TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• PLANLAMAYA ESAS JEOLOJİK, JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE MİKROBÖLGELEME GENELGESİ DEĞİŞİKLİK-BAKANLIK OLURU

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

(Afet İşleri Genel Müdürlüğü)

 

Sayı : B .09 .0.AIŞ.0.12 .00.07/13171                                                                     11/11/2008

Konu : 2008/10337 sayılı Genelge

                       

 

BAKANLIK MAKAMINA

  

İLGİ : a) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi

          b) 31.05.1989 tarih ve 4343 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi,

          c) 04.04.2003 tarih ve 4256 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi,

          d) 02.08.2007 gün ve 13062 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi,

          e) 17.08.1987 gün ve 1634 sayılı Genelge.       

 

Üst ölçek planlar ile her tür ve ölçekteki İmar planlarına altlık olmak üzere hazırlanan jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarının format, içerik ve onay işlemlerine yönelik esaslar, ilgi (b), (c) ve (d) Genelgeler iptal edilerek, ilgi (a) Genelge ile yeniden düzenlenmiştir.

Bakanlık Makamınca 06.10.2008 tarihinde kabul edilen İlgi (a) genelge, Bakanlığımızın web sayfasındaki "Mevzuat" bölümünde http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/genelgelistesi.php adresinde yayınlanmıştır.

İlgi (a) Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, çeşitli kurum-kuruluş ve rapor müellifleri tarafından Genel Müdürlüğümüze yapılan yazılı ve sözlü başvurularda;   ilgi (a) Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihte Onay Makamlarına iletilmiş ancak onay işlemleri tamamlanmamış raporlar ile ihaleleri ve sözleşmeleri yürürlükten kaldırılmış olan ilgi (b), (c) Genelgeler esas alınarak yapılmış-imzalanmış projelere ilişkin tereddütler oluştuğu; genelgede belirtilen yeni yaklaşımların yeterince algılanamadığı gibi Genelgenin uygulamaya geçirilmesinde yaşanan sorunlar aktarılmıştır. Bu durum karşısında, İlgi (a) genelgenin uygulanma süreçlerine ilişkin olarak yeni bir değerlendirme yapma ve ilgili kurum ve kişilere yürürlülük açısından bir uyum süresinin verilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu çerçevede, İlgi (a) genelgenin bazı noktaları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve açıklamalar getirilmiştir;

-İlgi (a) Genelgenin tüm hükümleri açısından yürürlüğe giriş tarihinin 01.03.2009 olarak değiştirilmesi,

 

-İlgi (e) Genelgenin yürürlülüğünün devam etmesi nedeniyle üst ölçek planlara esas raporlar ile mikrobölgeleme etüt raporları haricinde kalan ve İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanan ve/veya hazırlatılan nazım ve imar uygulama planlarına esas raporların yerleşime uygunluk değerlendirmesinde Uygun Olmayan Alan (UOA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik Gerektiren Alan (AJE) içermeyen raporlarda İller Bankası Genel Müdürlüğünün onama yetkisinin bulunması,

- İlgi (a) Genelgenin uygulanması sürecinde 1/25000 ölçekte mikrobölgeleme çalışmasının yapılmaması, mikrobölgeleme çalışmaları için ilkesel olarak 1/5000 ve daha büyük ölçeklerin baz alınması,

- Mikrobölgeleme çalışmalarının ilin, ilçenin veya beldenin tamamını kapsayan revize imar planlarına altlık oluşturacak şekilde planlaması,

- 01.03.2009 tarihinden sonra konuya ilişkin yürütülecek işlemlerde yukarıda değiştirilmiş haliyle ilgi (a) Genelgenin bir bütün olarak uygulanması gerektiğinden ileride herhangi bir aksamaya neden olmadan başta ihaleler olmak üzere her türlü işlemde gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

 

-  Ülkemizin afet gerçekliği gözönüne alındığında, 7269 sayılı Kanun gereğince de, başta deprem olmak üzere tüm doğal afet zararlarının azaltılması, sağlıklı ve doğal afetlere duyarlı bir planlama yapılmasına esas olmak üzere, Bakanlığın 15 Ekim 1999 tarih ve 12297 sayılı (10 No‘lu) Genelgesi gereği imar planına esas jeolojik etüt raporlarını revize eden İdareler dışında kalan tüm İdarelerin; ilgi (a) genelge eki format, içerik ve açıklamalara uygun olarak, imar planına altlık oluşturacak yeni etüt raporlarını hazırlatması,

 

- Bakanlığın 15 Ekim 1999 tarih ve 12297 sayılı (10 No‘lu) Genelgesi gereği imar planına esas jeolojik etüt raporlarını revize eden İdarelerin ise, gerek duymaları halinde ilgi (a) genelge eki format, içerik ve açıklamalara uygun olarak yenilemesi,

         

             - Üst ölçek planlara esas yapılacak raporların yönlendiricilikten öte bir anlamı olamayacağı gerçekliğinden hareketle, her tür ve ölçekteki imar planı aşamasında ayrıntılı etüt yapılması,

            

            - Heyelan, Kaya düşmesi vb riskler nedeniyle yerleşime uygun bulunmayan alanların yeniden değerlendirmesine yönelik raporların kapalı sahanın tümünü kapsayacak ve değerlendirecek içerikte hazırlanması,

           -Fayların diriliği ve koruma bantlarına ilişkin değerlendirmelerin parsel ve/veya ada bazında yapılması mümkün olmadığından Diri fayların ve bunların arazi kullanıma etkilerinin belirlenmesi, yapıların aktif faylardan güvenli mesafeye çekilmesinin kriterlerinin oluşturulması amacı taşıyan raporlarda Deprem Fay Zonunda seğment bazında bir değerlendirmenin esas olduğu göz önüne alınarak en azından fayın Belediye sınırları içinde kalan parçası için bütünlüklü bir tektonik-paleosismolojik çalışmanın yaptırılması,

           

 

 

            -İlgi (a) genelgenin EK-2  bölümü  Genel Esaslar başlığında "format başlıklarında  belirtilen çalışmaların ve konuların tamamının bulunması zorunlu olmadığı" ibaresinin yazılma amacını aşacak şekilde yorumlandığı görülmektedir.   Bu ibarenin yazılma nedeni formatlarda en genel şekilde yazılmış tüm yöntemlerin her alan için kullanılma zorunluluğunu belirtmek olmadığından inceleme alanında jeolojik modelin öngördüğü problemlerin çözümüne yönelik en uygun yöntemlerin kullanılmasının sağlanması,

            gerekli görülmüştür.

            Tensiplerinize arz ederim.

 

DAĞITIM       :

-Başbakanlığa (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı),

-Tüm Bakanlıklara,                                                                       

-Bakanlık Merkez Teşkilatına,                                                    

-81 İl Valiliğine,

-Büyük Şehir Belediye Başkanlıklarına,

-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB),

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası