TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 37/2   -   Yıl: 1994 AĞUSTOS Cilt 37 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

İç -Doğu Anadolu Alkalin Provelisindeki Kösedağ Plütonu (Suşehri-KD Sivas) Doğu Kesiminin Petrografisi, Petrokimyası ve Petrojenezi

Durmuş Boztuğ Sabah Yılmaz Şahin Yaşar Kesgin

Batı Kef Krom Yatağının (Guleman-Elazığ) Jeolojik Özellikleri

Üner Çakır

Beypazarı (Ankara) Granitinin Jeolojisi, Mineralojisi ve Petrojenezi

Cahit Helvacı Süeda Bozkurt

Devrekani Havzası (Kastamonu kuzeyi) Üst Paleosen-Orta Eosen Yaşlı Karbonat İstifinde Mikrofasiyes Analizleri

Cemal Tunoğlu

Munzur Dağlarının (Kemah-lllç-Erzincan) Stratigrafisi

Erol Ozer

Sürmene (Trabzon) Yöresi Bazaltlarının Jeolojik Yerleşimi ve Jeokimyası

Bülent Yalçınalp

Adana Baseni Güvenç Formasyonunun (Tersiyer) Fasiyes ve Ortamsal Nitelikleri

Nimet Ozçelik Cengiz Yetiş

Samandağ formasyonu’nun (Antakya Havzası) yaşı ve molluska faunasına bağlı paleoekolojik özellikleri:

Boyabat (Sinop) Yöresi (Triyas-Kretase) Birimlerinin Organik Fasiyes İncelemesi

Ali Sarı

Isparta-Burdur Arasının Jeolojisi ve Tektonik Özellikleri

Mehmet Erkan Karaman

Hekimhan-Hasançelebi Yöresinin Üst Kretase Stratigrafisi ve Havza Evrimi

Omer Feyzi Gürer

Ergani-Maden (Elazığ) Bakır Yatağı Cevherlerinin Bi, La, Ce, Th ve U Eser Elementleri.

Hüseyin Çelebi Ibrahim Peker
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası