TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 36/2   -   Yıl: 1993 AĞUSTOS Cilt 36 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Bigadiç Klinoptilolitli Tüflerin NMR Tekniği ile İncelenmesi

Işık Kumbasar Saim Ozkar

Konya Kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin Otokton ve Örtü Birimlerinin Stratigrafisi

Yaşar Eren

Şaplıca (Şebinkarahisar-Giresun) Alünit Yatağının Jeolojisi ve Alünit Oluşumuna Kükürt İzotop Verileri ile Bir Yaklaşım

Ismet Ozgenç

Gördes Neojen Havzasının Asitik Tüflerinde Zeolitleşme (Hoylandit-Klinoptilolit Tip) ile Meydana Gelen Kimyasal Değişimler

Recep Fahri Esenli

Neojen Yaşlı Himmetoğlu (Göynük-Bolu) Bitümlü Şeyl Sahasının Litostratigrafik ve Tektonik Özellikleri

Mehmet Şener

Akseki Kuzeyi-Üzümdere (Antalya) Civarının Stratigrafisi

Hatice Vedia Toker Nurettin Sonel Turhan Ayyıldız Mustafa Albayrak

Kurşunlu (Koyulhisar-Sivas) Damar Tipi Pb-Zn-Cu Yataklarında Mineral Oluşturucu Hidrotermal Çözeltilerin Kararlı İzotoplar (O, H ve C) Jeokimyası ve Kökeni

Ahmet Gokçe Baruch Spıro Milke F. Mıller

Tetis Kuşağı Anadolu Kesiminin Jeolojik Evrimi

Metin Şengün

Gürün Otoktonu’nun Stratigrafisi (Gürün-Sarız arası), Doğu Toroslar-GB Sivas

Eşref Atabey

Antakya Havzası Ostrokod Biyostratigrafisi

Ümit Şafak

Tirebolu-Harşit (Giresun) Arası Jura-Kretase Yaşlı Magmatik Kayaçların Petrolojisi ve Jeokimyası

Nezihi Koprübaşı

Ortakale (Sarıkamış-Kars) Kromit Zuhurlarının Özellikleri ve Kökeni

Necati Tüysüz

Koçali Karmaşığı İçindeki Fosil Mangenez Nodüllerinin Özellikleri ve Oluşumu, Adıyaman, Türkiye

Hüseyin Oztürk

Transgresif Platform Karbonat İstifine Bozburun (Marmaris, Muğla) Yarımadasından Bir Örnek

Şükrü Ersoy

Zahuran (Maden-Elazığ) Yöresindeki İki Farklı Tip Cu Cevherleşmesi

Ayhan Üstüntaş Ahmet Sağıroğlu

Tercan (Erzincan)-Aşkale (Erzurum) Arasının Tektoniği.

Cevdet Bozkuş Ozer Yılmaz

Meriç ve İnan’ın “Cideina Soezerii (Sirel): Yüzlekler Tanım-Lektotip-Paratipler ve Tartışma” Adlı Makalesine İlişkin Uyarılar ve Tartışma

Ercüment Sirel
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası