TMMOB Odalar 29 Mayıs 2020, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 37/2   - Yıl: 1994 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(192 KB)

İç-Doğu Anadolu alkalin provensindeki Kösedağ plütonu (Suşehri-KD Sivas) doğu kesiminin petrografisi, petrokimyası ve petrojenezi

(1282 KB)

Batı Kef krom yatağının (Guleman-Elazığ) jeolojik özellikleri

(1277 KB)

Beypazarı (Ankara) granitinin jeolojisi, mineralojisi ve petrojenezi:

(3144 KB)

Devrekani Havzası (Kastamonu kuzeyi) Üst Paleosen-Orta Eosen yaşlı karbonat istifindeki mikrofasiyes analizleri

(2271 KB)

Munzur Dağları’nın (Kemah-İliç-Erzincan) stratigrafisi

(1364 KB)

Sürmene (Trabzon) yöresi bazaltlarının jeolojik yerleşimi ve jeokimyası

(661 KB)

Adana Baseni Güvenç formasyonu’nun (Tersiyer) fasiyes ve ortamsal nitelikleri

(1223 KB)

Samandağ formasyonu’nun (Antakya Havzası) yaşı ve molluska faunasına bağlı paleoekolojik özellikleri:

(29105 KB)

Boyabat (Sinop) yöresi (Triyas-Kretase) birimlerinin organik fasiyes incelemesi

(805 KB)

Isparta-Burdur arasının jeolojisi ve tektonik özellikleri

(979 KB)

Hekimhan-Hasançelebi yöresinin Üst Kretase stratigrafisi ve havza evrimi

(1248 KB)

Ergani-Maden (Elazığ) bakır yatağı cevherlerinin Bi, La, Ce, Th ve U eser elementleri.

(984 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için