TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YÜĞLÜK DAĞI (BOLKAR DAĞLARI) KUZEY BÖLGESİNDE YÜZEYLEYEN ÜST PALEOSEN-EOSEN BİRİMLERİNİN STRATİGRAFİSİ VE MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ, ORTA TOROSLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bolkar Dağları, Geç Paleosen-Eosen, Bentik-planktonik foraminifer,Bolkar Mountains, Late Paleocene-Eocene, benthic-planctonic foraminifera.

Yazarlar
Süleyman Kunter Kunt kunterk@gmail.com Hayati Koç hakoc@mersin.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası