TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 22/1   -   Yıl: 1979 ŞUBAT Cilt 22 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Antalya naplarının genel yapısı ve Tetis güney kenarı paleo-coğrafyasındaki yeri

Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları

Ladik-Destek yöresinin stratigrafisi

Orta Doğu Ege çöküntüsünün (Neojen) stratigrafisi ve tektoniği

Çördük Olistrostromları

Haramiköy Konglomeralarının sedimanter özellikleri (Nallıhan KD/Ankara)

Seben (Bolu) Bölgesi türbidit kireçtaşlarının petrografisi ve mikrosedimanter özellikleri

Söğüt-Bilecik bölgesinde polimetamorfizma ve bunların jeoteknik anlamı

Bozüyük metamorfitlerinin (Bilecik-Türkiye) petrokimyasal özellikleri

Menderes masifi kuzey kesiminde (Ödemiş-Bayındır-Turgutlu) gelişen metamorfizma ve bazı ender parajenezler

Karakoca (Simav-Kütahya) kurşun yatağı kükürt izotoplarının incelenmesi

Haymana yöresi (G.B. Ankara) Üst Kretase Planktonik Foraminifera’ ları ve biyostratigrafi incelemesi

Kütahya-Tunçbilek sahasındaki sondaj örneklerinin palinoloji incelemesi

Türkiye’nin Suidae ve Tayassuidae’leri

Çalta (Ankara) Pliyosen omurgalı faunası

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası