TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 37/2   Yıl: 1994 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(192 KB)

İç-Doğu Anadolu alkalin provensindeki Kösedağ plütonu (Suşehri-KD Sivas) doğu kesiminin petrografisi, petrokimyası ve petrojenezi

Boztuğ, D., Yılmaz, S., Kesgin, Y.,

(1282 KB)

Batı Kef krom yatağının (Guleman-Elazığ) jeolojik özellikleri

Çakır, Ü.,

(1277 KB)

Beypazarı (Ankara) granitinin jeolojisi, mineralojisi ve petrojenezi:

Helvacı, C., Bozkurt, S.,

(3144 KB)

Devrekani Havzası (Kastamonu kuzeyi) Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı karbonat istifindeki mikrofasiyes analizleri

Tunoğlu, C.,

(2271 KB)

Munzur Dağları’nın (Kemah-İliç-Erzincan) stratigrafisi

Özer, E.,

(1364 KB)

Sürmene (Trabzon) yöresi bazaltlarının jeolojik yerleşimi ve jeokimyası

Yalçınalp, B.,

(661 KB)

Adana Baseni Güvenç formasyonu’nun (Tersiyer) fasiyes ve ortamsal nitelikleri

Özçelik, N., Yetiş, C.,

(1223 KB)

Samandağ formasyonu’nun (Antakya Havzası) yaşı ve molluska faunasına bağlı paleoekolojik özellikleri:

Karakuş, K., Taner, G.,

Boyabat (Sinop) yöresi (Triyas-Kretase) birimlerinin organik fasiyes incelemesi

Sarı, A.,

(805 KB)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri

Karaman, E.,

(979 KB)

Hekimhan-Hasançelebi yöresinin Üst Kretase stratigrafisi ve havza evrimi

Gürer, Ö.F.,

(1248 KB)

Ergani-Maden (Elazığ) bakır yatağı cevherlerinin Bi, La, Ce, Th ve U eser elementleri.

Çelebi, H., Peker, İ.,

(984 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için