TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• 2009 YILI TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI JEOTERMAL HİZMETLER UYGULAMA GENELGESİ

 

TMMOB

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

  

Sayı    : 2009/2

Konu   : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su Şirket veya İşletmelerinde Görev Alacak

           Teknik Sorumlular Hakkında Yapılan Düzenleme

 

GENELGE

2009/2

 

 

Jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenleyen 5686 sayılı "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" 13.06.2007 tarih ve 26551 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gerek söz konusu Kanunun 7‘inci maddesi, gerekse de 11.12.2007 tarih ve 26727 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nin 10‘uncu maddesi gereğince, "arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümü jeoloji mühendisi veya faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili mühendislerden bir mühendisin teknik sorumluluğunda yürütülür" hükmü çerçevesinde, Odamız tarafından jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat saha veya işletmelerinde görev alacak teknik sorumlularda aranacak hususlar ile buna yönelik olarak yapılacak işlemlere yönelik bazı düzenlemelerin yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bundan böyle jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili olarak Odamıza "Teknik Sorumluluk" için başvuruda bulunan jeoloji mühendisleri için aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

  

Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili alanlarda teknik sorumlu olabilmek için;

-Odamıza tescilli bulunan şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendisleri,

-Odamıza kayıtlı herhangi bir şirket veya büro ile ilişkisi bulunmayan ancak, aylık ücretli olarak jeotermal kaynak veya doğal mineralli su ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları (il özel idareleri ve belediyeler), şirketler veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri,

Odamızdan vizelenmiş "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" (EK-1) alma koşulu ile "Teknik Sorumlu" olarak görev alabilirler.

 

Buna ilişkin olarak;

 

1-Teknik Sorumluluk için başvuruda bulunan Odamıza tescilli şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendisleri için aranan koşul ve belgeler;

a)Odaya üyelik borçlarının bulunmaması,

b)Oda tarafından hazırlanan (EK-2) veya taraflar arasında benzer içerikte hazırlanmış ve imzalanmış olan süresi belirtilmiş "Teknik Sorumlu Hizmet Sözleşmesi"

c)TMMOB veya Oda tarafından mesleğini yapmaya ilişkin herhangi bir kısıtlamasının bulunmaması,

d)Jeotermal kaynak veya doğal mineralli sular konusunda iştigal ettiğine ilişkin olarak, şirketler için; ticaret sicil gazetesi / bürolar için; tescil esnasında Odaya yaptığı bildirim,

e) Varsa; şirket veya büronun sorumlu jeoloji mühendisinin, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili olarak Oda tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katıldığına dair katılım belgesi,

f) EK-1‘ de verilen eksiksiz düzenlenmiş "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi",

g) Asgari ücret cetvelinde belirtilmiş "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vize ödenti makbuzu. (2009 yılı için 10 TL)

 

2-Teknik Sorumluluk için başvuruda bulunan ve jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su şirket veya işletmelerinde aylık ücreti karşılığında kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri için aranan koşul ve belgeler;

a)Oda üyesi olması,

b)Odaya üyelik borçlarının bulunmaması,

c)TMMOB veya Oda tarafından mesleğini yapmaya ilişkin herhangi bir kısıtlamasının bulunmaması,

d)Teknik sorumluluğunu üstleneceği jeotermal kaynak veya doğal mineralli su şirket veya işletmesinde çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ve maaş bordrosu,

e)Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su şirket veya işletmelerinde teknik sorumluluk üstlenecek jeoloji mühendisinin, varsa; jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili olarak Oda tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine katıldığına dair katılım belgesi.

f) EK-1‘ de verilen ve eksiksiz düzenlenmiş "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi"

g) "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vize ücreti için o yıla mahsus olan büro tescil ücreti tutarında alınmış tescil ücreti makbuzu. (2009 yılı için 150 TL‘dir.) (Belediye ve İl Özel İdarelerinde kadrolu çalışanlar hariç)

Eksik belge getirenlerin EK-1 e göre düzenlenmiş "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vizelenmez.

 

3-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli su şirket veya işletmelerinde Teknik Sorumluluk üstlenecek jeoloji mühendisleri,

A-Arama Faaliyet Dönemi için;

A.1-Teknik sorumluluk alacak tescilli şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendisleri ancak 5 (beş) ruhsat sahası için bu görevi üstlenebilirler. 5 (beş)‘ten fazla ruhsat sahası veya işletmesinde görev almak isteyen tescilli şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendislerinin "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vizelenmez.

A.2-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili şirket veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri aynı şirkete ait olması kaydıyla 5 (beş) ruhsat sahası için teknik sorumluluk üstlenebilirler.

B-İşletme Faaliyet Dönemi için;

B.1-Teknik sorumluluk alacak tescilli şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendisleri ancak 5 (beş) ruhsat sahası için bu görevi üstlenebilirler. 5 (beş)‘ten fazla ruhsat sahası veya işletmesinde görev almak isteyen tescilli şirket veya büroların sorumlu jeoloji mühendislerinin "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi" vizelenmez.

B.2-Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili şirket veya işletmelerde kadrolu olarak istihdam edilen jeoloji mühendisleri aynı şirkete ait olması kaydıyla 5 (beş) ruhsat sahası için teknik sorumluluk üstlenebilirler.

4-"Teknik Sorumluluk" için vizelenen belge bir yıl geçerli olup, bunun her yıl yenilenmesi zorunludur. Süresi içinde yenilenmeyen belge iptal edilir ve bu durum ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

6- Ek.1‘deki "Teknik Sorumluluk Atama Belgesi"nin vize işlemleri sadece Genel Merkez ve Şubeler tarafından yapılır.

 

 

 

                                                                                                          Dündar ÇAĞLAN

                                                                                                              Oda Başkanı

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası