TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİMSEL ve TEKNİK KURUL YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki konulardaki gelişmelerin daha sistematik bir şekilde izlenmesini sağlamak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nde tanımlı Bilimsel ve Teknik Kurul‘unun görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 02.08.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 14üncü ve 42 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilimsel ve Teknik Kurul‘un Oluşumu

MADDE 3 - (1) Bilimsel ve Teknik Kurul; Oda Yönetim Kurulu tarafından bilimsel ve teknik konulara yönelik olarak konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip birer temsilci üyeden kurulur;

a)genel jeoloji-jeoloji hizmetleri,

b)jeoteknik-mühendislik jeolojisi,

c)maden jeolojisi,

ç)endüstriyel hammaddeler ve doğal taşlar,

d)enerji hammaddeleri, petrol ve jeotermal

e)hidrojeoloji,

f)çevre jeolojisi,

g)kıyı ve deniz jeolojisi,

ğ)doğal afet-jeolojik tehlikeler,

h)jeoloji eğitimi ve AR-GE,

ı)meslek etiği,

i)Sondaj,

j)mesleki hukuk.

(2) Oda Yönetim Kurulu kararı ile yeni üyelik tahsis edilebilir veya mevcut üyelikler kaldırılabilir.

Bilimsel ve Teknik Kurul Üyeliğine Atama

MADDE 4 - (1) Oda Yönetim Kurulu göreve geldiği günden itibaren en fazla iki ay içinde Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerini görevlendirir.

(2) Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır ve Oda Genel Kurulu sonrası yeniden oluşan Oda Yönetim Kurulu tarafından, yeni BTK üyeleri görevlendirilinceye kadar devam eder.

Çalışma Biçimi

MADDE 5-(1) Bilimsel ve Teknik Kurul üyeleri atama kararından itibaren on beş gün içinde ilk toplantılarını yaparak, aralarından, bir Başkan, bir İkinci Başkan ve bir Sekreter üye seçerler. Toplantıları Başkan, yoksa, bulunma sırasına göre İkinci Başkan ve Sekreter üye yönetir.

(2)Bilimsel ve Teknik Kurul; belirledikleri toplantı aralıklarının yanı sıra, TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun veya Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerinin istemi veya sekreter üyenin çağrısı üzerine, gündemli olarak, toplanır.

(3)Bilimsel ve Teknik Kurul kararlarını, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile alır. Alınan kararlar, Karar Defteri‘ne yazılarak, üyelerce imzalanır ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunulur.

Çalışma Grubu ve Çalışma Alt Grubu

MADDE 6 - (1) Bilimsel ve Teknik Kurul üyeleri görevli oldukları konularda çeşitli Çalışma Grupları kurarlar. Çalışma Grupları, gerektiğinde özel konularda Çalışma Alt Grupları kurabilirler.

(2)Bilimsel ve Teknik Kurul‘un asıl üyesi Çalışma Grubu‘nun Başkanı‘dır, üyelerini, sekreterini ve çalışma biçimini kendisi seçer.

(3)Çalışma grubu ve Çalışma Alt grupları çalışmaları Bilimsel Teknik Kurul‘da tartışılır ve özet rapor Sekreter üye aracılığıyla Oda Yönetim Kurulu‘na sunulur.

Bilimsel ve Teknik Kurul‘un Görev ve Sorumluluklar

MADDE 7(DEĞİŞİK)- (1) Bilimsel ve Teknik Kurul‘un görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

a)Oda Yönetim Kurulu‘na bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapar,

b)Jeoloji mühendisliği mesleğinin bilimsel ve teknik konularında araştırmalar yaparak, görüş oluşturur ve Oda Yönetim Kurulu‘na önerilerde bulunur,

c)Jeoloji mühendisliği mesleğinin uygulama alanlarına ilişkin yasal düzenlemeler konusunda araştırmalar yaparak, görüş oluşturur,

ç)Kurula iletilen bilimsel ve teknik yayınların redaksiyonunu yapar, yaptırır ve görüş bildirir,

d) Kurultay, sempozyum, çalıştay, açık oturum, konferans, anket, mesleki gezi, mesleki söyleşi, vb.nin düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, önerilerde bulunur,

e)Jeoloji mühendisliği mesleği ile ilgili çeşitli bilimsel ve teknik standartlar konusunda çalışmalar yapar, önerilerde bulunur,

f)Jeoloji eğitimi yapan üniversitelerle, uygulayıcı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak girişimlerde ve jeoloji eğitiminin, üretimle olan ilişkilerini geliştirici önerilerde bulunur,

g)Ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu konuların seçiminde, üniversiteler ve uygulayıcı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur,

ğ)Türkiye Jeoloji Kurultayı‘nın düzenlenmesi, kurultayda işlenecek konuların belirlenmesi ve kurultay programının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapar, Oda Yönetim Kurulu ve Kurultay Düzenleme-Yürütme Kurulları‘na önerilerde bulunur,

h)Ödül standartları hazırlar, ödüller hakkında önerilerde bulunur,

ı)Geleneksel "en iyi staj raporu" yarışmasına katılan raporların değerlendirmesini yapar,

i)Jeoloji mesleğini ilgilendiren kamu yararına yönelik konularda, Oda Yönetim Kurulu kararıyla ve Oda adına; açıklamada bulunur, konferans ve bildiri verir, temsilen katılır ve görüş bildirir,

j) Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik, Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Onur Üyeliği Yönetmeliği ile Jeoloji Mühendisleri Odası Hizmet Ödülü Yönetmeliği‘nde Kurula ilişkin tanımlanan görevlerini yerine getirir

k)Oda Danışma Kurulu toplantılarına katılarak Kurul çalışmalarını aktarır, gündeme yönelik konularda görüş ve önerilerini bildirir.

l)Çalışma dönemi sonunda, dönem içinde gerçekleştirdiği çalışmalar ile bir sonraki döneme ilişkin önerilerini de kapsayan raporu, Oda Genel Kurulu öncesi, Oda Yönetim Kurulu‘na verir,

m)BTK, yaptığı tüm çalışmalarından, Oda Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.

n) Yönetim Kurulu tarafından iletilen kitap vb. yayınların basılması veya başka yayınevi tarafından basılmış yayınların Oda birimlerinde hizmete sunulması hususunda yönetim kuruluna görüş oluşturmak.

Bilimsel ve Teknik Kurul Üyeliğinden Ayrılma

MADDE 8- (1) Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerinden, toplantılara, geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç kez katılmayanlar, istifa etmiş sayılır. İstifa eden üyenin yerine, Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

Oda Yönetim Kurulu İle Koordinasyon

MADDE 9- (1) Oda Yönetim Kurulu‘nun Mesleki Uygulamalar üyesi, Bilimsel ve Teknik Kurul toplantılarına sürekli katılarak, gerekli koordinasyonu sağlar.

(2)Bilimsel ve Teknik Kurul toplantılarına ihtiyaç duyulması halinde Şube Yönetim Kurulları‘ndan, İl ve İlçe Temsilciliklerinden veya üyelerden, diğer mühendislik ve mimarlık meslek disiplinlerinden katılımcı davet edilir.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 10- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 18. Oda Genel Kurulu‘nda kabul edilen 15.03.2002 tarihli TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel ve Teknik Kurul Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu yönetmelik Oda 20. Olağan Genel Kurulu‘nun 25.Mart.2006 tarih ve 2 no‘lu kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası