TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 60/4   Yıl: 2017 ARALIK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

Önsöz

Karadağ’da Pleyistosen Buzullaşmaları, Batı Toroslar, Türkiye / Pleistocene Glaciations in Karadağ, Western Taurus Mountains, Turkey.

Cihan Bayrakdar, Zeynel Çılğın, Faize Sarış

(6944 KB)

Spectral Features of 250 kyr Long Lake Van Sediments: Milankovitch Cycles and Their Harmonics / 250 Bin Yıl Uzunluğundaki Van Gölü Çökelleri’nin Spektral Özellikleri: Milankoviç Döngüleri ve Onların Harmonikleri

Z. Bora Ön, M. Sinan Özeren, Sena Akçer-Ön, M. Namık Çağatay

(3575 KB)

Termal-Asistan Optik Uyarmalı Lüminesans (TA-OSL) Tekniğiyle Milyon Yıl Mertebesindeki Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi: Gediz Taraçaları, Kula/Manisa / Dating of geological samples over millions of years by Thermally Assisted Optically Stimulat

Eren Şahiner, Mehmet Korhan Erturaç, Niyazi Meriç

(6419 KB)

Geç Kuvaterner Buzul Buzullararası Döngülerinin Anadolu’nun Biyolojik Çeşitliliği Üzerine Etkileri / he Effects of the Late Quaternary Glacial-Interglacial Cycles on the Biodiversity of Anatolia

Hakan Gür

(8987 KB)

Pleyistosen Dönem’den Bir Alt Paleolitik Kesit: Karain / A Lower Paleolithic Section from the Pleistocene Period: Karain

Yavuz Aydın

(7366 KB)

Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri İle İncelenmesi / Investigation the Effects of Landforms and Lithological Factors on the Climate in Diyarbakir Basin Using MODIS Sat

Sabri Karadoğan, M. Tahir Kavak

(12092 KB)

Küçük Buz Çağı’nda Güneş Etkisine Bağlı İklim Değişimleri: Köyceğiz Gölü Çökel Kayıtları (GB Anadolu) / Climatic variability related to solar activity during the Little Ice Age: Lake Köyceğiz Sediment Records (SW Anatolia)

Sena Akçer-Ön

(15440 KB)

Bağlararası Höyüğü Çevresinde Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları (Çeşme– İzmir) / Paleogeography and Geoarcheology Researches in Surroundings of the Bağlararası Mound (Çeşme–İzmir)

Serdar Vardar, Ertuğ Öner, Rifat İlhan

(13637 KB)

Yeşilırmak Taraçalarında (Orta Kuzey Anadolu) Geç Pleyistosen İklim Değişiklikleri ve Düşey Yönlü Deformasyona Akarsu Cevabının Araştırılması / Investigating the Fluvial Response to Late Pleistocene Climate Changes and Vertical Deformation: Yeşilırma

M. Korhan Erturaç, Nafiye Güneç Kıyak

(16786 KB)

Küçük Memeli Paleontolojisinin Türkiye’deki Kuvaterner Çalışmalarına Katkısı: Tanımlar ve Uygulamalar / Contribution of Micromammal Palaeontology to Quaternary Studies in Turkey: Definitions and Applications

Ozan Erdal

(6318 KB)

Dünya’da ve Türkiye’de Kuvaterner Jeolojisi Haritalarının Hazırlanması ve Karşılaşılan Sorunlar / Quaternary Geological Mapping in the World and Turkey, and Encountered Problems

Alper Gürbüz, Nizamettin Kazancı

(27541 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için