TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• YAPI YÜKSEKLİĞİ VE KAT ADEDİ GENELGESİ(19.07.2006 GÜN VE 1925-5075 SAYILI)

MEVZUAT BÖLÜMÜNÜN KURALLARI Burada yer alan içerik sadece siz ziyaretçilerimize mesleğimizle ilgili tüm mevzuata toplu olarak erişim sağlamak amacıyla derlenmiştir. Mevzuat bölümü güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak hukuki sorunların önemini dikkate alarak lütfen ayrıntılı ve güncel mevzuat için www.mevzuat.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Sayı         :B.09.0.TAU.0.17.00.00/1925-5075                                            19.TEMMUZ.2006

Konu         :İmar Planlarında Yapı Yüksekliği

                 ve Kat Adedinin Belirlenmesi

                 Genelgesi.

 

Genelge      2006/13

İlgi    : 06.07.2004 tarih ve 1628-7815 sayılı Genelgemiz.

       İlgi Genelgede ; "Fiziksel planlara altlık teşkil eden jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarda, sadece zeminin litolojik özellikleri ve dayanım gücü belirtilmek suretiyle tedbir ve önerilerin açıklanması gerekmekte olup, bu raporlar kat adetlerinin belirtilmemesi gerekmektedir. Yoğunluk ve bu doğrultuda oluşturulacak yapı yükseklikleri ve kat adetleri ancak imar planı kararları ile belirlenebilecek olup,...." ifadesinin Valilik ve Belediyelerden gelen yazı ve uygulamalara bakıldığında, başta Afet işleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan da gelen uyarı ve öneriler de dikkate alındığında, yeteri kadar anlaşılamadığı, uygulamalarda farklılık olduğu, telafisi mümkün olmayan uygulamalara yol açabileceği anlaşıldığı için ilgi Genelgeye açıklık getirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

İlgi Genelgenin uygulanmasında aşağıda belirtilen hususların önemle yerine getirilmesi gerekmektedir.

a)    Fiziksel planlara altlık teşkil eden jeolojik, jeotoknik ve jeofizik etüt raporlar, sadecezeminin litolojik özellikleri ve dayanım gücünü belirlemek amacıyla değil ; 7269 sayılıUmumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle alınacak Tedbirler ve Yapılacak YardımlaraDair Kanun`da tanımlı tüm doğal afet tehlikelerini değerlendirmek, litolojik birimlerinve yapısal unsurların konum ve davranış şekillerini belirlemek, jeolojik-jeotoknik-jeofıziktüm yerbilimsel verileri elde etmek, bu verilerin bölgesel olarak değerlendirilmesisonucunda, gerekiyorsa teknik gerekçelere bağlı olarak her türlü önlem ve öneriyitanımlayarak,  düzenli  ve  sağlıklı planlamaya altlık ve esas  oluşturması  amacıylayapılmakta ve yapılmalıdır.

b)    Plan  yapma,  yaptırma  ve  onaylama  yetkisine  sahip  tüm  kurum  ve  kuruluşlar,planlanacak alana ait jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan ve ilgili kurumtarafından onaylanmadan plan yapamaz, yaptıramaz ve onaylayamaz.  Buna aykırışekilde hazırlanan ve onaylanan planlarda, hukuki sorumluluk planı onaylayan kurum,kuruluş ve kişilere aittir.

c)    Mevcut onaylı imar planı olan alanlarda, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarıyenilenmeden ve ilgili kurum tarafından onaylanmadan yoğunluk ve kat yüksekliğiarttırıcı imar planı revizyonu yapılamaz.

d)    Yoğunluk ve kat yüksekliği arttırmak amacıyla hazırlanacak imar planına esas yenijeolojik-jeoteknik etüt raporlarının bir önceki çalışmadan daha detaylı, daha fazla veri,yorum, önlem ve öneri içermesi gerekmektedir.

e)    Onaylı imar planı olan alanlarda bahse konu etüt raporları güncellendikten sonra, imarplanlarında revizyona gidilerek kat artırımı gündeme gelmesi halinde, Plan Yapımına AitEsaslara Dair Yönetmelik`e göre yoğunluk artırımı sözkonusu olacağı için öncelikle`gerekli teknık-sosyal altyapı alanlarının imar planında belirlenmesi gerekmektedir.

 

f)    İmar planlarında, yoğunluk ve bu doğrultuda oluşturulacak yapı yükseklikleri ve katadetleri genel olarak imar planı kararları ile belirlenecektir. Ancak, alandaki doğal afettehlikeleri  ve  yerel  zemin koşullarının  gereklilikleri  nedeniyle,  alana  ait jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının sonucunda belirlenmiş önlemli alanlarda, kütlesel yoğunluk(alanda inşa edilecek yapıların arazideki yoğunluk dağılımı) ve kat yüksekliği önerilerigetirebilir. Bu öneriler imar planı yapımı ve onayında dikkate alınmalıdır.

g)    Alana  ait jeolojik-jeoteknik  etüt  raporu  sonuçlarına  göre  getirilmiş  olan  kütleselyoğunluk ve kat yüksekliği önerileri yerine, ilgili kurum tarafından onaylanan, bir öncekiçalışmadan daha ayrıntılı olarak hazırlanmış, daha fazla veri, yorum, önlem-öneri veproje içeren çalışmalar sonucunda yeni öneriler getirilebilir.

h) Bina statik projesine esas olmak üzere hazırlanan parsel bazında zemin etüt raporlarının sonuçlarına göre yoğunluk ve kat yüksekliği artırımına yönelik plan revizyonu yapılamaz.

 

                                                                                                    (İMZA)

                                                                                        Faruk Nafiz ÖZAK

                                                                                                     Bakan

 

       

 

Dağıtım       :

-Tüm Bakanlıklara

-Tüm Valiliklere

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası