TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ(DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİ)

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi                                                              Sayısı

18.10.2006

26323

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi                                                 Sayısı

30.12.2006

26392

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi                                                 Sayısı

22.06.2008 26914

 

 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest jeoloji mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasınca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Jeoloji Mühendisleri Odası standartları ve yönetmelikleriyle, diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu, kamu ve meslek yararı ile mühendislik etik normları doğrultusunda denetlenmesini ve denetime esas kayıt ve sicillerin tutulmasını; ücretli çalışan jeoloji mühendislerini de kapsamak üzere jeoloji mühendisliği hizmetleri üretenlerin haklarının tanınmasını; jeoloji mühendisliği hizmetlerinin mesleki, bilimsel ve teknik esaslar ile kamu ve meslektaş yararı doğrultusunda geliştirilmesini, mesleki uygulamalarda kamu yararının gözetilmesini ve meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesini ve mesleki dayanışmanın arttırılmasına ilişkin esasları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, serbest jeoloji mühendisliği hizmetlerini veren ve mesleki ürünleri üreten, bu hizmetleri yapan, uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

b) İhale Katılım Belgesi: İhalelere katılmak üzere Odaca düzenlenen ve serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tescil belgesi sahibi kuruluşlara verilen belgeyi,

c) Jeoloji Mühendisliği: Jeoloji biliminin veri, teknik ve ilkelerini kullanarak yeryuvarını oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, milyonlarca yıllık bir süreç boyunca iç ve dış etkenlerle uğradıkları değişiklikleri, bu değişimin sonucunda oluşan magmatizma, metamorfizma ile faylar, kıvrımlar gibi yapılar ve bu yapılara bağlı olarak oluşan yer altı zenginlik kaynaklarının dağılımlarını, geometrisini, tenör ve kalitesini, rezervini; arazi kullanım planlamasına ve her türlü yapı inşaatına yönelik mühendislik jeolojisi ve jeoteknik değerlendirme, değişik amaçla jeolojik, mühendislik jeolojisi, jeoteknik ve yer altı suyu ortam ve hareketlerini modelleme yöntem ve tekniklerini ortaya koyan, yerkabuğunu oluşturan malzeme özelliklerini incelemek, tanımlamak, sorunları önceden belirlemek ve sorunlara karşı mühendislik çözümlerini geliştirmek olan mühendislik dalını,

ç) Mesleki Denetim Uygulaması: Meslek hak ve çıkarlarının korunması, geliştirilmesi, serbest jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yetkili meslek mensuplarınca yapılması, haksız rekabetin önlenmesi, eşit rekabet koşullarının oluşturulması, nitelikli, güvenilir ve yüksek teknik özelliklere sahip olmasını sağlamak amacıyla mesleki ürünün yönetmelik ve ekleri çerçevesinde, Oda tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve bunların kayıtlarının Jeoloji Mühendisleri Odası bilgi işletim sistemi kapsamında tutulması işlemini,

d) Oda: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

e) Oda Üyelik İşlemi: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasına yaptırılacak üyelik işlemlerini,

f) SJM: Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetini, ücreti karşılığında ve kamu kurumları dışındaki gerçek ya da tüzel kişi adına ücretli, ortak veya sahibi olarak veren jeoloji veya jeoloji yüksek mühendislerini,

g) SJMMH: Yalnızca tanımlı bir işe ilişkin olarak özgün değerlendirmeler yapmak ve uygulamaya yönelik öneriler vermek şeklinde, özel bir sözleşme çerçevesinde verilecek kararlar ve ileri sürülecek önerilerin jeoloji mühendisleri tarafından mühendislik sorumluluğu yüklenilerek ve belgelendirilerek verilen, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini,

ğ) SJMMHK: Jeoloji mühendisleri tarafından verilen ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri amacıyla kurulmuş büro, şirket ve benzeri ticari kuruluşları,

h) SJMMH-TB: Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tescil belgesini,

ı) Şube: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Şubesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Alanları, Kuruluş ve Çalışma Koşulları

Jeoloji mühendisliği hizmet alanları

MADDE 5 - (1) Jeoloji mühendisliği mesleğinin bu Yönetmelikte kapsamı belirtilen başlıca hizmet alanları şunlardır:

a) Genel jeoloji ve saha jeolojisi, jeolojik harita üretimi,

b) Mineraloji-petrografi,

c) Sedimantoloji-stratigrafi,

ç) Tektonik,

d) Jeokimya,

e) Paleontoloji,

f) Amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması,

g) Maden jeolojisi,

ğ) Endüstriyel hammaddeler,

h) Petrol ve doğalgaz jeolojisi,

ı) Jeotermal kaynak jeolojisi,

i) Kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl,

j) Hidrojeoloji,

k) Mühendislik jeolojisi,

l) Jeoteknik çalışmalar kapsamındaki jeoloji mühendisliği hizmetleri,

m) Çevre jeolojisi,

n) Kıyı ve deniz jeolojisi,

o) Doğal afetler/Doğal tehlikeler,

ö) Tıbbi jeoloji,

p) Süs taşları jeolojisi,

r) Jeo-sit, jeolojik miras, jeoarkeoloji,

s) Sondaj uygulamalarında jeoloji mühendisliği hizmetleri,

ş) Jeoloji eğitimi,

t) Laboratuvar hizmetleri,

u) İş riski ve güvenliği ve yönetimi,

ü) Eğitim, araştırma-geliştirme ve müşavirlik,

v) Diğer jeoloji mühendisliği hizmetleri.

Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

MADDE 6 - (1) Eğitimi, pratik deneyimi ve odadan aldığı SJMMH-TB çerçevesinde jeoloji mühendislerinin yetkili olduğu serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik kapsamındaki hizmetler şunlardır:

a) Serbest jeoloji mühendisliği hizmet alanları;

1) Genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları; petrografik, mineralojik, paleontolojik inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi,

2) Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, petrografi, sedimantoloji ve stratigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve jeokimyasal etütler, örnek alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,

3) Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması,

4) Petrol ve doğalgaz kaynaklarının aranması ve rezervlerinin belirlenmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, sondaj yerinin tesbiti ve jeolojik takibi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

5) Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik modelleme ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

6) Kömür, asfaltit, bitümlü şist ve diğer enerji hammaddelerinin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik modelleme ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

7) Doğal yapı malzemeleri, endüstriyel hammaddeler ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ve kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

8) Havza bazında veya münferit hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltısuyu planlaması, drenaj projelendirilmesi ve su kuyuları inşasına yönelik jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritaların üretimi ve raporların hazırlanması,

9) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltısuyu Arama Belgesi, Yeraltısuyu Kullanma Belgesi, Yeraltısuyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüt, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmaların yapılması,

10) Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu güzergâhları ve benzeri ile baraj, gölet, köprü ayakları, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak ve benzeri gibi mühendislik yapılarına yönelik jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

11) Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

12) Doğal afet, jeolojik tehlike ve risk belirlemelerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

13) Çevre jeolojisi ve çevresel etki değerlendirme kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

14) Kıyı ve deniz jeolojisine yönelik jeolojik etüt, jeolojik modelleme ve raporlarının hazırlanması,

15) Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

16) Jeolojik sit ve jeolojik miras alanlarının belirlenmesine yönelik etüt ve raporlarının hazırlanması,

17) Toplum sağlığına yönelik tıbbi jeoloji amaçlı jeolojik modelleme, etüt, sondaj, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita ve raporlarının hazırlanması,

18) Zemin güçlendirmesi ve sızdırmazlık amaçlı jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

19) Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,

20) Kaya ve zemin mekaniği laboratuvar deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deney föylerinin düzenlenmesi,

21) Değişik amaçlı jeoloji ve jeoteknik etütler için gereken harita üretimi, jeolojik kesit çıkartılması, örnek alımı, ince kesit hazırlanmasına yönelik işlemler,

22) Coğrafik bilgi sistemleri ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ile jeoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeolojik, afet tehlike, arazi kullanım, yerleşime uygunluk, maden ve petrol jeolojisi amaçlı tematik ve faktör harita üretimi, bilgisayar analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler,

23) İş riski, güvenliği ve kontrolüne yönelik jeoloji mühendisliği kapsamındaki hizmetler,

24) (a) bendindeki hizmetlere ilişkin raporların, projelerin, birim fiyat listesinin ve özel teknik şartnamenin hazırlanması, keşif özetinin yapılması ve ihale dosyasının hazırlanması ile (a) bendinde belirtilen hizmetlerin uygulanması sürecinde jeoloji mühendisi tarafından arazi ve büroda gerçekleştirilecek her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetleri.

b) Müşavirlik hizmetleri ise, (a) bendinde belirtilen jeoloji mühendisliği hizmet alanlarından herhangi birine veya birkaçına ilişkin bir konuda, bilim ve tekniğe, meslek esaslarına uygun olarak fikren katkıda bulunulması, izlenmesi ve benzeri tarzda verilen danışmanlık hizmetleridir.

Serbest jeoloji mühendisliğinde yetkilendirme

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen SJMMH‘leri jeoloji mühendisliği yapmaya sahip olduğu diploması, oda üyeliği ve oda büro tescili ile hak kazanmış kişilerce yerine getirilir.

Serbest jeoloji mühendisliği hizmeti veren kuruluşlar

MADDE 8 - (Değişik)(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen SJMMH‘lerini yapmak için Odaya tescil başvurusunda bulunabilecek kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Kendi nam ve hesabına çalışan  SJM‘lere ait serbest jeoloji hizmeti veren bürolar,

b) Birden fazla SJM‘lerin kendi aralarında kurdukları adi ortaklıklar,

c) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve bu şirketin iştigal konularından en az birinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hizmetlerden olan sermaye şirketleri,

1) Şirketin TMMOB‘ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis ve mimarlarla kurulması hâlinde, ortak SJM‘nin ya da SJM‘lerin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.

2) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Diğer şirket ortaklarının TMMOB‘ye bağlı odaların üyesi olmaması hâlinde ortak SJM‘nin hisse payı yüzde elliden az olmaz.

 

3) Şirkete SJM‘nin ortak olmaması durumunda ise, şirket bünyesinde Oda üyeliğini sürdüren ve tescil süresince geçerli tam gün çalışma sözleşmesi bulunan en az iki jeoloji mühendisinin bulunması gereklidir.

ç) Serbest jeoloji mühendisliği hizmeti veren kuruluşlarının diğer faaliyetlerinin jeoloji mühendisliği hizmeti yapmaya mesleki etiği açısından engel oluşturmaması, şartı ayrıca aranır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil Belgesi Alma ve Yenileme İşlemleri ve Koşulları

SHKMMB‘nin tescili

MADDE 9 - (1) SJMMHK‘nın odaya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen kuruluşlardan olması ve aynı maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

(2) Odaya kayıt ve tescilini yaptıran SJMMHK‘ye, SJMMH‘lerini yapmaya yetkili olduğunu belirten tescil belgesi verilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen müşavirlik hizmeti veren veya verecek olan SJM‘ler ve SJMMHK‘lar Odadan tescil belgesi almak zorundadır.

Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tescil belgesi alma koşulları

MADDE 10 - (Değişik) (1) SJMMHK‘ların tescil belgesi alabilmesi için, aşağıdaki belgeler gereklidir;

a) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) SJM kendi adına veya ortak çalışıyorsa başvuru tarihi itibarıyla serbest meslek mensubu olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydını gösteren son dönem makbuzu veya benzeri belge, ücretli olarak çalışıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydını faal olarak sürdürüyorsa son dönem Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

 

b) SJM ücretli çalışıyorsa;

"1) SJM‘nin, Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş bildirgesi ve tescil süresince geçerli tam gün çalışma esaslı hizmet sözleşmesi,"

2) SJM‘nin, Oda tarafından her yıl belirlenen asgarî ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi için aylık bordrosu,

c) SJM‘nin, noter onaylı imza sirküleri,

ç) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) İşyerinin, mekân ve donanım olarak SJMMH vermeye uygun olması; işyerinde en az bir bilgisayar ve bunun yan donanımları ile çalışacak uzmanlık alanlarında kullanılan yazılımlar, temel mühendislik yayınları, uyulacak yönetmelik, genelge ve standartlarının bulunması, işyeri adresi bildirimi için işyerinin kira sözleşmesi ve işyeri büronun malı ise tapu belgesi,

 

d) Vergi levhasının onaylı fotokopisi,

e) Sözleşmesinde SJMMH‘nin çalışma alanına girdiğine dair açık hüküm yer alması koşulu bulunması kaydıyla, SJMMHK‘nın kuruluş statüsüne göre; adi ortaklık ise, noterden onaylı sözleşme suretinin, sermaye şirketi ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan faaliyet belgesi ve noter onaylı şirket imza sirküleri,

f) Oda tarafından verilen doğru ve eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacak başvuru formu.

Şube açma

MADDE 11 - (1) SJMMHK‘ların şube açabilmeleri için, açacakları şubelerde tam gün ücretli en az bir SJM çalıştırmaları ve 10 uncu maddede belirtilen belgeler ile odaya başvurmaları gereklidir.

 

 

Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tescil belgesi yenileme koşulları

MADDE 12 - (Değişik)(1) Tescil belgesi yenilenmesinde aşağıdaki belgeler istenir;

a) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Oda tarafından verilen başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve imza edilmesi,

 

b) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Başvuru tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetinin devam ettiğini gösterir belge,

 

c) SJM‘nin, yeni tescil dönemini kapsayan tam gün çalışma esaslı hizmet sözleşmesi, ücret bordosu, Sosyal Güvenlik Kurumu dökümü,

ç) SJMMHK‘ların adres, telefon, personel, donanım ve benzeri her türlü bilgilerindeki değişiklikleri belirten belgeler.

 

Kayıt ve kayıt yenileme tutarları

MADDE 13 - (1) Büro tescil kayıt ve kayıt yenileme tutarları her cari yıl için Oda yönetim kurulunca belirlenir. Şubesi bulunan SJMMHK‘lardan tescil, kayıt ve kayıt yenileme ücreti olarak, bir şubesi bulunması durumunda belirlenmiş tutarın yüzde elli fazlası, birden fazla şubesi bulunması durumunda ise iki katı alınır.

Tescil yenileme işleminin süresi ve süresi içinde yapılmaması

MADDE 14 - (1) Tesciller ait oldukları yıl içinde geçerli olup, her yıl Ocak ayı içinde yenilenmesi gereklidir. Yenileme işlemi doğrudan yazılı başvuru yoluyla yapılır. Süresi içinde tescilini yenilemeyen SJMMHK‘lar, SJMMH‘yi yapamaz.

(2) Süresi içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayan SJMMHK‘lar yazılı olarak uyarılırlar. On beş işgünü gün içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayanların tescil belgesi Oda yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(3) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Süresi içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayan SJMMK‘lerden yeniden tescil başvurusunda bulunmaları hâlinde içinde bulunulan cari yılın tescil yenileme tutarının yüzde onu oranında gecikme zammı uygulanır

 

Tescil iptali

MADDE 15 - (1) SJMMHK‘lar, kendi istekleri ile faaliyetlerine son verdiklerinde on beş gün içinde durumlarını belirtir belgelerle birlikte Odaya yazılı olarak başvurmakla yükümlüdür.

Değişiklikleri bildirme

MADDE 16 -(Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete)

(1) SJMMHK‘ler faaliyet adresinde, ticari unvanda, ortaklık durumunda, kayıt ve tescile ilişkin bilgilerde değişiklik olduğunda değişiklikleri on beş gün içinde Odaya bildirmekle yükümlüdür. Oda kayıtlarındaki adres bilgisi esas alınarak yapılacak tebligatlar, SJMMHK‘ye ve SJM‘ye yapılmış sayılır.

             (2) Süresi içinde tescile esas koşullar dışındaki bilgilerle ilgili değişiklik bildiriminde bulunmayan SJMMHK‘lerden içinde bulunulan cari yılın tescil yenileme tutarının yüzde onu oranında gecikme zammı uygulanır

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Denetim ve Uygulama Esasları

Mesleki denetim

MADDE 17 - (1) Oda, SJMMH‘in amacının sağlanmasına yönelik olarak gerekli gördüğü önlemleri alır.

(2) Mesleki denetimde, SJMMHK‘ların ve SJM‘nin mesleki faaliyeti, Oda kaydının devam edip etmediği, SJM imzasının doğruluğu, kesilen faturanın veya serbest meslek makbuzunun Oda Asgari Ücret Yönetmeliğine ve eki fiyat tablolarına uygunluğu, hizmetin standartlar, yönetmelikler ve Odanın teknik esaslarına, çizim standartlarına uygunluğu konularında inceleme yapar. Yapılan bu mesleki denetim ve onaylama, SJMMH‘nin teknik içeriğini ve hesaplarını denetleme ve onaylama değildir. Sorumluluk, SJM‘ye aittir.

(3) Oda birimleri mesleki denetim için gelen mesleki ürünü en geç üç işgünü içinde inceler. Uygun ise onaylar, değilse gerekçesi ile beraber ilgiliye iade eder.

(4) Oda, jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tescil belgesi alan tüzel kişilikleri tescil süresi içerisinde herhangi bir zamanda; merkez, şube, il/ilçe temsilciliği, mesleki denetim komisyonlarından görevlendirdiği üyelerle yılda en az bir kez olmak üzere denetler.

(5) Oda, gerektiğinde SJMMHK‘ları her türlü yayın organı kanalıyla tanıtmaya, bu konuda iş sahiplerine bilgi vermeye yetkilidir.

(6) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Mesleki denetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Oda Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

 

Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri tescil belgesi alan kuruluşların yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 - (1) SJMMH-TB alan tüzel kişiliklerin yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a) SJMMH‘ni yapmaya, yalnızca SJMMH-TB verilen SJMMHK‘lar yetkilidir. Bu yetki, teknik uygulama sorumluluğu dahil tüm SJMMH için ülke çapında geçerlidir.

b) Tescilin yapılmış olması, SJMMHK‘ ları kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymamaktan dolayı doğacak sorumluluklardan kurtarmaz.

c) SJMMHK‘lar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SJMMH‘nde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde mesleki esaslar, kamu ve meslektaş yararları doğrultusunda, ilgili mevzuat ve borçlar hukuku çerçevesinde iyi niyet kurallarına uygun davranarak, ilgili konularda oda tarafından yürürlüğe konulmuş şartnameler ve belirlenmiş asgari ücret çizelgelerine uyacaktır.

ç) SJMMHK‘lar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SJMMH ürünlerini işveren, ilgili idare veya onay makamınca istensin veya istenmesin mesleki denetimden geçirecek ve onaylatacaktır.

d) SJMMHK‘lar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SJMMH yi bağlı bulundukları şube veya temsilciliklere sunarken, aşağıdaki belgeleri ve hizmetin tümü gözönüne alınarak Oda tarafından istenilen diğer belgeleri Oda birimlerine vermekle yükümlüdür. Mesleki denetim inceleme ve onay yeri SJMMH nin uygulandığı yerin bağlı olduğu Oda birimidir.

e) Mesleki denetim için SJMMH ürünleri ile aşağıdaki belgeler oda birimine birlikte verilir. Eğer Oda birimi SJMMHK‘ nın bağlı olduğu Oda birimi birbirinden farklı ise aşağıdaki belgelere ilave olarak SJMMH-TB nin bir fotokopisi de verilir.

1) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Varsa, işveren ve büro arasında imzalanmış sözleşme,

 

2) Yapılan SJMMH ürünü dokümanlar,

3) SJMMH‘ye ilişkin, en az Oda tarafından belirlenmiş asgari ücretler üzerinden kesilmiş varsa Oda tarafından hazırlanmış örneğe uygun, serbest meslek makbuzu veya fatura. Ancak, yapılan SJMMH‘de, SJMMHK aynı zamanda işveren konumunda ise, bu durum belgelenerek, serbest meslek makbuzu veya fatura kesilecektir.

f) Mesleki denetim için gerekli belgelerde SJMMHK‘nın vergi dairesinin adı ve adresi, vergi numarası, işverenin adı ve adresi ile vergi mükellefi ise vergi dairesinin adı ve vergi numarası yer alacaktır.

g) SJMMHK‘ların mesleki denetim ve onay hizmeti için yapacakları ödeme miktarı oda yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Bu ücret tüzel kişilik tarafından ödenir, işverenden ayrıca istenemez.

ğ) (Değişik 22.06.2008 tarih 26914 sayılı Res. Gazete) Ücretli çalıştırdığı SJM‘nin aylık maaş ve dört aylık Sosyal Güvenlik Kurumu prim bordrosunun onaylanmış nüshasını dört ayda bir, en geç izleyen ay içinde Odaya bildirmeyen SJMMHK ile ilgili herhangi bir Oda işlemi yapılmaz ve belge verilmez.

 

Ücretli çalışanların sorumlu jeoloji mühendisi ücretlerinin belirlenmesi

MADDE 19 - (1) SJMMHK‘ larda ücretli olarak çalışacak sorumlu jeoloji mühendislerinin alacakları en az ücret tutarı gerekli zamanlarda Oda yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Oda yayınlarında duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 20 - (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin Odaya verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulunan, büro tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan ve tescile dair koşullarında meydana gelen değişikliği Odaya bildirmeyenlerin büro tescil belgesi Oda yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(2) SJMMH‘ni yürütürken, meslek onuru ve mesleki davranış kurallarıyla bağdaşmayan durumları saptananlar ve bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar yazılı olarak uyarılırlar. Uyarıya rağmen durumunu düzeltmeyenlerin büro tescil belgesi, Oda yönetim kurulu kararı ile bir aydan altı aya kadar askıya alınır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ve haklarında idari yaptırım kararı alınan SJMMHK‘ların SJM‘leri Oda yönetim kurulunca, onur kuruluna sevk edilir.

Yaptırımların uygulanması

MADDE 21 - (1) Yaptırımların uygulanmasında uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir;

a) Oda yönetim kurulu SJMMHK‘larla ilgili konuları otuz gün içinde karara bağlar.

b) Tescil belgesi süreli veya süresiz olarak askıya alınan SJMMHK‘lar, Oda yönetim kuruluna on beş gün içinde itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

c) Oda yönetim kurulu, tescil belgesi süreli veya süresiz olarak askıya alınan SJMMHK‘ları ilgili şubeye, temsilciliğe, valiliğe veya ilgili kurum ve kuruluşlara yazıyla bildirir. Ayrıca, bu durum yayın organlarında duyurulur.

Odanın yetkileri

MADDE 22 - (1) SJMMH-TB nin verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geçersiz kılınması ve mesleki denetim konularında yetkili organ Oda yönetim kuruludur. Oda yönetim kurulu, genel kuruldan almış olduğu yetki doğrultusunda, uygulamaya esas olacak genelge ve yönergeler hazırlayabilir.

(2) Oda Yönetim Kurulu, yürüteceği işlemlerde aşağıdaki hususlara uyar;

a) SJMMH-TB ni yenilemeyen SJMMHK‘lara hiçbir oda belgesi verilmez, büro tescil belgesi iptal edilir.

b) Çalışan SJM‘lerin ayrılması durumunda, SJM‘si kalmayan SJMMHK‘ların bir aylık süre içinde yeni bir SJM ile sözleşme imzalamaması durumunda büro tescil belgesi iptal edilir.

c) Büro tescil belgesi iptal edilen SJMMHK‘ların yeniden tescil başvurusu yapmaları durumunda kayıt işlemi yeniden yapılır ancak, eski tescil numarası verilir.

ç) Kanunlar, Birlik ve Oda yönetmelikleri gereğince, herhangi bir nedenle, meslekten men edilen SJM‘nin işine son verilmesi, ilgili tüzel kişiliğe noter aracılığıyla gönderilen bir yazı ile bildirilir.

d) SJMMH-TB almak için Odaya başvuran kişi ve kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

e) SJMMH-TB almış SJMMHK‘lar ve SJM‘lerine ait bilgiler Oda bilgi işletim sisteminde ve ilgili dosyalarda tutulur. Bu arşivlemede SJMMHK‘lara ait ticari unvan, ticari sicil ve ana sözleşme, çalışanlar, tescil, ceza durumları, iletişim, mesleki ürün ve benzeri konulara ilişkin bilgiler işlenir.

f) SJM‘ce hazırlanan proje, rapor ve benzeri mesleki ürünlerin üzerine Odanın öngördüğü ölçü ve biçimde hazırlanmış ve üzerinde Odanın ismi, amblemi, üyenin isim ve soyadı ile Oda sicil numarasının yazılı olduğu tip mühür basılır ve SJM‘nin imzası bulunur.

g) Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi çalışan SJM aynı zamanda şantiye hizmetinde de çalışıyorsa büro tescil belgesi alabilmesi için şantiyenin aynı il sınırları içinde olması zorunludur.

ğ) SJMMH-TB almış büro ve şirketler sadece çalışan SJM adına alacakları Oda kayıt belgesi ile ihalelere katılamazlar. Aynı zamanda ihale katılım belgesi almak zorundadırlar.

Yabancı mühendisler ile yabancı şirketler

MADDE 23 - (1) Jeoloji mühendisliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Türkiye‘de bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiliklerle ilgili konularda, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yasaklar

MADDE 24 - (1) SJMMH yapmak üzere Odadan tescil belgesi almış SJM‘ler, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer SJMMHK‘lerde sorumlu jeoloji mühendisi olarak görev alamaz.

(2) Farklı amaçlarla kurulmuş herhangi bir özel veya kamu kuruluşunda Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan jeoloji mühendisinin, SJMMHK‘lerde sorumlu jeoloji mühendisi olarak çalışma veya SJMMH-TB almak yönünde yapacağı başvurular kabul edilemez.

(3) Odadan SJMMH-TB alan SJMMHK‘lar, SJMMH-TB almayan kişi ve kuruluşlardan SJMMH‘leri alamazlar.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 25 - (1) 8/4/1982 tarihli ve 17658 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Jeolojisi Mühendisleri Odası Serbest Meslek Uygulaması Yapan Büroların Tanımı ve Tescil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılmış tesciller

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil olmuş olan SJMMHK lar, tescil yenileme işlemlerini yaptırmış olmaları kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. Değişik nedenlerle tescil yenilemenin gerçekleştirilmemesi, tescilin kapatılması, fesh veya SJM‘ye ait hisse oranlarında azalma olması koşullarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası