TMMOB Odalar 18 Ağustos 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 22/1   Yıl: 1979 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(177 KB)

Antalya naplarının genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleo-coğrafyasındaki yeri

Marcoux, J.,

(709 KB)

Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları

Gedik, A., Birgili, Ş., Yılmaz, H., Yoldaş, R.,

(1851 KB)

Ladik-Destek yöresinin stratigrafisi

Öztürk, A.,

(281 KB)

Orta Doğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği

Kaya, O.,

(1850 KB)

Çördük Olistrostromları

Koçyiğit, A.,

(3543 KB)

Haramiköy Konglomeralarının sedimanter özellikleri (Nallıhan KD/Ankara)

Kazancı, N.,

(2273 KB)

Seben (Bolu) Bölgesi türbidit kireçtaşlarının petrografisi ve mikrosedimanter özellikleri

Varol, B.,

Söğüt-Bilecik bölgesinde polimetamorfizma ve bunların jeoteknik anlamı

Yılmaz, Y.,

(2961 KB)

Bozüyük metamorfitlerinin (Bilecik-Türkiye) petrokimyasal özellikleri

Ayaroğlu, H.,

(757 KB)

Menderes masifi kuzey kesiminde (Ödemiş-Bayındır-Turgutlu) gelişen metamorfizma ve bazı ender parajenezler

Evirgen, M.M.,

(2299 KB)

Karakoca (Simav-Kütahya) kurşun yatağı kükürt izotoplarının incelenmesi

Erler, A.,

(231 KB)

Haymana yöresi (G.B. Ankara) Üst Kretase Planktonik Foraminifera’ ları ve biyostratigrafi incelemesi

Toker, V.,

Kütahya-Tunçbilek sahasındaki sondaj örneklerinin palinoloji incelemesi

Aslan, R.,

(3384 KB)

Türkiye’nin Suidae ve Tayassuidae’leri

Pickford, M., Ertürk, Ç.,

(3549 KB)

Çalta (Ankara) Pliyosen omurgalı faunası

Şen, Ş., Rage, J.C.,

(1613 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için