyolit Kavramı: Ofiyolitlerin Tanımı ve Önemi, Ofiyolitlerin İç Yapısı ve Özellikleri
 • Türkiye Ofiyolitleri: Farklı Kenet Kuşaklarında Gözlenen Ofiyolitler, Yaşı ve Oluşum Ortamı
 • Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yatakları: Kromit Yatakları, Platin Grubu Metaller, Nikel Yatakları, VMS Yatakları, Mangan Yatakları, Manyezit Yatakları

MADENCİLİK VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ (Prof. Dr. Ali YILMAZ)

 • Madenciliğin Doğası
 • Mevcut Durumun Tanımlanması
 • Proje Alanı ve Proje Etki Alanının Tanımlanması
 • Madenciliğin Çevresel Etkileri ve Denetimi
 • Altın Madenciliği Yönetimine Giriş
 • Kömür Madenciliği Yönetimine Giriş

JEOKİMYASAL NUMUNELEMEDE KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCESİ (Tamer ALGÜN)

 • Kalite Kontrol / Kalite Güvencesi tanımı
 • Kalite güvence prosedürlerinin oluşturulması
 • Kalite Kontrol numuneleri, hazırlanmaları ve/veya temini
 • Arama safhasında KK/KG uygulamaları
 • Ön Fizibilite/Fizibilite safhasında KK/KG uygulamaları
 • Kalite Kontrol numunelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler

ULUSLARARASI REZERV STANDARTLARININ ARAMA PROGRAMINDA UYGULANMASI (Dr. Cengiz Demirci)

 • Cevherleşme ve mineralleşme tanımları ve uluslararası sistemdeki karşılıkları
 • Kaynak ve rezerv parametreleri, protokoller, standartlar
 • Maliyet hesaplamalarında kullanılan parametreler, fizibilitede Turkiye`de en çok görülen eksiklikler
 • Projelerdeki genel problemler, Türkiye`den örnekler
 • Project finance ve yapılması gereken teknik çalışmalar, JORC compliant jeolojik çalışmalar
 • Kömürde kül ergime sıcaklıkları, santral design parametreleri ve modelleme
 • Jeokimya standartları ve protokolleri

MADEN ARAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA (Dr. Bora Gürçay)

 • Uzaktan algılama tanımı ve aktif (radar)/pasif(optik) veri temin yöntemleri
 • Enerji kavramı
 • Optik uzaktan algılama
 • Atmosferin etkileri
 • Enerjinin yüzeyle etkileşimi
 • Spektroskopi, önemli minerallerin kayaların ve mineral gruplarının spektral özellikleri
 • Uydu verilerinde çözünürlük kavramı, stereo görüntü
 • Uydu görüntülerinde düzeltme
 • Kalibrasyon  ve maskeleme yöntemleri
 • Verilerin analize hazır duruma getirilmesi
 • Bir uzaktan algılama çalışmasında yapılması gerekenlerde sıra
 • Uydu verilerinin çeşitli araştırma konularında yapılmış uygulamaları ve saha doğrulamalarından örnekler

İLETİŞİM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

Tel: 0312 432 30 85/ 119

Faks: 0312 434 23 88

e-Posta: egitim@jmo.org.tr 

Eğitim Takvimi
Pts Sl Çrş Prş Cum Cts Paz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası