TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KİMYASAL YÖNTEMLERLE KUMTAŞI-ŞEYL REZERVUARLARINDA KİL KARAKTERİZASYONU VE SMEKTİT-İLLİT DÖNÜŞÜMÜNE BAĞLI OLARAK HİDROKARBON OLUŞUM ZONUNUN BELİRLENMESİNE TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK: HAYMANA FORMASYONU, TUZ GÖLÜ HAVZASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kumtaşı, şeyl, diyajenez, rezervuar, hidrokarbon, kil mineralleri, XRD, NMR,Sandstone, shale, diagenesis, reservoir, hydrocarbon, clay minerals, XRD, NMR

Yazarlar
Mithat Emre Kıbrıs e_kibris@hotmail.com
Aylin Geçer
Aynur Büyükutku
Paulo Sa Caetano
Fernando Tavares Rocha
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası