TMMOB Odalar 02 Haziran 2020, Salı

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA

Telefon:(312) 432 30 85 - 434 36 01 Faks : (312) 434 23 88

Web: www.jmo.org.tr    e-posta:  jmo@jmo.org.tr

  

  

SONDAJ SEMPOZYUMU

SERGİ ŞARTNAMESİ

TARAFLAR: Bu şartname Bayındır Sk.No:7/7 Yenişehir/Ankara adresindeki TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile Şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir.

TANIMLAR: Bu şartname metninde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası "ODA" Sergi başvuru formu "SÖZLEŞME" ve sözleşmeyi imzalayan kiracı kuruluş "KATILIMCI KURULUŞ" olarak anılacaktır.

Sergi, 21-23 Aralık 2011  tarihlerinde, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecek olan  Sondaj Sempozyumu çerçevesinde düzenlenmektedir

KAPSAM

 1.1. Taraflar arasında kural ve koşullarına göre imza altına alınan SÖZLEŞME, ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ODA ve KATILIMCI KURULUŞ arasında ticari bir sözleşmedir.

1.2. SÖZLEŞMEYİ imzalayarak SERGİ‘ye katılmayı kabul eden KATILIMCI KURULUŞ bu imzadan vazgeçmemek ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

•2. SERGİ

•2.1.   ODTU Kültür ve Kongre Merkezi‘ nde 21 Aralık 2011  tarihinde, saat 10.00 ‘da açılışı yapılacak olan SERGİ, 21 Aralık 2011 

akşamına kadar hergün 10.00-18.00 saatlerinde ilgililerin ziyaretine açık tutulacaktır.

•2.2.   ODA‘nın SERGİ katılım bedeli karşılığı sunacağı hizmetler şunlardır:

Sergi alanının genel dekorasyonu/ Standların hazırlanması/ Elektrik tesisatının kurulması; aydınlatma ve prizin sağlanması

Standlara bir masa ve iki sandalye verilmesi/ Stand alınlıklarına kuruluş isimlerinin tek tip yazılması/ SERGİ alanının genel temizliği ve güvenliği/ Tanıtım ve duyuru çalışmaları

•2.3.   Sergiye katılım ücretleri :

  

4 m2‘lik alan

2.000 TL.           

6 m2‘lik alan

2.750 TL

8 m2‘lik alan

3.250 TL.

10 m2‘lik alan

4.000 TL.

10 m2 üstü

    250 TL./m2

      

•2.4   ODA, KATILIMCI KURULUŞ‘ un haklarını gözeterek. hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak, şartname ve SÖZLEŞME‘yi yorumlamak yetkisine sahiptir.

•2.5.   KATILIMCI KURULUŞ‘ un bu şartnamede belirtilenler dışında ek hizmet taleplerinin reddi veya kabulü ODA‘ya aittir.

ODA‘nın kabul edeceği hizmetlerin ve uygulamaların masrafları, talep edilen ek sergi malzemelerinin kiralama bedeli

KATILIMCI KURULUŞ tarafından ödenecektir.

•2.6.   Standların iç düzenlemesi KATILIMCI KURULUŞ tarafından yapılacaktır. Ancak ODA, genel sergi düzenini korumak

durumundadır. Bu nedenlerle ek dekor, özel aydınlatma vb. gerçekleştirmek isteyen KATILIMCI KURULUŞ, ODA‘ya bilgi

vermek ve onay almak zorundadır.

•2.7.    KATILIMCI KURULUŞ, 20 Aralık 2011 (salı) günü sergileyeceği ürünleri sergi alanına getirecek ve 23 Aralık 2011 (Cuma) gününden önce standını boşaltamayacaktır.

2.8.    KATILIMCI KURULUŞ, sergi alanından en geç 23 Aralık 2011 (Cuma) günü saat 18.00‘ye kadar ayrılmakla yükümlüdür.

2.9.    KATILIMCI KURULUŞ, bu şartnamede, sağlanan haklarını başka bir kişi veya kuruluşa kiralayamaz ve devredemez.
2.10.  ODA, sergi alanının genel güvenliği konusunda gerekli önlemleri alacak, ancak sergilenen ürünlerin sigorta sorumluluğu
KATILIMCI KURULUŞ‘a ait olacaktır.

•3.         SÖZLEŞMENİN AKDİ VE MALİ KOŞULLARI

3.1. SÖZLEŞME en geç  16 Aralık 2011 (mesai bitimine ) tarihine kadar imzalanarak aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.

3.2.  KATILIMCI KURULUŞ,

Sergiye katılım ücretini Peşin , kredi kartı ile 4 eşit taksitte veya sergi katılım bedelinin % 50‘sini sözleşmenin imzalanmasından sonraki 15 gün içinde nakden, kalan % 50‘sini de en geç 3 ay içinde nakden veya çek vererek ödeyecektir. Firma Sözleşme imzalanmasından sonra peşinen yapılmamış ödemeler için, kalan ödemeler adına senet verecektir. Ödemenin yapılmasını müteakip senetler, oda tarafından hemen firmaya teslim edilecektir.

3. 3. KATILIMCI KURULUŞ, SERGİ katılım bedelini, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ziraat Bankası Kızılay Şubesi, Şube Kodu:685, Hesap No: 39009040-5038; eft için IBAN NO: TR 340001000685390090405038 no.lu hesaba yatıracak, çekler TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adına kesilecektir.

•4.         DİĞER KOŞULLAR

4.1.  SÖZLEŞMENİN ve SERGİ PLANI bu şartnamenin doğal ekidir.

4.2. Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.3. Fax üzerinden yapılan sözleşmeler aslı gibi sayılır. Atılan imzalar "ıslak imza" niteliğine sahiptir.

4.4. Katılımcı firmadan imza atan kişi yetki belgesini ibraz edecektir, yetkilinin o kuruluştan ayrılması Oda‘yı bağlamaz.

 

İşbu şartname ...../......./ ..... tarihinde imza edilmiştir.

 

İşyeri imza - kaşesi                                                TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA

Telefon:(312) 432 30 85 - 434 36 01 Faks : (312) 434 23 88

Web: www.jmo.org.tr    e-posta:  jmo@jmo.org.tr

  

                                                               SONDAJ SEMPOZYUMU

SERGİ BAŞVURU FORMU

KURULUŞUN ADI :

KURULUŞUN YETKİLİSİNİN ADI VE GÖREVİ :

ADRES :

 

TEL/FAX :

KURULUŞUN ÇALIŞMA ALANI :

STAND ALINLIĞI YAZISI :

KURULUŞUN VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI :

SERGİLENECEK MALZEMENİN NİTELİĞİ:

 

TERCİHLER

1. Tercih

2. Tercih

Toplam alan m2

Bedeli  (TL)

STAND NO.

 

 

 

 

(Ayrıca plan üzerine

 

 

 

 

işaretleyiniz.)

 

 

 

 

 

Sergi Yönetmeliğinde belirtilen Sondaj Sempozyumu Sergisi katılma koşullarını ve sergiye katılma bedeli olan ...............TL.‘yi Peşin, Kredi kartı ile 4 taksitte , % 50‘si sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde nakden, kalan % 50‘si de en geç  3 ay içinde nakden veya çek vererek TMMOB Jeoloji Mühendisleri Ziraat Bankası Kızılay Şubesi, Şube Kodu:685, Hesap No: 39009040-5038; yada eft olarak IBAN NO: TR 340001000685390090405038 no.lu hesaba ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

 

İşbu şartname ...../......./ ...... tarihinde imza edilmiştir.

  

  

   

  

Firma İmzası-Kaşesi                                                  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası