TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (10.02.2007 TARİH VE 26430 SAYILI RESMİ GAZETE)

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

10 Şubat 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26430

TEBLİĞ

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

HAZIRLAYACAK KURUM/KURULUŞLARIN 

ASGARİ ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/3)

 

             MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların asgari özelliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak koşulları, komisyonun oluşumu, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili konuları kapsar.

             MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği‘nin 21, 23, 24, 25 ve 57 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

             Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             Daire Başkanlığı: Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı‘nı,

             Genel Müdürlük: Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

             Komisyon: Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayan kurum/kuruluşların başvurularını incelemek ve planı hazırlayacak kurum/kuruluşları denetlemek üzere Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

             Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

             Plan Koordinatörü: Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip personelden; risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlayacak kurum/kuruluşların risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde sorumluluk alabilecek uygun bir personeli,

             Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planları İnceleme Değerlendirme Komisyonu: Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını, Bakanlığa sunulduktan sonra Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde inceleyip, değerlendirerek, onaylayacak olan, Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

             Yönetmelik: 21 Ekim 2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğini,

             ifade eder.

             MADDE 5 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlamak isteyen kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

             a) Türkiye‘de kurulmuş veya Türkiye‘de yerleşik olmak.

             b) Kamu veya özel sektörde deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir çevre mühendisini ve bir kimya mühendisini bünyesinde sürekli olarak istihdam etmek.

             c) Kurum/kuruluşların aşağıda belirtilen personeli bünyelerinde bulundurmak.

             1) Kamu veya özel sektörde deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan deniz kirliliği ile ilgili olarak en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir deniz biyoloğunu,

             2) Kamu veya özel sektörde deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hakim en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir personeli,

             3) Kamu veya özel sektörde gemi inşa ve işletme konularına hakim en az üç yıl çalışmış lisans ve/veya lisansüstü derecesine sahip bir personeli.

             ç) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (b), (c), ( d) ve (ğ) fıkralarına göre istihdam edilen ve/veya bünyesinde bulundurulan personelden birinin petrol kirliliğine müdahale operasyonunda kullanılacak olan ekipman ve donanımların kullanımına ve çalışma limitlerine aşina olmak.

             d) Deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seviyede projeler ve çalışmalarda yer almış olmak veya yer almış en az bir personeli bünyesinde bulundurmak.

             e) Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak analizleri yapacak/yaptıracak imkân ve kabiliyete sahip olmak.

             f) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeğinde yapılmış ayrıntılı analiz etütlerinde veya sabit yatırım projelerinde yer almak/yapmak.

             g) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeğinde yapılmış petrol ve diğer zararlı maddelerin taşınması, bunların çevreye etkileri konularında ayrıntılı etütler veya sabit yatırım projelerinde yer almak/yapmak.

             ğ) Acil müdahale konusunda ulusal ve uluslararası kabul gören kurum/kuruluşlardan konuya ilişkin eğitimleri almış personeli bünyesinde bulundurmak.

             h) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen özellikler tercih sebebidir.

             ı) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (ğ) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip personelden; risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlayacak kurum/kuruluşların risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde sorumluluk alabilecek uygun bir personeli plan koordinatörü olarak risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlık aşamasında ve Bakanlık tarafından kabul sürecine kadar görevlendirmek. Plan koordinatörü birden fazla kuruluşta görev alamaz. Kurum/kuruluşlar bu bentte belirtilen şartları belgelemek ve Komisyonca onaylanmak kaydı ile birden fazla plan koordinatörü görevlendirebilirler. Puanlamada yüksek puanı alan plan koordinatörünün puanı esas alınır.

             MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlamak isteyen kurum/kuruluşlar Bakanlığın uygunluk görüş belgesini almak için aşağıda yer alan hususları içeren bir dosya tanzim ederek bir dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Başvuru dilekçesi ekinde yer alacak olan dosya içerisinde bulunması gereken aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri olacaktır.

             a) Kurum/kuruluşların mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor ve benzeri çalışma konularını belgeleyen Ticaret Sicili Gazetesi‘nde yayımlanan şirket kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü,

             b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,

             c) Mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil ve benzeri belgesi,

             ç) Kurum/kuruluşu temsilen yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

             d) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (b), (c), (d) ve (ğ) bentlerine göre istihdam edilen ve bünyesinde bulundurulan personelin diploma örnekleri, aldığı eğitim, tatbikatlar ile çalıştığı yerlerle ilgili belge/belgeler, imza sirküleri, oda sicil kaydı ve sigorta giriş belgeleri (emekli olmuş personel için sigorta destek primi belgeleri), söz konusu personel ile yapılan anlaşma metni örneği,

             e) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamında yer alan plan koordinatörünün diploma örneği, imza sirküleri ve konu ile ilgili tecrübe belgeleri (risk değerlendirmesi, acil müdahale ve plan hazırlama konularında yapmış olduğu çalışmalar, projelerin isimleri, tarihleri ve benzeri),

             f) Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak ölçüm, analiz ve laboratuar cihazları gibi teknik donanımın bulunup bulunmadığına ve ölçüm ve analizleri yapacak/yaptıracak imkân ve kabiliyetine ilişkin belgeleri (Ölçüm ve analizler akredite olmuş ve/veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda yapılır.),

             g) Kurum/kuruluşun risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlama konusunda;

             1) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeğinde yapılmış ayrıntılı analiz etütlerinde veya sabit yatırım projelerinde yer aldıkları çalışmalara dair;

             2) Denizcilik ve/veya denizle ilgili çevre sektöründe dünya veya ülke ölçeğinde yapılmış petrol ve diğer zararlı maddelerin taşınması, bunların çevreye etkileri konularında ayrıntılı etütler veya sabit yatırım projelerinde yer aldıkları çalışmalara dair;

             belgeleri,

             ğ) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlamak ve Bakanlık uygunluk görüş belgesi için başvuruda bulunan kurum/kuruluşların Bakanlıkça her yıl belirlenen ücreti Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair belge,

             h) Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında bu başvuruyu yapacak kurum/kuruluşlar ile Üniversiteler ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilgili uzman birimleri arasında işbirliği yapıldığına dair imzalanan protokolün örneği.

             (2) Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan başvuru sırasında bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez.

             (3) Bakanlığın uygunluk görüş belgesini almak isteyen kurum/kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapalı bir zarfın içine koyarak, zarfın üzerine "RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAMAK İÇİN BAKANLIK UYGUNLUK GÖRÜŞ BELGESİNE BAŞVURUDUR" ibaresi yazılmak suretiyle Bakanlığa gönderir veya elden teslim eder.

             (4) Bu maddede istenen bilgi ve belgeler ile ilgili Bakanlığa sunulacak dosya EK-1‘de yer alan değerlendirme formu dikkate alınarak tanzim edilir.

             MADDE 7 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlayacak kurum/kuruluşların başvurularını inceleyecek Komisyon; kurum/kuruluşların başvurularını incelemek ve değerlendirmek üzere Genel Müdürlük oluru ile Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında en az beş personelden oluşur. Başkan veya başkan yardımcısının görevli veya izinli olmaları durumunda yerine vekâlet eden personel Komisyon toplantılarına katılır.

             (2) Komisyon, başvuru olduğu hallerde salt çoğunlukla toplanır. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine gerekli hallerde toplanabilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

             (3) Söz konusu başvuruların değerlendirilmesinde Müsteşarlığın görüşünün alınması için komisyona bir asil ve bir yedek olmak üzere Müsteşarlık personeli de dâhil edilir.

             (4) Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             MADDE 8 - (1) Bu Tebliğin 7 nci maddesine göre oluşturulan Komisyon, Genel Müdürlüğün veya Komisyon başkanının çağrısı üzerine toplanır.

             (2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde istenilen bilgi ve belgeleri sağlamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek Komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır, bir yazı ekinde ilgili kurum/kuruluşa dosyası iade edilir, eksik belgelerin tamamlanması istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular komisyonca incelenir ve "Uygunluk Görüş Belgesi Değerlendirme Formu" (EK-1) doldurularak verilen toplam puan rakam ve yazı ile yazılır. Form, tarih belirtilmek suretiyle Komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyası ile birlikte saklanır.

             (3) Bu Tebliğin 5 inci maddesi hükümlerini yerine getiren ve uygunluk görüş belgesi değerlendirme formundan toplam 75 ve üzeri puan almış olan kurum/kuruluşlara risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlamaları için Bakanlık "Uygunluk Görüş Belgesi" verir.

             MADDE 9 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlamaya hak kazanan kurum/kuruluşlar; risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları Bakanlık tarafından kabul edilinceye kadar (asgari lisans seviyesinde eğitim görmüş) bir personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

             (2) Kurum/kuruluşlar, başvuru aşamasında sundukları ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içersinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

             (3) Bakanlıkça kurum/kuruluşlara gönderilecek yazılarda, bu Tebliğin 6 ncı madde kapsamında beyan ettikleri adres dikkate alınır. Adres değişikliğini 30 işgünü içinde beyan etmeyen kurum/kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle yapılan yazışmalar kurum/kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır.

             (4) Kurum/kuruluşlar, bu Tebliğin 5 inci maddesine göre istihdam edilen ve/veya bünyesinde bulundurulan personelin sigorta primleri ile emekli olmuş personelin her ayın tamamına ait sigorta destek primlerinin yatırıldığına ilişkin belgelerin örneklerini her yıl 1 inci dönem için en geç 31 Mayıs‘a kadar, 2 nci dönem için en geç 30 Eylül‘e kadar, 3 üncü dönem için ise, en geç ertesi yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa iletmekle yükümlüdür.

             (5) Kurum/kuruluşların, hazırlayacakları risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları için, EK-2‘de verilen personel tablosunu doldurup asıllarını raporların sonuna eklemeleri zorunludur. İmzaların, noterden onaylı imza sirkülerindeki imza ile uyuşması zorunludur.

             (6) Plan koordinatörü risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının tamamında yer alan bilgilerin, diğer personel ise sorumlu oldukları bölümdeki bilgilerin doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

             MADDE 10 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlamak için Bakanlığın uygunluk görüş belgesini alan kurum/kuruluşların, yeterlik koşullarının sürüp sürmediği Bakanlıkça veya Bakanlıkça gerekli görüldüğünde yetki devri ile valilikçe denetlenir. Bu kurum/kuruluşlar denetlemede bulunan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür. Denetim esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kurum/kuruluşların Bakanlıktan aldıkları uygunluk görüş belgesinin geçerliliği komisyonca tekrar değerlendirilir. Yapılacak denetimler veya bu Tebliğin 9 uncu maddesi gereğince yapılacak bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde kurum/kuruluşlara verilen uygunluk görüş belgesi iptal edilir.

             (2) Ayrıca, risk değerlendirme ve acil müdahale planlarında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenledikleri tespit edilmesi halinde kurum/kuruluşlara verilen uygunluk görüş belgesi iptal edilir. Söz konusu planın koordinatörü ve ilgili bölüm sorumlusu başka bir kurum/kuruluşta bile olsa bir yıl süre ile risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında görev alamazlar.

             (3) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları inceleme değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından her risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı için doldurulacak olan "risk değerlendirme ve acil müdahale plan değerlendirme formu" (EK-3), Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra (Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planını hazırlayan firma ve yatırımcı firma temsilcileri hariç) Daire Başkanlığına iletilir ve bu formlar Daire Başkanlığı tarafından saklanır. Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planını hazırlamak için başvuruda bulunan kurum/kuruluşların hazırladıkları risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının 70 puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşa yazılı uyarıda bulunulur. Kurum/kuruluşlar hazırlamış oldukları risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarındaki eksikliklerden dolayı Bakanlık tarafından iki defa yazılı uyarı almış ise üçüncü defa uyarılmadan kurum/kuruluşun risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını hazırlamak için bakanlık uygunluk görüş belgesi Komisyon tarafından iptal edilir.

             (4) Bu konudaki cezai hükümler saklıdır.

             MADDE 11 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planını hazırlayacak uygunluk görüş belgesi için başvuruda bulunan kurum/kuruluşların evrakları tam olmak kaydı ile başvurular Bakanlık tarafından başvuruyu takiben bir ay içerisinde değerlendirilerek uygunluk görüş belgesi almaya hak kazanan kurum/kuruluşlar açıklanır.

             MADDE 12 - (1) Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlamak üzere Bakanlığa başvuran kurum/kuruluşlara verilecek uygunluk görüş belgesinin geçerlilik süresi iki yıl olup, iki yıldan sonra risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlayacak kurum/kuruluşlar uygunluk görüş belgesini yenilemek üzere bu Tebliğ hükümlerine göre yeniden başvururlar. Risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlamada bakanlık uygunluk görüş belgesini almak için başvuruda bulunan kurum/kuruluşlar Bakanlığın döner sermaye işletmesi müdürlüğünün hesabına her yıl belirlenen Bakanlık ücretini yatırır.

             MADDE 13 - (1) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Yönetmelik kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesinde acil durumlarda müdahale için eğitim seminerleri vermek, tatbikatlar düzenlemek isteyen kurum/kuruluşların Bakanlıktan "RİSK DEĞERLENDİRMESİ İLE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI HAZIRLAMAK İÇİN BAKANLIK UYGUNLUK GÖRÜŞ BELGESİ" almaları ile birlikte Müsteşarlık tarafından Yönetmeliğin 28 inci maddesi gereğince çıkarılacak olan genelge yükümlülüklerini de yerine getirmeleri zorunludur.

             MADDE 14 - (1) Bakanlık, bölgesel ve ulusal acil müdahale planları ve bu planların hazırlanmasına esas teşkil eden risk değerlendirmesini yapabilecek kurum/kuruluşlardan bu Tebliğde belirtilen kriterlere ilave olarak özellikler arayabilir.

             GEÇİCİ MADDE 1 -  (1) 2007 yılı için risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlayacak kurum/kuruluşlar uygunluk görüş belgesi için bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde evrakları tam olmak kaydıyla başvurularını yaparlar. Bakanlık tarafından, başvuruyu takiben bir ay içerisinde değerlendirme yapılarak, uygunluk görüş belgesi almaya hak kazanan kurum/kuruluşlar açıklanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

  

EK-1

UYGUNLUK GÖRÜŞ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Başvuru Sahibi :

Komisyon Toplantı Tarihi :

Toplantı No :

5 inci madde (b), (c) ve (d) bentleri

 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora ve Üzeri

Verilen Puan

(b) bendi Çevre Müh.

5

6

7

 

(b) bendi Kimya Müh.

5

6

7

 

(c) bendi ulusal ve uluslararası mevzuata  hakim personel

5

6

7

 

(c) bendi Deniz Biyoloğu

5

6

7

 

(c) bendi Gemi İnşa ve İşletme konularına hakim bir personel

5

6

7

 

(d) bendinde yer alan personel

6

7

8

 

 

*35‘in üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez.

*Yukarıda belirtilen her bir personelin hazırladığı her risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı için 1 puan, 5‘in üzerindeki puan toplama dahil edilmez.

 

5 inci madde (d) bendi

Deniz çevresi kirliliği ve/veya deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seviyede projeler ve çalışmalarda yer almış olmak 10 puan, bu çalışmalarda yer almış ve bu Tebliğin 5 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip personelden bünyesinde bulundurduğu her bir personel için 5   puan

*25‘in üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez.

 

5 inci madde (ı) bendi

Plan Koordinatörü

Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen özelliklere sahip personelden, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde sorumluluk alabilecek ve bu konuda tecrübeli uygun bir personel için toplam 15 puan, plan koordinatörü olarak 5312 sayılı Kanun ve Yönetmelik kapsamında hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan her bir risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı için 2 puan

 

 

*20‘in üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez.

 

 5 inci madde (e)  bendi

 

Risk değerlendirmesi yapılmasında ve acil müdahale planlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak ölçüm, analiz ve laboratuar cihazları gibi teknik donanıma sahip olmak veya yapacak/yaptıracak imkan ve kabiliyetine sahip olmak 10 puan

  

5 inci madde (h) bendi

Bu Tebliğin 5 inci maddenin (f), (g) ve (ğ) bentlerinden her bir bent için 5 puan

 

 

TOPLAM PUAN (Rakamla)

(Yazıyla)

  

Üye

Adı Soyadı

İmza

Üye

Adı Soyadı

İmza

Üye

Adı Soyadı

İmza

Başkan Yrd.

Adı Soyadı

İmza

  

Başkan

Adı Soyadı

İmza

  

  

  

EK-2

RİSK DEĞERLENDİRME VE ACİL MÜDAHALE PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU

Planın Sahibi :

Planın Mevkii :

Planın Adı :

Raporun Sunulduğu Tarih :

  

  

Tebliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

Mesleği

 

 

 

Sorumlu Olduğu Bölüm

Sayfa, bölüm, ekler vb.

 

 

İmzası

 

Çevre Mühendisi (5-b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya Mühendisi (5-b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal ve uluslar arası mevzuata  hakim personel (5-c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Deniz Biyologu (5-c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemi İnşa ve İşletme konularına hakim bir personel (5-c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevre ve/veya deniz kirliliği veya petrol ve diğer zararlı maddelerle ilgili ulusal ve uluslararası seviyede projeler ve çalışmalarda yer almış olmak veya yer almış en az bir personeli bünyesinde bulundurmak (5-d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Koordinatörü (5-ı)

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

EK-3

RİSK DEĞERLENDİRME VE ACİL MÜDAHALE PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

Plan Hazırlayan Kurum/Kuruluş Adı : Tarih: / /

Planı Hazırlatan Adı :

Planı Hazırlatan Adresi :

Plan Sahibi :

 

  

PUAN

VERİLEN PUAN

AÇIKLAMA

Tesisin Tanımı ve Konumu

0-5

 

 

Tesis Yeri ve Etki Alanının Mevcut Çevresel Özellikleri

0-5

 

 

Olaya İlişkin Modelleme Çalışmaları

0-5

 

 

Müdahale Ekipman ve Personelinin Belirlenmesi

0-5

 

 

Müdahale Organizasyonu

0-5

 

 

Lojistik ve İletişim

0-5

 

 

Bildirimler ve Raporlama

0-5

 

 

Halkla İlişkiler Yönetimi

0-5

 

 

Bilgilendirme ve Hizmetler İçin İrtibatlar

0-5

 

 

Atık Yönetimi

0-5

 

 

Emniyet ve İşçinin Korunması

0-5

 

 

Rehabilitasyon Çalışmaları

0-5

 

 

Malzeme Emniyeti Verileri ve Bakımı

0-5

 

 

Eğitim ve Tatbikatlar

0-5

 

 

Yasal Çerçeve

0-5

 

 

Ekler (Dokümantasyon)

0-2

 

 

Diğer Hususlar

0-2

 

 

İlave Bilgi

0-2

 

 

Yapılan Risk Değerlendirmesinin Yeterliliği

0-15

 

 

Planı Hazırlayan Kurum/Kuruluşların Komisyonca İstenilen Bilgileri Süresi İçerisinde Tamamlaması

0-4

 

 

                                                                   TOPLAM  

 

 

*Değerlendirme Formu Planın Bakanlığa sunuluş tarihinden nihai olan tarihe kadar olan dönemi kapsar.

              Raporu İnceleyen Komisyon Üyesi:

Adı Soyadı

Kurumu

          İmzası

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası