TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 63/3   -   Yıl: 2020 AĞUSTOS CİLT 63 SAYI 3

İÇİNDEKİLER

Büyük Menderes Grabeni`nin Rolling Hinge (Yuvarlanan Reze) Modelinde Supra-Detachment (Sıyrılma Üstü) Havzadan Rift Havzasına Evrimi / Evolving from Supra-Detachment to Rift Basin in Rolling Hinge Model of the Büyük Menderes Graben

Okmen Sümer Hasan Sozbilir Bora Uzel

Biga Yarımadası’nda Sakarya Zonunun Prekambriyen Metamorfik Kayaları; Geç Ediyakaran Gondwanaland Aktif Kıta Kenarı / Pre-Cambrian Metamorphic Rocks of the Sakarya Zone in the Biga Peninsula; Late Ediacaran Gondwanaland Active Continental Margin

Erdinç Yiğitbaş Ismail Onur Tunç

Seyitömer (Kütahya) Yöresinde Kömür-Bitümlü Marn Birlikteliğinin Çökelme Ortamı ve Organik Fasiyes Özellikleri / Depositional Environment and Organic Facies of Coal-Bituminous Marl Association in Seyitömer (Kütahya) Region

Dila Dikmen Mehmet Namık Yalçın

A New Contribution to the (IPC) Bouguer Map of a Gap Area in Mosul and Duhok Region (Iraq)

Marwan Mutib Maan H. Al-Majid Fadhıl A. Ghaib

Gölmarmara Fayı’nın Morfotektonik Evriminin CBS Tabanlı Yöntemlerle Araştırılması, Gediz Grabeni, Batı Anadolu / Investigation of Morphotectonic Evolution of Gölmarmara Fault Using GIS-Based Methods, Gediz Graben, Western Anatolia

Semih Eski Hasan Sozbilir Bora Uzel Çağlar Ozkaymak Okmen Sümer

Kapadokya’nın Litolojik Yapısı ve Sınırları, Türkiye / Lithology and Field Boundaries in Cappadocia, Turkey

Nizamettin Kazancı Yaşar Suludere

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası