TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
• TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ ( DEĞİŞİKLİKLERİ İÇERMEKTEDİR)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

       Tarihi                                     Sayısı

     02/08/2002

                24834

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

          Tarihi                                                Sayısı

1-

08/07/2006

                26222

 Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tarih                                                           Sayısı

2-

17.07.2010

27644

 3-  13.05.2012  28291

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası

Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasının işlev, işleyiş ve amaçlarını; üyelerinin, Oda organlarının görev ve yetkilerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği /TMMOB‘ni,

Oda: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,

Şube: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Şubesini,

Üye: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üyesini,

Birlik Delegesi: TMMOB Genel Kurulunun Jeoloji Mühendisleri Odası Delegesini,

Delege: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Kurul Delegesini,

tanımlamaktadır.

Madde 4 - Oda merkezi Ankara‘dadır. Oda Genel Kurulu kararı ile Şubeler, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Temsilcilikler açılabilir ya da kapatılabilir.

Madde 5 - Kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olan Oda‘nın amaçları başlıca iki grup altında toplanır.

a) Meslek ve üyelere ilişkin amaçlar;

1) Tüm jeoloji mühendisi ve yüksek mühendislerini üye kaydederek, üyeler arası dayanışmayı sağlamak,

2) Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak ve bu hak ve yetkiler çerçevesinin korunması ve genişletilmesi yönünde çalışmalar yürütmek; bunların, meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla, uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

3) Üyelerinin, iş ve toplumsal güvenliklerini sağlama ve cinsiyet ayrımcılığını giderme yönünde çalışmalar yapmak, gerekli önlemleri almak,

4) Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalar yapmak ve gerekli gördüğü önlemlerin alınmasını sağlamak; üyelerinin demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması için her türlü girişimde bulunmak,

5) Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak; diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

6) Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, statü ve benzeri mevzuatın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında ilgili mercilerle işbirliği yapmak; kendisinden istenen veya alternatif görüş ve raporları hazırlamak,

7) Meslek alanları ile ilgili teknik kitap, gazete, dergi ve benzeri yayınlar yapmak; bu alanlarda yapılan yayınları izlemek, bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak; yayın konusunda gerektiğinde yerli/yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

8) Jeoloji öğretimi yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, güncel koşulların ve ülke yararının gerektirdiği nitelik ve nicelikte jeoloji mühendisi yetiştirilmesi için her türlü girişimde, öneri ve katkıda bulunmak; jeoloji mühendisliği öğrencilerinin sorunlarını incelemek; diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, bunların gerçekleştirilmesi için girişimde bulunmak; öğrencileri mesleğe hazırlayacak staj ve eğitim çalışmalarında bulunmak; bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek ve öğrencilerin Oda etkinliklerine katılımını özendirmek, Oda amaçları doğrultusunda öğrenci üyeliğini yaygınlaştırmak,(1)

9) İlgili üyelerinin mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak üzere, gerekirse ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek. Üyelerinin, meslek içi ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan uzmanlık sicil dosyaları tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu, özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişi önermek,

10) Birden fazla mühendislik mesleğinin birlikte çalışmasını gerektiren konularda, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak ve bunlara ilişkin yönetmelik tasarıları hazırlayarak, Birlik Genel Kurulunun onayına sunmak,

11) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlardaki dış ülkeler ve uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak.

12) Serbest Jeoloji Mühendisliği ve Müşavirliği Hizmetlerini icra etmek üzere kurulan büro ve şirketlere Tescil Belgesi vermek, Sorumlu Jeoloji Mühendislerinin hazırlayacağı mesleki ürünlerin ilgili yasa ve yönetmelikler ile Oda yönetmeliklerine ve standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla mesleki denetimi yapmak,(1) 

13) Birlik, Birliğe bağlı odalar,diğer meslek kuruluşları, üniversiteler ve sendikalarla Oda amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak,(1)

14) sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde şube, il ve ilçe  temsilciliği ile işyeri temsilcilikleri kurmak,(1) 

15)Oda bilgi işletim sistemi kurmak.(1) 

b) Kamu yararına ilişkin amaçlar;

1) Temel jeoloji bilgilerinin toplumda yaygınlaşması ve jeolojinin temel eğitim içinde yer alması için her türlü çalışmayı yapmak, girişimlerde bulunmak,

2) Kamu yararının gözetilmesi temelinde, mesleği ilgilendiren konularda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için gündem belirlemek, meslek mensupları ve kamuyu ilgili gündem çerçevesinde bilgilendirmek; bu amaçla baskı grubu oluşturmak ve sözkonusu düzenlemelerin yasal hale gelmesi için alternatif taslaklar hazırlamak; sonuçlanmaları için gerekli mercilerde girişimlerde bulunmak,

3) Kamu yararı doğrultusunda; yurt kalkınmasının vazgeçilmez kaynaklarından olan maden, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, su buharı, petrol ve benzeri doğal kaynakların araştırılması, bulunması ve işletilmesinin her aşamasında mesleki yetki ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi için gerekli bilimsel, teknik ve hukuksal çalışmaları yapmak; doğal kaynakların aranması, bulunması, işletilmesi, üretimi ve kalitesinin artırılması ve bu etkinlikler nedeniyle oluşacak çevre sorunları konularında her türlü çalışmayı yapmak, görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak,

4) Mühendislik yapılarının yer ve güzergah seçimi, temel jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılması, yeraltı araştırmalarının programlanması gibi mesleği ilgilendiren konulardaki teknik hizmet esaslarının belirlenmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak katkıda bulunmak ve görüş belirtmek,

5) Mesleki terim ve kavram birlikteliği sağlamak üzere çalışmalar yapmak; jeoloji çalışmalarına ilişkin kural ve standartları belirlemek; sonuçları, kuruluşların ve üyelerin yararlanmasına sunmak,

6) Mesleğin gelişmesi ve tanıtılmasıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans ve sergiler düzenlemek; bu amaca yönelik diğer kuruluşların çalışmalarına katılmak,

7) Korunmaya değer, jeolojik miras niteliğindeki oluşumların belirlenmesi ve koruma altına alınması için gerekli çalışmaları yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeler

Üyelik

Madde 6 - Oda üyeleri;

a) Asıl üyeler: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde jeoloji mühendisliği veya yüksek mühendisliği mesleğini yürütmeye yasal olarak yetkili bulunanlardan Oda‘ya başvuranlar, Oda‘nın asıl üyeleridir. Oda kayıtlarında ve mesleği yürütmede lisans eğitimi esastır. Oda‘ya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

b) Geçici üyeler: Türkiye‘de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, jeoloji mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Oda‘ya geçici üye olarak kaydolurlar. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamazlar; ancak, Oda asıl üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

c) Onur üyeleri: Jeoloji mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Oda‘nın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışma ve yardımları görülen ve Oda‘nın çalışmalarına katılmak isteyen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelik, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak, Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

d) Öğrenci üyeler: Jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerine, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin ödenti zorunlulukları yoktur. Oda Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde 7 - Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

a) Türkiye‘de jeoloji mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendisleri, Oda‘ya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendislerinin Oda‘ya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Oda‘ya kayıtlı meslektaşlarının yetkileri ve haklarına sahip, onların ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Silahlı Kuvvetler mensubu jeoloji mühendisleri ve jeoloji yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz,

c) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz.

Madde 8 - Diploma veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiye‘de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olanlardan, 7 nci maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamı dışında kalan jeoloji mühendisi ve jeoloji yüksek mühendisleri, Oda‘ya başvurarak kaydolmak ve kimlik belgesi almak zorundadır. Oda kimlik belgesi almayanlar, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamazlar.

Madde 9 - Oda üyeleri, kendilerine kanun ile verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanırlar.

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10 - Oda‘ya kayıtlı her üyenin;

a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Birlik ve Oda yönetmeliklerinin öngördüğü hükümlere uyması,

b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,

c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması,

d) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Oda‘nın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumaya özen göstermesi,

e) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla mesleki bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

f) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

g) Adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Oda‘ya bildirmesi,

h) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

gerekmektedir.

Üyelik ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemek nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk üyeyi bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.

Üyelikten Ayrılma

Madde 11 - Üyelikle ilgili 7 nci maddede belirtilen nitelikleri yitirenler, üyelikten çıkarılırlar. Zorunlu askerlik görevi dışında, Silahlı Kuvvetler mensubu olan ya da herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrıldıktan sonra TMMOB Kanunu, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer yönetmelikler bu kişiler için uygulanmaz. İlgili kanunlar ve bu Yönetmelikteki ayrıksı hükümler saklıdır.

Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

Madde 12 - Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, durumu incelenir. Sonuç olumlu ise Oda‘ya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gereklidir. Kayıt ve kayıt yenileme koşulları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Organları

Madde 13- Oda organları şunlardır;

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Onur Kurulu,

d) Oda Denetleme Kurulu,

e) Oda Danışma Kurulu.

Madde 14 - Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Oda işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Bilimsel Teknik Kurul, Kongre, konferans, sempozyum ve benzeri yürütme kurulları, yayın kurulları, Sosyal Yardımlaşma,  Burs Değerlendirme Kurulları, Öğrenci Üye Komisyonları ile ihtiyaç  duyulan diğer Oda Yardımcı organları oluşturulabilir. (1) 

Madde 15 - Oda yardımcı organlarının oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliklerle belirlenir.

Oda Genel Kurulu

Madde 16 -  Oda Genel Kurulu doğal delegeler hariç 600 delegeden oluşur. Delegelerin belirlenmesinde istifa ve vefatlar dışında Oda toplam üye sayısı 600 delege sayısına bölünerek bir delege için gerekli anahtar sayı bulunur. Her şube ve bölgedeki toplam üye sayısı anahtar sayıya bölünerek, o şube veya bölgenin genel kurullarında seçilecek delege sayısı hesaplanır. Belirlenen delege toplamı ile 600 sayısı arasındaki fark kadar yapılan bölme işlemleri sonucunda en fazla küsuratı bulunanlardan başlamak üzere şube/bölgelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da eksik delege kalırsa, en çok üyeli şube/bölgelerden başlayarak birer delegelik daha verilmek suretiyle delege sayısı 600‘e tamamlanır. Aynı sayıda yedek delege belirlenir.(3)

Madde 17 - Oda Genel Kurulu, iki (2) yılda bir Mart ayı içinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü 9.00-17.00 saatleri arasında seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Madde 18 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üç (3) nüsha olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan asıl ve yedek delegelerin çekilme yazıları da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Oda‘nın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç (3) gün ilan edilir. Askı süresince, asıl ve yedek delegelikten çekilme başvuruları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içinde, Oda Yönetim Kurulu, durumu Birliğe ve delegelere bildirir. Ayrıca, Ankara‘da günlük bir gazetede ilan eder.

Madde 19 - Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, yedi (7) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Oda mensubu Birlik Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısı toplamının altında olamaz.

Madde 20 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması veya toplantının düzenli bir biçimde yapılamayacağının saptanması durumunda, Oda Genel Kurulunu, yalnız bir kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteler. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce delegelere bildirir ve Ankara‘da günlük bir gazetede ilan eder. Bu süre içinde Oda‘nın günlük işleri Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 21 - Oda Genel Kurulunda Birlik Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Madde 22 - Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye veya kendi içinde belirleyeceği bir üyesi tarafından, Birlik Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı oluşturulur.

Madde 23 - Oda Genel Kurul Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşur.

Madde 24 - Oda Genel Kurulu görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulu‘nca hazırlanıp ilan edilmiş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan delegelerin yazılı önergesi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Gündemde bulunması zorunlu maddelerin dışında, gündemden madde çıkarılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

Madde 25 - Oda Genel Kurulu gündeminde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur;

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması ve görüşülmesi; Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Oda‘nın yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması,

d) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

e) Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu aday adaylarının ve Birlik delegeleri asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

f) Seçimler.

Madde 26 - Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Yalnız oy verme sırasında, Oda kimlik kartı yerine, resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları kullanılabilir.

Madde 27 - Oda Genel Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Ancak, Oda Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisi (2/3)‘nin olumlu oyu gerekir.

Madde 28 - Oda Genel Kurul görüşme ve kararları bir tutanakla saptanarak, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği de Birliğe iletilmek üzere, Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca, Birlik Gözlemcisi de, toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir. Toplantı tutanak özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

Madde 29 - Oda Genel Kurul Başkanlık Divanı, Genel Kurulda alınmış önemli kararları Oda Genel Kurul Karar Defterine yazar ve Karar Defteri, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanır, Oda Yönetim Kurulunca saklanır.

Olağanüstü Oda Genel Kurulu

Madde 30 - Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır;

a) Oda Yönetim Kurulundan en az beş (5) üyenin alacağı kararla,

b) Oda Yönetim Kurulunun boşalan üyeliğine çağrılacak yedek Yönetim Kurulu üyesi kalmaması durumunda, mevcut Oda Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile,

c) Oda Denetleme Kurulu‘nun, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmesi durumunda ve oy birliğiyle alacağı kararla,

d) Son Oda Genel Kurul delegelerinin üçte ikisi (2/3)‘nin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

e) Oda‘ya kayıtlı üye sayısının beşte biri (1/5)‘nin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde, Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurul tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulunca toplanır.

Madde 31 - Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin tümünün ve yedek üyelerden en az birinin birlikte çekilmesi durumunda Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere bir (1) ay içinde, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 32 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, yalnız önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır; gündeme madde eklenemez ya da çıkarılamaz.

Madde 33 - Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç (3) ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Oda Genel Kurulu‘nun yapılmasını isteyebilirler.

Madde 34 - Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Oda Genel Kurulunun delege listeleri, Seçim Kuruluna gönderilmez, üç (3) gün Oda‘da asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında, delege listelerinin asılacağı yer ve tarih de belirtilir. Listeler asılır ve kaldırılırken, her gün için ayrı bir tutanakla, duyurulma olayı belgelenir. Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullar, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda merkezi dışında da yapılabilir.

Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 35 - Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek,

c) Oda ve Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Oda Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve bunlara ilişkin karar almak,

d) Oda Yönetim Kurulunun önerdiği Oda ve Şubelerin yeni dönem gelir-gider bütçelerini; geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak,

e) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları‘nın asıl ve yedek üyelerini, iki (2) yıl için seçmek,

f) Birlik Yönetim Kurulu için üç (3), Yüksek Onur Kurulu için bir (1), Birlik Denetleme Kurulu için bir (1) adayı, iki (2) yıl için seçmek,

g) Meslekte en az on (10) yıl kıdemli üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde iki (%2)‘si oranında ve üç (3) kişiden az, yüz (100) kişiden fazla olmamak üzere, asıl ve yedek Birlik delegelerini iki (2) yıl için seçmek; delege sayısının hesaplanmasında kesirler dikkate alınmaz,

h) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Oda‘ya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması yolunda, Oda Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyerek onaylamak; Oda Genel Kurulu, Oda Ana Yönetmelik değişikliği dışındaki yönetmelikler için bu yetkisini, Oda Yönetim Kurulu‘na devredebilir,

ı) Oda Sekreterinin ücretini belirlemek,

i) Oda‘nın taşınmaz mallar satın alması, varolanları satması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunması konularında kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetkii vermek,

j) Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin yolluk ve diğer giderlerini saptamak,

k) Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin gerekçeli önerilerine göre, merkezi ve etkinlik alanı belirtilen illerde Şube açılmasına, kapatılmasına, Şube‘lerin birleştirilmesine veya durumunun belirlenmesine karar vermek,

l) Oda Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerinde belirlenen görevleri yürütmek.

Oda Yönetim Kurulu

Madde 36 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl üyeden oluşur; yedek üyeler de, aynı sayıda olmak üzere, ayrıca seçilir.

Madde 37 - Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en çok yedi (7) gün içinde, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Divan Başkanı ya da Başkan Yardımcısının çağrısıyla, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar ve kendi aralarından, gizli oyla bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Yazman Üye, bir Sayman Üye, bir Mesleki Uygulamalar Üyesi, bir Yayın Üyesi ve bir Sosyal İlişkiler Üyesini çoğunlukla seçerek, göreve başlar.

Madde 38 - Oda Yönetim Kurulu ayda en az iki (2) kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan; yokluğunda, bulunma sırasına göre İkinci Başkan veya Yazman Üye yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını toplantı çoğunluğuyla alır; oylarda eşitlik olması durumunda, o toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Madde 39 - Oda Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve Şubeleri temsilen, gerekli sayıda kişinin toplantılara katılmasını isteyebilir. Bu kişiler, yazılı olarak toplantıya davet edilir, adları karar tutanaklarına yazılır; toplantılarda temsil ettikleri organlarla ilgili görüşmelere katılabilir; ancak oy kullanamazlar.

Madde 40 - Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, yıl içindeki olağan toplantıların dörtte biri (1/4)‘ne katılmayan Oda Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine, sıradaki yedek üye geçer.

Madde 41 - Oda Yönetim Kurulu, gerek duyduğunda kendi görev bölümünü yenileyebilir; ayrıca üyelerinden yarısından çoğunun birlikte veya Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üyeden herhangi birinin çekilmesi durumunda, yedek üyeler sırasıyla görev alır ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Oda Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 42 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür;

a) Jeolojinin temel bilgilerinin toplumda yaygınlaşması, jeoloji derslerinin temel eğitim programı içinde yer alması ve jeoloji mühendisliği öğrenimi veren üniversitelerde, çağın gereklerine uygun nitelik ve nicelikte jeoloji mühendisi yetiştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak ve kamuoyu oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmak; jeoloji mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışmalarını duyurmak, Oda yayın ve malzemelerinden yararlanmalarını sağlamak,

b) Oda üyelerinin ve tüm meslek topluluğunun mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptayıp; hak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun, yönetmelik, genelge ve bu türden yönlendirici yasal çerçevenin, günün koşullarına göre genişletilmesi için girişimlerde bulunmak,

c) Mesleki çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan diğer meslek kuruluşları ve örgütlenmeleri ile işbirliği yaparak, mesleğin ve meslek topluluğunun ödev ve sorumluluklarını; birden çok mühendislik alanının işbirliğini gerektiren çalışmalarda ise, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak ve tüm bunlara ilişkin yönetmelik tasarıları hazırlayıp Oda Genel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde uymaları zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek; üyeler arasında oluşacak haksız rekabeti önleyecek önlemleri önceden almak, gerekli yaptırımları uygulamak,

e) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, mesleki yayınlar yapmak, belge sağlamak, dergi, gazete, bülten ve benzeri düzenli Oda yayınlarının en yararlı biçimde ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak; mesleğe ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, kurs, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

f) Oda üyelerine mesleki ve sosyal yönde çeşitli ödüller vermek; Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, eğitim ve kültür merkezi açmak, kütüphane ve arşiv oluşturmak; lokal ve konukevi gibi sosyal tesisler açmak, işletmek ve bu konularda yetkiler vermek,

g) Oda‘yı Başkan, bulunmadığı zaman İkinci Başkan, Yazman Üye veya gerektiğinde seçecekleri kurullar aracılığı ile temsil etmek,

h) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlardaki dış ülkeler ve uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak; düzenlenen etkinliklere katılmak için delege göndermek, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

ı) Oda‘nın ve üyenin lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda Oda‘yı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda müdahil olmak, vekil atamak,

i) Jeoloji mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli mühendis dışında, tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler gibi diğer elemanların meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli gördüğü ilişkileri kurmak; bunlarla Oda arasındaki işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

j) Yasama ve yürütme organlarında Oda‘nın amaçları ile ilgili olarak yapılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

k) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini, Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek; Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

l) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıyı en az on (10) gün önceden delegelere duyurmak; Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni gelir ve gider bütçelerini hazırlamak; geçici ve sürekli hizmetliler kadrolarını saptayıp, bunları Oda Denetleme Kurulu raporu ile birlikte, delege sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce tüm delegelere iletmek,

m) Gerektiğinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulunu ya da Olağanüstü Şube Genel Kurulunu toplamak için karar almak üzere, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak,

n) Kendisine bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapacak Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerini, göreve geldiği günden itibaren iki (2) ay içinde belirlemek,

o) Oda Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

ö) Gerektiğinde Oda Onur Kurulunu ve/veya Oda Denetleme Kurulunu göreve çağırmak; Onur Kurulunca alınan kararlardan, Yüksek Onur Kurulunca onanması gerekenleri Birlik Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak; Oda Onur Kurulunca alınan kararları hemen, tüm ilgili birim, kişi ve kurumlara duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

p) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının, Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi kapsamındaki üyelerin listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek; Birlik Genel Sekreterliği seçimlerine katılacak Oda adayını belirlemek; Oda ile Birlik arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak,

r) Gerekli gördüğü il, ilçe ve işyerlerinde, Oda temsilciliği kurmak ve temsilci atamak; Şube açılmasına ilişkin önerileri değerlendirmek ve görüşünü Oda Genel Kurulu‘na sunmak; Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda Oda Gözlemcisi görevlendirmek,

s) Bu bend, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

ş) Oda‘ya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres değişikliklerini izlemek, Şube Genel Kuruluna katılacak üye listelerini düzenlemek ve ilgili Şubeye, Şube Genel Kurulundan en az otuz (30) gün önce bildirmek,

t) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve işsiz üyelerinin iş bulmaları konusunda yardımcı olmak; bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

u) Üyelerin çalışma ve sosyal güvenlik koşullarını ve her tür meslek uygulaması karşılığında alması gereken asgari ücret tutarlarını saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

ü) Oda görevlilerinin atama, yer ve görev değiştirme, yükseltme, sicil ve benzeri özlük işlerini yönetmelikler uyarınca yapmak; Oda‘nın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Oda Genel Kurulunca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

v) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, yönetmelik ve yönergeler düzenleyip yürürlüğe koymak ve gerektiğinde Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

y) Çalışma döneminin ve önerilen yeni dönemin bütçe ve kadro çizelgelerini hazırlamak, Oda Genel Kurul tarihinden en az onbeş (15) gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

z) TMMOB Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin, Oda Ana Yönetmeliği çerçevesinde ve en iyi biçimde kullanılmasını sağlamak, diğer görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 43 - Oda Yönetim Kurulu Başkanı; Oda‘yı, idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder; Oda çalışmalarını, Birlik ve Oda Ana Yönetmeliklerine, Oda Genel Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür; Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

Madde 44 - İkinci Başkan; Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

Madde 45 - Yazman Üye; Oda işlerini, Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, Oda‘nın tüm yazışmalarını yürütür ve imzalar, Oda‘nın geçici ve sürekli personelinin görev amirliğini yapar, Oda Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, kadroyu, her türlü yazışmayı hazırlar ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunar. Onur Kuruluna ait her türlü dosyayı; TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre hazırlar ve gereğini yapar. Başkan ve İkinci Başkanın yokluğunda Oda‘yı temsil eder.

Madde 46 - Sayman Üye; ilgili kanunlar, Oda Ana ve Mali İşler Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak, Oda‘nın mali işlerini yürütür, Oda bütçesinin uygulanmasını Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli mali önlemleri alır ve önerilerde bulunur, Oda Genel Kuruluna sunulacak bütçeyi hazırlar ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunar.

Madde 47 -Mesleki Uygulama Üyesi; Oda‘yı ilgilendiren her türlü kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri izler, inceler, arşivler ve bu konularda Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirir, gerekli önerilerde bulunur, her tür mesleki uygulamayı ve bunlara ilişkin raporları inceler, onaylar ve tescilli büroların tescilleri ile ilgili işlemleri yürütür, mesleki uygulamaya ilişkin asgari ücret ve çalışma koşullarını, rapor standartlarını saptar ve uygulanması için girişimlerde bulunulmasını sağlar, mesleki istihdam olanaklarını araştırır ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 48 - Yayın Üyesi; Oda‘nın yayımladığı kitap, süreli yayın, broşür ve duyuruların basım işlerini yürütür, Oda etkinliklerini haber bülteni aracılığıyla üyelere duyurur, Oda kitaplığının düzenini ve geliştirilmesini sağlar, Yayın Kurulu veya komisyonları ile Oda Yönetim Kurulu arasında eşgüdümü sağlar, Oda yayınlarının yazı işleri sorumluluğunu yüklenir, yurt içi ve dışında yapılan mesleğe ilişkin yayınları izler, yayınların zamanında basılması ve üyelere ulaşması için gerekli çabayı gösterir ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yerine getirir.

Madde 49 - Sosyal İlişkiler Üyesi; Oda‘nın sosyal içerikli tüm çalışmalarını düzenler, yürütür ve gerekli eşgüdümü sağlar, Oda protokol listesini düzenler, izler, gerekli değişiklikleri yapar ve protokol işlerini yürütür, üyelerle her türlü iletişimi ve gerektiğinde sosyal yardım sağlar, yurt içi ve dışında yapılan kongre, sempozyum, konferans gibi etkinlikleri izler, medya ile ilişki kurarak Oda etkinliklerinin duyurulmasını sağlar, jeoloji mühendisliği öğrencilerinin Oda‘ya katılımını ve mesleki/sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Oda Yürütme Kurulu

Madde 50 - Oda Yürütme Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun Başkan, İkinci Başkan, Yazman ve Sayman üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve toplanamadığı zamanlarda, Oda Yönetim Kurulu adına yürütme yetkisine sahip olarak, Oda işlerini yürütmekle sorumludur. Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma dönemi başında Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

Oda Yürütme Kurulu üyelerine, Oda Yönetim Kurulunca gerekli görülen miktarlarda harcama yetkisi verilebilir. Yapılacak her türlü ödemede, Yürütme Kurulu üyelerinden ikisinin imzasının, birlikte bulunması zorunludur.

Uzmanlık Komisyonları

Madde 51 - Oda/Şube Yönetim Kurulları Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, üyelerinden oluşan ve gerektiğinde, üyeler dışındaki uzmanların da katılabileceği, uzmanlık komisyonları kurarak, ilgili üyelerini görevlendirir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri, Oda Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle saptanır.

Oda Onur Kurulu

Madde 52 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen beş (5) asıl üyeden oluşur; yedek üyeler de, aynı sayıda olmak üzere ayrıca seçilir.

Oda Onur Kuruluna aday olabilmek için en az on (10) yıllık Oda üyesi ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gereklidir.

Oda Onur Kurulu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

Madde 53 - Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunun tamamlanıp, seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen otuz (30) gün içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulu, asıl ve yedek üyelere toplantı tarihini bildirir. Bir önceki dönemde sonuçlanmamış dosyalar olması ve önceki dönem Kurul üyelerinden hiçbirinin yeni Kurulda yer almaması durumunda, önceki dönem Kurul üyelerinden biri toplantıya çağrılarak, konuya ilişkin bilgi aktarması sağlanır.

Madde 54 - Oda Onur Kurulu, kendisine bir konunun doğrudan veya Oda Yönetim Kurulunca iletilmesi üzerine; Oda Yönetim Kurulunun konu, yer, tarih ve toplanma saati belirterek, asıl ve yedek tüm üyelere yapacağı çağrı ile toplanır. Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu toplantı ve çalışmaları için gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, gerekli belgeleri ve toplantı süresince, ilgili Oda Yönetim Kurulu üyesinin bulunmasını sağlar.

Madde 55 - Oda Onur Kurulu asıl üyelerinden gelmeyenlerin yerine, hazır bulunan yedeklerden Kurulun üye sayısı tamamlanır ve aralarından bir (1) Başkan ve bir (1) Yazman seçilir. Toplantıya katılan yedek üyeler, toplantı konusu karara bağlanıncaya değin asıl üye olarak görev yaparlar.

Madde 56 - Yapılan üç (3) çağrıya karşın toplantılara gelmeyen ve toplantı gününe kadar yazılı özür bildirmeyen Oda Onur Kurulu üyesi çekilmiş sayılır, yerine, sıradaki yedek üye asıl üye olur.

Madde 57 - Oda Onur Kurulu üyelerinin reddetme ve çekilme nedenleriyle ilgili olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hakimlerin reddetme ve çekilmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Onur Kurulu, reddetme talebini kendisi inceler. Bu konuda vereceği karara, esasa ilişkin kararla birlikte Yüksek Onur Kurulunda itiraz edilebilir. Onur Kurulunun bir bölüm üyeleri ile ilgili reddetme talebi kabul edilirse, reddedilenler yerine yedekler göreve çağrılır.

Madde 58 - Oda Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.

Madde 59 - Oda Onur Kurulu, kendisine iletilen konuları, en geç üç (3) ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için;

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurulmuş,

b) Gerektiğinde, şikayetçi ile gösterilen tanıkların dinlenmiş ve bunların bir tutanakla saptanmış, olması gereklidir.

Madde 60 - Oda Onur Kurulu, gerektiğinde üç (3) kişiden oluşan bir Bilirkişi Kurulu seçerek, konuyu bu Kurula inceletebilir. Taraflar, bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, Onur Kurulu, Bilirkişi Kurulunu yeniden oluşturur. Bilirkişi giderleri, Onur Kurulunca bilirkişi incelemesine gerek görülmüşse, Oda bütçesinden, istek üzerine bilirkişi incelemesi yapılmışsa, istekte bulunanlarca Oda veznesine peşin olarak yatırılan bilirkişi ücretinden karşılanır. Karar sonucuna göre, giderlerin kimden alınacağı Onur Kurulu kararında belirtilir.

Madde 61 - Oda Onur Kurulu, kararlarını gerekçeleri ile birlikte uygulanmak veya Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemli dosyası ile birlikte gereği için Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 62 - Oda Onur Kurulu, üç (3) ay içinde karar veremezse, sürenin bitiminden önce ilgililerin haberdar edilebilmesi için durumu, gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna ileterek, ilgili konunun sonuçlanabileceği tarihi belirtir.

Madde 63 - Oda Onur Kurulunun kendisine verilen işleri yürütmek için gerek duyduğu tüm giderler, Oda bütçesinden karşılanır.

Oda Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 64 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Onur Kuruluna yansıtılan konular hakkında karara varmak,

b) Onur Kurulu kararlarından, Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

c) Oda ve Şube Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak,

d) Oda onur üyeliği için görüş vermek.

Madde 65 - Oda üyelerinden; TMMOB Kanunu, TMMOB Tüzüğü, bu Yönetmelik ve diğer yönetmelikler ile bunlara uygun olarak alınan ve uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlerle; üyelerden ve tüm meslek mensuplarından, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yolaçan, kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onuruna aykırı durumları saptananlara, Oda Onur Kurulunca suç sayılan davranışın niteliği ve sonuçlarına göre aşağıda yazılı disiplin cezalarından biri verilir;

a) Yazılı uyarma,

b) TMMOB Kanununda belirtilen hafif para cezası,

c) TMMOB Kanununda belirlenen ağır para cezası,

d) Onbeş (15) günden, altı (6) aya kadar meslek uygulamasından uzaklaştırma,

e) Oda üyeliğinden çıkarma veya üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için meslekten men.

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez.

Madde 66 - Oda Onur Kurulunca verilen cezalardan 65 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar, kesindir. 65 inci maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise, kararın bildirilmesi tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde Yüksek Onur Kuruluna, Oda Yönetim Kurulu yoluyla ya da doğrudan itiraz edilebilir. Cezaların uygulanabilmesi için kesinleşmesi gerekir.

Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu‘nun aklanma veya takipsizlik kararlarına karşı, Yüksek Onur Kuruluna itirazda bulunabilir.

Madde 67 - Üyelikten çıkarılma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar, ya da meslek topluluğundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

Madde 68 - Üyeler ya da üye olmayan meslek mensuplarından, mesleğini uygulamaktan geçici olarak uzaklaştırılanlar, bu süre içinde hiçbir biçimde mesleki etkinlikte bulunamazlar. Mesleklerinin uygulanması için imza kullanamazlar. Aksine davranırlarsa, uygulanan ceza iki (2) katı ile yeniden verilir. Bu tür davranmakta ısrar edenler ile ilgili olarak, üyelikten çıkarma ya da meslekten men cezası uygulanır.

Verilen kararlar, uygun bir biçimde duyurulur ve uygulanmasını sağlamak üzere ilgililere bildirilir. Kesinleşen cezalar üyenin siciline işlenir.

Oda Denetleme Kurulu

Madde 69 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl üyeden oluşur; yedek üyeler aynı sayıda olmak üzere ayrıca seçilir.

Madde 70 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun ilk toplantısından sonraki yedi (7) gün içinde, üye tam sayısı ile toplanarak, en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Aralarından bir Başkan ve bir Yazmanı çoğunlukla seçerek göreve başlar. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Oda Denetleme Kurulu, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği ile Oda Yönetim Kurulunca hazırlanan Oda Denetleme Kurulu Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

Oda Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 71 - Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda‘nın kayıt ve defterleri ile hesaplarını ve bunlara bağlı tüm işlemlerini; bu işlemlerin Birlik ve Oda Mali İşler Yönetmeliğine ve Oda Bütçesine uygunluğunu, en az üç (3) ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, arşivlemek ve sonraki Oda Denetleme Kuruluna devretmek üzere dosyasında saklamak; bir nüshasını Oda Yönetim Kuruluna, Birlik Yönetim Kuruluna da iletilmesi için vermek ve Oda‘nın süreli yayınlarında üyelere duyurulmasını sağlamak,

b) Oda Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, gelir-gider durumu, yeni dönem bütçesi, personel kadroları ve dönem içindeki denetimlerine ilişkin saptama ve önerilerini; ayrıca, Oda‘nın mali durumu ve yönelimini kapsayan raporunu, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere hazırlamak,

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile alacağı kararla, Oda veya Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek,

d) Bu bend, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 72 - Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetime katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi, Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve yerine, sırada bulunan yedek üye geçer. Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir.

Oda Danışma Kurulu

Madde 73 - Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarında Oda adına görev almış üyeler, Şube Yönetim Kurulu üyelerinden; aralarında Şube Başkanı ve Şube Yazmanı olmak üzere en az üç (3) üye, İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerinden en az biri ve Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerinden oluşur. Eski Oda Başkanları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu gündeminin gerektirdiği durumlarda Oda uzmanlık komisyonları üyeleri de, Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağrılabilir. Oda Danışma Kurulunun çalışma biçim ve yetkileri ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 74 - Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yılda en az bir (1) kez toplanır. Danışma Kurulu toplantısının yer, tarih, saat ve gündemi Oda Yönetim Kurulunca belirlenerek, Şube Yönetim Kurulları, merkeze bağlı İl Temsilcilikleri ile toplantıya katılması istenen diğer Kurul üyelerine, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce bildirilir.

Oda Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak için Şube Başkanlarını ve gerektiğinde Şube Yazman ve/veya Sayman üyelerini toplantıya çağırabilir.

Oda Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 75 - Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak,

b) Oda çalışmalarını gözden geçirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Oda çalışma programının oluşturulması ve yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak ve konuya ilişkin gelişmeleri izlemek,

d) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

e) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

g) Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konuları görüşmek ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Şubeler

Madde 76 - Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, meslekî çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü olduğu görevleri gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararıyla, merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek, yeni şube açılabilir. Yeni açılacak şubenin etkinlik alanına giren illerin belirlenmesinde ya da bir şubenin etkinlik alanında olan illerin diğer bir şubeye bağlanmasında; şube merkezine yakınlık, iletişim ve ulaşım olanakları ile üyelerin işyeri ve oturma yeri ilişkisi göz önüne alınır.

    Şubelerin kuruluşu, temsilciliklerin şubeleşme talebi ya da Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi hâlinde gerçekleşir:

    a) En az bir veya komşu illerdeki üye sayısının toplam Oda üye sayısının yüzde ikisini geçmesi,

    b) Şube olacak il veya illerin, giderlerini karşılayacak gelire sahip olması,

    c) Şube olacak il ve bağlı illerdeki üyelerin en az üçte birinin yazılı istemi,

    d) Şube olacak il merkezinde; Odanın meslekî, bilimsel ve teknik etkinliğinin yanı sıra örgütlülük düzeyinin gözetilmesi ve Birlik bağlamında İl/İlçe Koordinasyon Kurulundaki temsili, kamu veya özel kurum ve kuruluşların, ilgili üniversitelerin varlığı gibi ölçütlerin belirtilerek Oda Olağan Genel Kuruluna öneri olarak sunulması,

    e) Şube olacak İl Temsilciliğinin malî ve idarî işleyişinde belirli bir düzenin oturmuş olması,

    f) Oda Genel Kurulunun şube kurulması yolunda Genel Kurula katılan delegelerin en az üçte ikisinin çoğunluğuyla karar alması.

    Şubeler, etkinlik alanında bulunan illerdeki üye toplam sayısının en az üçte ikisinin yazılı başvurusu, Şube Genel Kurulunun üst üste iki kez toplanamaması ya da Olağan/Olağanüstü Şube Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile kapatılabilir.(1) 

Madde 77 - Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun görüşünü alarak, gerektiğinde, bağlı il ve ilçelerde İl ve İlçe Temsilcilikleri açabilir ya da kapatabilir.

Madde 78 - Üyeler, iş ve ev adreslerini etkinlik alanında bulundukları Şube‘ye bildirmek zorundadırlar. Şube etkinlik alanından ayrılan üye; yeni adresinin ilgili olduğu Şube‘ye veya Oda‘ya, kaydının aktarılması için, ayrılış tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde başvurur.

Şube Organları

Madde 79 - Şube organları şunlardır;

a) Şube Genel Kurulu,

b) Şube Yönetim Kurulu,

c) Bu bend, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

d) Şube Danışma Kurulu.

Şube Genel Kurulu

Madde 80 - Şube Genel Kurulu iki yılda bir, Oda Genel Kurulunun yapılacağı tarihten en az bir ay önce toplanır. Toplantı tarihinin, gündem konuları göz önünde tutularak, görüşmeler cumartesi günü akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında da seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Şube Genel Kurulu, şube merkezinin bulunduğu ilde yapılır.(1) 

Madde 81 - Şube Genel Kurulu üye salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Şube Yönetim Kurulu asıl üye tamsayısının iki (2) katından az olamaz.

Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul toplantısının düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Şube Genel Kurulunu yalnız bir kez olmak ve onbeş (15) günü geçmemek koşuluyla erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunun yeni tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce ülke düzeyinde yayınlanan günlük bir gazete aracılığıyla üyelere duyurur.

Madde 82 - Şube Genel Kuruluna; toplantı tarihinden otuzbeş (35) gün önce, Şube etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ve Oda‘ya veya Şube‘ye başvurup, Şube etkinlik alanı içinde çalıştığını veya oturduğunu belgeleyen üyeler katılabilir. Bu tarihten sonra işyerlerini veya evlerini, söz konusu etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, Genel Kurula katılamazlar. Üyelerin oturma ve çalışma yerlerinin ayrı Şube etkinlik alanlarında olması durumunda, işyeri adresi esas alınır.

İlçe Seçim Kurulunca onaylanan listede yer almayanlar, Genel Kurulda aday olamazlar, herhangi bir oylamaya katılamazlar.

Madde 83 - Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin listesi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az otuz (30) gün önce, sicil numaralarına göre sıralanmış olarak ve seçilecek delege sayısı ile birlikte, Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili Şube‘ye gönderilir. Şube Yönetim Kurulu listelerde gerekli düzeltmeleri yaparak, Oda Yönetim Kuruluna gönderir. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numara sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından üç (3)‘er kopya olarak yeniden düzenlenmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin konular, üç (3) gün süre ile ilgili birimin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, Şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır ve üye listesi, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilir.

Şube Genel Kurulu gündemi, toplantı yeri, günü, saati ve çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı için aynı bilgiler, toplantı gününden en az onbeş (15) gün önce Şube Yönetim Kurulunca, Şube merkezinin bulunduğu ildeki günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin Genel Kurullarına ilişkin bilgileri, Oda süreli yayınları veya günlük gazetelerden biri ile duyurur.

Madde 84 - Şube Genel Kurul görüşmeleri, Şube Yönetim Kurulunca hazırlanıp, duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Şube Genel Kurulu kararı ile gündeme madde eklenebilir, çıkarılabilir ya da maddelerin görüşme sırası değiştirilebilir.

Belirlenen gündemde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur;

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Şube çalışma ve mali raporlarının okunması ve

değerlendirilmesi,(1) 

c) Şube‘nin yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi,

d) Şube Yönetim Kurulu ve delegelerin asıl ve yedek adaylarının belirlenmesi,

e) Bu bend, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

f) Seçimler.

Madde 85 - Şube Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulu Başkanı, İkinci Başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda Gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Madde 86 - Şube Başkanlık Divanı bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve iki (2) Yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

Madde 87 - Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde, Oda kimlik kartı yerine resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.

Madde 88 - Şube Genel Kurulu, kararlarını bulunanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Divan Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 89 - Şube Genel Kurulu görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Oda‘ya iletilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda Gözlemcisi de, toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 90 - Şube Genel Kurulunda alınmış önemli kararlar, Başkanlık Divanınca Şube Genel Kurul Karar Defterine yazılır ve imzalanır; Karar Defteri Şube Yönetim Kurulunca saklanır.

Madde 91 - Şube Genel Kurulunun, seçimler hariç, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık, Oda Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

Olağanüstü Şube Genel Kurulu

Madde 92 - Şube Genel Kurulu, aşağıda belirtilen durumlarda Şube Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

a) Şube‘ye kayıtlı üye sayısının beşte biri (1/5)‘nin Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun, Şube‘nin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile alacakları kararla,

c) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının ortak toplantısında, üye tam sayısının üçte ikisi (2/3)‘nin alacağı kararla,

d) Şube Yönetim Kurulundan en az beş (5) üyenin alacağı gerekçeli kararın, Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi ile,

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak, tarihini saptamak ve karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplantıyı yapmak zorundadır.

Madde 93 - Şube Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin tümünün ve yedeklerden en az birinin birlikte çekilmesi, ayrılan üyelerin yerine geçecek yedek kalmaması veya Şube Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle, yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurulu yapmaması durumunda; toplantı, Oda Yönetim Kurulunca yapılır.

Madde 94 - Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır; ancak yalnız toplantı gündemini oluşturan konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

Madde 95 - Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı, en az on (10) gün önceden üyelere bildirilir ve Şube merkezinin bulunduğu yerde, en az bir günlük gazete ile duyurulur.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 96 - Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

b) Şube Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu değerlendirmek ve gelecek dönem çalışmaları için Şube Yönetim Kuruluna görev vermek,

c) Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Şube Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem gelir-gider bütçesini, geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgesini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,(1) 

d) Şube Yönetim Kurulu için aday yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeyi belirlemek, duyurmak ve iki (2) yıl için seçmek,

e) Oda Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegeleri iki (2) yıl için seçmek,

f) Bu bend, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

Şube Yönetim Kurulu

Madde 97 - Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asıl üyeden oluşur, yedek üyeler de aynı sayıda olmak üzere ayrıca seçilir.

Madde 98 - Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en çok yedi (7) gün içinde, Genel Kurul Divan Başkanı ya da Başkan yardımcısının çağrısıyla, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar ve aralarından gizli oyla Başkan, İkinci Başkan, Yazman Üye, Sayman Üye, Mesleki Uygulamalar Üyesi, Yayın Üyesi ve Sosyal İlişkiler Üyesini seçerek, göreve başlar. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube etkinlik alanı içinde kalmak koşuluyla, benzer görevdeki Oda Yönetim Kurulu üyelerinin tanımlanan görevlerini yürütürler.

Madde 99 - Şube Yönetim Kurulu, ayda en az iki (2) kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan; yokluğunda, bulunma sırasına göre İkinci Başkan veya Yazman Üye yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır, oylarda eşitlik olursa, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 100 - Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, yıl içindeki olağan toplantıların dörtte biri (1/4)‘ne katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine, sıradaki yedek üye geçer.

Madde 101 - Şube Yönetim Kurulu gerek duyduğunda, kendi görev bölümünü yenileyebilir; ayrıca Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte veya Başkan, İkinci Başkan, Yazman üyeden herhangi birinin çekilmesi durumunda, yedek üyeler sırasıyla görev alır ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 102 - Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) Oda çalışmalarının, etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere; kanunlar, ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı temsil etmek,

b) Etkinlik alanında bulunan üyelerin, kamu ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde uymaları gerekli ortak ilkeleri belirlemek; bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

c) Mesleki eğitim-öğretim ve çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan kurum, kuruluş ve örgütlenmeler ile işbirliğine giderek, Oda görüş ve önerilerini aktarmak ve ortak etkinlikte bulunmak,

d) Meslek-içi eğitime yönelik olarak, üyelerin ve diğer ilgililerin yararlanabileceği kütüphane ve arşiv oluşturmak, Oda onayına bağlı olarak mesleki yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, kongre, panel, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunmak,

e) Şube etkinlik alanındaki bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevlere aday olan üyeleri belirleyerek Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak; Şube‘ye gelen talepleri, uygulama esasları dahilinde karşılayacak görevlendirmeleri yapmak; uygulamaların kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek,

f) Şube etkinlik alanında jeoloji mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışmalarını duyurmak, gereksindikleri çalışma olanaklarını, Oda yayın ve malzemelerinden yararlanmalarını ve Oda etkinliklerine katılmalarını sağlamak,

g) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

 h) Bu bend, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

ı) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte Oda Yönetim Kuruluna zamanında iletmek,

i) Şube merkezinin bulunduğu ildeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına Oda‘yı temsilen katılmak; temsil yetkisini kullanacak Şube Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Oda Yönetim Kurulu ile Birlik Yönetim Kuruluna bildirmek,

j) Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok onbeş (15) gün içinde, bütçe taslağı ve yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek ve onayını almak,

k) Şube Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

l) Şube etkinlik alanında gerekli gördüğü yerlerde, İl/İlçe Temsilcilikleri ve İşyeri Temsilciliği açılmasını Oda Yönetim Kuruluna önermek,

m) Etkinlik alanında bulunan Temsilciliklerin çalışmalarını, Oda yönetmelikleri ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve bu konuda, Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

n) Şube etkinlik alanı ile ilgili İl/İlçe Temsilciliklerinin görüşünü de alarak, İşyeri Temsilcileri atamak,

o) Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak, tanışma ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla, gece, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, sanat ve kültür etkinliklerine katılımını örgütlemek,

ö) Oda‘nın Şube sınırları içerisinde sahip olduğu taşınmaz malları, Oda adına yönetmek,

p) Şube‘nin aylık etkinlikleri ile mali işlemlerini, hazırlanacak aylık mizanlarla, izleyen ayın on (10)‘una kadar Oda‘ya gönderilmesini sağlamak,

r) Şube Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü önlemi almak,

s) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, dönem bütçe uygulamasını ve yeni dönem bütçe taslağını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, Şube Genel Kurul toplantısından önce, Oda Yönetim Kuruluna ve Şube etkinlik alanında ödenti borcu olmayan üyelere göndermek,

ş) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

t) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 103 - Bu madde, 08.07.2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 13 üncü maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

Şube Danışma Kurulu

Madde 104 - Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri ile İşyeri Temsilci ve/veya Yardımcıları, Uzmanlık Komisyonları üyeleri, Birlik ve Oda organlarında görev yapan üyelerle, Birlik ve Oda organlarında veya herhangi bir Şube Yönetim Kurulunda daha önce görev yapan üyelerden oluşur.

Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulunca gerekli görülen tarih ve yerde, yılda en az bir (1) kez toplantıya çağrılır.

Şube Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirler ve önceden Şube Danışma Kurulu üyelerini bilgilendirir. Toplantıda üyelerden gelen öneriler doğrultusunda, salt çoğunlukla, gündeme yeni maddeler eklenebilir.

Danışma Kurulu, Oda Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre çalışır.

Madde 105 - Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak,

b) Şube çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

c) Şube çalışma programının oluşturulmasında ve yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak ve ilişkin gelişmeleri izlemek,

d) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

e) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

f) Şube Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek,

g) Şube Danışma Kurulunda alınan eğilim kararlarını, Oda Yönetim Kuruluna iletmek.

İl ve İlçe Temsilcilikleri

Madde 106 - Oda‘nın amaç ve etkinliklerine ilişkin olarak, üyeler ve kuruluşlar ile Oda ve Şubeler arasında ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla İl/İlçe Temsilciliği kurulabilir. İl/İlçe Temsilciliklerinin çalışma biçim ve esasları Oda Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmeliklerle belirlenir.

Madde 107 - İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu bir (1) Temsilci ve iki (2) Temsilci Yardımcısı olmak üzere üç (3) üyeden oluşur. Ancak gerekli hallerde Oda Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı değiştirilebilir(Değişik-2).Şube merkezinin bulunduğu ilde, İl Temsilciliği kurulamaz..

Madde 108 - İl Temsilcilikleri; mali işlerini, verilen yetkiler çerçevesinde yürütür ve işlemlerini, aylık mizanlarla Oda/Şube Yönetim Kuruluna düzenli olarak iletir.

İl ve İlçe Temsilciliklerinin Görev ve Yetkileri

Madde 109 - İl/İlçe Temsilciliklerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) İl/İlçe etkinlik alanı içinde Oda hizmetlerini yürütmek, Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler kapsamında Oda‘yı temsil etmek; Oda ve Şube Yönetim Kurullarının verecekleri görevleri yapmak,

b) Kamu ve özel kesimde çalışan üyelerinin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, İşyeri Temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapmak; ilişkin sorun ve görüşleri Oda/Şube‘ye iletmek,

c) Oda/Şube ile üyeler arasında iletişimi sağlamak,

d) Temsilcilik etkinlik alanındaki üye kayıt işlemlerine yardımcı olmak,

e) Şube Danışma Kurullarına katılmak.

İşyeri Temsilcileri

Madde 110 - İşyeri Temsilcisi ve Yardımcısı işyerlerindeki üyelerle, Oda/Şube arasında ilişki ve iletişimi sağlar, Oda amaç ve etkinliklerine yönelik çalışmalar yürütür.

İşyeri Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri

Madde 111 - İşyeri Temsilciliğinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

a) İşyerinde Oda/Şube hizmetlerini yürütmek, Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler kapsamında Oda‘yı temsil etmek; Oda/Şube Yönetim Kurullarının verecekleri görevleri yürütmek,

b) İşyerinde çalışan üyelerin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, Şube Yönetim Kurulu ve İl/İlçe Temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapmak; mesleğe ilişkin sorun ve görüşleri Oda/Şube‘ye iletmek,

c) Oda/Şube ile üyeler arasında iletişimi sağlamak,

d) Şube Danışma Kuruluna katılmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 112 - Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda Bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir (1) takvim yılıdır. Gelir ve giderler, çeşitleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek, her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar, yazılı olarak belirtilir. Bütçeye ayrıca, tüm Oda örgütüne ilişkin olarak, dönem içinde istihdam edilecek görevli kadro çizelgesi eklenir.

Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulları üyelerine, Oda Genel Kurul delegeleri, İl/İlçe ve İşyeri Temsilcilikleri ile Uzmanlık Komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödeme bütçe ile saptanır.

Madde 113 - Bütçe, 112 nci maddede belirtilen biçimde kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından, bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için, bir önceki yıl bütçesinin on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir; bu koşul, Şube Genel Kurulu ile Oda Genel Kurulu arasında geçecek süre için, bir önceki yıl Şube bütçesi temel alınarak, Şubeler için de geçerlidir. Ancak niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin, bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar, on ikide bir (1/12) oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca ya da Oda Yönetim Kurulunun onayı alınarak, Şube Yönetim Kurulunca yapılabilir.

Madde 114 - Oda Yönetim Kurulu, ihtiyaç durumunda, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, ilk Oda Genel Kurulunun onayına sunulur.

Oda‘nın Gelirleri

Madde 115 - Oda‘nın başlıca gelirleri şunlardır;

a) Asıl ve geçici üyelerden, Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınan üye kayıt, kimlik, ödenti ve geçmiş yıllar ödenti gelirleri,

b) İlgililere gerektiğinde verilen belgeler ve rapor onay, büro tescil işlemlerinden ve bilirkişilik-hakemlik-danışmanlık ve benzeri hizmetlerden, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde ve miktarda alınan ücretler,

c) Meslek alanına ilişkin kurs, seminer, sempozyum, panel, fuar, ulusal ve uluslararası kongre ve sergi gelirleri,

d) Yayın gelirleri,

e) Yayın ilan ve reklam gelirleri,

f) Malzeme satış gelirleri,

g) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

h) Faiz gelirleri,

ı) Sosyal etkinlik gelirleri,

j) Bağış ve yardımlar,

k) Diğer gelirler.

Madde 116 - Yıllık üye ödentileri her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca saptanan eşit taksitlerle tahsil edilir. Aşağıdaki durumlarda aidat alınmaz.

   a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan,

   b) Zorunlu askerlik görevini yapanlardan, askerlikleri süresince,

   c) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından alınacak belgelerde belirtilen işsizlik süresince,

   ç) Başka bir işte çalışmamak kaydıyla kurumlarından alınacak belgelerde belirtilen ücretsiz izin süresince,

   d) Meslekî faaliyetler dışında amaçlarla yurt dışında kalınan sürece,

   e) Mesleği ile ilgili bir işte çalışmamak kaydıyla lisansüstü öğrenim süresince,

   g) Amansız hastalık veya ağır sağlık sorunları nedeniyle sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri kaydıyla uzun süre iş göremez durumunda bulunanlardan, rapor süresi boyunca,(3)

  ğ) Jeoloji mühendisliği ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmayıp isteğe bağlı olarak sigortalı olanlardan,(3)

Madde 117 - Oda üyelik ödentisini, ait olduğu yıl içinde ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde, ülke çapında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüm mahkeme ve avukatlık masrafları, davalı üyeye aittir. Gerekli olduğunda, Oda adına vekalet yetkisi Ankara dışında bulunan avukatlara da verilebilir ve davalar, ilgili illerde de görülebilir. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Oda‘ya bildirmedikçe, eski adrese yapılmış her türlü bildirim, üyeye yapılmış sayılır.

Madde 118 - Yıl içinde ödenmemiş ya da önceki yıllara ait üye ödentileri, borcun ödendiği tarihteki ödenti miktarı üzerinden alınır. Ödenti borcu olan üyeler, borçlarını ödeyinceye kadar Oda ve şube organlarına aday olamazlar ve bunlara bağlı birimlerde görev alamazlar(Değişik -2).

Odanın Giderleri

Madde 119 - Odanın başlıca giderleri şunlardır;

a) Yönetim giderleri,

b) Personel giderleri,

c) Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri,

d) Çeşitli giderler,

e) Vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,

f) Amortisman ve tükenme giderleri,

g) Birlik hissesi,

h) Büro giderleri,

ı) Şube ve Temsilcilik giderleri

j) Kıymet alımları.

Madde 120 - Oda ve Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin ve Birlik Yönetim, Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarının Oda adaylarının yolluk ve benzeri giderleri Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan doğal üye ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

Madde 121 - Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının üyeleri, Oda Danışma Kuruluna katılan üyeler ile Oda komisyonları ve çalışma gruplarında görev alan üyelerin yolluk ve diğer giderleri, Oda Genel Kurul kararı ile ödenir.

Madde 122 - Oda‘nın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, mali kanunlar, genel muhasebe kuralları ve bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanacak yönetmeliklere göre yürütülür.

Madde 123 - Her yıl bütçe giderler cetvelinde, Birliğe ödenmek üzere, "Birlik Hissesi" adı altında bir ödenek konur. Bu ödenek, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ile TMMOB Dönem Bütçe Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir.

Şube Gelir ve Giderleri

Madde 124 - Şube‘nin her türlü geliri Oda‘ya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunda onaylanan Şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır ve ayrılan ödenek, Şube‘nin zorunlu giderlerinin altında olamaz. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde on (% 10)‘u oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir orana bağlı olmaksızın, aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gelir ve giderler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden, Şube Genel Kuruluna ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Genel Kurulunca onaylanan Şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı, Şube ile Oda Yönetim Kurulları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık, Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu arasında yapılacak ortak toplantılarda çözümlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Seçimler

 

Madde 125 - Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Oda delegesi ve Birlik delegesi seçimleri, TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak, yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.

Madde 126 - Oda ve Şube Genel Kurul Başkanlık Divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

Madde 127 - Oda ve Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimler için, Genel Kurullarda adaylar önerilir. Genel Kurula katılan üyeler, kendilerini veya başka bir üyeyi aday gösterebilirler. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların, adaylık için yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz.

Madde 128 - Oda ve Şube Genel Kurullarında bir göreve en az asıl ve yedek üyelerin toplamı kadar; diğer seçimlerde ise, en az o göreve seçilecek asıl ve yedek üye sayısı kadar aday gösterilir. Asıl ve yedek üyeler, oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asıl ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır. Asıl üyeler kendi aralarında, yedek üyeler kendi aralarında, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, Seçim Sandık Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerine asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları ilan edilir.

MADDE 129 - Bir üye; Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Şube Yönetim Kurulu, İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeliklerinden yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir veya atanabilir. Bu görevlerden birine seçilen veya atananlar, Birlik organlarına seçilebilirler. Ancak, Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeliğine aday olan bir üye, Yüksek Onur Kurulu üyeliğine aday gösterilemez.

Odadan ihraç ve süreli meslekten men cezası alanlar Oda Organlarında görev alamazlar. Diğer cezaları almış üyelerin adaylık başvurularında, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen cezaların silinmesine yönelik hükümler esas alınır.(1) 

Madde 130 - Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

Madde 131 - Oda/Şube Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen iki (2) ay içinde; yer, tarih, saat ve atanacak İl/İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üye sayısını belirterek ve atamanın yapılacağı yerdeki tüm üyelere duyuruda bulunarak, üye toplantısı yapar. Oda/Şube Yönetim Kurulu, bu toplantıda Temsilcilik Yürütme Kurulunun demokratik esaslara göre belirlenmesini sağlar. Belirlenen Temsilci ve Temsilci Yardımcı adayları Oda Yönetim Kurulu kararıyla bu görevlere iki yıl için atanır. Yeni görevlendirme yapılıncaya değin eski Yürütme Kurulu görevini sürdürür.

Madde 132 - İşyeri Temsilcisi ve Temsilci Yardımcısı adayları, söz konusu işyerinde çalışan üyelerce belirlenir, Şube Yönetim Kuruluna önerilir. Şube Yönetim Kurulu, İşyeri Temsilci ve Temsilci Yardımcısını, bu önerileri dikkate alarak; aday öner(e)meyen işyerlerinde ise doğrudan atar. Şube etkinlik alanları dışındaki il ve ilçelerde bu işlem, Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.

Madde 133 - Oda /Şube Olağanüstü Genel Kurullarında, çeşitli organlara seçilen asıl ve yedek üyeler, Olağan Genel Kurula kadar görev yapar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Madde 134 - Yabancı uyruklu mühendis, yüksek mühendis veya mühendislik kuruluşları, jeoloji mühendisliği hizmetlerinde, ancak aşağıdaki hususları dikkate alarak çalışabilirler;

a) Türkiye‘de kamu kuruluşları ile tüm özel kuruluş ve kişilere karşı doğrudan doğruya veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhütte bulunan ve yurdumuzda jeoloji mühendisliği hizmetleri konusunda iş yapacak kuruluşlar, Oda üyeleri ile işbirliği yapmak ve işlerinde kendi uzmanları ile birlikte, en az beş (5) yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan jeoloji mühendislerini de çalıştırmak zorundadırlar.

b) Zorunluluk bulunması durumlarında, kuruluş ya da kişilerin getirecekleri yabancı uyruklu jeoloji mühendisi veya yüksek mühendislerinin Türkiye‘de çalışabilmeleri için; bunların sayısını, kimliklerini, bitirdikleri okulu ve yaptıkları işleri, uzmanlık durumlarını, hangi iş ve ne kadar süre için getirildiklerini, Türkiye‘de verecekleri ücretleri belgelerle bildirmeleri, bunların yalnız o işte çalışacaklarını taahhüt etmeleri ve bu konuda Birlik Yönetim Kurulu kararı ve ilgili Bakanlık izninin bulunması gereklidir.(1) 

c) Türkiye‘de belirli bir süre ile çalışmaları kabul edilen yabancı uyruklu jeoloji mühendisi veya yüksek mühendisleri, Oda‘ya geçici üye olarak kayıt edilirler. Geçici üyeler, Oda üyelerinin uymakla yükümlü bulundukları hususlara uymak zorundadırlar. Çalışma izni verilen iş alanlarının dışında iş yaptığı saptanan mühendisin geçici üyeliği kaldırılır.

d) Yabancı uyruklu jeoloji mühendislerinin çalıştırılması ile ilgili konularda ve yürütülecek işlemlerde, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.(1) 

Madde 135 - Türkiye‘de faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarda yabancı uyruklu jeoloji mühendisi veya yüksek mühendisi çalıştırılabilmesi, Birlik görüşünün ilgili Bakanlığa iletilmesi ve Bakanlığın da çalışma izni vermesine bağlıdır.(1) 

Yalnız, kamu kuruluşları ile özel kuruluş ve kişilerin danışman olarak getirecekleri elemanlarla, mesleki teknik eğitim ve öğretim için getirilecekler ile ilgili, yukarıdaki hüküm uygulanmaz. Bunlar da, ancak getirildikleri konuda çalışabilirler. Konu dışında mesleki çalışmada bulunamazlar. Ayrıca, bu elemanların ilgili kuruluş tarafından derhal Oda‘ya bildirilmesi zorunludur.

Madde 136 - Yabancı uyruklu, jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendisleri, İçişleri Bakanlığından çalışma izni ve oturma izni verilmiş olması koşuluyla, Odaya geçici kayıt yaptırmak zorundadır. Geçici üyelik süresi en çok iki (2) yıldır. İzin süresinin uzatılması durumunda, geçici üyelik süresi de kendiliğinden uzar. Ancak bu durumun üye tarafından belgelendirilerek, Oda‘ya bildirilmesi zorunludur. Verilen iznin sona ermesi ya da geri alınması durumunda, geçici üyelik de sona erer.

Madde 137 - Oda etkinliklerinin gerekli kıldığı yönetsel, mali, teknik ve sosyal içerikli diğer yönetmelikler, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanarak, Oda Genel Kurulu‘nun onayı ile yürürlüğe konulur.

Madde 138 - Oda‘nın hizmetleri, her türlü iş ve işlemleri Oda Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkililerce atanan danışmanlar ve görevliler tarafından yürütülür; bu görevlilerin atanmaları, mali ve sosyal hakları, disiplin işlemleri, görev ve yetkileri, konumları ve benzeri konular, yönetmeliklerle ve Oda Yönetim Kurulunca imzalanan toplu iş sözleşmeleri veya sözleşmelerle düzenlenir.

Madde 139 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan, açıklığı yeterince anlaşılamayan ya da çelişkili durumların ortaya çıktığı konularda Birlik Tüzüğü hükümleri geçerlidir. Birlik Tüzüğünde de ilgili hükümlerin olmadığı durumlarda, Oda Yönetim Kurulu karar alabilir ve konuyu bir sonraki Oda Genel Kurulu‘na taşır.

Yürürlük

Madde 140 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 141 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

•(1)   "8 Temmuz 2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilmiş şeklidir.

•(2)   17 Temmuz 2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilmiş şeklidir

•(3)   11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilave edilmiştir.

 

  

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası