TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ONUR ÜYELİĞİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jeoloji Mühendisleri Odası’na ve jeoloji mühendisliği mesleğine özel katkıları ile Oda amaçlarına uygun çalışan ve yardımda bulunan kişilere verilecek Oda Onur üyeliği sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Jeoloji mühendisliği mesleğine yurt içinde ve dışında eğitim, araştırma, yayın vb. maddi ve manevi katkıları bulunan, jeoloji mühendisi olmayan kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 6ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Adaylık

MADDE 4- (1) Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri tarafından Onur Üyeliği’ne uygun görülen ve gerekçeleriyle Oda Yönetim Kurulu’na önerilen ve/veya Oda Yönetim Kurulu’nca belirlenen kişiler, “Onur Üye Aday Adayı” olurlar.

Seçim

MADDE 5- (1) JMO Bilimsel ve Teknik Kurulu ile Onur Kurulu’nun da görüşü alınarak, Oda Yönetim Kurulu’nca “Onur Üyesi” olarak önerilen adaylar, Oda Genel Kurulu kararı ile “Jeoloji Mühendisleri Odası Onur Üyesi” seçilirler.

Kayıt ve üyelik belgesi

MADDE 6- (1) Onur Üyeleri, Onur Üyeliği Kayıt Defteri’ne kayıt edilirler. Kendilerine Onur Üye numarasını içeren Onur Üyeliği Plaketi ve Beratı verilir.

Onur Üyesinin Hakları

MADDE 7 -(1) Onur Üyeleri, Jeoloji Mühendisleri Odası’nın protokol listesinde yer alırlar. Oda’nın her türlü bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel etkinliklerine katılabilirler.

Onur üyeliğinin sona ermesi

MADDE 8- (1) Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği esaslarına aykırı davranan Onur Üyesi’nin üyeliği, JMO Bilimsel ve Teknik Kurulu ile JMO Onur Kurulu’nun görüşü de alınarak oluşturulan Oda Yönetim Kurulu’nun önerisine göre, Oda Genel Kurulu’nca geri alınır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 9- (1)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Oda Yönetim Kurulu’nun 10/01/1997 tarih ve 310 sayılı kararına göre uygulanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Onur Üyeliği Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik Oda 20.Olağan Genel Kurulu’nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no’lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası