TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BİLDİRİLER

KEYNOTES  
Pan-Afrikan‘dan Alpine Kadar Metamorfizma ve Jeodinamik Önemleri
[Metamorphism - Pan African to Alpine - Its Geodynamic Implications]
Deniz ve Kıyı Jeolojisi
[Marine and Coastal Geology]
          
Denizel Ortamlarda Jeolojik Tehlikeler
[Geohazardas in Marine Environments]
Endüstriyel Hammade Kaynakları
[Industrial Raw Materials]
Evaporitler: Yatak Oluşumu, Endüstriyel Gelişmeler ve Teknolojik Uygulamalar [Evaporites: Deposit Formation, Industrial Developments and Technological Implications]
21. Yüzyılda Su: Türkiye‘yi Bekleyen Sorunlar ve Çözümler
[Water in 21st Century: Problems and Solutions in Turkey]
Neojen Tektoniği
[Neogene Tectonics]
Metalik Maden Yatakları
[Metallic Ores]
Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm
[Cultural Geology,Geoheritage and Geotourism]
Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri
[Lake Research and Turkish Lakes]
Tersiyer Karbonat Havzaları
[Tertiary Carbonate Basins]
Enerji Kaynakları
[Energy Resources]
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
[Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems]
Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
[Engineering Geology for Tomorrow‘s Cities and Geotechnics]
Anadolu Kenet Kuşaklarının Tektonik Ortamı ve Gelişimindeki Problemler ve Olası Çözümleri
[The Tectonic Setting and Development of the Anatolian Suture Zones: Problems and Possible Solutions]
Çevre Jeokimyası ve Tıbbi Jeoloji
[Environmental Geochemistry and Medical Geology]
Petrol Kimyası ve Jeolojisi
[Chemistry and Geology of Petroleum]
Deprem Deformasyon Döngüsünün Jeodetik ve Jeolojik Gözlemleri:
Fay Mekanizması ve Kabuk/Manto Reolojisi Üzerine Etkileri
[Geodetic and Geologic Observations of the Earthquake Deformation Cycle:
Implications for Fault Mechanics, Crust/Mantle Rheology, and Earthquake Hazards
Magmatizma
[Magmatism]
Türkiye‘nin Fosil Kayıtlarında Evrim Basamakları
[Evolutionary Steps in Turkish Fossil Records]
Genel Paleontoloji Oturumu
[Open Session in Palaeontology]
Eski İklim/İklim Değişikliklerinin Jeolojik Kayıtları
[Geological Records of Climate/Climate Changes]
Yerbilimlerinde Gaz Jeokimyası Uygulamaları
Gas Geochemistry Applications in Earth Sciences
Doğu Akdeniz Bölgesinin Aktif Tektoniği: Yıkıcı Depremler ve Potansiyel Kaynak Alanları ve Tarihsel Tsunamiler
[Active Tectonics of the Eastern Mediterranean Region: Destructive Earthquakes and Potential Source Regions and Tsunami Generation]
Neotektonik
[Neotectonics]
Ofiyolit Oluşumu ve Yerleşmesi
[Genesis and Emplacement of Ophiolites
Jeoarkeoloji
[Geoarcheology]
Kapadokya Jeolojisi
[Geology of Cappadocia] .
Tersiyer İri Bentik Foraminiferleri: Evrim, Biyostratigrafi, Paleoekoloji ve Paleobiyocoğrafya
[Tertiary Larger Foraminifera: Evolution, Biostratigraphy, Palaeoecology and Palaeobiogeography]
Türkiye ve Doğu Akdenizin Paleomanyetizması
[Palaeomagnetism of Turkey and Eastern Mediterranean]
Anatolid-Torid Bloğundaki Kretase-Erken Tersiyer Olayları
[Cretaceous-Tertiary Events in the Anatolide-Tauride Block]
Genel Jeoloji Oturumu
[Open Session in General Geology]
Paleosismoloji ve Arkeosismoloji
[Palaeoseismology and Archaeoseismology]
Kıta-ölçekli Faylar ve İlişkili Depremler: Gözlemler, Yeni Yaklaşımlar ve Modelleme
[Continental Faults and Related Large Earthquakes: Observations, New Approaches and Modeling]

Okunma Sayısı: 4889
En Son Eklenenler
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası