TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM EŞGÜDÜM KURULU KURULUŞ VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları arasında başta eğitim programları olmak üzere Jeoloji Mühendisliği eğitimine yönelik her konuda işbirliğini arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, plan ve program hizmetlerine ilişkin çalışmaların verimli ve etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamak, Oda ile gerek bölüm başkanlıkları gerekse Yüksek Öğrenim Kurulu ve ilgili bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek üzere oluşturulacak Kurulun kuruluş, görev ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Eşgüdüm Kurulu`nun kuruluş, görev ve çalışma usullerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, Bu Yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin 5inci maddesi ve 22 Haziran 2003 tarihinde toplanan I. Eğitim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi`nin 18inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Oda: TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası`nı TMMOB: Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni Kurul: Eğitim Koordinasyon Kurulu`nu, Kurul Başkanı: Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanı`nı,

BTK: TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurulu`nu

ifade eder.

Kurulun oluşumu

MADDE 5 (DEĞİŞİK)- (1) Kurul, Oda‘nın bir danışma birimidir. Kurul; Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, BTK Başkanı ve veya ilgili üyesi ve Oda Merkezindeki Öğrenci Üye Komisyonu‘nu temsilen bir üye ile Jeoloji Mühendisliği eğitimi veren Bölüm Başkanlarından oluşur

(2)Kurula Oda Başkanı başkanlık eder. Kurul`un ilk toplantısında bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçilir.

Kurulun toplanması

MADDE 6 (DEĞİŞİK)- (1) Kurul yılda en az bir kez toplanır. Kurul Başkanı gerekli gördüğü konularda görüş almak üzere Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul toplantıları gündemli olarak yapılır. Toplantı çağrısı gündemle birlikte en az bir ay önce Kurul üyelerine iletilir.

Kurul başkanının görevleri

MADDE 7- (1) Başkan, Kurulu idari makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder; Kurul çalışmalarını, TMMOB ve Oda Ana Yönetmelikleri`ne, Oda Genel Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür; Kurul adına sözlü ve yazılı açıklama yapar.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a) Jeoloji mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde, çağın gereklerine uygun nitelik ve nicelikte jeoloji mühendisi yetiştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak, kamuoyu oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmak,

b) Jeoloji Mühendisliğini ve eğitimini ilgilendiren konularda uluslar arası gelişmeleri takip etmek, yurtdışı üniversiteler ve meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak,

c)Özelde Jeoloji mühendisliği eğitimi genelde mühendislik eğitimi üzerine ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenen etkinliklere katılmak, benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde Oda adına görev almak, benzeri etkinliklerin düzenlenmesi için Oda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

ç)Jeoloji Mühendisliği Bölümlerindeki akademik sorunlar, teknik alt yapı sorunları ve jeoloji mühendisliği öğrenci sorunları üzerine araştırma yapmak, konuya ilişkin rapor hazırlamak ve Oda Yönetim Kuruluna sunmak

d)Jeoloji Mühendisliği alanındaki kurultay, sempozyum vb etkinliklerin ulusal düzeyde takibini yapmak ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

e)Jeoloji ve Jeoloji mühendisliği alanındaki yayınları izlemek, yayınlardaki kaliteyi yükseltecek öneriler geliştirmek,

f) Jeolojinin temel bilgilerinin toplumda yaygınlaşması, jeoloji derslerinin temel ve orta eğitim programları içinde yer almasını sağlamak,

g)Değişik kurumlarca hazırlanan mesleki konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve şartnamelere ilişkin görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak.

Geçici çalışma grupları

MADDE 9- (1) Kurul Başkanı, Kurulun gerekli gördüğü hallerde üniversite ve kamu kuruluşlarında çalışan üyelerden geçici çalışma grupları oluşturabilir. Bu durumda geçici çalışma grubuna üyelerden en kıdemlisi başkanlık eder.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu`nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no`lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası