TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
İçindekiler

Sayı: 90   -   Yıl: 2019 43/2 ARALIK ISSN 1016-9172

İçindekiler

Kapak ve Künye

Determination of the Deformability, Modulus Ratios and Anisotrophic Behavior of the Micaschists; A Case Study From Burgaz Dam Site, İzmir-Turkey / Mikaşistlerin Deformabilite, Modül Oranı ve Anizotropik Davranışlarının Belirlenmesi; Burgaz Baraj Saha

Serkan Uslu Mehmet Yalçın Koca

Kargabedir Tepe (Ankara-Eskişehir Karayolu) Bölgesinin Kaya Düşmesi Duyarlılığının İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntüleri Kullanılarak Konik Yayılım Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi / Evaluation of Rockfall Susceptibility of Kargabedir Tepe (Ankara-Es

Aycan Kalender Harun Sonmez

Kaya Tutma Hendek Performansının 3-Boyutlu Kaya Düşme Analizleriyle Değerlendirilmesi: Akköy (Ürgüp) Örneği / Evaluation of the Performance of a Rockfall Ditch by 3-Dimensional Rockfall Analyses: Akköy (Ürgüp) Case

Mutluhan Akın Ismail Dinçer Ahmet Orhan Ali Ozgün Ok Müge Akın Tamer Topal

Kaya Modülleri Arasında Farklılıklar: Deriner/Artvin ve Ermenek/Karaman Barajlarından Örnek Çalışmalar / Differences Between Rock Modules: Case Studies From Deriner/Artvin and Ermenek/Karaman Dams

Ali Kayabaşı

Bazaltik Kayaların Bileşim ve Dokusal Özelliklerinin Mekanik Davranışlarına Etkisi / The Effect of Composition and Textural Properties of Basaltic Rocks on Their Mechaıical Behaviour

Sinem Erişiş Atiye Tuğrul Selman Er Murat Yılmaz

İscehisar (Afyonkarahisar) Termal ve Mineralli Sularının Hidrojeokimyası ve Kullanım Özellikleri / Hydrogeochemistry and Application Characteristics of İscehisar (Afyonkarahisar) Thermal and Mineral Waters

Can Başaran Ahmet Yıldız Merve Şenel

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası