TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BAFA GÜNEYİNDE JURA-KRETASE YAŞLI METAKARBONATLARDA İZLENEN TEKTONİZMA KONTROLLÜ HİDROTERMAL SÜSTAŞI ÖZELLİKLİ MAKRO-DİYASPOR MİNERALLEŞMESİNİN OLUŞUM MODELLEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Süstaşı özellikli makro-diyaspor mineralleşmesi, K-Fe mineralleşmesi, tektonizma kontrollü hidrotermal çözeltiler,Gemstone macro-diaspore mineralization, K-Fe mineralization, tectonic-controlled hydrothermal fluids.

Yazarlar
Semih Gürsu semihgursu@gmail.com
Hatice Koylüoğlu
Omer Bozkaya bozkaya66@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası