TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 35/1   -   Yıl: 1992 ŞUBAT Cilt 35 Sayı 1

İÇİNDEKİLER

Menderes Masifi`nin Metamorfik Tarihçesi ve Jeotektonik Konumu

Osman Ozcan Dora Nejat Kun Osman Candan

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin Arasında (Doğu Karadeniz) Yer Alan Magmatik kayaçların Petrolojisi ve Doğu Pontidlerdeki Bölgesel Yayılımları

Abdullah Gedik Tuncay Ercan Sadettin Korkmaz Sedat Karataş

Niksar (Tokat) Yöresinde Kretase/Tersiyer Geçişinin Litostratigrafik ve Biyostratigrafik Özellikleri

Nurdan Inan Turan Haluk Temiz

Hatay Altın Yataklarının Jeokimyasal Olarak İncelenmesi

Doğan Aydal Mehmet Bülbül

Triyas Yaşlı Laleköy Formasyonunun Konodont Faunası (Karaburun, İzmir)

Ufuk Koca Ismet Gedik Aynur Balcıoğlu

Karaisalı-Çatalan-Eğner Yöresi (KB Adana) Alt-Orta Miyosen Yaşlı Denizaltı Yelpazelerinin Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi

Atike Nazik Kemal Gürbüz

Çiniyeri-Küre Bölgesi (Menderes Masifi) Metamorfik Kayalarında Rutilin Kökeni ve Fluviyal Sedimanların Rutil İçeriği

Ali Haydar Gültekin

Tecer formasyonunda (Sivas) Kretase-Tersiyer Geçişine Paleontojik Mineralojik ve Jeokimyasal Yaklaşımlar

Hüseyin Yalçın Nurdan Inan Turan

Olur (Erzurum) Yöresinin Stratigrafisi

Cevdet Bozkuş

Olur (Erzurum) Yöresindaki Üst Jura-Alt Kretase Yaşlı Kireçtaşlarının Biyostratigrafisi

Mahmut Tunç

Çangal Metaofiyoliti Dere Kumu Örneklerinin Cu-Zn Jeokimyasal Prospeksiyonu: Lineer Diskriminant Analizi

Fuat Derya Yavuz
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası