TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 39/1-2   -   Yıl: 1996 MAYIS Cilt 39 Sayı 1-2

İÇİNDEKİLER

Akdere Havzası Üst Kretase Karbonat Etek (Apron) Dolgularının Fasiyes Karakterleri ve Çökelme Modeli. Doğu Toroslar, Gürün-GB Sivas

Eşref Atabey

Hekimhan (KB Malatya) Geç Kampaniyenfinde Yeni Bir Pseudedomia (Foraminifer) Türü: Pseudedomia Hekimhanensis N. Sp.

Muhittin Gormüş

Yıldızeli Metasedimanter Grubu İçindeki Fındıcak Metamorfîtinin Metamorfizması ve Yaşı

Musa Alpaslan Jean - Claude Guezou Michel Bonhomme Durmuş Boztuğ

Özvatan-Felahiye (Kayseri) Dolayının Stratigrafisi ve Tektoniği

Volkan Ozaksoy Yaşar Ergün Gokten

Türkiye`de Laffitteina Türlerinin Coğrafik Yayılımı ve Stratigrafik Dağılımı

Nurdan Inan Turan

Nevşehir - Acıgöl Maarının Tortul Dolgusundaki (Kuvaterner) Fasiyeslerin Gelişimine Jeotermal Süreçlerin Etkileri

Nizamettin Kazancı Ali Ihsan Gevrek

Girdev Gölü - Kazanpınarı Kaynağı Arasındaki (Antalya) Allokton Birimlerde Yeraltı Suyu Dolaşımının İncelenmesi

Mehmet Çelik Nail Ünsal

Koçpınar (Aksaray) Kaynaklarının Su Kimyası Açısından Değerlendirilmesi

Mustafa Afşin Halil Baş

İÇİNDEKİLER

Gediz Grabeni`nin Tektonik Evrimi

Tahir Emre

Anamas - Akseki Otoktonu Güney Kenarını Temsil Eden Pimos Bloğu`nun Stratigrafik Özellikleri ve Paleocoğrafik Yorumu; Orta Toroslar, Türkiye

Mustafa Şenel

Sultandağları`nın Kuzey Bölümünde Yeni Yaş Bulguları; Deresinek Formasyonunun Tektono - Stratigrafisine Yeni Bir Yaklaşım

Mehmet Fuat Uğuz Kemal Erdoğan Semih Gürsu

Elazığ Kuzeyinde Pirometazomatik Oluşuklar ve İlişkili Fe-Ti Cevherleşmeleri

Bünyamin Akgül Ahmet Şaşmaz

Ilgın - Sarayönü (Konya) Güneyinde Bozdağlar Masifinin Yapısal Özellikleri

Yaşar Eren

Hierapolis`teki Arkeosismik Hasarların Değerlendirilmesi

Erhan Altunel A. Aykut Barka

Arguvan (Malatya Kuzeyi) Yöresinde Üst Miyosen ve Pliyosen Yaşlı Volkaniklerin Karşılaştırmalı Jeokimyasal Özellikleri

Musa Alpaslan Mehmet Nuri Terzioğlu

Haliç (istanbul) Holosen Dip Çökellerinin Bentik Foraminifer Faunası

Ahmed Cüneyd Şamlı

Sirelina Orduensis Meriç ve İnan (1996)`in Ilgaz (Çankırı) Yöresindeki Varlığı Hakkında

Nurdan Inan Turan Mehmet Akyazı Nazire Ozgen Erdem

Pontid Tipi Masif Sülfîtlerde Hedef Saptaması İçin Jeokimyasal Yöntemler: Harşit - Köprübaşı (Tirebolu-Giresun) Cevherleşmesinden Bir Örnek

Nezihi Koprübaşı

Sivas Havzası Batı Sınırının (Ağcakışla) Stratigrafîk Özellikleri

Kaan Şevki Kavak Selim Inan
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası