TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 01/2   -   Yıl: 1948 MART Cilt 1 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Samanlı yarımadasında üst kretase mevcudiyeti hakkında / SUR LA PRESENCE DU CRETACE SUPERIEURDANS LA PRESQUꞌÎLE DE SAMANLI

Galip Otkun

Diyarbakır`ın N ve NE inde Hazru-Eğil bölgesinde jeolojik müşahedeler / OBSERVATIONS GEOLOGIQUES DANS LA REGION HAZRU - EĞİL (Nord-Est et Nord de DİYARBAKIR)

W. Chazan

Kasaba ve Elmalı ovalarındaki detritik depoların yaşına dair / SUR L`ÂGE DES DEPOTS DETRIQUES DES PLAINES DE KASABA ET D`ELMALI

Talip Yücel

Kuzeybatı Anadolu karbonifer havzalarının örtü tabakaları hakkında müşahedeler / OBSERVATİONS SUR LES TERRAİNS DE COUVERTURE DANS LES BASSİNS CARBONİFERES DU NORD-OUEST DE L`ANATOLİE

Fl. A. Charles

Denizli - Sarayköy - Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not / NOTE SUR L`ACTİVİTE SİSMİQUE DANS LA REGİON DE DENİZLİ - SARAYKÖY - BULDAN.

E. Lahn

Türkiyede Kretase ve Nümülitik tabakalarında Foraminifer türleri / CRETACEOUS AND NUMMULITIC FORAMINIFERA OF TURKEY

Atife Dacı

Erzurum bölgesindeki liğnit yataklarının jeolojisi hakkında not / NOTE SUR LA GEOLOGİE DES GİSEMENTS DE LİGNİTE DE LA REGİON D`ERZURUM.

E. Lahn

Avlan ve Ova göllerinin teşekkülü hakkında not / NOTE SUR LA FORMATİON DES LACS D`AVLAN ET D`OVA.

Münakaşalar (Discussion)

Yeni Yayınlar (Rewiews)

Türkiye Jeolojik Bibliyografyası / Bibliographie Géologique de la Turquie

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası