TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 01/2   - Yıl: 1948 MART ISSN 1010-9164

İçindekiler

KAPAK

(100 KB)

KÜNYE

(76 KB)

İÇİNDEKİLER

(42 KB)

Samanlı yarımadasında üst kretase mevcudiyeti hakkında / SUR LA PRESENCE DU CRETACE SUPERIEURDANS LA PRESQUꞌÎLE DE SAMANLI

GALİP OTKUN

(617 KB)

Diyarbakır`ın N ve NE inde Hazru-Eğil bölgesinde jeolojik müşahedeler / OBSERVATIONS GEOLOGIQUES DANS LA REGION HAZRU - EĞİL (Nord-Est et Nord de DİYARBAKIR)

W. CHAZAN

(147 KB)

Kasaba ve Elmalı ovalarındaki detritik depoların yaşına dair / SUR L`ÂGE DES DEPOTS DETRIQUES DES PLAINES DE KASABA ET D`ELMALI

TALİP YÜCEL

(835 KB)

Kuzeybatı Anadolu karbonifer havzalarının örtü tabakaları hakkında müşahedeler / OBSERVATİONS SUR LES TERRAİNS DE COUVERTURE DANS LES BASSİNS CARBONİFERES DU NORD-OUEST DE L`ANATOLİE

FL. A. CHARLES

(389 KB)

Denizli - Sarayköy - Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not / NOTE SUR L`ACTİVİTE SİSMİQUE DANS LA REGİON DE DENİZLİ - SARAYKÖY - BULDAN.

E. LAHN

(811 KB)

Türkiyede Kretase ve Nümülitik tabakalarında Foraminifer türleri / CRETACEOUS AND NUMMULITIC FORAMINIFERA OF TURKEY

ATİFE DACI

(2824 KB)

Erzurum bölgesindeki liğnit yataklarının jeolojisi hakkında not / NOTE SUR LA GEOLOGİE DES GİSEMENTS DE LİGNİTE DE LA REGİON D`ERZURUM.

E. LAHN

(863 KB)

Avlan ve Ova göllerinin teşekkülü hakkında not / NOTE SUR LA FORMATİON DES LACS D`AVLAN ET D`OVA.

(4420 KB)

Münakaşalar (Discussion)

(86 KB)

Yeni Yayınlar (Rewiews)

(113 KB)

Türkiye Jeolojik Bibliyografyası / Bibliographie Géologique de la Turquie

(256 KB)

SAYI TAM DOSYASI

(10109 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için