TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 18/1-2   -   Yıl: 1975 ŞUBAT-AĞUSTOS Cilt 18 Sayı 1-2

İÇİNDEKİLER

Türkiye'de Yeni Bir Bor Minareli : Kernit ve Oluşumunun Tartışması

Aktepe - Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj

Çelikhan Çevresi Ultrabazikleri İçindeki Rodenjitler ve Kimyasal Analizleri

Tektonik Hareketlerin Sultandağları'nın jeomorfolojisine Olan Etkileri

Orta Sinop Bovinae Faunası

Cacas Bölgesi (Bitlis Masifi) Kayaçlarının Petrografik ve Stratigrafik İncelemesi

Antimon Yataklarında Jeolojik Konum ve Jenez İlişkileri

Kuzey Kızılırmak Havzasının ERTS-A Uydusu Tarafından Çekilmiş Görüntülerinde Bazı Yeni Tektonik Gözlemler ve Bunların Yorumlanması

Bilgisayarın ve Sonlu Elemanlar Yönteminin Yerbilimlerinde Litolojik Dağılım ve Gerilim Çözümlemelerinde Uygulaması

Kırkkavak Fayı: Batı Toroslar İle Köprüçay Baseni Sınırında Kuzey - Güney Doğrultu Atımlı Fay

Bulancak Sfaleritlerinde Eser Element Dağılımına ve Renge Etkiyen Etmenler

Erzincan - Rehafiye Bölgesindeki Kireçtaşı Olistolit-lerinin Sedimantolojisi

Çankırı - Kalecik Bölgesi Karasal Neojeninin Bio-stratigrafi Araştırması

Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması

Harşit - Köprübaşı (Tirebolu) Bakır - Kurşun - Çinko Madeninde Çinko - Kadmiyum Oransal Bağlantısının İstatistik Yöntemlerle Saptanması

Filyos Vadisinin ve Dolayının Jeomorfolojisi

Türkiye'deki Bazı önemli Genç Tektonik Olaylar

İÇİNDEKİLER

Çankırı - Çorum - Yozgat bölgesinde Alt Tersiyer yaşta sedimentlerde paleo-akmtılar ve denizaltı heyelanları

Menderes masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması

Antimonit minerallerinde bükülme ve ikizlenme

Keban madeni dolayında jeokimyasal sızıntı anomalileri

Ağızlar (Gölköy-Ordu) kurşun-çinko zuhurunun jeolojisi

Mortaş boksit yatağının kökeninin araştırılmasında trend yüzeyi yönteminin uygulanması

Toroslarda bulunan bazı Involutina türleri hakkında çalışma

Baraj gölü yüklemelerinin artezyen akiferine etkileri

Afyon bölgesi gölsel Neojen'inde bulunmuş yeni iki Gastropod türü ve bir alt türün tanımı......

Sulu bor mineral yataklarının oluşum modeli

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü

Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen'in stratigrafisi ve mikropaleontolojisi

Polatlı (GB Ankara) güneyinin stratigrafisi

Miscellanea meandrina (Carter)'in Türkiye'de zuhuru ve yaşı

'Yerinde' makaslamaya uğramış süreksiz kayaç kütlelerinde ilerleyici ve gerileyici yenilme

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası