TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Üyeleri arasında sosyal yardım ve dayanışmayı geliştirmek ve yaygınlaştırmak, mesleki haklar ve demokrasi mücadelesi sürecinde rol alan üyelerimizin doğacak mağduriyetlere karşı korumak için sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonunun kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Üyeleri arasında sosyal yardım ve dayanışma amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonunun kullanım esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 5inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu

MADDE 4 (DEĞİŞİK)- (1) Fon gelirleri şunlardır;

a)Kişi ve kurumların bağışları

b) Fon yararına yapılan Oda etkinliklerinden elde edilen gelirler

c) Oda gelirlerinden, Yönetim Kurulu kararı ile ayrılan tutarlar. Bu tutar cari yıl içinde gerçekleşen Oda üye aidat gelirlerinin yüzde iki‘sinden az olamaz. Oda Yönetim Kurulu kararı ile bu oran üye aidat gelirlerinin en fazla % 10‘una kadar arttırılabilir. Kullanılmayan fon miktarı Oda bütcesine aktarılır.

ç)Fona yapılan geri ödemeler

(2)Fon giderleri şunlardır;

a) Yapılan yardımlar

(3) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu, Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre bütçelenir.

(4)Sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu, Oda Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine göre bütçelenir.

Yardım için başvuru koşulları

MADDE 5 - (1) TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası‘na sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla üyelerin veya üyenin 1.derece yakınlarının yapacağı başvurularda aşağıdaki belgeler istenir;

  1. Dilekçe,

  2. Hastaneden alınan rapor,

  3. Mahkeme kararları,

ç)İşten çıkartılma belgeleri

d)Özgeçmiş, aile bireyleri (anne, baba, kardeş) ve gelirlerine ilişkin yazılı bildirim

(2)Başvurular Oda birimlerince bir üst yazı ekinde Oda Yönetim Kurulu‘na iletilir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma esasları

MADDE 6 - (1) Yardımlar aşağıdaki esaslara göre haksahiplerine verilir;

a) TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından verilen yardımlar karşılıksızdır.Ancak savunma ve yargı giderleri konusunda yapılan yardımlar davanın kazanılması durumunda Haksahibi tarafından Fona geri ödenir.

b)Yardım başvuruları; Oda Başkanı, Oda İkinci Başkanı, Oda Saymanı, Oda Yazmanı ve Oda Denetleme Kurulu‘nu temsilen bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşan "Sosyal Yardımlaşma Değerlendirme Kurulu‘nca" sonuçlandırılır. Kurul Üyeleri Oda Yönetim Kurulunun göreve başlamasını takip eden bir ay içinde Yönetim Kurulu‘nca görevlendirilir. Görev süresi iki yıl olup bir sonraki Genel kurul‘da sona erer.

c) Sosyal Yardımlaşma Değerlendirme Kurulu‘nca değerlendirme sonuçları açıklanmadan yardım ödemesi yapılmaz.

ç) Fon, Oda üyelerinin ekonomik, demokratik ve mesleki haklar mücadeleleri sonucu karşılaşacakları durumlar ile, üye ve ailelerine ilişkin özel durumlarda aşağıdaki şekliyle işletilir:

1)Üyelerin işyerindeki karşılaştıkları sorunlara ilişkin hak arama uğraşları ile ilgili savunma ve yargı giderlerinin yüzde yetmişbeşine kadar kısmı yazılı belgeler ibraz edilmek koşuluyla yardım yapılır. Davanın kazanılması halinde bu yardım Fon‘a üye tarafından geri ödenir.

 

2) (DEĞİŞİK) Üyenin sosyal güvencesiz çalışması koşullarında iş kazasında çalışma yeteneğini kaybetmesi veya yaşamını yitirmesi durumu ile uzun süreli tedavi gerektiren hastalık halinde, belgelenmesi koşulu ile kendisine, eş veya çocuklarına bir kez olmak üzere, içinde bulunulan cari yılın Oda üye yıllık aidat tutarının yirmi katını aşmayacak miktarda yardım yapılır.

Diğer yardımlara ilişkin esaslar

MADDE 7-(DEĞİŞİK)(1) Gerekli durumlarda Burs Değerlendirme Kurulu‘nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu‘nun kararı ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan cari yılda bir defa olmak üzere Jeoloji Mühendisliği Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim yardımı yapılabilir. Bu yardımlar, eğitim yılında en çok beş kişiyi ve yardım miktarı da altı (6) aylık burs tutarını geçemez.

Yardımın geri alınması

MADDE 8-(1) Üyeye yapılan yardımın,üyenin yanlış beyanına dayalı olarak gerçekleştirildiğinin anlaşılması durumunda yardımın geri alınması sağlanır ve üyeye yönelik Disiplin işlemleri yapılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu‘nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no‘lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası