TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE ve ÖRGÜTLÜLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Jeoloji Mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin, öğrenim süreleri boyunca Jeoloji Mühendisleri Odası ile ilişkilerini sağlamak, oda etkinliklerine katılımını özendirmek, bireylere henüz öğrenciyken oda kültürünü, oda tarihini, oda bilincini taşımak, eğitim-öğrenim sorunlarına ve çözümlerine yönelik çalışmalar yapmak, sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, mühendislik-mimarlık eğitimi gören diğer öğrencilerle iletişimi ve dayanışmayı geliştirmek, bilimi ve mühendislik bilgisini toplumsal çıkarlar için kullanan bir anlayışın öğrenciler içinde gelişmesini sağlamak ve bu anlamda eğitimin metalaşmasına karşı çıkan, özerk, bilimsel ve demokratik üniversite taleplerini dile getiren jeoloji mühendisliği öğrencilerinin örgütlülüğünü sağlamak, Jeo-Genç öğrenci üye örgütlülüğünü geliştirmek için yürütülecek işlemler ile Öğrenci üyelik, üyelerin hak ve sorumlulukları, kurul ve temsilcileri ile görev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1)Bu yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 5inci, 6ıncı ve 8inci maddelerine ve TMMOB-Öğrenci Kolu Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Üyeliği

Üyelik

MADDE 3 - (1) Türkiye’de jeoloji mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden Öğrenci üyelik için aşağıdaki belgeler istenir;

a)Üyelik dilekçesi,

b)Üye Bilgi Formu,

c)Öğrenci Belgesi

d)İki adet vesikalık fotoğraf

(2) Öğrenci üyelerin kayıt bilgileri TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Bilgi İşletim sisteminde tutulur.

Öğrenci üyelik kimlik kartı

MADDE 4 - (1) Öğrenci üyelere “Öğrenci Üye Kimlik Belgesi” verilir.

Kayıt yenileme

MADDE 5 - (1) Öğrenci üye, her öğretim dönemi başlangıcından itibaren bir ay içinde, yeni öğrenim belgesi ile bağlı olduğu Oda veya Şube Yönetim Kurullarına, İl veya İlçe Temsilcilikleri’ne başvurarak, kaydını yeniler ve Öğrenci Üye Kimlik Belgesi’ni onaylatır.

Öğrenci üyelerin hak ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) Öğrenci üyelerin hak ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a)Oda hizmetlerinden, asıl, onur ve geçici üyelere sağlanan kolaylıklar kapsamında yararlanırlar,

b)Öğrenci üyeler Oda Öğrenci Komisyonlarının doğal üyeleridir.

c)Oda/Şube Yönetim Kurulu kararı ile Oda/Şube komisyonlarına ve çalışma gruplarına ”Öğrenci Üye” statüsünde katılırlar, ancak karar gerektiren konularda oy kullanamazlar.

ç)Oda/Şube Genel Kurullarına katılabilir, ancak Oda/Şube organlarına aday olamaz ve seçimlerinde oy kullanamazlar,

d)Kayıt, kayıt yenileme ve üyelik ödentileri vermezler,

e)Oda bilimsel etkinliklerinden ve süreli yayınlardan (mavi gezegen hariç) ücretsiz, diğer yayınlar ve malzemelerden Oda Yönetim Kurulu’nun belirlediği oranda ve en az yüzde yirmibeş indirimli olarak yararlanırlar,

f)Oda’nın sağlayabildiği staj ve burs olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar,

g)Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkileri kullanamazlar,

ğ)Oda ile yakın ilişki kurmaya, jeoloji mühendisliği öğrencilerinin ortak yararını, edinecekleri jeoloji mühendisliği mesleğinin amaç ve ilkelerini gözetmeye özen gösterirler,

h)Diğer mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencileri ile yakın ilişki kurmaya,

ortak yararlarını ve edinecekleri mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin amaç ve ilkelerini gözetmeye özen gösterirler.

ı)Oda/şube danışma kurulu toplantılarına her bir jeoloji mühendisliği bölümünü temsilen bir üye olmak üzere “Öğrenci Üye” statüsü ile katılırlar.

i)Diğer öğrenci kulüp, topluluk ve oluşumlarla etkileşim halindedirler.

Öğrenci üyeliğin sona ermesi

MADDE 7 - (1) Öğrenci üyelik aşağıdaki koşullarda Oda Yönetim Kurulunun kararı ile sona erer;

a)Öğrenci üyeliğinin yenilenmemesi,

b)Öğreniminin herhangi bir nedenle sona ermesi,

c)Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar nedeniyle.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Temsilciliği, Yürütme Kurulu, Temsilciler Kurulu

Öğrenci Temsilciliği

MADDE 8 - (1) Oda, Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümleri’nde “JMO-Üniversite Öğrenci Temsilciliği” oluşturur.

Öğrenci Temsilciliği’nin Oluşumu

MADDE 9 - (1) Öğrenci üyeler, eğitim döneminin başladığı ilk ay içerisinde, Oda Üniversite İşyeri Temsilcisi’nin öngördüğü yer, zaman ve başkanlığında yaptıkları ilk toplantıda, katılanların arasından bir “Öğrenci Temsilcisi” ve iki “Öğrenci Temsilci Yardımcısı”nı, bir yıllık görev süresi için seçerler. Temsilcilik üyelerinden en az birinin kadın üye olması zorunludur.

Öğrenci temsilciliği’nin görev ve sorumlulukları

MADDE 10 - (1) Öğrenci Temsilciliği’nin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a)Jeoloji eğitiminin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda komisyonlar kurmak,

b)Öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak,

c)Jeoloji mühendisliği alanlardaki sorunları, uygulanan politikaları ve sonuçlarını araştırmak, bunların çözümüne katkı sağlamak,

ç)Doğrudan doğruya kendi sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşmasına çalışmak,

d)Üniversitelerin sorunlarına yönelik alternatif politikalar oluşturmak; üniversitelerin çağdaş, demokratik, bilimsel kurumlar olması yönünde çaba harcamak,

e)Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal gereksinmelerinin karşılanmasına katkı sağlamak ve buna ilişkin ürünlerin sunulmasına ve yayılmasına çalışmak,

f)Öğrenci Temsilciliği çalışmalarına ve öğrenci üyeliğe, bölümlerindeki öğrencilerin katılımını sağlamak,

g)“JMO Jeo Genç Öğrenci Kurultayı” nın öngörülen aralıklarla düzenlenmesi çalışmalarına katılmak,

ğ) TMMOB Üniversite Öğrenci Temsilciliği amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak,

h)Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitimi gören diğer öğrencilerle iletişimi ve dayanışmayı geliştirmek,

ı)Bağlı bulunduğu Oda Merkezi veya Şube’nin Genel Kurul, Danışma Kurulu, çağrılması durumunda komisyon ve diğer toplantılarına karar gerektiren konularda oy kullanmaksızın katılmak.

i)Diğer öğrenci kulüp, topluluk ve oluşumlarla etkileşim halinde olmak,

j)Cinsiyet ayrımcılığına karşı olup, pozitif ayrımcılık yapmak,

k)İki yılda bir yapılan öğrenci üye kurultayına katılmak ve katkı koymak

l)Oda-öğrenci örgütlülüğünün yayını olan ve yılda en az üç defa periyodik olarak

çıkartılan Diskordans dergisine katkı koyup, destek olmak,

m)Temsilciler Kurulu toplantılarına katılarak, çalışmalarına aktif destek ve katkı

koymak.

Çalışma Biçimi

MADDE 11 - (1) Öğrenci Temsilcileri, öğrenci üyelerle birlikte, en az ayda bir kez olmak üzere gerektiğinde Oda işyeri temsilcisinin de katılımı ve jeoloji mühendisliğinin diğer öğrencilerine açık bir biçimde toplanır. Görev ve sorumlulukları kapsamında faaliyetler yürütülmesini programlayıp, görüş, öneri ve çözümleri tartışıp üreterek, yürütme kurulu ile koordineli olarak hayata geçirir.

Öğrenci örgütlülüğü jeo-genç yürütme kurulu oluşumu

MADDE 12 - (1) Oda Genel Merkezi tarafından, en fazla yüzde yirmibeşi Oda Asıl üyelerinden olmak üzere, öğrenci üyeler arasından yeter sayıda öğrenci üyeden yürütme kurulu oluşturulur.

Öğrenci örgütlülüğü jeo-genç yürütme kurulu çalışma biçimi

MADDE 13 - (1) Yürütme kurulu, Oda Yönetim Kurulu üyelerinin birinin katılımı ile ayda en az bir kez toplanarak çalışmalarını yürütür. Çalışmalarını gerektiğinde Oda merkezinde oluşturulacak “Oda Öğrenci Üye Komisyonu” ile birlikte, Oda ilkeleri ve bu yönetmelik çerçevesinde sürdürür.

Öğrenci örgütlülüğü jeo-genç yürütme kurulunun görevleri

MADDE 14 - (1) Yürütme kurulunun görev ve sorumlulukları aşağıdadır;

a)Öğrenci temsilciliklerinin görev ve sorumluluklarına sahiptir.

b)Öğrenci temsilcikleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlar.

c)Öğrenci temsilciliklerinin faaliyetlerini takip ederek, öneri ve katkılarda bulunur,

ç)Öğrenci kurultayı ile, bilimsel ve sosyal etkinliklere katılım koşullarını oluşturur,

d)Temsilciler kurulu toplantılarını örgütler,

e)Jeo Genç yayın ve iletişim faaliyetlerini yürütür,

Temsilciler kurulu oluşumu

MADDE 15 - (1)Öğrenci üye temsilcileri ile yürütme kurulu üyelerinin oluşturduğu kuruldur.

Çalışma ve Toplanma biçimi

MADDE 16 - (1)Temsilciler kurulu Oda ve yürütme kurulunun belirleyeceği yer, tarih ve gündemle yılda en az bir kere toplanarak çalışmalarını sürdürür. Toplantılarına gerektiğinde Oda öğrenci üye komisyonu da katılarak gündemindeki konuları görüşür. Kurul, her temsilciliğin ve öğrenci üye örgütlülüğü bütününün çalışmalarını değerlendirerek, faaliyet raporunu sunar, öğrenci üye kurultayı ve gelecek döneme ilişkin program ve önerileri hazırlar. Her türlü öneriyi, azınlık düşünceleriyle birlikte raporlaştırır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci Üye Komisyonları

MADDE 17 - (1) Jeoloji Mühendisliği eğitimi verilen Üniversitelerin bulunduğu İl Temsilciliği, Şube ve Oda Merkezinde Oda Öğrenci Üye Komisyonları kurulur.

Oda merkezinde kurulan öğrenci üye komisyonundan seçilen birer üye , TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik ile TMMOB- Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği’nde tanımlı görevleri yerine getirir.

Mali Konular

MADDE 18 - (1)Öğrenci Temsilciliklerinin kendilerine ait ayrı bütçeleri yoktur; her türlü harcamaları, Oda Bütçesi’nde, bağlı bulundukları Şube veya İl ve İlçe Temsilcilikleri’ndeki kendilerine ayrılan ödenekten karşılanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu’nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no’lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası