TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EOSEN ÇAYRAZ FORMASYONU (HAYMANA HAVZASI): INTEGRE FORAMİNİFER PALEONTOLOJİSİ VE SEDİMANTOLOJİ, VE YENİ PLANKTONİK FORAMİNİFER VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çayraz Formasyonu, iri bentik foraminifer (İBF), planktonik foraminifer, fasiyes, Eosen,Çayraz Formation, larger benthic foraminifera, planktonic foraminifera, facies, Eocene.

Yazarlar
Ercan Ozcan ercanozcan034@yahoo.com
Attila Çiner
Mohamed Soussi
Aynur Hakyemez aynurhakyemez@yahoo.com
Aral I. Okay
Ali Osman Yücel
Kamel Boukhalfa
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası