TMMOB Odalar 05 Nisan 2020, Pazar

Menderes Masifi’ndeki Jeolojik Araştırmaların Tarihsel Gelişimi

Menderes Masifi’nin Pan-Afrikan Temelin Stratigrafisi ve Örtü - Çekirdek Serilerinin İlksel Dokanak İlişkisi

Yeni Gözlemler Işığında Menderes Masifi’ ndeki Gözlü Gnaysların Yerleşim Özellikleri ve Masifin Tektonik Evrimindeki Yeri

Menderes Masifi’nin Prekambriyen – Paleozoyik İstiflerinin Tektonik Üniteler Bazında Tartışılması

Menderes Masifi'ndeki, Pan-Afrikan ve Triyas Yaşlı Metamagmatik Kayaçların Jeolojisi ve Jeokronolojisi, Batı Anadolu, Türkiye

Menderes Masifi’nde Rb-Sr Mika ile ‘Laser Ablation ICP-MS’ ve ‘Pb-Pb Evaporation’ Zirkon Yaşları

Tavşanlı Zonu – Torosların Dalma-Batmaya Uğramış Kuzey Kenarı

Kütahya-Bolkardağ Kuşağının Jeolojisi

Menderes Masifi Üst Kretase-Alt Tersiyer İstifinin Rudist, Foraminifer ve Nannoplankton Biyostratigrafisi: Metamorfizma Yaşı ve Kaya Birimlerinin İlişkisine Bir Yaklaşım

Likya Naplarının Özellikleri ve Evrimi

Menderes Masifi ve Yakın Çevresindeki Mesozoyik – Alt Tersiyer İstiflerinin Tektonik Üniteler Bazında Tartışılması

Menderes Masifi’nin Batısında Yer Alan Kikladik Kompleksin Tersiyer Yaşlı Yüksek Basınç / Düşük Sıcaklık Metamorfizması-Türkiye

Menderes Masifinin Pan-Afrikan Temel ve Paleozoyik – Erken Tersiyer Örtü Serilerinin Polimetamorfik Evrimi

Menderes Masifi – Nap Paketi mi, Yoksa Stratigrafik Bir İstif mi?

Menderes Masifi’nin Geç Senozoyik’te Asimetrik ve Simetrik Çekirdek Kompleksi Olarak Yüzeyleme ve Parçalanma Tarihçesi

Menderes Masifi Orta Bölümünün Neojen - Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu

Menderes Masifi’nin Yüzeylemesini Belgeleyen Tersiyer Yaşlı Sedimanter Havzaların Oluşum Mekanizması, Yaş ve Çökel İstifleri