TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 26/2   - Yıl: 1983 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(182 KB)

Tamadağ (Kaman-Kırşehir) çevresinde Kaman grubunun ve onunla sınırdaş oluşukların karşılaştırmalı tektonik özellikleri

(594 KB)

Menderes Grubu kayalarının temel örtü ilişkisine yapısal bir yaklaşım (Selimiye-Muğla)

(583 KB)

Aladağ (Yahyalı-Çamardı) yöresi karbonatlı çinko-kurşun yatakları

(697 KB)

Bitlis Masif, Avnik (Bingöl) Bölgesi metamorfik kayalarının petrojenezi

(954 KB)

Bitlis Masifi apatitli demir yataklarının jeolojisi ve oluşumu

(2438 KB)

Masif sülfid yataklarındaki pritlerin karakteristik iz element içerikleri

(567 KB)

Denizli volkanitlerinin petrolojisi ve plaka tektoniği açısından bölgesel yorumu: 153-158.

(403 KB)

Menderes masifi pelitik şistlerinin (yeşil şist fasiyesi) beyaz mikaları üzerine yeni veriler: 159-166.

(297 KB)

Şarkışla (Sivas) güneydoğusunun stratigrafisi ve jeolojik evrimi

(764 KB)

Çankırı havzasının batı kenarına ilişkin Üst Kretase ve Alt Tersiyer yaşlı çökellerinde kaynak kaya incelemeleri

(632 KB)

Karadeniz’in güncel çökellerinde değişik uranyum analiz ve çözümleme yöntemlerinin karşılaştırılması

(358 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için